Zagadnienia

9. Dualna metoda sympleks

9.1. Dualna metoda sympleks.

Badamy zadanie:

P  Maxx0=cTx

Ax=b

x0

TS=-cN0Ab

przypomnijmy definicję 5.1. TS jest pierwotnie dopuszczalna (przedstawia wierzchołek obszaru dopuszczalnego) b0

TS jest dualnie dopuszczalna (przedstawia wierzchołek zadania dualnego) c0-cN0

TS przedstawia wierzchołek optymalny jest pierwotnie i dualnie dopuszczalna.

Przykład 9.1

P  Minx0=2x1+3x2

x1+x22

3x1+2x27

2x1+x24

x10, x20

(typowy przykład zagadnienia diety)

x0x1x2x3x4x5ww1-2-30000011-10020320-10702100-14

TS-2-30000-1-1100-2-3-2010-7-2-1001-4

jest dualnie dopuszczalna.

Rozpatrzmy teraz zadanie dualne:

D  Maxy0=2y1+7y2+4y3

y1+3y2+2y32

y1+2y2+y33

y10, y20, y30.

I równoważne mu:

D  Min-y0=-2y1-7y2-4y3

TS274000132102121013

Jeżeli wykreślimy kolumny związane ze zmiennymi bazowymi to -TST=TS

Prześledźmy metodę sympleks na tych dwóch tablicach równocześnie.

Dualne Pierwotne

274000132102121013-2-30000-1-1100-2-3-2010-7-2-1001-4

010-20-41321020-1-1-1110-1-200411-100201-310-101-2010

-130-23-130-4231312313023130-13-231530-530-2304231230-130730-131-130130130-23123

Otrzymaliśmy rozwiązania

q=0,23,0,0,53 dla zadania dualnego i p=73,0,13,0,23 dla zadania pierwotnego. Ale wartości funkcji celu są równe

-y0=-423

y0=423=x0

Algorytm dualnej metody sympleks
 (dla Max):
Na starcie mamy TS dualnie dopuszczalną (tzn. -cN0)
TS=-cNb0Ab gdzie elementy macierzy A oznaczamy:
 ai,j,1in, 1jt zaś kolumny b oznaczamy bi,1jt.
1 Test optymalności. Jeżeli b0 to stop (tablica przedstawia
wierzchołek optymalny)
2 Wybieramy wiersz główny i, taki, że bi<0
3 Test sprzeczności: jeżeli w i-tym wierszu
wszystkie wyrazy są 0 to stop (zadanie sprzeczne)
 Ponieważ i-ty wiersz reprezentuje równanie
j=1nai,jxj=bi, w którym
ai,j0xj0 oraz bi<0
4 Wybór elementu centralnego:
Liczymy minimum Mincjai,j: 1jt,ai,j<0.
Jako element centralny wybieramy dowolne ai,j na którym
osiągalne jest minimum.
5 Eliminacja Gaussa-Jordana
6 Wracamy do 1
Rzeczywiście 5 daje TS dualnie dopuszczalną:
nad kreską otrzymujemy W0-djai,jWi,
 gdzie W0=d1,d2,,dn zatem w k-tej kolumnie otrzymujemy
dk-djai,jaik
Jeżeli ai,k0 to djaijaik0 bo ai,j0 i dk-djai,jai,k0.
Jeżeli ai,k<0 to djaikdjaij
 djai,kdjai,j więc
dkdjai,jai,k

Porównanie metody sympleks prostej i dualnej

1) zadanie opisane TS dualnie dopuszczalną może mieć rozwiązanie lub być sprzeczne, ale nie może być nieograniczone.

1') zadanie opisane TS pierwotnie dopuszczalną może mieć rozwiązanie lub być nieograniczone ale nie może być sprzeczne (TS opisuje wierzchołek dopuszczalny)

2) Dualna metoda sympleks daje rozwiązanie (algorytm się kończy) ponieważ ma tyle kroków ile prosta metoda sympleks na zadaniu dualnym.

3) Przy zadaniu Max

W dualnej metodzie sympleks wartość funkcji celu maleje, ( w pierwotnej rośnie).

Dualna metoda sympleks jest używana tylko jako narzędzie pomocnicze, ponieważ niedokończone obliczenia nie dają przybliżonego rozwiązania, a tylko oszacowanie funkcji celu.

Ćwiczenie 9.1

Opisz dualny algorytm metody sympleks na przykładzie zadania:

Min x0=5x1+x2+11x3 , gdy:

x1+2x35

x1+x2+3x36

6x1+2x2+15x340

x10, x20, x30

Ćwiczenie 9.2

Opisz dualny algorytm metody sympleks na przykładzie zadania:

Min x0=2x1+4x2+7x3 , gdy:

2x1-5x2-2x35

x1+3x2+2x36

x1-5x2+x32

x10, x20, x30.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.