Zagadnienia

5. Tablice sympleks

5.1. Tablice sympleks

Algorytm sympleks wymaga by obszar dopuszczalny, na którym badamy ekstrema funkcji celu, był wielościanem z wierzchołkiem. Dowolny wielościan możemy ”przerobić” na wielościan z wierzchołkiem przechodząc do zadania równoważnego i zamieniając zmienne tak by były nieujemne.

Jeżeli xi0 to zastępujemy je nową zmienną xi=-xi, gdzie xi0.

Jeżeli xiR jest nieograniczone to zastępujemy je różnicą xi=xi+-xi-, gdzie xi+=0 oraz xi-=0.

W szczególności w tym rozdziale będziemy badać wielościany zapisane w postaci kanonicznej czyli W=xRn|AxT=b,x0.

Opis wierzchołków i krawędzi zadania PL w postaci kanonicznej.

Niech W=xRn|AxT=b,x0 będzie wielościanem. Dodatkowo zakładamy, że równania opisujące W są liniowo niezależne - czyli rzA=t= liczba równań.

Niech p będzie wierzchołkiem W. Ze zbioru równań i ”nierówności spełnionych jako równości” które spełnia wierzchołek p wybieramy n liniowo niezależnych w specjalny sposób. Po pierwsze wybieramy t równań AxT=b opisujących wielościan a potem uzupełniamy do n liniowo niezależnych równań dodając pewne xi=0.

Wynika to z lematu Steinitza o bazie. Dokładniej: ze zbioru równań spełnianych przez p wybieramy dowolnie bazę A - n liniowo niezależnych równań. Następnie zbiór liniowo niezależny AxT=b uzupełniamy do bazy równaniami z A. Muszą to być równania typu xi1=0,xi2=0,,xin-t=0 Otrzymaliśmy układ n liniowo niezależnych równań z n niewiadomymi, którego jedynym rozwiązaniem jest punkt p. Macierz tego układu oznaczmy literą U.

Zmienne i1,,in-t nazywamy niebazowymi zaś pozostałe bazowymi.

Współrzędne niebazowe wierzchołka p są równe 0.

Uwaga: Wierzchołek ma co najwyżej t niezerowych współrzędnych.

Dla ułatwienia przenumerujmy tak zmienne by 1,2,,n-t były zmiennymi niebazowymi oraz n-t+1,,n zmiennymi bazowymi.

Wtedy macierz równania opisującego W składa się z 3 części A=NBb, gdzie B jest macierzą kwadratową.

rzU=nrzB=tB jest odwracalna.

Mnożąc układ równań AxT=b z lewej strony przez macierz B-1 otrzymujemy równoważny opis wielościanu W

[B-1N|I]xT=B-1b=[b1bt]

Zaś wierzchołek ma współrzędne p=0,,0,b1,b2,,bt.

Podsumowując, każdemu wierzchołkowi, przez wybór zmiennych bazowych przyporządkowujemy układ równań o macierzy zawierającej podmacierz jednostkową.

Definicja 5.1

Tablicą sympleks nazywamy taką macierz rozszerzoną układu równań [A|b], że A zawiera podmacierz jednostkową rozmiaru t. Dokładniej, można z macierzy A tak powykreślać kolumny i poprzestawiać wiersze by uzyskać macierz jednostkową.

Tablicę sympleks nazywamy pierwotnie dopuszczalną gdy wszystkie wyrazy wolne są 0. Co zapisujemy b0.

Jak pokazaliśmy poprzednio każdemu wierzchołkowi odpowiada co najmniej jedna tablica sympleks pierwotnie dopuszczalna. Dokładniej tyle tablic ile jest możliwości wyboru zmiennych (nie)bazowych.

Stwierdzenie 5.1

Pierwotnie dopuszczalne tablice sympleks opisują wierzchołki.

Niech [A|b] będzie tablicą sympleks pierwotnie dopuszczalną. W macierzy wybieramy kolumny tworzące macierz jednostkową. Zmienne odpowiadające tym kolumną nazwiemy bazowymi zaś pozostałe niebazowymi. Zmiennym niebazowym przypisujemy wartość 0. Bazowe zmienne wyliczamy z układu równań po opuszczeniu zmiennych niebazowych. Tak więc zmienne bazowe przyjmują wartości wyrazów wolnych w odpowiedniej kolejności. Otrzymany punkt jest wierzchołkiem gdyż spełnia n nierówności jako równania. t z równań Ax=b i n-t z równań xi=0 spełnianych przez zmienne niebazowe. Dodatkowo równania te są liniowo niezależne.

Twierdzenie 5.1

Niech W=xRn|AxT=b,x0 będzie wielościanem. Dodatkowo zakładamy, że równania opisujące W są liniowo niezależne - czyli rzA=t= liczba równań. Niech p będzie wierzchołkiem W. Wówczas:

a) Liczba niezerowych współrzędnych wierzchołka p jest nie większa niż liczba równań.

b) Istnieje taka odwracalna podmacierz BRtt macierzy A, że [B-1A|B-1b] jest tablicą sympleks opisującą wierzchołek p.

c) Niech BRtt będzie odwracalną podmacierzą macierzy A. Wówczas [B-1A|B-1b] jest tablicą sympleks opisującą wierzchołek p wtedy i tylko wtedy gdy macierz B zawiera wszystkie kolumny A, których indeksy są indeksami niezerowych współrzędnych wierzchołka p.

Stwierdzenie 5.2

Jeżeli w wielościanie W=xRn|AxT=b,x0 opisanym t równaniami wierzchołek p ma t niezerowych współrzędnych to jest opisany dokładnie jedną tablicą sympleks.

Przykład 5.1

W tablicy sympleks x1x2x3x4x5x6x7ww0150-53001011-210100-60-4113 możemy wybrać kolumny 1, 2 i 7. Niebazowymi zmiennymi są x3,x4,x5,x6 i one przyjmują wartość 0. Wykreślamy kolumny zmiennych niebazowych i zmienne bazowe wyliczamy z równania o macierzy x1x2x7ww010010010013. Więc x1=1, x2=0 i x7=3. Wierzchołkiem jest p1=1,0,0,0,0,0,3. Wybierzmy teraz kolumny 2, 4 i 7. Otrzymamy wierzchołek p2=0,0,0,1,0,0,3.

Algorytm szukania wierzchołków.
Niech W=xRn|Ax=b,x0 będzie
wielościanem. Dodatkowo zakładamy, że równania opisujące W są
liniowo niezależne - czyli rzA=t= liczba równań.
Wybieramy maksymalne kwadratowe podmacierze B macierzy A.
Jeżeli B jest macierzą odwracalną to mnożymy równanie Ax=b
przez B-1 z lewej strony i otrzymujemy tablice sympleks.
Jeżeli otrzymana tablica jest pierwotnie dopuszczalna to opisuje
wierzchołek.
Algorytm opisu krawędzi.
Niech [A|b] będzie tablicą sympleks pierwotnie dopuszczalną
opisującą wierzchołek p. Szukamy krawędzi wychodzących z tego
wierzchołka. Zaczynamy od wybrania n-1 równań z tych opisujących
wierzchołek. Nie możemy odrzucać równań z układu Ax=b zatem dla
pewnej zmiennej niebazowej zamiast xi=0 przyjmujemy xi0.
Otrzymujemy opis prostej w której zmienna xi jest
parametrem. Dla ustalenia uwagi przyjmijmy
A=[A|b]=[x1xtxt+1xixnww10a1,t+1a1,ia1,nb1aj,i01at,t+1at,iat,nbt]
Teraz wyliczamy zmienne bazowe xj=bj-aj,ixi, dla 1jt. Punkty otrzymanej prostej mają
postać b1-a1,ixi,b2-a2,ixi,,bt-at,ixi, 0,0,,0,xi,0,,0=b1,b2,,bt,0,0,,0+xia1,i,a2,i,,at,i,0,0,,0,1,0,,0, gdzie xi stoi na i-tym miejscu.
Jeżeli wszystkie aj,i0 to jedynym ograniczeniem jest
xi0 i otrzymujemy krawędź nieskończoną.
W przeciwnym
przypadku największą wartością xi będzie minimum po wszystkich
dodatnich aj,i z liczb bjaj,i czyli liczba
Minbjaj,i 0jt,aj,i0.
Uwaga 5.1

Liczba d=Minbjaj,i 0jt,aj,i0 wyznacza długość krawędzi. Jeżeli startujemy z wierzchołka p=b1,b2,,bt,0,0,,0 i poruszamy się w kierunku α=a1,i,a2,i,,at,i,0,0,,0,1,0,,0 to p+dα jest kolejnym wierzchołkiem. Długością krawędzi jest liczba dα.

Uwaga 5.2

Jeżeli minimum d=0 to krawędź ma długość 0 ( jest punktem ) i nazywamy ją krawędzią zdegenerowaną.

Twierdzenie 5.2

Niech TS będzie pierwotnie dopuszczalną tablicą sympleks, z ustaloną bazą i opisującą wierzchołek p. Wówczas TS opisuje n-t krawędzi wychodzących z wierzchołka p i wektory kierunkowe tych krawędzi są liniowo niezależne. Wliczamy krawędzie zdegenerowane zaś n oznacza liczbę kolumn i t liczbę wierszy.

Ustawmy wektory kierunkowe w macierz a następnie wykreślmy kolumny zmiennych bazowych. Otrzymaliśmy macierz jednostkową n-t×n-t. Zatem wektory były liniowo niezależne.

Uwaga 5.3

Aby opisać wszystkie krawędzie wychodzące z wierzchołka p należy użyć wszystkich tablic sympleks opisujących p.

Przykład 5.2

Opiszmy ostrosłup WR3 o podstawie kwadratowej z wierzchołkami p1=0,0,0,p2=1,0,0,p3=0,1,0,p4=1,1,0 i o szczycie w punkcie p5=0,0,2.

\par
Rys. 5.1. Ostrosłup.

W jest opisane układem nierówności:

2x1+x32

2x2+x32

x1,x2,x30

Przerabiamy nierówności na równania dodając nowe zmienne i otrzymujemy postać kanoniczna:

2x1+x3+x4=2

2x2+x3+x5=2

x1,x2,x3,x4,x50

Zapiszmy w postaci tablicy sympleks:

TS1=x1x2x3x4x5ww201102021012

Zmiennymi bazowymi są x4 i x5 zaś TS1 opisuje wierzchołek:

p1¯=(0,0,0| 2,2),

Poruszamy się w kierunku wierzchołka p5¯ krawędzią wyznaczoną przez x3:

TS1=x1x2x3x4x5ww201102021012.

Szukamy elementu centralnego.

Min21,21=2 zatem możemy wybrać dowolny element kolumny 3-ciej.

TS2=k1k2k32-201-10021012. Zmiennymi bazowymi są teraz x3 i x4 zaś TS2 opisuje wierzchołek p5¯=(0,0,2| 0,0)

Ile krawędzi wychodzi z W?

Z rysunku widać, że 4, zaś tablica TS2 opisuje tylko trzy krawędzie o wektorach kierunkowych
k11,0,0,-2,0 - krawędź zdegenerowana (długość 0) gdyż Min{02,}=0
k20,1,-2,2,0 w kierunku wierzchołka p3¯
k30,0,-1,1,1 w kierunku wierzchołka p1¯

Wędrując wzdłuż krawędzi zdegenerowanej k1 znajdujemy nową TS opisującą p.

Otrzymujemy k12-201-100210121-1012-120021012BB=TS3

Tablica TS3 opisuje dalej wierzchołek p5¯ i krawędzie:

k4k5k61-1012-120021012BB

k41,1,-2,0,0 w kierunku wierzchołka p4¯

k5-12,0,0,1,0 - zdegenerowana k6=-12k1

k612,0,-1,0,1 w kierunku wierzchołka p2¯

Definicja 5.2

Tablicą Sympleks opisującą zadanie programowania liniowego

Maxx0=cx+b0|Ax=b,x0

nazywamy taką macierz, w której pierwszy wiersz reprezentuje równanie x0-cx=b0, pozostałe wiersze równania [A|b] i macierz ta zawiera podmacierz jednostkową. Zwyczajowo pierwszy wiersz - opisujący funkcję celu jest oddzielony linią poziomą. Podobnie znak równości przedstawiamy jako linię pionową.

Tablicę sympleks nazywamy dualnie dopuszczalną gdy w wierszu kosztów zredukowanych (nad kreską ) wszystkie wyrazy są 0, dla zadania typu Max lub są 0, dla zadania typu Min.

Przykład 5.3

Tablicą sympleks dla zadania

Max x0=2x1+6x2-3x3 , gdy:

x1+2x2-3x3+x4=3

2x1+3x2-5x3+x5=7

2x1-3x2-7x3+x6=8

x10, x20, x30

jest

x0x1x2x3x4x5x6WW1-2-630000012-31003023-5010702-3-70018

Funkcję celu zastąpiliśmy równaniem x0-2x1-6x2+3x3=0 zaś podmacierz jednostkowa powstaje z kolumn odpowiadających zmiennym o indeksach 0,4,5 i 6.

Uwaga 5.4

Ponieważ w algorytmie metody sympleks kolumna odpowiadająca zmiennej x0 nie zmienia się więc zwykle ją pomijamy.

Zadania

Ćwiczenie 5.1

Poniższe dwie tablice sympleks opisują to samo zadanie PL.

wylicz zmienne od a do l .

1 0 0 2 -3 5
2 1 0 -2 d e
-3 a b c 2 4
oraz
7 g h 0 -7 -3
-4 1 2 i 5 14
f 0 1 j k l

Ćwiczenie 5.2

Wiedząc, że poniższe tablice sympleks dotyczą tego samego zadania programowania liniowego wyznacz nieznane współczynniki od a do k.

abc4-2-6310d3e70116f oraz 4g0100-21h0312i-21jk3

Ćwiczenie 5.3

Wiedząc, że punkt p=(3,0,0,2,0,0,) jest wierzchołkiem wielościanu

W=x|Ax=b,x0, gdzie

A=23-21-112-1-5-3301302-21b=807

wypisz wszystkie takie macierze B, zawarte w A, że [B-1A|B-1b]

jest tablicą sympleks opisującą p.

5.2. Metoda sympleks

Wędrowanie między wierzchołkami, eliminacja Gaussa - Jordana.

W zadaniu PL mamy wierzchołek p opisany tablicą sympleks. Dla ustalenia uwagi przyjmijmy x0x1xtxt+1xixnww100-ct+1-ci-cnb0010a1,t+1a1,ia1,nb1aj,i001at,t+1at,iat,nbt

Zakładamy, że krawędź odpowiadająca zmiennej xi jest skończona i szukamy tablicy sympleks opisującej drugi koniec tej krawędzi.

Wyliczamy minimum po wszystkich dodatnich aj,i z liczb bjaj,i czyli liczbę

Minjbjaj,iaj,i0. Wybieramy dowolny współczynnik aj,i, na którym osiągane jest minimum. Nazywamy go elementem centralnym. Na następnej tablicy zaznaczony będzie nawiasem.

x0x1xjxtxt+1xixnww1000-ct+1-ci-cnb00100a1,t+1a1,ia1,nb10010aj,t+1aj,iaj,nbj0001at,t+1at,iat,nbt

Teraz j - ty wiersz dzielimy przez aj,i zaś od każdego innego wiersza k odejmujemy poprawiony j-ty wiersz pomnożony przez ak,i - czyli zerujemy pozostałe miejsca k-tej kolumny. Otrzymujemy macierz:

x0x1xjxtxt+1xixnww10d00-ct+1*0-cn*b0*01d10a1,t+1*0a1,n*b1*00dj0aj,t+1*1aj,n*bj*00dt1at,t+1*0at,n*bt*,

gdzie d0=ciaj,i,d1=-a1,iaj,i,,dj-1=-aj-1,iaj,i,dj=1aj,i,dj+1=-aj+1,iaj,i,,dt=-at,iaj,i

Otrzymaliśmy tablicę sympleks. Z bazy wypadła zmienna xj a doszła zmienna xi.

Test optymalności i koszty zredukowane. Rozważamy zadanie typu

Maxx0=i=1ncixi+b0|Ax=b,x0

opisane tablicą sympleks TS. Oznacza to, że w górnym wierszu TS mamy kolejno liczby

1,-c1,-c2,,-cn|b0

. Ponieważ jest to tablica sympleks wszystkie współczynniki ci odpowiadające zmiennym bazowym są równe 0.

Jeżeli koszt zredukowany -cj odpowiadający zmiennej niebazowej xj jest <0 ( cj>0 ) to krawędź wyznaczona przez zmienną xj jest poprawiająca. Ponieważ wędrując tą krawędzią zmieniamy tylko zmienne bazowe nie mające wpływu na funkcję celu i zwiększamy liczbę x0=cjxj+b0.

Jeżeli koszt zredukowany -cj odpowiadający zmiennej niebazowej xj jest = 0 ( cj=0 ) to krawędź wyznaczona przez zmienną xj jest neutralna.

Jeżeli koszt zredukowany -cj odpowiadający zmiennej niebazowej xj jest >0 ( cj<0 ) to krawędź wyznaczona przez zmienną xj jest pogarszająca. Ponieważ wędrując tą krawędzią zmieniamy tylko zmienne bazowe nie mające wpływu na funkcję celu i zmniejszamy liczbę

x0=cjxj+b0

.

Twierdzenie 5.3

Jeżeli w tablicy sympleks opisującej zadanie Maxx0=i=1ncixi+b0|Ax=b,x0 wszystkie koszty zredukowane są 0 to tablica ta opisuje wierzchołek optymalny zadania zaś w prawym górnym rogu tablicy otrzymujemy optymalną wartość funkcji celu.

Jeżeli w tablicy sympleks wszystkie koszty zredukowane są 0 to funkcja celu x0=i=1ncixi+b0 może być zapisana tylko przy pomocy zmiennych niebazowych x0=xiniebazowecixi+b0 gdyż dla zmiennych bazowych ci=0. Funkcja celu x0 przyjmuje w wierzchołku opisanym tablicą sympleks wartość b0 a dla pozostałych punktów wielościanu x0b0.

Algorytm prosty metody sympleks.
Rozważamy zadanie typu Maxx0=i=1ncixi+b0|Ax=b
0) Start: Dana tablica sympleks pierwotnie dopuszczalna.
1) Test optymalności i wybór kolumny głównej.
 1a) Jeżeli wszystkie koszty zredukowane są nieujemne
to STOP. Tablica opisuje wierzchołek optymalny.
 1b) Jeżeli nie to wybieramy kolumnę i, w której koszt
zredukowany jest ujemny.
2) Test nieograniczoności i wybór elementu centralnego.
2a) Jeżeli wszystkie elementy kolumny i są
niedodatnie to STOP. Funkcja celu jest nieograniczona.
 2b) Jeżeli istnieją ak,i>0 to jako element centralny wybieramy taki  aj,i,
 że bjaj,i=Mink{bkak,i;ak,i0}.
3) Znajdujemy tablicę sympleks opisującą drugi koniec krawędzi
metodą Gaussa - Jordana, GOTO 1).
Przykład 5.4

Rozwiązujemy zadanie: Max x0=2x1+6x2-3x3 , gdy:

x1+2x2-3x33

2x1+5x2-5x37

2x1-3x2-7x38

x10, x20, x30

Postacią kanoniczną jest:

Max x0=2x1+6x2-3x3 , gdy:

x1+2x2-3x3+x4=3

2x1+5x2-5x3+x5=7

2x1-3x2-7x3+x6=8

x10, x20, x30

Wierzchołkowi p1=0,0,0,3,7,8 odpowiada TS

1-2-630000012-31003025-5010702-3-70018

Idziemy krawędzią poprawiająca wyznaczoną przez x1

Liczymy Min31,72,82=3 więc jako element centralny wybieramy a1,1=1.

Po przekształceniach Gaussa - Jordana Otrzymujemy

10-2-32006012-310030011-210100-7-1-2012

Tablica ta opisuje wierzchołek p2=(3,0,0,0,1,2,)

Idziemy krawędzią poprawiająca wyznaczoną przez x2

Liczymy Min{32,11,*}=1 więc jako element centralny wybieramy a2,3=1.

Po przekształceniach Gaussa - Jordana Otrzymujemy

1010-43090150-53060011-210100-60-4113

Kolumna odpowiadająca zmiennej x4 ma ujemny koszt zredukowany więc na krawędzi przez nią wyznaczonej

k=6+5x4,0,1+2x4,x4,0,3+4x4|x40 funkcja celu x0=9-x2+4x4-3x5=9+4x4 rośnie w nieskończoność.

5.3. Wymiar zbioru punktów optymalnych.

Twierdzenie 5.4

Niech zadanie Maxx0=i=1ncixi+b0|Ax=b,x0 będzie opisane tablicą sympleks pierwotnie i dualnie dopuszczalną. Wówczas zbiór punktów dopuszczalnych zadania ma wymiar nie większy niż liczba zer niebazowych.

Przyjmijmy, że tablica sympleks ma t wierszy i n kolumn. Zbiór punktów optymalnych P jest wielościanem w przestrzeni Rn opisanym równaniami z tablicy, nierównościami xi0 i funkcją celu. Ale jeżeli punkt q jest optymalny to jego współrzędne odpowiadające kolumnom poprawiającym muszą być równe zero. Tak więc zbiór punktów optymalnych jest przecięciem stożka opisanego nierównościami xi0 i podprzestrzeni V opisanej równaniami z tablicy i równaniami xi=0 dla i odpowiadających kolumnom poprawiającym. Równania te są liniowo niezależne więc dimV=n-t+n-t-k=k. Zatem dimPdimV=k.

Z twierdzenia 5.4 otrzymujemy bezpośrednio:

Wniosek 5.1

Jeżeli w tablicy sympleks pierwotnie dopuszczalnej wszystkie koszty zredukowane odpowiadające zmiennym niebazowym są >0 to tablica ta opisuje jedyny wierzchołek optymalny zadania.

Wniosek 5.2

Jeżeli w tablicy sympleks pierwotnie i dualnie dopuszczalnej każda krawędź neutralna opisywana przez tą tablicę jest niezdegenerowana to wymiar zbioru punktów optymalnych jest równy liczbie tych krawędzi. ( Liczbie zer niebazowych w tablicy sympleks.)

Przyjmijmy, że tablica sympleks opisuje wierzchołek p i wychodzące z niego krawędzie neutralne k1,k2,,ks. Wtedy wymiar zbioru punktów optymalnych d spełnia warunki: ddimafp+link1,k2,,ks=s, gdyż na mocy twierdzenia 5.2 wektory krawędzi są liniowo niezależne. Z drugiej strony ds na mocy twierdzenia 5.4.

Wniosek 5.3

Jeżeli tablica sympleks pierwotnie i dualnie dopuszczalna o t wierszach pod kreską ma nad kreską dokładnie t+1 zer, to:

a) jeżeli krawędź neutralna jest niezdegenerowana to zbiorem punktów optymalnych zadania jest ta krawędź,

b) jeżeli krawędź neutralna jest zdegenerowana to tablica ta opisuje jedyny wierzchołek optymalny zadania.

Ad a) Zbiór punktów optymalnych jest ścianą wielościanu - obszaru dopuszczalnego, zawiera krawędź neutralną opisaną tablicą sympleks i na mocy twierdzenia 5.3 ma wymiar 1 więc jest tą krawędzią.

Ad b) Przenumerujmy kolumny tak by tablica sympleks miała postać

[A|b]=[000dt+2didnb010a1,t+1a1,t+2a1,ia1,nb1aj,i01at,t+1at,t+2at,iat,nbt],

gdzie pierwszych t zmiennych jest bazowych zaś di>0 dla i>t+1.

Niech q=q1,q2,,qn będzie punktem optymalnym. Porównując wartości funkcji celu w punkcie p opisanym tablicą i w punkcie q otrzymujemy b0=x0p=x0q=-i=t+2ndiqi. Więc i>t+1qi=0.

Krawędź opisana t+1-szą kolumną jest zdegenerowana więc istnieje wiersz j taki, że aj,t+1>0 i bj=0. Po wstawieniu do j-tego równania q otrzymujemy qj+aj,t+1qj,t+1=bj=0 i stąd qj,t+1=0. W rezultacie punkt q spełnia ten sam układ równań co punkt p więc q=p.

Przykład 5.5

Jeżeli w tablica sympleks pierwotnie i dualnie dopuszczalna o t wierszach pod kreską ma nad kreską więcej niż t+1 zer, to wymiar zbioru punktów optymalnych może być każdą liczbą między 0 a liczbą zer niebazowych. Zobaczmy to na przykładzie zadania opisanego tablicą:

00000030100001110100001200101-2100001-1110

Wierzchołek optymalny ma współrzędne p1=1,2,0,0,0,0,0. Mamy dodatkowo dwie kolumny opisujące zdegenerowane krawędzie neutralne 5-tą i 6-tą. Pokażemy, że zbiór punktów optymalnych jest trójkątem. Po eliminacji Gaussa - Jordana otrzymujemy inną tablicę opisującą ten sam wierzchołek.

00000030100001110100001200101-21000110-120

Teraz 6-ta kolumna opisuje krawędź niezdegenerowaną. Dochodzimy nią do wierzchołka p2=0,2,0,1,2,1,0 opisanego tablicą:

0000003010000111010000122010103210110031

Teraz 3-ta kolumna opisuje kolejną krawędź niezdegenerowaną. Dochodzimy nią do wierzchołka p3=0,2,1,0,1,1,0 opisanego tablicą:

000000301000011101000012100-1100110110031

Z tej tablicy możemy dojść do tablicy opisującej wierzchołek p1 wybierając element centralny w wyznaczonym miejscu.

Zadania

Ćwiczenie 5.4

Opisz prosty algorytm metody sympleks na przykładzie zadania:

Max x0=2x1+5x2-3x3 , gdy:

x1+2x2+3x34

x1+3x2+x35

2x1-3x2+7x39

x10, x20, x30

Ćwiczenie 5.5

Opisz wszystkie punkty optymalne zadania:

Maxx0=-4x1+2x2+3x32x1-x2+x32-6x1+3x2-2x32-7x1+4x2-3x32

x10, x20, x30

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.