Zagadnienia

10. Mechanika Hamiltonowska

10.1. Równania Hamiltona

Twierdzenie 10.1

Niech M będzie układem mechanicznym z funkcją Lagrange'a L=T-U, gdzie energia kinetyczna ma postać formy kwadratowej zmiennych x˙1,x˙n, to jest

Tx1,,xn,x˙1,x˙n=i,j=1naijx1,,xnx˙ix˙j (10.1)

Załóżmy, że dla dowolnych ustalonych x1,,xn forma (10.1) jest dodatnio określona. Wtedy (a) po dokonaniu zamiany zmiennych

αx1,,xn:x˙1,x˙nLx˙1,,Lx˙n=p1,,pn (10.2)

analogicznie, jak w (9.7), gdzie przekształcenie odwrotne dane jest wzorem

βx1,,xn:p1,pnL^p˙1,,L^p˙n=x˙1,,x˙n. (10.3)

Układ równań Eulera - Lagrange'a

Lx˙i-ddt(Lx˙i)=0i=1,2,,n (10.4)

przechodzi na układ Hamiltona

p˙i=-L^xii=1, 2,..,nx˙i=-L^pi (10.5)

(b) Wartość transformaty Lagrange'a L^p jest równa energii całkowitej układu E=T+U w punkcie x1,,xn,x˙p1,x˙pn, gdzie x˙p=βp.

(a) Wyprowadzenie równań (10.5) przebiega analogicznie, jak w przypadku równań (9.14) w poprzednim wykładzie i nie będziemy tego rozumowania powtarzać.

(b) Dla zwięzłości wzorów napiszemy x zamiast x1,,xn x˙ zamiast x˙1,x˙n i p zamiast p1,pn. Twierdzimy, że zachodzi równość

2Tx,x˙=i=1nTx˙ix,x˙x˙i=p,x˙.

Istotnie, rozpatrując macierz formy (10.1) widzimy, że zmienna x˙i występuje tylko w i-tym wierszu i w i-tej kolumnie. Wobec tego

x˙iTx,x˙=x˙ij=1naijxx˙ix˙j+j=1najixx˙jx˙i-aiixx˙i2

zatem

x˙iTx,x˙x˙i=j=1naijxx˙ix˙j+j=1najixx˙jx˙i.

Wobec tego tworząc sumę i=1nTx˙ix,x˙x˙i uzyskamy w niej każdy wyraz nijxx˙ix˙j dwukrotnie - raz jako stojący w i-tym wierszu a raz jako stojący w j-tej kolumnie. Zatem

L^x,p=p,x˙p-Lx,x˙p= (10.6)
=2T(x,x˙p)-(T(x,x˙p)-U(x))=T(x,x˙p)+U(x)=E(x,x˙p)
Definicja 10.1

Transformatę Legendre'a funkcji Lagrange'a układu mechanicznego nazywamy funkcją Hamiltona lub hamiltonianem tego układu i oznaczamy literą H.

Ćwiczenie 10.1

Podać hamiltonian układu n-punktów z potencjałem U i bez więzów. Napisać równania Hamiltona.

Oznaczmy położenie i-tego punktu o masie mi przez xi,i=1,2,,n. Zgodnie z Definicją(10.1) i formułą (10.6) mamy

H(x1,..,xn,p1,..pn)=T((x1,..,xn,(x˙p)1,(x˙p)n)+U(x1,..,xn)

gdzie

Tx,x˙p=i=1nmi2x˙pi2.

Na podstawie ćwiczenia (9.1) otrzymamy T=i=1npi22mi.

Hamiltonian układu ma więc postać

H(x1,..xn,p1,..pn)=j=1npi22mi+U(x1,..xn)

a równania Hamiltona wyglądają następująco

p˙i=-uxix˙i=-pimi=1.2,n

10.2. Informacje o geometrii symplektycznej.

W ustępie tym, inaczej niż w całym wykładzie, założymy znajomość kilku podstawowych pojęć geometrii różniczkowej. I tak dla sformułowania potrzebnych definicji potrzebować będziemy pojęć wiązki stycznej i wiązki kostycznej do rozmaitości różniczkowej a także założymy, że czytelnik ma podstawowe doświadczenie w operowaniu formami różniczkowymi. Sytuacja ta nie jest kontynuowana w dalszym ciągu wykładu i bez szkody dla jego zrozumienia można pominąć szczegóły techniczne.

Zacznijmy od algebry liniowej. Niech e1,en będzie bazą Rn i niech

X=i=1nxiei,Y=i=1nyiei

oraz niech

ω:Rn×Rn(X,Y)i=1nai,j,xi,yjR (10.7)

Formę (10.7) można zapisać w postaci macierzowej

ωX,Y=XtΩY (10.8)

gdzie Y jest macierzą o jednej kolumnie, składającej się ze współrzędnych wektora Y względem bazy e1,..en , Xt jest macierzą o jednym wierszu, składającym się się ze współrzędnych X względem tejże bazy. Natomiast Ω=aiji,j=1n jest macierzą współczynników (występujących w (10.7)) wymiaru n×n. Wtedy wynik mnożenia w (10.8) jest macierzą 1×1, której jedyny współczynnik jest liczbą występującą na prawo od strzałki we wzorze (10.7). Powiemy, że forma jest nieosobliwa, jeżeli zachodzi implikacja:

(ω(X,Y)=0dla każdegoY)(X=0).

Powiemy, że forma jest antysymetryczna, jeżeli ωX,Y=-ωY,X. Następujące dwie własności opisu macierzowego (10.8) występują w podstawowym kursie algebry liniowej i ich dowody pominiemy.

Stwierdzenie 10.1

(a) ( ω jest antysymetryczna ) (Ωt=-Ω)
(b) ( ω jest nieosobliwa) ( det Ω0).

Stwierdzenie 10.2

Niech ω:Rn×RnR będzie antysymetryczną i nieosobliwą formą dwuliniową. Wtedy
(a) n=2m
(b) Istnieje baza d1,..,d2m, względem której macierz formy Ω ma postać blokową:

Ω=0Im-Im0 (10.9)

gdzie Im jest jednostkową macierzą wymiaru m×m.

(c) Niech d1*,..,d2m* będzie bazą przestrzeni R2m* dualną do bazy d1,..d2m z punktu (b) wtedy

ω=i=1ndi*dm+i* (10.10)

(a) Na mocy Stwierdzenia (10.1) Ωt=-Ω zatem detΩ=detΩt=det-Ω=-1ndetΩ a ponieważ detΩ0 otrzymujemy stąd n=2m.

(b) Indukcja względem m. Dla m=1 rozważmy formę antysymetryczną i nieosobliwą ω w R2. Z nieosobliwości ω wynika, że istnieją niezerowe wektory x,y,R2 takie, że ωx,y0. Wtedy x i y są liniowo niezależne.
Niech d1=xωx,yd2=y. Macierz Ω formy ω względem bazy d1,d2 ma postać

Ω=01-10

Krok indukcyjny.

Podobnie jak przy m=1 znajdziemy dwa wektory liniowo niezależne d1,dm+1R2m takie, że ωd1,dm+1=1. Niech

Y=xR2m:ωd1,x=ωdm+1,x=0

Z liniowej niezależności d1 i dm+1 i nieosobliwości ω wynika, że dimY=2m-2. Ponieważ, jak widać ograniczenie ω do Y jest formą nieosobliwą, z założenia indukcyjnego istnieje baza d2,dm,dm+1,..,d2m przestrzeni Y taka, że Ω ograniczona do Y ma względem tej bazy postać (10.9) z indeksem m-1. Wtedy baza d1,..,d2m spełnia tezę Stwierdzenia.
(c) Niech d1*,d2m* będzie bazą R2m* dualną do bazy d1,..,d2m skonstruowanej w punkcie (b). Wtedy macierz 2-formy di*dm+i* ma postać

0-AiAi0

gdzie Ai jest macierzą n×n mającą same zera z wyjątkiem i-tego miejsca na przekątnej, gdzie występuje jedynka. Stąd i z formuły (10.9) wynika przedstawienie (10.9).

Ze Stwierdzenia (10.2) wynika, że w 2m wymiarowej przestrzeni rzeczywistej wszystkie nieosobliwe i antysymetryczne formy dwuliniowe są do siebie podobne w tym sensie, że opisywane są tą samą macierzą Ω, tyle, że względem różnych baz.

Definicja 10.2

Tę jedyną (w powyższym sensie) formę na przestrzeni R2m nazwiemy m-tą formą symplektyczną.

Definicja 10.3

Rozmaitość różniczkową M wymiaru 2m nazwiemy rozmaitością symplektyczną jeżeli:

(a) w każdej przestrzeni stycznej TxM dla xM jest określona forma symplektyczna ωx, której współczynniki gładko zależą od x,

(b) tak określona dwuforma różniczkowa ω jest zamknięta, tj. dω=0.

Poniższe twierdzenie jest lokalnym analogiem ”punktowego” Stwierdzenia (10.2)

Stwierdzenie 10.3

(Darboux) Niech M będzie 2m-wymiarową rozmaitością symplektyczną z formą ω. Dla każdego xM istnieje mapa U,φ w otoczeniu x taka, że dla yU forma ωy w każdej przestrzeni TyM ma względem bazy x1y,x2my, wyznaczonej przez mapę φ, macierz (10.9).

Niech będzie dana mapa W,Ψ. Obrazy stałych pól bazowych
ei=0,1,i0 w R2m za pomocą dΨ-1 zapiszemy jako

x1,x2m.

Pola te będziemy nazywać polami bazowymi dla mapy W,Ψ. Pola te są przemienne (tj.xi,xj=0 dla i,j, = 1, 2, ..,2n) oraz ich wartości x1(y),..,x2m(y) stanowią dla każdego yM bazę przestrzeni stycznej TyM. Formę ω ograniczoną do TyM oznaczymy ωy.

Dowód będzie przebiegał za pomocą indukcji względem m gdzie dimM=2m.

(a) Niech dimM=2 niech xM oraz niech W,Ψ będzie mapą w otoczeniu x. Bez utraty ogólności możemy przyjąć, że Ψx=0 oraz , że macierz formy ωx względem bazy x1x,x2x jest równa Ω. (Ω jak w (10.9)). Znaczy to, że

ωxx1x,x2x=1.

Zatem dla y bliskich x (aby nie komplikować notacji przyjmijmy, że dla yW) zachodzi

ωyx1y,x2y=αy0.

Wprowadźmy pola Y1 i Y2 zadane formułą:

Y1y=1αyx1y;Y2y=x2y. (10.11)

Wtedy ωy ma z bazie Y1y,Y2y macierz Ω. Zauważmy też, że pola Y1,Y2 powstają jako pola bazowe dla mapy U,φ gdzie dla q1,q2=φy określamy

φ-1q1,q2=ψ-1q1αy,q2.

(b) Krok indukcyjny.
Niech dimM=2m i niech xM. Postępując, jak w punkcie (a) możemy znaleść mapę W,Ψ w otoczeniu x, taką, że

ωyx1y,xm+1y=1.

Określmy na W dwie dystrybucje: D1 i D2, kładąc

D1y=vTyM:v=αx1y+βxm+1yα,βR
D2y=vTyM:ωyx1y,v=ωyxm+1y,v=0
Lemat 10.1

Dystrybucje D1 i D2 są różniczkowalne i inwolutywne.

Pola x1 i x2 są różniczkowalne i przemienne, skąd wynika teza dla D1. Dla dowodu, że D2 jest różniczkowalna, rozważmy pola

~xi=xi-ωxi,xm+1x1+ωxi,x1xm+1 (10.12)

Są one różniczkowalne, liniowo niezależne w każdym punkcie i dla i1,im+1 należą do D2. Zatem dystrybucja D2 jest różniczkowalna. Dla inwolutywności D2 zauważmy, że warunek XD2 można zapisać w formie dwóch warunków:

xiXω=0i=1,m+1 (10.13)

gdzie Xω jest formą liniową Xω=ω(X,). Tak więc, aby pokazać, że dla XD2 jak i YD2 także X,YD2 wystarczy udowodnić, że

xi[X,Y]ω=0i=1,m+1

Dla dowodu tych warunków posłużymy się następującymi własnościami pochodnej Liego (por. Stwierdzenie (11.1)).

[X,Y]η=LX(Yη) (10.14)

gdzie η jest dowolną dwuformą, oraz

LXiY=iYLX. (10.15)

Zwężając obie strony równości (10.14) przy η=ω kolejno z polem x1 oraz xm+1 otrzymamy dla i=1,m+1

xi[X,Y]ω=xiLX(Yω)

i stosując do wyrażeń po prawej stronie ostatniej równości własność (10.15) dostaniemy

LX(xiYω)=0,

bo wnętrza nawiasów są równe 0 na mocy założenia (10.13).

Na mocy Lematu i Twierdzenia Frobeniusa obie dystrybucje D1 i D2 są całkowalne, tj przez każdy punkt y rozmaitości MW przechodzą dwie podrozmaitości D1 i D2, takie, że D1y i D2y można utożsamić z przestrzenią TyD1 i TyD2 odpowiednio. Forma ω ograniczona do D1 i do D2 pozostaje domknięta i nieosobliwa. Zatem, z założenia indukcyjnego, istnieje mapa w otoczeniu y w D2, dla której zachodzi teza Stwierdzenia (10.3). Produkt tej mapy i mapy w D1y daje żądaną mapę na M.

Wniosek 10.1

Stwierdzenie (10.3) mówi, że każde dwie rozmaitości symplektyczne ustalonego wymiaru 2m są lokalnie identyczne z otoczeniem zera w R2m wyposażonym w formę:

ω=i=1ndxidm+i (10.16)

Każdą mapę na M, której forma ω ma postać (10.16) nazywamy mapą kanoniczną.

Definicja 10.4

Niech F będzie funkcją różniczkowalną na rozmaitości symplektycznej M. Gradientem symplektycznym funkcji F (lub polem hamiltonowskim wyznaczonym przez F) nazwiemy (jedyne) pole wektorowe X na M spełaniające warunek:

dla każdego różniczkowalnego pola Y na M

dFY=ωX,Y (10.17)

Gradient symplektyczny F związany z formą ω oznaczymy gradωF.

Uwaga 10.1

Podobnie, jak w (10.9) ale używając macierzy jednostkowej zamiast macierzy (10.9) definiujemy ”zwykły ” gradient w Rn.

Ćwiczenie 10.2

Wyznaczyć postać gradientu symplektycznego funkcji F w mapie kanonicznej.

Rozwiązanie: 

Niech X=gradωF=X1,X2m i niech Y=Y1,Y2m będzie jakimś polem wektorowym. Zgodnie z (10.17), (10.8) i (10.9) zachodzi równość

i=12mFxiYi=i=1mXiYm+i-Xm+iYi

skąd wobec dowolności Y wynika, że:

gradωF=Fxm+1,,Fx2m,-Fx1,,Fxm (10.18)
Wniosek 10.2

Układ równań Hamiltona (10.5) można zapisać w postaci:

ddtγt=gradωHγt (10.19)

gdzie γt=xt,pt

10.3. Kanoniczna struktura symplektyczna na wiązce kostycznej do rozmaitości.

Niech M będzie rozmaitością różniczkową wymiaru n. Oznaczmy przez TM wiązkę styczną a przez T*M wiązkę kostyczną do M. Niech Π:T*MM będzie kanoniczną projekcją (tj. odwzorowaniem przeprowadzającym wszystkie elementy przestrzeni kostycznej do M w dowolnym ustalonym qM na q. Niech Π*:TT*MTM będzie przekształceniem indukowanym przez Π (podniesieniem Π do wiązki stycznej, różniczką Π ). Dla ustalonej mapy U,φ na M oraz qU niech x1q,,xnq będzie bazą w TqM. (Zobacz dowód Stwierdzenia (10.3)). I niech dx1q,dxnq będzie dualną bazą przestrzeni Tq*M. Jednoformy dx1,dxn pozwalają utożsamiać Π-1UT*M z produktem φ×U×Rn za pomocą odwzorowania φ~ danego wzorem:

φ~:Π-1Ui=1npidxiqq1,qn×p1,pnφ×U×Rn (10.20)

gdzie φq=q1,qn dla qU. Parę Π-1U,φ~ nazwiemy mapą na T*M indukowaną przez mapę U,φ na M. Punkty Π-1U będziemy oznaczać za pomocą ich współrzędnych q,p w mapie indukowanej. Niech X będzie polem wektorowym na Π-1U. Wtedy X w punkcie q,p ma postać

Xq,p=i=1naiq,p~qi+biq,ppi (10.21)

gdzie

~q1,,~qn,pi,pn

sa polami bazowymi na Π-1U związanymi z mapą Π-1U,φ~. Przy czym ~q1 oznacza teraz pole na T*M, które przy lokalnym ”ilorazowym” przedstawieniu Π-1U w formie (10.20) odpowiada polu q1 na M. Widzimy, że wtedy

Π*p1=0orazΠ*~q1=q1.

A więc

Π*Xq,p=Wq=i=1naiq,pq1TqM.

Na to pole wektorowe podziałajmy formą αX na M, której wartość w T*M ma postać

αXq=i=1npidqi

i zależy tylko od współrzędnych p1,pn. Otrzymamy więc przyporządkowanie

Xq,p=i=1naiq,p~q1+big,ppii=1npiaiq,pR.

To przyporządkowanie jest dla każdego ustalonego q,p liniową operacją na X a więc wyznacza formę liniową na Tq,pT*M. Ta forma mnoży współrzędne przy qi przez liczbę pi. Zatem postać jednoformy, którą w ten sposób uzyskujemy jest

αq,p=i=1npid~qi (10.22)

gdzie d~qi oznacza formę na T*M, która przy ”ilorazowym” przedstawieniu Π-1U w formie (10.20)odpowiada formie dqi na M. Formę (10.22) nazywa się formą Liouville'a n T*M.

Niech ω=dα. Wtedy ω jest zamkniętą dwuformą o postaci:

ω=i=1ndpidqi (10.23)

Zatem jest nieosobliwą w każdym punkcie (por. Stwierdzenie(10.2) (c)).

Zgodnie z przyjętą powszechnie konwencją, piszemy tu dqi zamiast bardziej poprawnego formalnie dq~i.

Stwierdzenie 10.4

Na wiązce kostycznej T*M do dowolnej rozmaitości różniczkowej M istnieje forma symplektyczna ω, która w mapach indukowanych przez mapy na M ma postać kanoniczną (10.22). Własność ta wyznacza formę ω.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.