Zagadnienia

3. Rynki skończone

Teraz uogólnimy model z poprzedniego wykładu. Dopuścimy dowolną skończoną liczbę możliwych scenariuszy i skończenie wiele chwil czasu, w których dokonuje się transakcji. Taki rynek będziemy nazywać rynkiem skończonym. Ograniczenie liczby możliwych scenariuszy pozwala uniknąć stosowania zaawansowanych narzędzi technicznych i pozwala skupić się na interpretacjach stosowanych metod i otrzymywanych wyników.

3.1. Model rynku, portfel

Założymy, że mamy do czynienia z rynkiem wielookresowym, czyli chwile czasu, w których odbywają się transakcje, to są chwile 0,1,2,,T (w zależności od sytuacji odpowiada to minutom, dniom, itp.), gdzie horyzont czasowy jest skończony: T<. Założymy ponadto, że liczba możliwych scenariuszy (przypadków) jest skończona, zatem przestrzeń probabilistyczna

Ω=ω1,ω2,,ωd

jest zbiorem skończonym, rodzina zdarzeń F=2Ω, a prawdopodobieństwo P jest takie, że

Pωi>0,i=1,2,,d.

Wprowadźmy σ-ciała Ft, t0,1,,T, które interpretujemy jako zasób wiedzy o rynku zebrany do chwili t. Nasza wiedza z czasem rośnie: FtFs dla ts, więc ciąg Ft jest filtracją. Bez straty ogólności możemy założyć, że F0 jest σ-ciałem trywialnym i FT=F. Dla wygody oznaczmy

T=0,1,,T.

Na rynku znajduje się k+1 instrumentów finansowych (instrumenty pierwotne), których ceny za jedną jednostkę w chwili t są opisywane przez zmienne losowe St0,St1,,Stk. Są one Ft-mierzalne, gdyż nasza dzisiejsza wiedza nie pozwala nam przewidzieć przyszłych cen: w chwili t znamy jedynie ceny Sui dla ut. Zatem wektor cen

St=St0,St1,,Stk,

gdzie symbol oznacza transpozycję, jest ciągiem adaptowanych zmiennych losowych. S0 jest wektorem cen początkowych, które znamy (cen w chwili zero), więc jest to wektor stały o wartościach w Rk+1. Zwykle przyjmuje się (i to robimy), że S0 jest ceną aktywa bezryzykownego. Zakładamy, że S00=1 i kapitalizacja jest okresowa, oprocentowanie jest stałe i równe w skali jednego okresu r, r0, a więc

St0=1+rt. (3.1)

Zatem βt=1/St0 jest czynnikiem dyskontującym, czyli gdy zainwestujemy βt w chwili 0, to otrzymamy 1 w chwili t. Rynek spełniający powyższe założenia będziemy nazywać rynkiem skończonym.

Strategią finansową (portfelem, procesem portfelowym) będziemy nazywać dowolny proces prognozowalny φttT o wartościach w Rk+1:

φt=φt0,φt1,,φtk,

czyli φ0i jest zmienną losową F0-mierzalną, a dla t=1,2,,T zmienna losowa φti jest Ft-1-mierzalna. Zmienną losową φti, czyli i-tą współrzędną wektora φt interpretujemy jako liczbę jednostek i-tego waloru trzymanych w portfelu od chwili t-1 do chwili t. Wielkości φti są dowolnymi liczbami rzeczywistymi, co odzwierciedla fakt, że dopuszczamy krótką sprzedaż, możliwość zaciągania kredytu w dowolnej wysokości i zakładamy nieskończoną podzielność papierów. Prognozowalność φ jest matematycznym sformułowaniem faktu, że portfel na chwilę t, czyli wektor φt jest konstruowany na podstawie wiedzy osiągalnej do chwili t-1 (tj. wiedzy sprzed momentu t) i nie zmienia się do chwili t, w której inwestor poznaje nowe ceny. Wtedy inwestor konstruuje nowy skład portfela na następną chwilę t+1, czyli φt+1.

Definicja 3.1

Wartością portfela φ (procesem wartości, bogactwem) w chwili t nazywamy zmienną losową:

Vtφ=i=0kφtiSti.

Ponieważ Vtφ jest iloczynem skalarnym wektorów losowych φtSt, to będziemy używać notacji iloczynowej: Vtφ=φtSt. Wielkość V0φ=φ0S0 jest nazywana kapitałem początkowym lub wielkością początkową inwestycji.

Niektórzy autorzy przez portfel rozumieją parę x,φ, gdzie x jest kapitałem początkowym, a proces prognozowalny φ=φtt1,,T jest strategią postępowania w kolejnych chwilach czasu. To podejście jest równoważne prezentowanemu na wykładzie, gdyż x jest jednoznacznie wyznaczony przez φ0, a mianowicie x=φ0S0.

Gdy inwestor w chwili t konstruuje portfel φt+1 na chwilę t+1, to koszt konstrukcji tego portfela wynosi φt+1St, a jego wartość w chwili na którą był on konstruowany, a więc w chwili t+1 wynosi φt+1St+1 (opisujemy rynek doskonały, a więc bez kosztów transakcji, podatków itp.). Czyli wielkość φt+1St+1-φt+1St jest zyskiem w chwili t+1 wynikającym ze zmiany cen. Stąd

Definicja 3.2

Proces zysku Gφ portfela φ definiowany jest wzorem

Gtφ=u=0t-1φu+1Su+1-Su (3.2)

dla t=1,,T.

Wyróżnimy teraz specjalną klasę portfeli:

Definicja 3.3

Strategię nazywamy samofinansującą się, gdy

φtSt=φt+1St (3.3)

dla t=0,1,,T-1.

Ta własność strategii oznacza, że inwestor zmienia swoją pozycję (portfel) z φt na φt+1 bez konsumpcji lub dopływu kapitału z zewnątrz. W chwili t inwestor dysponuje kapitałem Vtφ, który w całości przeznacza na zakup portfela φt+1, płacąc ceny St za aktywa.

Niech Φ będzie klasą strategii samofinansujących się. Wprost z definicji wynika, że Φ jest przestrzenią liniową. Podamy teraz bardzo przydatną charakteryzację portfeli samofinansujących się, mówiącą, że w chwili t kapitał takiego portfela jest równy sumie kapitału początkowego i wartości procesu zysku tego portfela w tej chwili. Zysk w chwili t jest sumą zysków w poprzednich chwilach wynikających tylko ze zmiany cen z Su w chwili u na Su+1 w chwili u+1, gdzie u=0,,T-1.

Twierdzenie 3.1

Portfel φ jest samofinansujący się wtedy i tylko wtedy, gdy dla wszystkich t spełniona jest równość

Vtφ=V0φ+Gtφ. (3.4)

Konieczność.

Vtφ=φtSt=φ0S0+k=0t-1φk+1Sk+1-φkSk.

Korzystając z założenia φuSu=φu+1Su, mamy

Vtφ=φ0S0+k=0t-1φk+1Sk+1-Sk=V0+Gtφ.

Dostateczność. Z założenia (3.4) dla dowolnego t mamy

Vt+1φ-Vtφ=φt+1St+1-St. (3.5)

Ponadto, z definicji

Vt+1φ-Vtφ=φt+1St+1-φtSt.

Porównując prawe strony widzimy, że φtSt=φt+1St dla wszystkich t, co oznacza, że φΦ.

Z powyższego twierdzenia wynika, że bogactwo portfela dla strategii samofinansującej się zależy tylko od portfela i zmian cen.

Uwaga 3.1

Z dowodu tw. 3.1 wynika, że portfel φ jest samofinansujący się wtedy i tylko wtedy, gdy dla wszystkich t zachodzi (3.5), czyli:

φΦVt+1φ-Vtφ=φt+1St+1-Stdla każdego t.
Ćwiczenie 3.1

Udowodnić, że portfel stały jest strategią samofinansującą się.

Rozwiązanie: 

Ponieważ iloczyn skalarny jest liniowy, więc

φΦφt+1-φtSt=0dla każdego t, (3.6)

a stąd teza wynika natychmiast.

Okazuje się, że gdy inwestor postępuje zgodnie ze strategią samofinansującą, to wartość portfela jest całkowicie zdeterminowana przez bogactwo początkowe i strategię postępowania z aktywami ryzykownymi.

Twierdzenie 3.2

Dla dowolnego procesu prognozowalnego φt1,,φtk, t={0,1,,T} i dowolnego rzeczywistego x istnieje jednoznacznie wyznaczony proces prognozowalny φt0, t0,1,,T, taki, że strategia φ=φ0,,φk jest samofinansującą się i jej początkowe bogactwo jest równe x.

Wielkość początkowa inwestycji jest równa x, zatem

x=V0φ=φ00+i=1kφ0iS0i

i stąd mamy wyznaczoną jednoznacznie stałą φ00:

φ00=x-i=1kφ0iS0i.

Dalej skorzystamy z zasady indukcji matematycznej. Załóżmy, że φt jest wyznaczone jednoznacznie i jest Ft-1-mierzalne. Z warunku samofinansowalności (3.3) mamy

φtSt=φt+1St=φt+10St0+i=1kφt+1iSti,

a stąd φt+10 jest wyznaczone jednoznacznie wzorem

φt+10=1St0φtSt-i=1kφt+1iSti.

Wszystkie składniki z prawej strony są Ft-mierzalne, więc φt+10 jest Ft–mierzalne. Mamy zatem jednoznacznie określony proces prognozowalny φt0t.

3.2. Arbitraż

Definicja 3.4

Strategię φ nazywamy arbitrażem (strategią arbitrażową), gdy

V0φ=0

oraz

PVTφ0=1,PVTφ>0>0.
Uwaga 3.2

Ponieważ Pωi>0 dla każdego i, więc warunki z definicji są równoważne następującym:

ωΩ zachodzi V0φω=0,VTφω0

oraz

ωi takie, że VTφωi>0.

b) Warunek braku arbitrażu na rynku można też wyrazić inaczej:

φΦV0φ=0,VTφ0P-p.n.VTφ=0.

Widać, że definicja 3.4 uogólnia pojęcie arbitrażu dla rynku jednookresowego dwustanowego, a jednocześnie wyraża to pojęcie w terminach prawdopodobieństwa i nie używa pojęcia scenariusza, więc łatwo ją przenieść na szerszą klasę modeli.

Definicja 3.5

Modelem rynku finansowego nazwiemy pare M=S,Φ. Rynek nazywamy rynkiem bez możliwości arbitrażu (bezarbitrażowym, pozbawionym arbitrażu), gdy nie istnieje strategia arbitrażowa w klasie strategii samofinansujących się.

Pojęcie arbitrażu zdefiniowaliśmy globalnie. Okazuje się, że nasza definicja obejmuje przypadek, gdy można mieć zysk bez żadnego nakładu i bez ryzyka we wcześniejszych chwilach czasu. Intuicyjnie można to uzasadnić w następujący sposób: wiemy, że istnieje arbitraż w chwili t<T na pewnym zbiorze A. Wtedy wybieramy strategię wstrzymania się od jakichkolwiek działań do momentu t. Gdy w chwili t znajdziemy się w zbiorze A (zatem scenariusz sprzyjał zajściu zdarzenia A), to wykorzystujemy naszą okazję. Wchodzimy w kontrakt arbitrażowy, następnie w chwili t+1 realizujemy zysk, który natychmiast wkładamy na rachunek bankowy i ostatecznie osiągamy dodatni zysk. Gdy w chwili t nie znajdziemy się w zbiorze A, to nic nie robimy (zatem na końcu mamy zero). Tę intuicję potwierdza twierdzenie mówiące, że jeśli na rynku nie istnieje arbitraż globalny, to nie istnieje arbitraż lokalny, czyli arbitraż w jednym okresie. Aby móc porównywać wartość portfela w różnych chwilach czasu musimy uwzględniać oprocentowanie, zatem porównujemy zdyskontowane wartości portfela, czyli porównujemy w różnych chwilach wartości procesu Vt*φ=Vtφ/St0. Dlatego twierdzenie o arbitrażu lokalnym przybiera postać:

Twierdzenie 3.3

Jeżeli na rynku S,Φ nie ma możliwości arbitrażu, to dla każdego t0,,T-1, AFt i dla φΦ mamy

  • i) P(V*t+1(φ)-V*t(φ)0|A)=1 implikuje P(V*t+1(φ)-V*t(φ)=0|A)=1.

  • ii) P(V*t+1(φ)-V*t(φ)0|A)=1 implikuje P(V*t+1(φ)-V*t(φ)=0|A)=1.

Sformalizujemy idee opisane powyżej. Udowodnimy punkt i) twierdzenia. Ustalmy chwilę t, strategię φΦAFt takie, że PA>0 i

P(V*t+1(φ)-V*t(φ)0|A)=1. (3.7)

Zdefiniujemy teraz proces ψ. Niech ψ0=0, a dla 0<uT niech

ψu=0 dla ut,1Aφt+10-Vt*φ,φt+11,,φt+1k dla u=t+1,1AVt+1*ψ,0,,0 dla u>t+1,

gdzie 1A jest funkcją wskaźnikową zbioru A, tj.

1Aω=1 dla ωA,0 dla ωA.

Z postaci ψ wynika, że jest to proces prognozowalny, a więc ψ jest portfelem. Sprawdzamy teraz, że portfel ψ jest samofinansujący się, korzystając z warunku (3.6) i z tego, że φΦ.

Gdy u<t lub u>t+1, to ψu+1-ψu=0, więc ψu+1-ψuSu=0.

Gdy u=t, to

ψt+1-ψtSt=ψt+1St=1Aφt+10St0-Vtφ+i=1kφt+1iSti=
=1A(φt+1St-Vt(φ))=1A(φtSt-Vt(φ))=0.

Natomiast gdy u=t+1, to

ψt+2-ψt+1St+1=1AVt+1*ψSt+10-Vt+1ψ=0.

Ponieważ Vt+1*ψ=1AVt+1*φ-Vt*φ, więc z (3.7) i definicji ψT otrzymujemy

VTψ=ψTST=1AVt+1*φ-Vt*φST00.

Stąd, oraz z tego, że ψΦ, V0ψ=0 oraz z założenia o braku arbitrażu wynika, że VTψ=0. Zatem

0=P(VT(ψ)>0)=P({VT(ψ)>0}A)=
=P(V*t+1(φ)-V*t(φ)>0|A)P(A).

Ponieważ PA>0, więc P(V*t+1(φ)-V*t(φ)>0|A)=0, zatem

P(V*t+1(φ)-V*t(φ)=0|A)=1,

co wraz z założeniem (3.7) daje punkt i).

Punkt ii) dowodzi się analogicznie.

3.3. Wypłata europejska i jej wycena

Teraz naszym celem będzie podanie metody wyceny i zabezpieczania instrumentów finansowych na rynku bez możliwości arbitrażu. Jak zawsze, instrument europejski utożsamiamy z wypłatą, którą otrzymuje jego posiadacz w określonej chwili T, wobec tego zaczniemy od ścisłej definicji wypłaty.

Definicja 3.6

Wypłatą (europejską) X w chwili T nazywamy dowolną FT–mierzalną zmienną losową.

Oznacza to, że wypłata europejska zależy od wiedzy zebranej na rynku. Gdy wypłata zależy od cen instrumentów podstawowych tzn. od S, to instrument nazywamy instrumentem pochodnym. Później zajmiemy się instrumentami, których nie da się opisać przy pomocy jednej wypłaty w momencie T.

Strategię φΦ nazywamy strategią replikującą wypłatę X gdy

VTφ=X,

czyli gdy wartość portfela w chwili T jest równa X. Wypłatę X nazywa się osiągalną, gdy istnieje strategia ją replikująca. Warto zauważyć, że wypłaty osiągalne tworzą podprzestrzeń liniową w zbiorze wypłat.

Mówimy, że wypłata jest jednoznacznie replikowalna w modelu M, gdy dla dowolnych strategii φ,ψ replikujących X mamy Vtφ=Vtψ dla wszystkich t. Wtedy proces Vtφ nazywamy procesem replikującym X lub procesem bogactwa XM. Jak wiemy, na rynku jednookresowym dwustanowym wszystkie wypłaty są osiągalne, istnieje dokładnie jedna strategia replikująca, więc wypłaty osiągalne są jednoznacznie replikowalne. W modelu rynku skończonego nie wszystkie wypłaty są osiągalne (patrz ćw. 3.10), ale wypłaty osiągalne są jednoznacznie replikowalne, choć nie oznacza to, że istnieje dokładnie jedna strategia replikująca (patrz zad. 3.9).

Twierdzenie 3.4

Jeśli M jest rynkiem bez możliwości arbitrażu, to każda wypłata X osiągalna w M jest jednoznacznie replikowalna w M.

Nie wprost. Załóżmy, że istnieją strategie φ, ψ replikujące X, takie że dla pewnego t<T mamy Vuφ=Vuψ dla u<tVtφVtψ. Rozważymy dwa przypadki.

I. Niech t>0 i niech A={Vt(φ)>Vt(ψ)}. Bez straty ogólności można założyć, że PA>0.

Niech ζ=Vtφ-Vtψ. Z definicji zmiennej losowej ζ wynika, że przyjmuje ona wartości dodatnie na zbiorze A. Udowodnimy, że strategia η zdefiniowana wzorami:

ηu=φu-ψu dla ut,1Acφu-ψu+1AζSt0,0,,0 dla u>t

jest strategią arbitrażową, a więc doprowadzimy do sprzeczności. Strategia η jest do chwili t równa różnicy strategii φψ. Gdy w chwili t zrealizuje się zdarzenie Ac, to nie zmieniamy postępowania, a gdy zrealizuje się zdarzenie A to realizujemy nasz zysk i od chwili t+1 trzymamy wszystko w banku. Zaczniemy od wykazania, że strategia η jest samofinansująca się. Gdy u<t, to

ηuSu=φu-ψuSu=φu+1-ψu+1Su=ηu+1Su,

przy czym w drugiej równości korzystamy z faktu, że φψ są strategiami samofinansującymi się. Dla u=t mamy:

ηtSt=φtSt-ψtSt=Vtφ-Vtψ.

A ponieważ strategie φ,ψ replikujące X są samofinansujące się, więc

ηt+1St=1Ac(φt+1-ψt+1)St+1A(ζSt0,0,,0)St=
=1Ac(φtSt-ψtSt)+1Aζ=Vt(φ)-Vt(ψ),

zatem ηt+1St=ηtSt. Gdy u>t, to

ηuSu=φu-ψuSu1Ac+1AζSt0Su0=
=1Acφu+1-ψu+1Su+1AζSt0Su0=ηu+1Su.

Czyli strategia η jest samofinansująca się. Teraz sprawdzimy, że η jest arbitrażem. Z założenia 0=V0φ-V0ψ=V0η. Dalej, ponieważ strategie φ,ψ replikują X, więc

VTη=1AcφT-ψTST+1AζSt0ST0=1AζSt0ST00.

Nieujemność wynika z dodatniości zmiennej losowej ζ na zbiorze A i dodatniości S0. A ponieważ PVTη>0=PA>0, więc η jest arbitrażem.

II. Przypadek t=0 zostawimy jako zadanie (ćw. 3.11).

Implikacja odwrotna nie jest prawdziwa.

Ćwiczenie 3.2

Skonstruować rynek skończony, dla którego wszystkie wypłaty są jednoznacznie replikowalne i istnieje dodatnia wypłata Y, dla której istnieje strategia φ, taka że V0φ<0 oraz VTφ=Y>0.

Wskazówka: 

Patrz zad. (2.4).

Analogicznie do przypadku rynku dwustanowego wprowadzamy definicję ceny arbitrażowej.

Definicja 3.7

Niech M będzie rynkiem bez możliwości arbitrażu. Wtedy proces replikujący wypłaty osiągalnej X nazywamy arbitrażową ceną X na rynku M i oznaczamy przez ΠtX, tT.

Uwaga 3.3

Z tw. 3.4 wynika, że cena arbitrażową ΠtX wypłaty osiągalnej X istnieje zawsze i jest wyznaczona jednoznacznie.

3.4. Zagadnienia i zadania na ćwiczenia

Ćwiczenie 3.3

Udowodnić uwagę 3.1, czyli:

φΦVt+1φ-Vtφ=φt+1St+1-Stdla każdego t
φt+1-φtSt=0dla każdego t.
Rozwiązanie: 
Vt+1φ-Vtφ=φt+1St+1-φt+1St+φt+1St-φtSt=
=φt+1St+1-St+φt+1-φtSt.
Ćwiczenie 3.4

Udowodnić, że strategia φ polegająca na kupieniu za własne pieniądze i-tej akcji w chwili 0, sprzedaniu jej w chwili τ, τ<T i włożeniu uzyskanych pieniędzy do banku jest samofinansująca się, gdy

a) τ jest ustaloną chwilą czasu,

b) τ jest momentem stopu.

Rozwiązanie: 

Gdy τu, to strategia φ=φu ma postać

φt0=0, gdy tu,SuiBu, gdy t>u.φti=1, gdy tu,0, gdy t>u.

oraz φtj0 dla j0,i. Wykażemy, że zachodzi (3.6). Istotnie,

φt+1-φtSt=0 dla tu, bo φt+1-φt=0.

Dla t=u, z definicji φ, zachodzi φu+1-φuSu=Sui-Sui=0.

b) Ponieważ τ=k=0T-1k1{τ=k}, więc φ=k=0T-11{τ=k}φk+1. Zatem

φt+1-φtSt=k=0T-11{τ=k}φt+1k-φtkSt=0,

gdzie w ostatniej równości skorzystaliśmy z punktu a). Do sprawdzenia została prognozowalność procesu φ.

Ćwiczenie 3.5

Na rynku istnieje możliwość arbitrażu wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje portfel samofinansujący się φ spełniający

PVT*φV0φ=1,PVT*φ>V0φ>0.
Rozwiązanie: 

oczywiste.
Gdy φ ma własności podane w zadaniu, γ=V0φ,0,,0, to portfel ψ=φ-γ jest portfelem arbitrażowym. Istotnie, ψΦ, bogactwo początkowe

V0ψ=V0φ-V0γ=0

oraz

VT*ψ=VT*φ-VT*γ=VT*φ-V0φ,

więc z własności portfela φ mamy

PVT*ψ0=1,PVT*ψ>0>0.
Ćwiczenie 3.6

Udowodnić, że gdy istnieje strategia φ spełniająca V0φ<0ωΩ zachodzi VTφω0, to istnieje arbitraż.

Ćwiczenie 3.7

[ Prawo jednej ceny] Udowodnić, że na rynku bez możliwości arbitrażu portfele mające tę samą wartość w chwili T muszą mieć tę samą wartość w chwili 0 (czyli muszą mieć tę samą cenę).

Rozwiązanie: 

Niech φ,ψ będą takie, że VTφ=VTψ. Załóżmy, nie wprost, że V0φ<V0ψ. Wtedy portfel κ=φ-ψ spełnia V0κ=V0φ-V0ψ<0 oraz VTκ=0, z czego wynika istnienie portfela arbitrażowego — sprzeczność z założeniem.

Z następnego zadania wynika, że na rynku bez możliwości arbitrażu wystarczy rozpatrywać jeden rachunek bankowy.

Ćwiczenie 3.8

Gdy na rynku S,Φ bez możliwości arbitrażu S0, S1 są aktywami bez ryzyka, tj. S1 też spełnia warunek (3.1) z pewnym r1, to S0=S1.

Rozwiązanie: 

Z założenia wynika, że St1=1+r1t dla pewnego r10. Gdy r>r1, to portfel 1,-1,0,,0 jest arbitrażem, a gdy r<r1, to portfel -1,1,0,,0 jest arbitrażem.

Ćwiczenie 3.9

Podać przykład rynku bez możliwości arbitrażu i dwu różnych strategii samofinansujących się o tej samej wartości w chwili końcowej T.

Rozwiązanie: 

Przykład. Niech T=1, stopa procentowa bez ryzyka wynosi 0% i na rynku są 2 akcje przyjmujące wartości:

S01=4,S11ω1=5,S11ω2=3.
S02=6,S12ω1=7,S12ω2=5.

Wtedy φ=5,5,0ψ=1,3,2 replikują tę samą wypłatę.

Ćwiczenie 3.10

Rozpatrzmy rynek jednookresowy z trzema możliwymi zdarzeniami losowymi. Inwestor uważa, że są one jednakowo prawdopodobne. Na rynku stopa procentowa bez ryzyka wynosi 20% i jest jedna akcja mająca proces cen postaci:

S01=25,S11ω1=20,S11ω2=40,S11ω3=35.

Czy wszystkie wypłaty są na tym rynku osiągalne?

Ćwiczenie 3.11

Uzupełnić szczegóły drugiej części dowodu tw. 3.4.

Rozwiązanie: 

Niech t=0 i niech V0φ>V0ψ. Portfel

ηu=ψu-φu+V0φ-V0ψ,0,,0

jest strategią samofinansującą się (kombinacja liniowa strategii samofinansujących się), dla której

V0η=V0ψ-V0φ+V0φ-V0ψS00=0,

bo S00=1, oraz

VTη=VTψ-VTφ+V0φ-V0ψST0=V0φ-V0ψST0>0,

więc η jest arbitrażem, co kończy dowód.

Wynik ten jest też natychmiastową konsekwencją ćw. 3.7.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.