1. WSTĘP

Jest to skrypt do wykładu fakultatywnego Matematyka w ubezpieczeniach życiowych, który od szeregu lat prowadzę na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przede wszystkim (ale nie wyłącznie!) wybierają go studenci zainteresowani zastosowaniami matematyki w finansach i ubezpieczeniach.

Ogół zastosowań matematyki w ubezpieczeniach określa się tradycyjnie mianem aktuariatu. Zatem aktuariusz to matematyk ubezpieczeniowy (na ogół licencjonowany przez państwo lub samorząd zawodowy), który czuwa nad tym, aby kalkulacje składek i rezerw w firmie ubezpieczeniowej były przeprowadzane poprawnie, według jego najlepszej wiedzy i doświadczenia.

W Polsce istnieje system egzaminów państwowych, których zdanie uprawnia do wykonywania zawodu aktuariusza. Ten wykład i towarzyszące mu ćwiczenia mogą być dla Państwa dużą pomocą w przygotowaniu się do drugiej części egzaminu państwowego Matematyka ubezpieczeń życiowych. Cały egzamin składa się z czterach części (więcej o tym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego).

Układ skryptu jest dość typowy i nie odbiega od klasycznych opracowań przedmiotu. Myślę, że mocną stroną tego skryptu jest duża liczba zadań i przykładów. Większość z nich jest kompletnie rozwiązana, a do wszystkich podano liczbowe odpowiedzi. Wykład bazuje w dużej mierze na mojej książce Ubezpieczenia na życie (WNT, wyd.1, 1999).

Życzę studentom przyjemnej pracy ze skryptem. Zapraszam na wykłady i ćwiczenia!

Mariusz Skałba

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.