Zagadnienia

1. Modelowanie pojedynczej populacji I

W pierwszej części wykładu przedstawimy podstawowe modele opisujące ekosystem, w którym występuje tylko jedna populacja i opiszemy dynamikę takiej populacji w zależności od przyjętego modelu heurystycznego i formalizmu matematycznego.

1.1. Model Malthusa

W najprostszym przypadku zakładamy, że opisywana populacja ma w danym siedlisku bardzo dobre warunki rozwoju, wyrażające się głównie w taki sposób, że każdy osobnik ma nieograniczony dostęp do pożywienia i miejsc lęgowych oraz że obserwujemy jedynie proces rozmnażania. Aby opis był możliwie najprostszy, osobniki w danej populacji powinny być jednakowe i podlegać jednakowym prawom. Co więcej, powinny być równomiernie rozłożone w przestrzeni, żeby nie wystąpiła konieczność analizowania zależności od przestrzeni, a tylko od czasu. Przyjmujemy zatem następujący opis heurystyczny dla populacji P

 • populacja jest jednorodna, składa się z genetycznie identycznych osobników rozmnażających się partenogenetycznie;

 • osobnik rodzi się w pełni ukształtowany, zdolny do rozrodu i może rozmnażać się w dowolnym wieku;

 • momenty rozmnażania są w dowolnym przedziale czasu rozłożone jednostajnie;

 • każdy osobnik wydaje na świat potomstwo co τ jednostek czasu, τ jest ustalone i jednakowe dla wszystkich osobników;

 • każdorazowo jeden rodzic ma λ osobników potomnych.

Na podstawie powyższych informacji spróbujemy zaproponować równanie opisujące średnią liczebność populacji Nt w chwili t. Dokładniej, załóżmy że znamy liczebność w pewnej ustalonej chwili t i chcemy obliczyć Nt+Δt po upływie czasu Δt. Zauważmy, że w przedziale czasu t,t+Δt jest

Δtτ

momentów rozmnażania. Każdy rodzic ma w tym przedziale czasu średnio

Δtτλ

potomków. Liczba osobników zdolnych do rozmnażania w chwili t wynosi Nt, zatem przyrost liczebności w krótkim przedziale czasu t,t+Δt możemy przybliżyć równaniem

Nt+Δt-Nt=ΔtτλNt. (1.1)

Dzieląc stronami przez Δt i przechodząc do granicy otrzymujemy

limΔt0Nt+Δt-NtΔt=ddtNt=λτNt.

Przyjmijmy oznaczenia ddtNt=N˙t, λτ=r i przepiszmy powyższe równanie w postaci

N˙t=rNt, (1.2)

gdzie r nazwiemy współczynnikiem rozrodczości populacji P. Zbudowaliśmy w ten sposób model ciągły (tzn. zmienna czasowa t zmienia się w sposób ciągły i model heurystyczny jest opisany za pomocą równania różniczkowego). Jeśli natomiast założymy, że Δt=1, gdzie 1 oznacza ustaloną jednostkę czasu i zastosujemy oznaczenie Nt=Nt, to równanie (1.1) możemy zapisać jako

Nt+1=1+rNt, (1.3)

otrzymujemy więc model dyskretny (zmienna czasowa zmienia się w sposób dyskretny, najczęściej tN, a liczebność populacji opisana jest za pomocą równania rekurencyjnego).

Obydwa równania (1.2) i (1.3) nazywamy modelem Malthusa, odpowiednio w wersji ciągłej i dyskretnej. Thomas Malthus, angielski ekonomista i demograf, pod koniec XVIII wieku zwrócił uwagę na zbyt szybki przyrost liczebności populacji ludzkiej.

W pracy zatytułowanej ,,An Essay on the Principle of Population” sformułował swoje słynne prawo, które mówi, że liczba ludności wzrasta w tempie geometrycznym, natomiast zasoby żywności w tempie arytmetycznym, co w oczywisty sposób musi doprowadzić do katastrofy. Zauważmy, że równanie dyskretne (1.3) w bezpośredni sposób odzwierciedla fragment prawa Malthusa odnoszący się do liczebności populacji ludzkiej, natomiast równanie (1.2) jest jego ciągłym odpowiednikiem.

Każde z równań (1.2) i (1.3) możemy w prosty sposób rozwiązać, korzystając z ich liniowości. Przypomnijmy, że dla układów liniowych równań różniczkowych poszukujemy rozwiązań bazowych w postaci wykładniczej

Nt=N0eλt,

a dla równań różnicowych — w postaci potęgowej

Nt=N0λt,

przy czym stałą λ nazywamy wartością własną. Oczywiście w przypadku jednej zmiennej równanie (1.2) rozwiązujemy wprost jako równanie o zmiennych rozdzielonych

N0NtdNN=r0tdslnNtN0=rt,

czyli Nt=N0ert. Natomiast równanie (1.3) opisuje ciąg geometryczny o ilorazie Nt+1Nt, którego poszczególne wyrazy obliczamy ze wzoru ogólnego

Nt=N01+rt,

co można łatwo udowodnić stosując zasadę indukcji matematycznej.

Jakie są własności rozwiązań obu wersji modelu Malthusa? Widzimy, że zarówno funkcja N0ert jak i ciąg geometryczny N01+rt, r>0, są rosnące nieograniczenie, por. rys. 1.1. Co więcej, dla ustalonego N0, jeśli współczynnik rozrodczości w modelu ciągłym oznaczymy przez rc, a w dyskretnym — rd, to możemy dobrać rd do rc (albo odwrotnie), tak by rozwiązania dla tN pokrywały się. Mianowicie, chcemy mieć

N0ercn=N01+rdn,nN,

więc erc=1+rd, czyli rd=erc-1, przy czym oczywiście rd>0rc>0.

Porównywanie rozwiązań dyskretnej i ciągłej wersji modelu Malthusa.
Rys. 1.1. Porównanie rozwiązań wersji ciągłej (1.2) oraz dyskretnej (1.3) modelu Malthusa dla różnych wartości parametru rc przy założeniu, że rd=erc-1.

Z dynamiki modeli (1.2) i (1.3) wynika jasno, że mogą one mieć tylko ograniczony zakres stosowalności. Jedynie hipotetyczna populacja może rozrastać się nieograniczenie, natomiast w rzeczywistości zawsze działają różne mechanizmy ograniczające taki przyrost, w szczególności pojemność siedliska, w którym występuje populacja P jest zawsze ograniczona i zbyt duża liczba osobników w tym siedlisku się nie zmieści. Pokreślić należy, już sam Malthus zwrócił uwagę na fakt, że ilość żywności przyrasta znacznie wolniej niż liczba ludności, co w konsekwencji musi prowadzić do konkurencji o pożywienie. Zawsze także obok procesu rozrodczości występuje proces śmiertelności.

1.2. Procesy rozrodczości i śmiertelności

Ponieważ uświadomiliśmy sobie, że w naszym modelu dynamiki populacji musimy uwzględnić nie tylko rozrodczość, ale także i inne procesy, w szczególności śmiertelność osobników danej populacji, a chcemy to ponownie zrobić w jak najprostszy sposób, to odpowiedni model heurystyczny budujemy analogicznie jak w przypadku procesu rozrodczości, przyjmując takie same założenia o jednorodności populacji. Wobec tego zamiast równania (1.1) dostaniemy w rezultacie

Nt+Δt-Nt=rΔtNt-sΔtNt,

gdzie s nazywamy współczynnikiem śmiertelności. Odzwierciedla on procent osobników umierających w jednostce czasu. Zauważmy, że 1s możemy interpretować jako średnią długość życia pojedynczego osobnika.

Ostatecznie z analitycznego punktu widzenia, po uwzględnieniu procesu śmiertelności w modelu Malthusa dostajemy taką samą strukturę matematyczną jak poprzednio. Oznaczmy przez rn=r-s współczynnik rozrodczości ,,netto”, czyli różnicę między współczynnikiem rozrodczości a śmiertelności. Często rn nazywamy współczynnikiem reprodukcji lub współczynnikiem przyrostu naturalnego. Wtedy mamy

N˙t=rnNtNt=N0ernt (1.4)

w modelu ciągłym oraz

Nt+1=1+rnNtNt=N01+rnt (1.5)

w modelu dyskretnym.

Widzimy, że jeśli przyrost naturalny jest dodatni, rn>0, to liczebność populacji rośnie, choć oczywiście nieco wolniej niż dla s=0. Natomiast gdy rn<0, to charakter rozwiązań obu modeli zmienia się. W modelu ciągłym mamy

N˙t0dlaNt0,

zatem liczebność populacji spada. Rozwiązaniem jest funkcja wykładnicza o ujemnym wykładniku, czyli

limtNt=0,

wobec tego asymptotycznie populacja wymiera. Analogicznie w modelu dyskretnym mamy ciąg geometryczny o ilorazie mniejszym niż 1, czyli także Nt maleje do zera przy t, por. rys. 1.2.

Porównywanie rozwiązań dyskretnej i ciągłej wersji modelu Malthusa z uwzględnieniem śmiertelności.
Rys. 1.2. Porównanie rozwiązań wersji ciągłej (1.4) oraz dyskretnej (1.5) modelu Malthusa z uwzględnieniem śmiertelności dla różnych wartości współczynnika rnc przy założeniu, że rnd=ernc-1, gdzie rnc i rnd to współczynniki rozrodczości ,,netto” odpowiednio dla modelu ciągłego i dyskretnego.

1.3. Migracje

Kolejnym krokiem przybliżającym nasz model do rzeczywistości może być uwzględnienie emigracji osobników w związku z ograniczoną pojemnością siedliska. W najprostszych modelach zakłada się dwa typy migracji

 1. migracja stała w czasie;

 2. migracja zależna od zagęszczenia.

Zauważmy, że przy drugim typie migracji w równaniu (1.4) ponownie musimy uwzględnić składnik αNt, gdzie α oznacza frakcję osobników migrujących przypadających na jednostkę czasu, zatem

N˙t=rnNt-αNt

i taki sposób migracji nie wpływa na ogólną postać rozwiązań modelu — rozwiązaniem jest zawsze funkcja wykładnicza, przy czym jeśli emigracja nie jest zbyt duża, czyli rn>α, to populacja w dalszym ciągu rośnie nieograniczenie, jeśli przyrost naturalny jest dodatni, natomiast zbyt duża emigracja α>rn spowoduje, że siedlisko zostanie opuszczone, ale matematycznie realizuje się to w nieskończonym czasie. Wobec tego dynamika nie różni się od modelu rozrodczości/śmiertelności omawianego poprzednio. Tak samo przedstawia się dynamika wersji dyskretnej.

Zastanówmy się wobec tego jak zmieni się model, jeśli założymy, że emigracja jest stała w czasie i nie zależy od zagęszczenia populacji. Wtedy współczynnik emigracji m odzwierciedla liczbę osobników, które emigrują (zatem ubywa osobników w siedlisku) w jednostce czasu (na jednostkę powierzchni, ponieważ opisujemy zagęszczenie). Zamiast równania (1.4) otrzymamy

N˙t=rnNt-m,m>0. (1.6)

Zwróćmy uwagę, że z matematycznego punktu widzenia możemy rozważać różne układy znaków parametrów rn i α w równaniu

N˙t=rnNt+α, (1.7)

odzwierciedlające odpowiednio

 1. rn>0 i α>0 — dodatni przyrost naturalny i imigrację;

 2. rn>0 i α<0 — dodatni przyrost naturalny i emigrację;

 3. rn<0 i α<0 — ujemny przyrost naturalny i emigrację;

 4. rn<0 i α>0 — ujemny przyrost naturalny i imigrację.

Model (1.7) możemy także interpretować w inny sposób. Współczynnik α>0 oznacza wprowadzanie (introdukcję) nowych osobników do siedliska, natomiast α<0 oznacza odławianie osobników. Wyobraźmy sobie zatem staw z rybami i spróbujmy zinterpretować każdy przypadek. Najłatwiejsza wydaje się interpretacja drugiego przypadku — populacja ryb zwiększa się, więc je odławiamy. Przypadek pierwszy jest z tego punktu widzenia najbardziej problematyczny, ale zakładając niewielką wartość rn możemy pewien czas możemy nie zauważać istotnego przyrostu, więc introdukcja w celu podtrzymania gatunku może wydawać się konieczna. Podobnie w trzecim przypadku — przy małym ujemnym przyroście naturalnym możemy przez pewien czas nie zauważać zmniejszania się populacji z tego powodu i eksploatować tę populację przez odłów (czasem zdarza się tak, że zauważamy ujemny przyrost naturalny, ale z różnych powodów w dalszym ciągu eksploatujemy populację). Przypadek czwarty oznacza oczywiście pozytywną ingerencję człowieka — ponieważ przyrost naturalny jest ujemny, więc zarybiamy staw, by utrzymać populację w siedlisku.

Porównywanie rozwiązań ciągłej wersji modelu Malthusa z uwzględnieniem śmiertelności i migracji dla różnych wartości parametrów $\alpha$.
Rys. 1.3. Przykładowe rozwiązania równania (1.7) dla różnych układów znaków parametrów rn oraz α.

Z punktu widzenia interesującego nas teraz zagadnienia ograniczenia pojemności siedliska najważniejszy jest przypadek drugi, zatem przeprowadzimy jego analizę, a pozostałe trzy należy potraktować jako ćwiczenie. Zajmiemy się więc teraz równaniem (1.6) z dodatnimi parametrami rn>0 i m>0. Narysujmy najpierw zależność N,N˙ w przestrzeni R+2, gdzie R oznacza liczby rzeczywiste nieujemne, por. rys. 1.4.

Zależność $(N,\dot{N})$ w przestrzeni $(\mathbb{R}^{+})^{2}$, gdzie $\mathbb{R}^{+}$ oznacza liczby rzeczywiste nieujemne (po lewej) oraz odpowiadający tej zależności portret fazowy (po prawej).
Rys. 1.4. Zależność N,N˙ dla równania (1.6) w przestrzeni R+2, gdzie R+ oznacza liczby rzeczywiste nieujemne (po lewej) oraz odpowiadający tej zależności portret fazowy (po prawej).

Zauważmy, że pochodna N˙t jest dla N<mrn ujemna, co oznacza, że liczebność maleje, natomiast dla N>mrn mamy N˙t>0, czyli liczebność rośnie. Jakie wnioski możemy wysnuć z tej prostej analizy? Musimy zacząć od przypomnienia sobie podstawowych własności rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych (RRZ). W naszym przypadku prawa strona równania (1.6) jest funkcją klasy C1 (nawet analityczną), więc rozwiązania tego równania są jednoznaczne. Co więcej, ponieważ równanie (1.6) jest liniowe, więc dla dowolnego N00 (tylko taki warunek początkowy ma sens biologiczny, z analitycznego punktu widzenia możemy rozpatrywać dowolne N0R) rozwiązanie istnieje dla wszystkich tR, choć zwykle interesuje nas przewidywanie dynamiki populacji w przyszłości, więc ograniczamy się do t0. Zauważmy dalej, że N¯=mrn jest rozwiązaniem stacjonarnym, czyli jeśli N0=mrn, to Nt=mrn dla dowolnego t, co oznacza, że rozwiązanie nie zmienia się w czasie. Jest to jedyne rozwiązanie stacjonarne. Stąd jeśli N0<N¯, to liczebność populacji maleje i nie ma żadnej ,,bariery”, która mogłaby ten spadek zahamować. Z teorii RRZ wynika, że taką barierę może stanowić tylko rozwiązanie stacjonarne. Faktycznie — załóżmy, że NtNg przy t. Wtedy N˙trnNg-m. Ponieważ Ng<N¯=mrn, to od pewnego momentu t¯ zachodzi N˙t<-a<0 z czego wynika, że NtNt¯-at-t¯, a to implikuje, że Nt-. Wobec tego nie może zachodzić nierówność Ng<N¯. Wnioskujemy więc, że Nt-, zatem istnieje taki moment tk>0, dla którego Ntk=0. Ze względu na liniowość równania (1.6) możemy je łatwo rozwiązać (jak poprzednio jest to równanie o zmiennych rozdzielonych lub też możemy skorzystać z metody uzmienniania stałej)

Nt=mrn+N0-mrnernt.

Analityczna postać rozwiązania tylko potwierdza wcześniejsze wnioski płynące z zależności N,N˙. Zauważmy dalej, że obliczając drugą pochodną dostajemy

N¨t=rnN˙,

zatem jeśli funkcja Nt jest rosnąca, to rośnie w sposób wypukły (jest to w zasadzie wzrost wykładniczy), natomiast gdy jest malejąca — jest także wklęsła, co oczywiście oznacza, że w skończonym czasie tk przekracza oś poziomą (co już wcześniej zauważyliśmy). Znając postać rozwiązania możemy wyznaczyć tk jako taki czas, dla którego liczebność populacji zeruje się. Skoro Ntk=0, to

0=mrn+N0-mrnerntktk=1rnlnmm-rnN0,o ile N0<mrn.

Przykładowe rozwiązania tego modelu zostały przedstawione na prawym górnym wykresie na rys. 1.3. Widzimy, że w zależności od wielkości emigracji populacja albo rośnie nieograniczenie, jak w przypadku bazowego modelu Malthusa, albo wymiera w skończonym czasie, jeśli zbyt dużo osobników emigruje. Pozostałe przypadki migracji analizujemy w analogiczny sposób, pozostawiamy tę analizę i płynące z niej wnioski jako ćwiczenie.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.