Zagadnienia

13. Regresja względem czasu.

Teoria dużej próbki cd. Model tendencji rozwojowej z liniowym trendem. Estymatory hiper-zgodne.

13.1. Model tendencji rozwojowej z liniowym trendem

13.1.1. Założenia modelu

Rozważamy następujący model liniowy

Yt=β1t+β2+εt, (13.1)

gdzie
t – czas (kolejny moment), tN (lub tZ),
εt – niezależny, biały szum; tzn. εt nie zależą od historii i mają ten sam rozkład. Ponadto zakładamy, że εL4, Eε=0 oraz Eεt2=σ2>0.

Przyjmiemy następujące oznaczenia

Xt=t,1,β=β1,β2T.

Wówczas model 13.1 można zapisać w następujący sposób

Yt=Xtβ+εt.

W zapisie macierzowym otrzymamy

Y=Xβ+ε.

Powyższy model spełnia założenia modelu klasycznego Z1 – Z4 (bez założenia o normalności składnika losowego) i nie spełnia założeń modelu ”dużej próbki”, bo proces t nie jest stacjonarny.

Problem.
Co można powiedzieć o asymptotyce estymatorów MNK dla modelu opisanego równaniem 13.1?

13.1.2. Estymacja parametrów modelu

Rozważmy proces generujący dane Yt,Xtt=0, z którego bierzemy n-elementową próbkę dla t=0,,n-1. MNK estymator wektora β wyznaczamy ze wzoru

B=XTX-1XTY=Sxx-1Sxy,

gdzie

Sxx=1nXTX=1nt=0n-1XtTXt,Sxy=1nXTY=1nt=0n-1XtTYt.

Natomiast MNK estymator wariancji σ2 wynosi

S2=1n-2ξtξ=1n-2t=0n-1ξt2,ξt=Yt-XtB.
Twierdzenie 13.1
n3B1-β1nB2-β2dN0,σ2Σ,Σ=12-6-64.

Dowód.
Zauważmy, że

B-β=Sxx-1g¯T,

gdzie

gt=εtXt=tεt,εt,g¯=1nt=0n-1gt.

Macierz Sxx można łatwo wyliczyć

Sxx=1nt=0n-1XtTXt=1nt=0n-1t1t,1=
=1nt=0n-1(t2tt1)=(n-12n-16n-12n-121).

Gdy n rośnie do nieskończoności to 3 wyrazy macierzy Sxx zbiegają do nieskończoności

n-12n-16n-12n-1211.

Aby uzyskać rodzine macierzy o skończonej granicy pomnożymy macierz Sxx z obu stron przez macierz diagonalną

Φn=n-1001.

Otrzymujemy

ΦnSxxΦn=n-12n-16n2n-12nn-12n1Q,

gdzie

Q=1312121.

Z drugiej strony z centralnego twierdzenia granicznego Linderberga-Levy'ego ([9] §10.2 Twierdzenie 1) otrzymujemy asymptotyczną normalność Φng¯

nΦng¯T=n-3t=0n-1tεt,n-1t=0n-1εtTdN0,σ2Q.

Podsumowując

n3B1-β1nB2-β2=nΦn-1B-β=nΦn-1Sxx-1g¯T=
=nΦn-1Sxx-1Φn-1Φng¯T=(ΦnSxxΦn)-1)nΦng¯T.

Ponieważ macierze ΦnSxxΦn-1 zbiegają do Q-1, a proces nΦng¯T zbiega według rozkładu do N0,σ2Q to

n3B1-β1nB2-β2dN0,σ2Q-1QQ-1=N0,σ2Q-1.

Aby zakończyć dowód wystarczy zauważyć, że

Q-1=Σ.
Uwaga 13.1

Estymator B1 nazywa się estymatorem n3/2-zgodnym albo hiper-zgodnym (hyper-consistent).

Twierdzenie 13.2

Estymator S2 jest zgodny

S2pσ2.

Dowód.
Jak pokazaliśmy w rozdziale 4 (patrz równanie 4.3)

ξTξ=εTMε,

gdzie M macierz rzutu na dopełnienie ortogonalne podprzestrzeni rozpiętej przez kolumny macierzy X

M=Id-XXTX-1XT.

Zatem

S2=1n-2ξtξ=1n-2εTε-εTXXTX-1XTε=1n-2εTε-εTXB-β.

Stosując notację i oszacowania z dowodu poprzedniego twierdzenia otrzymujemy

S2=nn-21nεTε-g¯ΦnΦn-1B-βpσ2-0.

13.1.3. Testowanie parametrów strukturalnych

Dla k=0,1 testujemy hipotezę

Hk,0:βk=βk¯,

wobec hipotezy alternatywnej

Hk,1:βkβk¯.

Analogicznie jak w modelu klasycznym przyjmujemy

T1=B1-β1¯SEB1,T2=B2-β2¯SEB2,

gdzie

SEBk=1nS2Sxx-1k,k,S2=1n-2t=0n-1ξt2.
Twierdzenie 13.3

Przy założeniu hipotezy zerowej Hk,0 rozkład statystyki Tk zbiega do N(0,1).

Dowód.
Korzystamy z faktu, że S2 zbiega do σ2, n2Sxx-11,1 do Σ1,1, a Sxx-12,2 do Σ2,2.

T1=B1-β1¯1nS2Sxx-11,1=n3B1-β1¯S2n2Sxx-11,1dN0,Σ1,1-1Σ1,1=N0,1.
T2=B2-β2¯1nS2Sxx-12,2=nB2-β2¯S2Sxx-12,2dN0,Σ2,2-1Σ2,2=N0,1.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.