Zagadnienia

2. Różne rodzaje sił

Siły, jakie obserwujemy, są kilku rodzajów. Po pierwsze są to siły pochodzące od istot żywych. Ich natura jest skomplikowana i nie będziemy się nimi tutaj zajmować. Drugim rodzajem sił są siły związane z urządzeniami mechanicznymi. Studiowanie ich oraz ich skutków w postaci ruchu mechanizmów jest w oczywisty sposób związane z projektowaniem tych ostatnich. Proste realizacje takich sytuacji występują w Przykładach 1.4 i 1.6 z poprzedniego wykładu. Trzecim rodzajem sił są ”siły przyrody”. Okazuje się, że są one czterech rodzajów, z których dwa: siły grawitacyjne i siły elektromagnetyczne występują w skali makro, natomiast dwa inne rodzaje - tzw. oddziaływania mocne i słabe są właściwie dla świata mikro. Teoria oddziaływań mocnych i słabych należy do zaawansowanych fragmentów fizyki teoretycznej i jest poza obszarem naszych obecnych zainteresowań. Pozostają nam więc oddziaływania grawitacyjne i elektomagnetyczne. Teoria tych ostatnich dotyczy w znacznej mierze obiektów poruszających się z wielkimi prędkościami, gdzie jedno z naszych wstępnych założeń o bezwzględności czasu musi zostać zakwestionowane. Sytuacja ta tłumaczy widoczną w przytoczonych przykładach jednorodność rodzaju występujących sił. Większość z nich to (ewentualnie) przetransformowane, jak w Przykładzie 1.5 siły grawitacyjne.

2.1. Siły zachowawcze

W dyskutowanych poprzednio przykładach wszystkie siły (poza Przykładem 1.2) zależały tylko od położenia i nie zależały od czasu. Niezależność od czasu prawych stron dyskutowanych równań ma liczne implikacje matematyczne. Oto jedna z nich:

Uwaga 2.1

Jeżeli siła F w (1.4) nie zależy od czasu ani od prędkości x˙ to wraz z xt funkcja x-t jest rozwiązaniem (1.4). Istotnie, dla yt=x-t widzimy, że y˙t=-1x˙-t oraz y¨t=x¨-t. Zatem

y¨t=x¨-t=Fx-t=Fyt.

Wynika stąd, że (pomijając mało istotny wpływ pozostałych planet) wraz z ruchem planety po orbicie wokół Słońca, możliwy jest ruch po tej samej orbicie w odwrotnym kierunku, który możemy otrzymać niejako odwracając bieg czasu. Ten ”odwrócony” porządek możemy zrealizować w normalnym świecie, zmieniając np. warunki początkowe w chwili 0 z x0,x0˙ na x0,-x0˙.

2.2. Siły potencjalne.

W elementarnym kursie fizyki definiuje się pracę L stałej siły F na prostoliniowej drodze S przy założeniu, że siła jest równoległa do tej drogi i zgodnie z nią skierowana wzorem:

L=FS (2.1)

gdzie S oznacza długość drogi. Zatem pracę stałego pola F określonego na odcinku a,b prostej zanurzonej w Rn możemy przyjąć jako

L=F,b-ab-ab-a=F,b-a (2.2)

gdzie <ARR> jest iloczynem skalarnym w Rn, b-a jest długością odcinka a,b, natomiast <F,b-ab-a> jest długością rzutu wektora F na oś wyznaczoną przez a,b.

Wzór (2.2) jest krokiem wstępnym do określenia pracy γFdγ gładkiego pola wektorowego F, wzdłuż gładkiej krzywej γ. Przypomnimy znany z kursu Analizy II sens tego symbolu.

Niech γ:α,βRn będzie krzywą klasy C1, (tj. krzywą mającą ciągłą pochodną na α,β). Dla skończonego podziału

p:α=t1<t2,<tn=β (2.3)

odcinka α,β utwórzmy sumę całkową:

S(p,γ,F)=i=1n-1<F(γ(ti)),γti+1-γtiγti+1-γti>|γ(ti+1)-γ(ti)| (2.4)

której każdy składnik jest postaci (2.2). Następnie dla normalnego ciągu podziałów pk rozpatrzmy granicę:

limkSpk,γ,F (2.5)

(Ciąg podziałów pkk=1) nazywamy normalnym, jeżeli największa z różnic ti+1-ti między kolejnymi punktami tworzącymi k-ty podział, dąży do zera przy k.)

Korzystając z różniczkowalności F oraz γ, pokazuje się, że dla dostatecznie drobnego podziału p różnica

|Sp,γ,F-i=1n-1Fγti,γ˙tiγ˙tiγ˙titi+1-ti| (2.6)

może być tak mała, jak chcemy.

Część druga (odjemnik) powyższej różnicy jest sumą całkową dla funkcji ht=Fγt,γ˙t. Wynika stąd, że sumy (2.4) mają dla każdego normalnego ciągu podziału granicę równą

αβh(t)dt=:γFdγ (2.7)

Tak wprowadzona całka mogłaby zależeć od parametryzacji krzywej γ. Dowodzi się, że tak jednak nie jest.W dalszym ciągu wykorzystamy dwie następujące jej własności, które przyjmiemy bez dowodu:

Stwierdzenie 2.1

Jeżeli γ jest kawałkami gładką krzywą, będącą sumą dwóch rozłącznych części γ1 i γ2, wtedy dla dowolnego kawałkami gładkiego pola wektorowego F zachodzi:

γFdγ=γ1Fdγ1+γ2Fdγ2 (2.8)

Jeżeli -γ oznacza krzywą γ przebieganą w przeciwnym kierunku to

γFd-γ=-γFdγ. (2.9)

Odpowiedź na poniższe pytanie ma podstawowe znaczenie dla tego wykładu.

Problem 2.1

Dane jest gładkie pole wektorowe F określone na ΩRn. Kiedy dla każdej pary krzywych γ1 i γ2 leżących w Ω i łączących te same punkty zachodzi równość

γ1Fdγ1=γ2Fdγ2. (2.10)

O sytuacji opisanej wzorem (2.10) powiemy krótko, że praca pola nie zależy od drogi całkowania. Zanim ustosunkujemy się do Problemu 2.1, rozpatrzmy proste zadanie:

Ćwiczenie 2.1

Na zboczu rozległej góry znajdują się dwa domy (zob. rysunek poniżej). Łączą je dwie drogi. Pokazać, że (nie uwzględniając sił tarcia) człowiek ciągnący wózek z ładunkiem z domu A do domu B po każdej z tych dróg wykonuje taką samą pracę, której wielkość zależy tylko od różnicy wysokości położenia domów.

Brak opisu
Rozwiązanie: 

Zacznijmy od uściślenia sformułowań. Posuwając się pod górę pokonujemy opór siły z jaką Ziemia przyciąga wózek a dokładniej opór rzutu tej siły na oś styczną do drogi w jej aktualnym miejscu. Chcemy robić to możliwie ekonomicznie, nie rozpędzając niepotrzebnie wózka (porównaj początek następnego wykładu). W rezultacie, (co jest teoretyczną idealizacją), będziemy zakładać, że siła, którą działamy jest przeciwna do wyżej wymienionego rzutu siły ciężkości. Analogiczne założenie należy przyjąć w tej części drogi, kiedy posuwamy się w dół. Wprowadźmy układ współrzędnych prostokątnych, którego trzecia oś jest skierowana pionowo do góry. Siła, która popycha wózek, kiedy jedzie z góry lub którą trzeba przezwyciężyć, ciągnąc go pod górę, jest składową styczną do drogi siły (0,0 -mgg). Porównaj Przykład (1.2), gdzie mg jest masą grawitacyjną wózka a g przyspieszeniem ziemskim. Rozpatrzmy i-ty wyraz sumy całkowej (2.4), który (po uproszczeniu) jest równy:

Fγti,γti+1-γti=-mgghi,

gdzie hi jest różnicą poziomów punktów γti+1 i γti. Zatem całka od A do B po każdej z tych dróg jest równa -mgh gdzie h jest różnicą poziomów domów B i A.

Możemy teraz podać odpowiedź na postawione pytanie:

Twierdzenie 2.1

Dane jest gładkie pole wektorowe F, określone na otwartym podzbiorze ΩRn. Następujące warunki są równoważne:

  1. Praca pola F jest niezależna od drogi całkowania w Ω.

  2. Praca pola F wzdłuż dowolnej krzywej zamkniętej w Ω wynosi 0.

  3. Istnieje funkcja gładka U:ΩR taka, że:

    F=F1,F2,Fn=-Ux1,-Ux2,-Uxn=-gradU. (2.11)

.

Uwaga 2.2

Z matematycznego punktu widzenia można oczywiście zamiast poprzedniej formuły, zmieniając U na -U, napisać warunek:

F=gradU (2.12)

Ponieważ (jak w naszym przykładzie), chcemy aby ruch wywołany siłą pochodzącą od potencjału odbywał się w kierunku jego mniejszych wartości, przyjmiemy znak '-' przed gradientem.

(Szkic)

Równoważność 12 jest oczywista. Naszkicujemy dowody implikacji 13 oraz 31.

Dowód implikacji 13. Ponieważ wszystkie prace danej siły F po możliwych gładkich krzywych łączących dwa ustalone punkty x1,x2 są z założenia równe, będziemy oznaczać je x1x2F. Wybierzmy punkt x0 i niech

Ux=-x0xF.

Chcemy pokazać, że dla każdego 1 i n zachodzi:

Fi=-Ux1.

Niech ei będzie wersorem i-tej osi i napiszmy iloraz różnicowy:

Ux+tei-Uxt=1t|big(x0x+teiF-x0xF)=1txx+teiF

Obierając drogę łączącą x z x+tei w postaci γ:0,1tx+tteiΩ otrzymamy γ˙t=tei, a zatem zgodnie z (2.7)

x0x+teiF=01<Fγt,tei>dt=t01Fix+tteidt.

W rezultacie, korzystając z twierdzenia o wartości średniej dla całek, otrzymamy (gdzie (0Θ(x)1))

Ux1x=limt0Fix+Θttei=Fix

Dowód implikacji 31.

Niech γ=γ1,γ2,γn będzie ustaloną krzywą łączącą x1 z x2. Korzystając z (2.7) otrzymamy:

γF=t1t2(F1(γ(t),Fn(γ(t))),(γ1˙1(t),γn˙(t))dt=
-t1t2i=1nUxiγtγ˙itdt=-t1t2ddtUγtdt=Ux1-Ux2

(Podobnie, jak w zadaniu 2.3)

Przykład 2.1

Wskażemy (bez sprawdzania) potencjały odpowiadające siłom dyskutowanym w przykładach 1.1 - 1.6 z poprzedniego wykładu. Wyniki ujmiemy w następującym zestawieniu

Przykładsiłapotencjał
1.1fx=-gmgUx=gmgx
1.2Siła zależy także od prędkości i nie jest potencjalna
1.3fx=-mgMgr+x2Ux=-mgMgr+x
1.4fx=-α2xUx=α2x22
1.5fϕ=mggsinϕUϕ=mggcosϕ
1.6fx=-α2xUx=α2x22
Przykład 2.2

Skończone układy punktów materialnych oddziaływujących wzajemnie siłą grawitacji są potencjalne. Dla większej przejrzystości przeprowadzimy rozumowanie dla układu trzech punktów o masach m1,m2,m3. Sytuacja ogólna różni się tylko większą komplikacją zapisu.

Zgodnie z punktem (4) ze Wstępu w Wykładzie 1 potraktujemy nasz układ jako punkt x w R9=R3×R3×R3. Wtedy x=x1,x2,x3 gdzie xiR3 jest położeniem i-tego punktu. Podobnie F=F1,F2,F3

jest siłą działającą na x, której potencjał chcemy wyznaczyć, natomiast Fi jest wtedy siłą działającą na i-ty punkt. Zgodnie z (1.9)otrzymamy

F1=m2m1x2-x1x2-x13+m3m1x3-x1x3-x13
F2=m1m2x1-x2x1-x23+m3m2x3-x2x3-x23
F3=m1m3x1-x3x1-x33+m2m3x2-x3x2-x33)

Twierdzimy, że ta siła jest potencjalna w R9. Istotnie zauważmy, że w R3 funkcja

Ux=1x=x12+x22+x32-12

ma -gradient równy

-gradUx=122x1x12+x22+x323/2,2x2x12+x22+x323/2,2x3x12+x22+x323/2.

Zatem -gradU=xx3 Zauważmy też, że dla ustalonego wektora r

-gradUr-x=-r-xx-r3

Wynika stąd, że siła F jest w R9 -gradientem funkcji

Ux1,x2,x3=-m1m2x2-x1+m1m3x3-x1+m1m3x3-x2

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.