Zagadnienia

4. Ekstrema funkcji wypukłej z ograniczeniami

4.1. Problem minimalizacyjny

Niech W będzie niepustym wypukłym podzbiorem Rn, zaś f:WR będzie funkcją wypukłą. Rozważmy problem minimalizacji funkcji f na zbiorze W:

fxmin,xW.(4.1)

Przypomnijmy, że punktami dopuszczalnymi nazywamy elementy zbioru W. Rozwiązaniem globalnym nazywamy taki punkt x¯W, że fx¯fx dla każdego xW. Rozwiązaniem lokalnym jest taki punkt x¯W, że istnieje ε>0, dla którego fx¯fx, jeśli xWBx¯,ε. Rozwiązanie jest ścisłe, jeśli fx¯<fx dla xWBx¯,ε i xx¯. Innymi słowy, x¯ jest rozwiązaniem lokalnym, jeśli x¯ jest minimum funkcji f na pewnym otoczeniu x¯.

Twierdzenie 4.1

Niech WRn wypukły, f:WR wypukła. Jeśli x¯W będzie rozwiązaniem lokalnym (4.1), to:

 • I) x¯ jest rozwiązaniem globalnym,

 • II) Zbiór rozwiązań globalnych jest wypukły.

 • III) Jeśli f jest ściśle wypukła, to x¯ jest ścisłym rozwiązaniem lokalnym.

 • IV) Jeśli x¯ jest ścisłym rozwiązaniem lokalnym, to x¯ jest jedynym rozwiązaniem globalnym.

Zauważmy, że w powyższym twierdzeniu nie zakładamy różniczkowalności funkcji f.

Dowód twierdzenia 4.1

(I): Dowód przez sprzeczność. Przypuśćmy, że istnieje x*W takie że fx*<fx¯. Ponieważ x¯ jest rozwiązaniem lokalnym, to fx¯fx dla xWBx¯,ε i ε>0. Z wypukłości zbioru W wynika, iż odcinek łączący x¯ i x* znajduje się w zbiorze W. Ma on więc niepuste przecięcie z kulą Bx¯,ε: dla pewnego λ0,1 mamy λx¯+1-λx*Bx¯,ε. Z wypukłości f dostajemy

fλx¯+1-λx*λfx¯+1-λfx*<fx¯,

co przeczy lokalnej optymalności x¯.

(II) Pozostawione jako ćwiczenie.

(III) Wynika wprost z definicji ścisłej wypukłości.

(IV) Pozostawione jako ćwiczenie.

Dotychczas pokazaliśmy, że warunkiem koniecznym i dostatecznym minimum funkcji wypukłej na zbiorze wypukłym i otwartym jest zerowanie się pochodnej/gradientu. Uogólnimy teraz te wyniki na przypadek dowolnych zbiorów wypukłych.

Twierdzenie 4.2

Niech WRn wypukły, f:WR wypukła. Jeśli f jest różniczkowalna w punkcie x¯W, to mamy następującą równoważność: x¯ jest rozwiązaniem (4.1) wtw, gdy Dfx¯x-x¯0 dla każdego xW.

Uwaga 4.1

W sformułowaniu powyższego twierdzenia, jak i w wielu miejscach w dalszej części tych notatek, zastosowany jest następujący skrót myślowy. Aby mówić o różniczkowalności funkcji f w punkcie x¯W, musi być ona określona w pewnym otoczeniu x¯, czyli w kuli Bx¯,ε dla pewnego ε>0. Jeśli x¯ jest na brzegu W, to zakładać będziemy, że f jest określona na WBx¯,ε mimo, że jest to pominięte, dla prostoty notacji, w założeniach twierdzenia.

Uwaga 4.2

Jeśli x¯intW, to warunek powyższy sprowadza się do warunku zerowania się pochodnej Dfx¯=0.

Dowód tw. 4.2

Załóżmy, że Dfx¯x-x¯0 dla każdego xW. Ustalmy xW. Na mocy twierdzenia 3.8

fxfx¯+Dfx¯x-x¯.

Z założenia, drugi składnik jest nieujemny, co pociąga fxfx¯. Z dowolności xW dostajemy tezę.

Załóżmy teraz, że x¯ jest rozwiązaniem (4.1). Ustalmy xW. Zauważmy, że wypukłość W implikuje x¯+λx-x¯=1-λx¯+λxW dla λ0,1. Z definicji pochodnej mamy

Dfx¯x-x¯=limλ0,λ<1fx¯+λx-x¯-fx¯λ.

Ponieważ w punkcie x¯ jest minimum, to fx¯+λx-x¯fx¯. Stąd Dfx¯x-x¯0.

Z dowodu powyższego twierdzenia dostajemy użyteczny wniosek.

Wniosek 4.1

Jeśli x¯W, gdzie WRn jest wypukły, jest rozwiązaniem lokalnym (4.1) dla funkcji f:WR (niekoniecznie wypukłej) różniczkowalnej w x¯, to Dfx¯x-x¯0 dla każdego xW.

Przykład 4.1

Rozważmy problem minimalizacyjny:

x1-322+x2-52min,-x1+x22,2x1+3x211,x1,x20,

Zbiór W zadany jest przez ograniczenia liniowe (patrz rysunek 4.1):

W=x1,x2R2:x1,x20,-x1+x22, 2x1+3x211.
Rys. 4.1. Zbiór punktów dopuszczalnych.

Łatwo sprawdzić, że jest on wypukły. Funkcja fx1,x2=x1-322+x2-52 jest ściśle wypukła: jej hesjan wynosi

D2fx1,x2=2002.

Na mocy tw. 4.1 minimum jest jednoznaczne. Policzmy gradient f:

Dfx1,x2=2x1-3,2x2-10.

Gradient zeruje się w punkcie 32,5, który jest poza zbiorem W. Minimum należy zatem szukać na brzegu W. Nie mamy jeszcze narzędzi ułatwiających znalezienie tego punktu. Zgadujemy… Sprawdźmy wierzchołek x¯=1,3. Gradient w tym punkcie wynosi -1,-4. Zauważmy, że wektory x-x¯ są kombinacjami liniowymi dodatnimi wektorów x1=0,2-1,3=-1,-1 i x2=112,0-1,3=92,-3, tzn. x-x¯=a1x1+a2x2 dla pewnych a1,a20. Wystarczy zatem sprawdzić, że Dfx¯x10 i Dfx¯x20:

Dfx¯x1=-1,-4-1-1=5,
Dfx¯x2=-1,-49/2-3=1612.

Na mocy tw. 4.2 minimum jest rzeczywiście w punkcie 1,3.

Rozszerzymy teraz twierdzenie 4.2 na klasę funkcji wypukłych nieróżniczkowalnych – skorzystamy z wprowadzonego w poprzednim rozdziale pojęcia subróżniczki.

Twierdzenie 4.3

Niech W~Rn wypukły otwarty, f:W~R wypukła. Załóżmy, że zbiór punktów dopuszczalnych W jest wypukłym podzbiorem W~. Mamy następującą równoważność: x¯ jest rozwiązaniem (4.1) wtw, gdy istnieje ξfx¯, takie że ξTx-x¯0 dla każdego xW.

Wniosek 4.2

Niech WRn wypukły otwarty, f:W~R wypukła. Wówczas f ma w x¯W minimum globalne wtw, gdy 0fx¯.

Dowód twierdzenia 4.3

Zacznijmy od łatwiejszej implikacji. Załóżmy, że istnieje ξfx¯, takie że ξTx-x¯0 dla każdego xW. Z faktu, że ξ jest subgradientem wynika, że

fxfx¯+ξTx-x¯,xW.

Wystarczy teraz skorzystać z założenia, żeby zauważyć, że fxfx¯ dla xW, czyli x¯ jest rozwiązaniem (4.1).

Załóżmy teraz, że x¯W jest rozwiązaniem (4.1). Zdefiniujmy dwa zbiory

C1=x,zRn×R:xW~,z>fx-fx¯,
C2=x,zRn×R:xW,z0.

Oba zbiory są wypukłe, C1 ma niepuste wnętrze (zbiór C2 ma puste wnętrze, jeśli W ma puste wnętrze). Z faktu, że punkt x¯ jest rozwiązaniem (4.1) wynika, że C1C2=. Stosujemy słabe twierdzenie o oddzielaniu: istnieje niezerowy wektor μ,γRn×R i stała bR, takie że

μTx+γzb,xW~,z>fx-fx¯μTx+γzb,xW,z0.(4.2)

Zanim przejdziemy do analitycznych rozważań popatrzmy na geometryczny obraz. Zauważmy, że zbiory C1 i C2 ,,stykają” się w punkcie x¯,0. Hiperpłaszczyzna oddzielająca te zbiory musi zatem przechodzić przez ten punkt. Jest ona styczna do wykresu funkcji xfx-fx¯ – pierwsza grupa współrzędnych μ wektora μ,γ do niej normalnego, z dokładnością do długości i zwrotu, wyznacza subgradient tego odwzorowania w punkcie x¯ (a zatem także subgradient f). Z faktu, że ta hiperpłaszczyzna jest również styczna do C2 dostajemy μTx-x¯0.

Udowodnijmy to teraz analitycznie. Odejmijmy od obu stron nierówności (4.2) μTx¯:

μTx-x¯+γzb~,xW~,z>fx-fx¯(4.3)
μTx-x¯+γzb~,xW,z0,(4.4)

gdzie b~=b-μTx¯. Zauważmy najpierw, że γ nie może być większa od zera. Wówczas, wykorzystując dowolność z0, dostajemy sprzeczność z (4.4). Kładąc w (4.4) x=x¯ i z=0, otrzymujemy b~0. Wnioskujemy stąd, że niedopuszczalne jest γ=0: z nierówności (4.3) (pamiętając o otwartości W~) dostalibyśmy bowiem μ=0, co przeczyłoby niezerowości wektora μ,γ. Wykazaliśmy więc, że

γ<0.

Biorąc x=x¯, nierówność (4.3) upraszcza się do γzb~ dla z>0. Stąd b~0. Łącząc to z poprzednio otrzymaną nierównością b~0 dostajemy

b~=0.

Przechodząc w (4.3) z z do fx-fx¯ mamy

μTx-x¯+γfx-fx¯0.

Dzieląc obie strony przez γ i pamiętając, że γ<0 dostajemy

μTγx-x¯+fx-fx¯0,

co dowodzi, że -μγfx¯. Kładąc z=0 w (4.4) otrzymujemy μTx-x¯0. Dzielimy obie strony przez -γ>0:

-μTγx-x¯0,

co kończy dowód.

4.2. Funkcje pseudowypukłe

W tym podrozdziale wprowadzimy rodzinę funkcji, dla której spełniony jest warunek:

Dfx¯=0x¯ jest minimum globalne.

Okazuje się, że rodzina ta obejmuje nie tylko funkcje wypukłe.

Definicja 4.1

Niech WRn będzie otwarty i niepusty, zaś f:WR – różniczkowalna w W. Funkcja f jest pseudowypukła w x¯W, jeśli

yW:Dfx¯y-x¯0fyfx¯.

Funkcja f jest ściśle pseudowypukła w x¯W, jeśli

yW:Dfx¯y-x¯0,x¯yfy>fx¯.

Funkcja f jest (ściśle) pseudowypukła, jeśli jest ona (ściśle) pseudowypukła w każdym punkcie x¯W.

Funkcja f jest (ściśle) pseudowklęsła, jeśli -f jest (ściśle) pseudowypukła.

Uwaga 4.3

Implikacja w definicji pseudowypukłości ma równoważną postać:

yW:fy<fx¯Dfx¯y-x¯<0.
Rys. 4.2. Przykłady funkcji pseudowypukłych i pseudowklęsłych.

Na rysunku 4.2 znajdują się przykłady jednowymiarowych funkcji pseudowypukłych i pseudowklęsłych.

Lemat 4.1

Niech f:WR, gdzie WRn wypukły, otwarty i niepusty. Jeśli f jest (ściśle) wypukła i różniczkowalna na W, to f jest (ściśle) pseudowypukła.

Dowód

Załóżmy, że f wypukła. Na mocy tw. 3.8 dla dowolnych x¯,xW mamy

fxfx¯+Dfx¯x-x¯.

Jeśli zatem Dfx¯x-x¯0, to fxfx¯ i f jest pseudowypukła. W analogiczny sposób dowodzimy, że ścisła wypukłość pociąga ścisłą pseudowypukłość.

Lemat 4.2

Niech f:WR, gdzie WRn, otwarty, niepusty, będzie funkcją pseudowypukłą w x¯W. Wówczas x¯ jest minimum globalnym wtw, gdy Dfx¯=0.

Dowód

Identyczny jak dowód wniosku 3.2.

Dowód poniższego lematu jest identyczny jak dowód twierdzenia 4.2.

Lemat 4.3

Niech WRn wypukły, f:WR pseudowypukła. Mamy następującą równoważność: x¯ jest rozwiązaniem (4.1) wtw, gdy Dfx¯x-x¯0 dla każdego xW.

4.3. Maksymalizacja funkcji wypukłej

Definicja 4.2

Punktem ekstremalnym zbioru wypukłego WRn nazwiemy taki punkt x¯W, który nie jest punktem wewnętrznym żadnego odcinka zawartego w W, tj. jeśli x¯=λx1+1-λx2 dla pewnych λ0,1 i x1,x2W, to x1=x2=x¯.

Definicja 4.3

Otoczką wypukłą punktów xiiI nazywamy zbiór punktów będących kombinacją wypukłą skończonej liczby spośród punktów xi.

Otoczkę wypukłą można równoważnie definiować jako najmniejszy zbiór wypukły zawierający punkty xiiI.

Przedstawimy teraz prostą wersję twierdzenia Kreina-Milmana.

Twierdzenie 4.4

Niech URn będzie zbiorem wypukłym i zwartym. Jest on wówczas otoczką wypukłą swoich punktów ekstremalnych.

Przed przejściem do dowodu powyższego twierdzenia wprowadzimy niezbędne pojęcia. Przypomnijmy, że przestrzenią afiniczną nazywamy zbiór A, taki że i=1kλixiA dla dowolnych xiA i λiR takich że i=1kλi=1. Każda podprzestrzeń afiniczna Rn może zostać przesunięta tak, aby zawierała 0. Staje się ona wówczas podprzestrzenią liniową. Wymiarem podprzestrzeni afinicznej nazywamy wymiar związanej z nią podprzestrzeni liniowej.

Definicja 4.4

Wymiarem zbioru wypukłego URn nazywamy wymiar otoczki afinicznej U, tzn. podprzestrzeni afinicznej generowanej przez U:

affU=i=1kλixi:x1,,xkU,i=1kλi=1.

Zapiszmy łatwe wnioski z powyższej definicji i rozważań ją poprzedzających:

Wniosek 4.3

 1. Zbiór wypukły o wymiarze m<n możemy traktować jako podzbiór przestrzeni Rm.

 2. Zbiór wypukły w przestrzeni Rn ma niepuste wnętrze wtw, gdy jego wymiar wynosi n.

Dotychczas rozważaliśmy hiperpłaszczyzny podpierające epigraf funkcji wypukłej. Teraz uogólnimy to pojęcie na dowolny zbiór wypukły.

Lemat 4.4

Niech URn będzie zbiorem wypukłym o niepustym wnętrzu. Przez punkt brzegowy x¯U przechodzi wówczas hiperpłaszczyzna, taka że zbiór U leży w jednej z wyznaczonych przez nią półprzestrzeni. Hiperpłaszczyznę tą nazywamy hiperpłaszczyzną podpierającą zbiór U w punkcie x¯.

Dowód

Na mocy słabego twierdzenia o oddzielaniu zastosowanego do U i V=x¯ (zauważmy, że intUV=) istnieje aRn, takie że aTxaTx¯ dla każdego xU. Szukaną hiperpłaszczyzną jest

H=xRn:aTx=aTx¯.

Zbiór U zawarty jest w półprzestrzeni xRn:aTxaTx¯.

Dowód twierdzenia 4.4

Przeprowadzimy indukcję po wymiarze m zbioru zwartego i wypukłego U. Przypadki m=0 (U jest punktem) i m=1 (U jest odcinkiem) są trywialne. Czas na krok indukcyjny. Załóżmy, że każdy zbiór wypukły i zwarty o wymiarze nie większym od m jest otoczką wypukłą swoich punktów ekstremalnych. Weźmy zbiór wypukły i zwarty U o wymiarze m+1. Zbiór ten traktujemy jako podzbiór Rm+1. Ma on wówczas niepuste wnętrze. Niech x¯U.

Przypadek (I): x¯ leży na brzegu U. Na mocy lematu 4.4 istnieje hiperpłaszczyzna podpierająca H przechodząca przez x¯. Zbiór Ux¯=UH jest wypukły, zwarty i o wymiarze co najwyżej m. Na mocy założenia indukcyjnego punkt x¯ jest kombinacją wypukłą punktów ekstremalnych Ux¯. Pozostaje już tylko wykazać, że punkty ekstremalne Ux¯ są punktami ekstremalnymi U. Wynika to stąd, że żaden punkt xUx¯ nie może być przedstawiony jako kombinacja wypukła punktów, z których jeden lub oba nie należą do Ux¯.

Przypadek (II): x¯ leży we wnętrzu U. Przeprowadźmy przez x¯ dowolną prostą. Przecina ona brzeg U w dwóch punktach x1,x2. Z przypadku (I) wiemy, że każdy z punktów x1,x2 może zostać przedstawiony jako kombinacja wypukła skończonej liczby punktów ekstremalnych U. Punkt x¯ może być zapisany jako kombinacja wypukła x1,x2, a więc należy do otoczki wypukłej punktów ekstremalnych U.

Poniżej prezentujemy inny dowód twierdzenia 4.4 bazujący częściowo na pomysłach wykorzystywanych w dowodzie ogólnej wersji twierdzenia Kreina-Milmana. W przeciwieństwie do powyższego rozumowania, dowód ten nie jest konstruktywny.

Alternatywny dowód twierdzenia 4.4

Jeśli zbiór U zawarty jest w R1, to teza twierdzenia jest trywialna. Załóżmy więc, że każdy wypukły zwarty podzbiór Rm jest otoczką wypukłą swoich punktów ekstremalnych. Udowodnimy prawdziwość tego stwierdzenia dla URm+1. Niech W będzie otoczką wypukłą punktów ekstremalnych U. Oczywiście WU. Przypuśćmy, że istnieje x¯UW. Wówczas możemy znaleźć kulę o środku w x¯ i dostatecznie małym promieniu, która nie przecina W. Na mocy mocnego twierdzenia o oddzielaniu, tw. 3.2, istnieje wektor aRm+1, taki że aTxα dla xW i aTx¯>α. Niech β=supxUaTx. Supremum to jest po całym zbiorze U i jest skończone ze zwartości U. Hiperpłaszczyzna P=xRm+1:aTx=β nie przecina W (bo α<aTx¯β), ale ma punkt wspólny z U. Rzeczywiście, PU:=PU jest niepusty, gdyż ze zwartości U wynika, że supremum definiujące β jest osiągane, czyli istnieje xU, dla którego aTx=β. Pokażemy, że PU zawiera punkt ekstremalny U, co będzie sprzeczne z definicją zbioru W. Zbiór PU jest niepustym, zwartym zbiorem wypukłym w przestrzeni afinicznej o wymiarze m. Zbiór PU możemy traktować jako podzbiór Rm, czyli na mocy założenia indukcyjnego jest on otoczką wypukłą swoich punktów ekstremalnych. Niech y¯ będzie jednym z punktów ekstremalnych PU i załóżmy, że jest on kombinacją wypukłą y1,y2U, y¯=λy1+1-λy2 dla λ0,1. Wówczas β=aTy¯=λaTy1+1-λaTy2. Z konstrukcji β wynika, że zarówno aTy1 jak i aTy2 muszą być równe β, czyli y1,y2PU. Z faktu, że y¯ jest punktem ekstremalnym PU wnioskujemy, że y1=y2=y¯, czyli y¯ jest punktem ekstremalnym U.

Twierdzenie 4.5

Niech f:WR wypukła, ciągła, określona na wypukłym i zwartym zbiorze WRn. Wówczas punkt ekstremalny zbioru W jest jednym z rozwiązań globalnych problemu

fxmax,xW.
Dowód

Funkcja ciągła osiąga swoje kresy na zbiorze zwartym. Powyższy problem maksymalizacyjny ma zatem rozwiązanie x¯W. Na mocy tw. 4.4 punkt x¯ jest kombinacją wypukłą skończonej liczby punktów ekstremalnych, x1,,xm, zbioru W, tzn.

x¯=a1x1+a2x2++amxm

dla liczb a1,,am>0 takich że a1++am=1. Z wypukłości f dostajemy

fx¯a1fx1++amfxm.

Z faktu, że x¯ jest maksimum f na zbiorze W wynika, że fx1==fxm=fx¯.

Przykład 4.2

Rozważmy następujące zadanie optymalizacyjne:

x1+x22max,x12+x221,x1+x20.
Rys. 4.3. Zbiór punktów dopuszczalnych. Punkty ekstremalne zaznaczone pogrubioną linią.

Funkcja celu jest wypukła, więc na mocy twierdzenia 4.5 punkt ekstremalny jest rozwiązaniem. Zbiór punktów dopuszczalnych jest kołem przeciętym z półprzestrzenią, czyli zbiorem wypukłym. Zbiór punktów ekstremalnych zaznaczony jest pogrubioną linią na rysunku 4.3. Jest to fragment okręgu. Zmaksymalizujmy więc funkcję celu na całym okręgu i zobaczmy, czy rozwiązanie należy do tego fragmentu okręgu. Podstawiając x22=1-x12 do funkcji celu dostajemy

x1+1-x12max.

Rozwiązaniem tego problemu jest x1=1/2. Stąd x2=±3/2. Para 1/2,3/2 należy do półokręgu punktów ekstremalnych, więc jest rozwiązaniem, lecz niekoniecznie jedynym. Para 1/2,-3/2 nie należy do zbioru punktów dopuszczalnych.

Twierdzenie 4.5 jest szczególnie użyteczne przy maksymalizacji funkcji wypukłej na zbiorach wielościennych:

Definicja 4.5

Zbiór WRn nazwiemy zbiorem wielościennym, jeśli jest przecięciem skończonej rodziny półprzestrzeni, tzn.

W=xRn:piTxαi,i=1,,m,

gdzie piRn, pi0 i αiR.

Rys. 4.4. Zbiory wielościenne. Ciemnymi kropami zaznaczone są punkty ekstremalne.

Łatwo można zauważyć, że punktami ekstremalnymi ograniczonych zbiorów wielościennych są ,,wierzchołki” (patrz rys. 4.4).

Lemat 4.5

Zbiór wielościenny jest domknięty i wypukły.

Dowód

Zbiór wielościenny jest domknięty i wypukły jako przecięcie rodziny zbiorów domkniętych i wypukłych.

Przykład 4.3

Rozważmy problem optymalizacyjny

x12+x22max,x1+3x212,5x1+x218,3x1+2x28.
Rys. 4.5. Zbiór punktów dopuszczalnych. Punkty ekstremalne zaznaczone dużymi kropkami.

Funkcja celu jest wypukła, zaś zbiór punktów dopuszczalnych jest wielościenny. Jego punkty ekstremalne to 0,4T, 3,3T i 4,-2T, patrz rysunek 4.5. Wartość funkcji celu w tych punktach wynosi odpowiednio: 16, 18 i 20. Rozwiązaniem jest zatem punkt 4,-2T. Można łatwo dowieść, że jest to jedyne rozwiązanie tego problemu.

4.4. Zadania

Ćwiczenie 4.1

Udowodnij, że zbiór rozwiązań globalnych zagadnienia (4.1) jest wypukły dla wypukłego zbioru WRn i wypukłej funkcji f:WR.

Ćwiczenie 4.2

Rozważmy zagadnienie (4.1) dla wypukłego zbioru WRn i wypukłej funkcji f:WR. Wykaż, że ścisłe rozwiązanie lokalne jest jedynym rozwiązaniem globalnym.

Ćwiczenie 4.3

Udowodnij: Niech WRn wypukły oraz g,h:WR różniczkowalne. Jeśli zachodzi jeden z poniższych warunków:

 • g jest wypukła, g0, oraz h jest wklęsła, h>0,

 • g jest wypukła, g0, oraz h jest wypukła, h>0,

to f=g/h jest pseudowypukła. Podaj przykład, że f nie jest wypukła.

Ćwiczenie 4.4

Udowodnij: Niech WRn wypukły oraz g,h:WR różniczkowalne. Jeśli g jest wypukła i g0 oraz h jest wklęsła, h>0, to f=gh jest pseudowypukła.

Ćwiczenie 4.5

Udowodnij, że zbiór minimów funkcji pseudowypukłej f:WR, gdzie WRn wypukły, jest zbiorem wypukłym.

Ćwiczenie 4.6

Odpowiedz na następujące pytania:

 1. Czy suma funkcji pseudowypukłych jest pseudowypukła?

 2. Czy jeśli funkcje g1,g2 są pseudowypukłe w punkcie x oraz Dg1x=Dg2x=0T, to funkcja g1+g2 jest pseudowypukła w x?

 3. Czy suma funkcji pseudowypukłej i wypukłej jest pseudowypukła?

Odpowiedzi uzasadnij kontrprzykładami lub dowodami.

Ćwiczenie 4.7

Korzystając z tw. 4.2 rozwiąż zadanie

2x+3ymin,x2+2y21.
Ćwiczenie 4.8

Znaleźć rozwiązania zadania

logx1+4+x2max,x22x1,x24.
Wskazówka: 

Skorzystaj z tw. 4.2.

Ćwiczenie 4.9

Rozwiąż zadanie

ex1-32+x2logx2min,x2>1,x11,100.
Ćwiczenie 4.10

Udowodnij, że x¯W jest punktem ekstremalnym zbioru wypukłego WRn wtw, gdy Wx¯ jest zbiorem wypukłym.

Ćwiczenie 4.11

Wykaż, że jeśli w punkcie brzegowym x¯ zbioru wypukłego U istnieje hiperpłaszczyzna podpierająca H, taka że HU=x¯, to punkt x¯ jest punktem ekstremalnym U.

Ćwiczenie 4.12

Zbadaj związek pomiędzy subróżniczką funkcji wypukłej w punkcie x¯ a hiperpłaszczyznami podpierającymi epigraf tej funkcji w tym punkcie.

Ćwiczenie 4.13

Znaleźć rozwiązanie zadania

log1x1+4+x2max,x22x1,x24.
Ćwiczenie 4.14

Rozwiąż problem programowania nieliniowego z ograniczeniami:

log2x1+x2-2x2-2x1-x22+2x2min,x10,x20,x1+x21,x1-x2+x14.
Ćwiczenie 4.15

([3, Zadania 3.28, 3.29]) Zdefiniujmy f:0,nR najstępująco:

fx=mincTy+xTAy-b:yW,

gdzie W jest zbiorem wielościennym, b,cRn, ARn×n.

 1. Wykaż, że f jest wklęsła.

 2. Scharakteryzuj subróżniczkę f.

 3. Znajdź subróżniczkę w punktach x0 dla

  A=32-12,b=64,c=-1-2.
Ćwiczenie 4.16

Korzystając z tw. 4.3 rozwiąż następujący problem optymalizacyjny:

x2-6x+y2+2ymin,x+2y-10=0,25-x2-y20.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.