Zagadnienia

13. Metoda elementu skończonego - teoria

W tym wykładzie przedstawimy ogólną teorię konstrukcji i analizy zbieżności elementu skończonego (MESu) dla równań liniowych.

13.1. Istnienie rozwiązania

Załóżmy, że V jest rzeczywistą przestrzenią Hilberta, tzn. rzeczywistą przestrzenią liniową z iloczynem skalarnym (,) i normą V=(,)1/2, która jest zupełna. Przez V* oznaczamy przestrzeń dualną (sprzężoną) do V, por. np. [7].

Rozpatrzmy wariacyjny problem znalezienia u*V takiego, że

au*,v=fvvV, (13.1)

gdzie fV*, au,v jest formą dwuliniową, która jest ograniczona, tzn. istnieje stała M0 taka, że

au,vMuVvVu,vV,

oraz jest V-eliptyczna co oznacza, że dla pewnego α>0 zachodzi:

au,uαuV2uV.

Przy powyższych założeniach zachodzi znane twierdzenie analizy funkcjonalnej:

Twierdzenie 13.1 (Lax-Milgram)

Rozpatrzmy formę dwuliniową au,v:V×VR, która jest ograniczona i V-eliptyczna, a fV*. Wtedy zadanie (13.1) ma jednoznaczne rozwiązanie i

u*VfV*α. (13.2)

Istnienie rozwiązania wynika z lematu Riesza. Szczegóły dowodu można znaleźć np. w [7] lub [6]. Oszacowanie (13.2) dla u* otrzymujemy wstawiając u* za v w (13.1) i korzystając z V-eliptyczności formy i definicji normy dualnej funkcjonału liniowego:

αu*V2au*,u*=fu*fV*u*V.

Jeśli u1 i u2 są rozwiązaniami zadania wariacyjnego, to w=u1-u2 spełnia (13.1) dla prawej strony równej zero. Z tego i z (13.2) wynika, że u1-u2V=0, co oznacza, że rozwiązanie jest wyznaczone jednoznacznie.

13.2. Metoda Galerkina

Załóżmy, że Vnn to rodzina podprzestrzeni skończenie wymiarowych V o wymiarze n.

Definiujemy zadanie dyskretne aproksymujące (13.1): chcemy znaleźć unVn takie, że

aun*,vn=fvnvnVn. (13.3)

Forma au,v jest ograniczona na Vn z normą przestrzeni V i jest również Vn-eliptyczna. Zatem z twierdzenia 13.1 wynika istnienie jednoznacznego rozwiązania zadania dyskretnego, które spełnia:

un*VfV*α, (13.4)

Rozwiązania dyskretne są wspólnie ograniczone niezależnie od wymiaru n, co określamy jako stabilność rozwiązań rodziny zadań dyskretnych.

Proszę zauważyć, że ponieważ przestrzeń Vn jest skończenie wymiarowa, więc - z definicji - ma bazę o skończonej ilości elementów n<, tzn. Vn=ϕjj=1n i, aby znaleźć współczynniki rozwiązania (13.3) w tej bazie, należy rozwiązać układ równań liniowych

Anu=f,

gdzie Ankl=aϕk,ϕl i f=fϕkk dla k,l=1,,n. Jeśli forma au,v jest symetryczna, to An jest macierzą symetryczną i dodatnio określoną. Oczywiście najlepiej byłoby dobrać taką bazę, żeby macierz An była np. pasmowa, albo ogólniej - o małej ilości elementów różnych od zera. Pojawia się pytanie: jak taką bazę wyznaczyć?

13.3. Abstrakcyjne oszacowanie błędu

Tutaj pokażemy związek między błędem u*-un*, a błędem aproksymacji przestrzeni V przez rodzinę przestrzeni Vn.

Zachodzi ważne twierdzenie - zwyczajowo zwane lematem Céa:

Twierdzenie 13.2 (lemat Céa)

Niech forma au,v określona na przestrzeni Hilberta V będzie ograniczona i V-eliptyczna, VnV podprzestrzeń V. Wtedy

u*-un*VMαinfvnVnu*-vnV,

gdzie u* - to rozwiązanie (13.1), a un* - to rozwiązanie (13.3).

Z (13.1) wynika, że:

au*,vn=fvnvnVn.

Odejmując to równanie od (13.3) otrzymujemy:

au*-un*,vn=0vnVn.

A dalej

αu*-un*V2au*-un*,u*-un*=au*-un*,u*-au*-un*,un*
=au*-un*,u*-au*-un*,vn=au*-un*,u*-vn
Mu*-un*Vu*-vnV.

Dzieląc przez u*-un*V otrzymujemy tezę twierdzenia.

Z lematu wynika, że aby oszacować błąd u*-un* wystarczy oszacować błąd aproksymacji u* przez podprzestrzeń dyskretną Vn.

Wniosek 13.1

Przy założeniach lematu Céa, jeśli rodzina podprzestrzeni Vn przestrzeni Hilberta V jest taka, że:

uVdistu,Vn=infvVnu-vV0n,

to

un*-u*V0n.

13.4. Przestrzenie Sobolewa

Niech ΩRd będzie otwartym obszarem. Wtedy definiujemy półnormę i normę H1Ω jako:

uH1Ω=Ωu2dx,uH1Ω=uL2Ω2+uH1Ω2.

Dodatkowo będziemy też oznaczać H0Ω:=L2Ω i uH0Ω=uH0Ω=uL2Ω.

Definicja 13.1

Niech H01ΩL2Ω będzie domknięciem w normie H1 przestrzeni C0Ω, gdzie C0Ω jest podprzestrzenią CΩ złożoną z funkcji o zwartym nośniku w Ω.

Jest to przestrzeń zupełna (ang. complete space) z iloczynem skalarnym H1: u,vH1Ω=Ωuv+uvdx. Można pokazać, że jest to ośrodkowa przestrzeń Hilberta (ang. separable Hilbert space), tzn. posiada przeliczalną bazę ortonormalną (ang. countable orthonormal basis).

Pojawia się pytanie; czy jeśli funkcja uH01ΩCΩ¯, to u|Ω=0. Okazuje się, że tak jest, co wynika z twierdzenia o śladzie, por. twierdzenie 16.2.

Z nierówności Friedrichsa (por. stwierdzenie 16.1) wynika, że półnorma H1 w przestrzeni H01Ω jest normą równoważną z normą H1.

Dodatkowo zdefiniujemy półnormę H2:

uH2Ω=Ωk,l=1d2uxkxl2dx.

poprawnie zdefiniowaną dla funkcji gładkich i przestrzeń H01ΩH2Ω złożoną z tych funkcji w H01Ω, dla których jej drugie pochodne dystrybucyjne są w L2Ω. Przestrzeń ta zawiera wszystkie funkcje klasy C2Ω¯ zerujące się na brzegu Ω.

13.5. Zadanie eliptyczne drugiego rzędu z zerowymi warunkami na brzegu

Rozpatrzmy ogólne zadanie eliptyczne w słabym sformułowaniu: chcemy znaleźć u*H01Ω takie, że

au*,v=fvvH01Ω, (13.5)

gdzie fv=Ωfvdx dla danej funkcji fL2Ω oraz

au,v=Ωi,j=1daijxuxivxj+cxuvdx,

Tutaj funkcje aij,cLΩ, tzn. są ograniczone, oraz istnieje stała α>0 taka, że:

i,j=1daijxξiξjαi=1dξi2,ξRd,xΩ
cx0xΩ.

Jeśli dodatkowo aij=aji na Ω to mówimy, że zadanie jest samosprzężone. Można wykazać, że istnieją stałe dodatnie M,α takie, że:

au,vMuH1ΩvH1Ωu,vH01Ω, (13.6)
au,uαuH1ΩuH01Ω,

czyli forma dwuliniowa a(,) jest ograniczona w H01Ω i H01Ω-eliptyczna.

Jako wniosek z twierdzenia 13.1 otrzymujemy:

Stwierdzenie 13.1

Zadanie (13.5) ma jednoznaczne rozwiązanie.

Jeśli zadanie jest samosprzężone to:

au,v=av,u

i forma a(,) jest iloczynem skalarnym w H01Ω.

Można pokazać, że jeśli istnieje rozwiązanie u* zadania (13.5), które dodatkowo jest klasy C2Ω, i jeśli funkcje aijC1Ω, to

-k,l=1nxkaklxuxlx+cxux=fx.

13.6. Ciągła metoda elementu skończonego dla zadań eliptycznych drugiego rzędu

W tym rozdziale przedstawimy ogólne zasady konstrukcji ciągłej metody elementu skończonego. Ciągłość oznacza, że przestrzenie elementu skończonego będą zawierały wyłącznie funkcje ciągłe z przestrzeni wyjściowej V.

Będziemy zajmowali się konstrukcją przestrzeni wyłącznie dla zagadnień różniczkowych zadanych na ograniczonym obszarze ΩRd dla d=1,2,3.

13.6.1. Triangulacje

Będziemy zakładali, że Ω jest odcinkiem dla d=1, wielokątem dla d=2, czy wielościanem dla d=3.

Wprowadzamy w Ω rodzinę podziałów ThΩ=τ dla τΩ na odpowiednio: odcinki dla d=1, trójkąty lub prostokąty dla d=2, czworościany lub prostopadłościany dla d=3 - przy czym typ elementu zawsze jest ustalony. Formalnie wprowadzamy następującą definicję triangulacji, por. rozdział 12.1.1:

Rozpatrzmy obszar ΩRd, d=1,2,3 będący odcinkiem, wielokątem (ang. polygon), lub wielościanem (ang. polyhedron), i niech TΩ=τ1,,τn będzie podziałem Ω, tzn. rodziną wielościanów (ang. polyhedrons or elements) zazwyczaj ustalonego typu, tzn. odcinków (ang. segments) dla d=1, trójkątów (ang. triangles), czworokątów (ang. quadrilaterals) lub prostokątów (ang. rectangles) dla d=2, czworościanów (ang. tetrahedrons) lub prostopadłościanów (ang. cuboids) czy sześcianów (ang. cubes) dla d=3.

Definicja 13.2

(Triangulacja obszaru)

 1. Powiemy, że Th=ThΩ jest dopuszczalną triangulacją (ang. admissible triangulation), jeśli spełnione są następujące warunki:

  • τTΩτ¯=Ω¯,

  • τkτl jest zbiorem pustym, wspólnym wierzchołkiem, wspólną krawędzią (d=2,3), wspólną ścianą (tylko d=3), jeśli kl.

 2. Dla danej triangulacji ThΩ niech h=maxτTΩdiamτ oznacza parametr tej triangulacji.

 3. Rodzina triangulacji ThΩ jest regularna ze względu na kształt (ang. shape regular), jeśli istnieje stała c>0 taka, że każdy τ w Th zawiera okrąg wpisany w τ o promieniu ρτ taki, że

  ρτcdiamτ.
 4. Rodzina triangulacji ThΩ jest regularna równomiernie (ang. quasiuniform), jeśli jest regularna ze względu na kształt i istnieje stała C taka, że każdy τ w Th zawiera okrąg wpisany w τ o promieniu ρτ taki, że

  ρτCh.

Własność regularności ze względu na kształt i własność równomiernej regularności są niezbędne w teorii zbieżności metod elementu skończonego.

Będziemy zakładali, że dla rodziny triangulacji ThΩ - czyli podziałów na wielościany (ang. polyhedrons) ustalonego typu - istnieje tzw. wielościan wzorcowy τ i ustalona przestrzeń wielomianów P określonych na τ wraz z ustalonymi różnymi punktami xjτ¯ takimi, że każdy wielomian pP jest wyznaczony jednoznacznie przez swoje wartości w tych punktach.

Definicja 13.3

Rozpatrzmy rodzinę przestrzeni funkcji ciągłych Vhh takich, że dla triangulacji Th i dowolnego τjTh istnieje izomorficzne przekształcenie afiniczne Fj:ττj takie, że dla dowolnej funkcji uVh istnieje wP takie, że

ux=wFj-1x,xτj.

Wtedy Vh nazywamy przestrzenią ciągłego elementu skończonego (ang. continuous finite element space), a rodzinę tych przestrzeni - afiniczną rodziną ciągłych przestrzeni elementu skończonego (ang. affine family of FE spaces). Punkty xk=Fjxkτ nazywamy punktami nodalnymi na elemencie τj, a ich zbiór oznaczamy Nhτj, a przestrzeń wielomianów Pτj=u|τj:uVh=u:wP,ux=wFj-1x,xτj jest lokalną przestrzenią wielomianów na τj.

Zbiór punktów nodalnych (ang. nodal points)
Dodatkowo będziemy zakładali, że dla danej przestrzeni ciągłej elementu skończonego Vh zbudowanej na triangulacji Th obszaru Ω istnieje NhτThNhτ - podzbiór zbioru wszystkich punktów nodalnych wielościanów z triangulacji Th taki, że wartości funkcji z Vh, zwane wartościami nodalnymi tej funkcji w tym zbiorze, jednoznacznie tę funkcję definiują.

Wprowadzamy definicję bazy nodalnej związanej z punktami nodalnymi:

Definicja 13.4

Bazą nodalną (ang. nodal basis) związaną ze zbiorem punktów nodalnych Nh (ang. nodal points) nazywamy układ funkcji ϕxxNh w Vh taki, że

ϕxy=1y=x0yxyNh.

.

Ten układ jest bazą w Vh i widzimy, że:

u=xNhuxϕxuVh. (13.7)

Wprowadzamy też pojęcie operatora interpolacji nodalnej:

Definicja 13.5

Rozpatrzmy Vh ciągłą przestrzeń elementu skończonego, zbudowaną na triangulacji Th, oraz niech Nh będzie zbiorem punktów nodalnych dla tej przestrzeni. Wtedy operatorem interpolacji nodalnej (ang. nodal interpolant) dla Vh nazwiemy operator: πh:CΩ¯Vh zdefiniowany jako

πhu=xNhuxϕx.

Nietrudno zauważyć, że:

Stwierdzenie 13.2

Operator interpolacji πh jest rzutem na Vh, tzn.

πhCΩ¯=Vh,πhvh=vhvhVh.

13.6.2. Warunek ciągłości, a przestrzeń Sobolewa H01

Następne twierdzenie podaje nam warunek dostateczny na to, by przestrzeń zawierająca funkcje, które na podzbiorach są odpowiednio gładkie była zawarta w H01Ω.

Twierdzenie 13.3

Niech Th będzie triangulacją obszaru Ω. Niech uCΩ¯ będzie taka, że u|Ω=0 i u|τC1τ dla dowolnego τTh. Wtedy uH01Ω.

Dowód można znaleźć np. w [7]. Wynika z niego, że:

Wniosek 13.2

Jeśli wszystkie funkcje z ciągłej przestrzeni elementu skończonego Vh na obszarze Ω (por. definicja 13.3) przyjmują zerowe wartości na brzegu Ω, to Vh jest podprzestrzenią H01Ω.

13.6.3. Aproksymacyjne własności ciągłych przestrzeni elementu skończonego w H01

Zachodzi następujące twierdzenie o aproksymacji dla operatora interpolacji nodalnej:

Twierdzenie 13.4

Rozpatrzmy Vhh afiniczną rodzinę ciągłych przestrzeni elementu skończonego zbudowanych na dopuszczalnej rodzinie triangulacji regularnych co do kształtu taką, że P1P, oraz uH01ΩH2Ω. Wtedy dla operatora interpolacji nodalnej w przestrzeni Vh zachodzi:

u-πhuL2Ω+hu-πhuH1ΩCh2uH2Ω.

Rozpatrzmy funkcję ciągła u na elemencie τTh i πh,τju taką funkcję w Pτj, że

πh,τjux=uxxNhτ.

Wtedy

πh,τjux=πhuxxτ¯,

co wynika wprost z definicji bazy nodalnej Vh i operatora interpolacji nodalnej πh (por. definicje 13.413.5). Zauważmy, że twierdzenia Sobolewa o włożeniu (ang. Sobolev embedding theorem), zob. twierdzenie 16.3, wynika, że dla d3 zachodzi H2ΩCΩ. Z twierdzenia 16.5 (biorąc m=0,1 i l+1=2) otrzymujemy:

u-πhuHmΩ2=τThu-πhuHmτ2CτThh4-2muH2τ2=Ch4-2muH2Ω2,m=0,1,

co kończy dowód.

13.7. Zadania dyskretne i zbieżność

Dla rodziny triangulacji i przestrzeni ciągłych funkcji elementu skończonego Vhh, zawierających funkcje zerujące się na brzegu, możemy wprowadzić zadanie dyskretne, a dokładniej rodzinę zadań dyskretnych (13.3), które mają jednoznaczne rozwiązania i są stabilne, tzn. wspólnie ograniczone (por. (13.4)).

Teraz możemy wykorzystać teorię ciągłego elementu skończonego, aby otrzymać zbieżność i oszacowanie błędu dla elementu liniowego, por. rozdział 12.1.2, ale również elementów wyższego rzędu:

Wniosek 13.3

Załóżmy, że spełnione są założenia twierdzenia 13.4 o rodzinie przestrzeni elementu skończonego Vh zawartych w H01Ω. Rozpatrzmy u*H01Ω rozwiązanie (13.5) i uh* rozwiązanie zadania dyskretnego (13.3) z formą dwuliniową z (13.5) i przestrzenią dyskretną Vn=Vh. Wtedy

u*-uh*H1Ω0h0,

a jeśli dodatkowo u*H01ΩH2Ω, to

u*-uh*H1ΩChu*H2Ω. (13.8)

Dla u*H01ΩH2Ω oszacowanie błędu (13.8) wynika z lematu Céa (twierdzenie 13.2) i z twierdzenia 13.4.

Zauważmy, że z definicji przestrzeni H01Ω wynika, że jeśli u*H01Ω to dla dowolnego ϵ>0 istnieje uϵC0Ω takie, że

u*-uϵH1Ωϵ.

Następnie z lematu Céa (twierdzenie 13.2), nierówności trójkąta i z oszacowania z twierdzenia 13.4 otrzymujemy:

u*-uh*H1ΩCu*-πhuϵH1ΩCu*-uϵH1Ω+πhuϵ-uϵH1Ω
Cϵ+C**C1**h*uϵH2Ω,

dla C stałej z lematu Céa i C1 stałej z twierdzenia 13.4. Stąd wynika zbieżność uh* do u* w H01Ω dla h0.

Dla dowolnego obszaru wielokątnego (wielościennego) niech Th będzie rodziną triangulacji trójkątnych, jak w twierdzeniu 13.4, i niech dla p=1,2,3,

Vph=uCΩ¯:u|τPpτ,τTh;u=0naΩ.

Przestrzeń Vph nazywamy ciągłą przestrzenią elementu liniowego dla p=1, kwadratowego dla p=2 i kubicznego dla p=3. Wtedy:

Wniosek 13.4

VphH01Ω i jeśli u* jest rozwiązaniem (13.5), a uh,p* jest rozwiązaniem zadania dyskretnego (13.3) z przestrzenią Vn=Vph p=1,2,3, dla formy dwuliniowej z (13.5), to

u*-uh,p*H1ΩChu*H2Ω

o ile u*H2Ω.

13.8. Zadania

Ćwiczenie 13.1

Udowodnij (13.6).

Ćwiczenie 13.2

Niech f,fkL2Ω dla ΩRd. Pokaż, że Ψu=Ωfudx+k=1dfkuxkdx zdefiniowane dla uH01Ω jest ograniczonym funkcjonałem liniowym na H01Ω.

Ćwiczenie 13.3

Niech ΨH01Ω* będzie funkcjonałem liniowy na H01Ω. Tu ΩRd. Pokaż, że istnieją f,f1,f2L2Ω dla ΩRd, takie, że Ψu=Ωfudx+k=1dfkuxkdx dla dowolnego uH01Ω.

Ćwiczenie 13.4 (trick Nitsche'go)

Rozpatrzmy zadanie dualne do (13.5): znaleźć ψH01Ω

av,ψ=ΩfvdxvH01Ω.

Pokaż, że ma ono jednoznaczne rozwiązanie takie, że ψH1ΩCfL2Ω.

Dodatkowo zakładamy regularność rozwiązania dualnego (13.5): tzn., że dla dowolnego fL2Ω zachodzi: ψH2Ω z ψH2ΩCfL2Ω oraz, że VhH01Ω taki, że jeśli ψH2Ω to infvVhψ-vH1ΩC1hψH1Ω.

Pokaż, że biorąc f=u*-uh* dla uh* rozwiązania (13.3) otrzymamy:

u*-uh*L2ΩCh2u*H2Ω.
Ćwiczenie 13.5

Dla liniowej przestrzeni elementu skończonego Vh na kwadracie jednostkowym z rozdziału 12.1.2 pokaż, że

u*-uh*H1ΩChu*H2Ω,

gdzie u* rozwiązanie (12.1).

Wskazówka: 

Wystarczy sprawdzić założenia wniosku 13.4.

Ćwiczenie 13.6

Uogólnij twierdzenie 13.4 tzn. pokaż, zakładając, że PpP, a uHp+1ΩH01Ω, że otrzymujemy

u-πhuHsΩChp+1-suHp+1Ωs=0,1,,p.
Ćwiczenie 13.7

Uogólnij wniosek 13.4, tzn. pokaż, że przy założeniach wniosku, jeśli dodatkowo u*Hp+1Ω, to

u*-uh,p*H1ΩChpu*Hp+1Ω.
Wskazówka: 

Wykorzystaj wynik poprzedniego zadania.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.