Zagadnienia

5. Warunek konieczny I rzędu

5.1. Stożek kierunków stycznych

Rozważmy problem optymalizacyjny

fxmin,xW,(5.1)

gdzie WRn i f:WR. Niech x¯ będzie rozwiązaniem lokalnym. Będziemy chcieli powiązać geometrię lokalną zbioru W w punkcie x¯ z zachowaniem funkcji f, czyli kierunkami spadku jej wartości. Przez lokalną geometrię W rozumiemy zbiór kierunków, w których możemy się poruszyć z punktu x¯ nie opuszczając W.

Definicja 5.1

Stożkiem kierunków stycznych Tx¯ do W w punkcie x¯clW nazywamy zbiór wektorów dRn takich że

d=limkλkxk-x¯

dla pewnych λk>0, xkW i xkx¯.

Powyższa definicja mówi, iż kierunek d należy do stożka kierunków stycznych Tx¯, jeśli jest on granicą kierunków wyznaczonych przez ciąg punktów dopuszczalnych xk zmierzających to x¯. Zapisać możemy to formalnie w następujący sposób:

Tx¯=dRn:d=λlimkxk-x¯xk-x¯ dla pewnych λ0xkW oraz xkx¯xkx¯.(5.2)

Dowód tej tożsamości oraz poniższego lematu pozostawiamy jako ćwiczenie.

Lemat 5.1

 1. Zbiór Tx¯ jest stożkiem, tzn. λdTx¯ dla dowolnych dTx¯ i λ0. W szczególności, 0Tx¯.

 2. Jeśli x¯ jest punktem wewnętrznym zbioru W, to Tx¯=Rn.

 3. Stożek Tx¯ jest domknięty.

Przykład 5.1
Rys. 5.1. Stożki styczne zaczepione w punkcie styczności.

Na rysunku 5.1 znajdują się trzy przykłady zbiorów i stożków do nich stycznych w punkcie x¯. Stożki te są przesunięte o wektor x¯, by pokazać ich zależność od kształtu zbioru. W przykładzie (a) i (c) zakładamy, że brzeg zbioru W jest gładki, więc stożki te są półprzestrzeniami ograniczonymi przez styczną w x¯. W przykładzie (b) zbiór W to środek narysowanego stożka (bez brzegu). Wówczas stożek kierunków stycznych jest domknięciem zbioru W.

Jak już wspomnieliśmy, stożek kierunków stycznych jest ściśle związany z rozwiązaniem zagadnienia (5.1). Jeśli w punkcie x¯W funkcja f ma minimum lokalne na W, to wówczas kierunki spadku wartości funkcji f nie mogą należeć do zbioru kierunków stycznych w punkcie x¯. Gdyby tak nie było, to poruszając się w kierunku spadku funkcji f zmniejszalibyśmy jej wartość jednocześnie pozostając w zbiorze W. Intuicje te formalizujemy poniżej.

Definicja 5.2

Niech f:XR będzie różniczkowalna w x¯X. Zbiorem kierunków spadku funkcji f w punkcie x¯ nazywamy

Dx¯=dRn:Dfx¯d<0.
Twierdzenie 5.1

Niech x¯ będzie rozwiązaniem lokalnym problemu (5.1). Jeśli f jest różniczkowalna w x¯, to

Dx¯Tx¯=.
Dowód

Weźmy dTx¯. Wówczas d=limkλkxk-x¯ dla pewnego ciągu punktów xkW zbieżnego do x¯ oraz ciągu liczb λk0,. Z definicji różniczkowalności f w x¯ mamy

fxk=fx¯+Dfx¯xk-x¯+oxk-x¯.

Z faktu, że x¯ jest rozwiązaniem lokalnym fxkfx¯ dla dostatecznie dużych k. W połączeniu z powyższym wzorem daje to następujące oszacowanie:

0fxk-fx¯=Dfx¯xk-x¯+oxk-x¯.

Mnożąc obie strony powyższej nierówności przez λk dostajemy

0Dfx¯λkxk-x¯+λkoxk-x¯.

Zrobimy teraz sztuczkę, aby rozwiązać problem z oxk-x¯ i przejdziemy z k to nieskończoności:

0Dfx¯λkxk-x¯d+λkxk-x¯doxk-x¯xk-x¯0.

Udowodniliśmy zatem, że Dfx¯d0, czyli dDx¯. Kończy to dowód twierdzenia.

Przykład 5.2

Rozważmy następujący problem optymalizacyjny:

x12+x22min,x1+x21.

Oznaczmy fx1,x2=x12+x22 i W=xR2:x1+x21. Zbadamy zbiory Tx¯ i Dx¯ w następujących punktach: 1,1T,1,0T,12,12T.

 • x¯=1,1T. Punkt ten leży wewnątrz zbioru W, czyli Tx¯=R2. Zbiór kierunków spadku funkcji f dany jest następująco:

  Dx¯=dR2:Dfx¯d<0=dR2:2,2d<0=dR2:d1+d2<0.

  W oczywisty sposób część wspólna powyższych zbiorów nie jest pusta, czyli w punkcie 1,1T nie ma minimum.

 • x¯=1,0T. Punkt ten leży na brzegu zbioru W. Łatwo można zauważyć, że

  Tx¯=dR2:d1+d20,Dx¯=dR2:d1<0.
  Rys. 5.2. Stożek kierunków stycznych i stożek kierunków spadku w punkcie x¯=1,0T.

  Zbiory te mają niepuste przecięcie (patrz podwójna kratka na rys. 5.2), więc w punkcie 1,0T nie ma minimum.

 • x¯=12,12T. Zauważmy, że

  Tx¯=dR2:d1+d20,Dx¯=dR2:1,1d<0=dR2:d1+d2<0.

  Zbiory te mają zatem puste przecięcie, więc w punkcie 12,12T może być minimum.

Bezpośrednie wykorzystanie twierdzenia 5.1 do szukania kandydatów na rozwiązania zadań z ograniczeniami nie wygląda zachęcająco. Dlatego postaramy się opisać prościej zbiór Tx¯ oraz warunek Tx¯Dx¯=.

5.2. Ograniczenia nierównościowe

Zajmiemy się problemem optymalizacyjnym w następującej formie:

fxmin,gix0,i=1,,m,xX,(5.3)

gdzie XRn jest zbiorem otwartym i f,g1,,gm:XR. A zatem

W=xX:g1x0,,gmx0.(5.4)

Funkcje gi nazywane są ograniczeniami nierównościowymi, zaś cały problem (5.3) zadaniem optymalizacyjnym z ograniczeniami nierównościowymi.

Ustalmy x¯W i załóżmy, że funkcje gi są ciągłe. Wówczas ruch wokół x¯ ograniczają lokalnie tylko te warunki, dla których gix¯=0. W przypadku pozostałych, z ciągłości gi wynika, iż istnieje pewne otoczenie x¯, na którym mamy gi<0. Okazuje się, że ta obserwacja będzie pełnić ważną rolę w procesie optymalizacji z ograniczeniami nierównościowymi.

Definicja 5.3

Zbiorem ograniczeń aktywnych w punkcie x¯W nazywamy zbiór

Ix¯=i1,2,,m:gix¯=0.

Głównym wynikiem tego rozdziału będzie powiązanie własności ograniczeń aktywnych w danym punkcie x¯W z lokalną geometrią tego zbioru wokół x¯. W tym celu wprowadźmy następującą definicję.

Definicja 5.4

Niech x¯W i gi różniczkowalne w x¯ dla ograniczeń aktywnych iIx¯. Stożkiem kierunków stycznych dla ograniczeń zlinearyzowanych nazywamy zbiór

Tlinx¯=dRn:iIx¯Dgix¯d0.

Stożek kierunków stycznych dla ograniczeń zlinearyzowanych jest zbiorem wielościennym, a zatem wypukłym i domkniętym.

Lemat 5.2

Jeśli x¯W, to

Tx¯Tlinx¯.
Dowód

Dowód przebiega bardzo podobnie do dowodu twierdzenia 5.1. Weźmy dTx¯. Wówczas d=limkλkxk-x¯ dla pewnego ciągu punktów xkW zbieżnego do x¯ oraz ciągu liczb dodatnich λk. Ustalmy iIx¯. Z definicji różniczkowalności gi w x¯ mamy

gixk=gix¯+Dgix¯xk-x¯+oxk-x¯.

Ograniczenie i-te jest aktywne w x¯. Zatem gix¯=0. Oczywiście, gixk0, ponieważ xkW. W połączeniu w powyższym wzorem daje to następujące oszacowanie:

0gixk-gix¯=Dgix¯xk-x¯+oxk-x¯.

Mnożąc obie strony powyższej nierówności przez λk dostajemy

0Dgix¯λkxk-x¯+λkoxk-x¯.

Zrobimy teraz sztuczkę, aby rozwiązać problem oxk-x¯ i przejdziemy z k to nieskończoności:

0Dgix¯λkxk-x¯d+λkxk-x¯doxk-x¯xk-x¯0.

Udowodniliśmy zatem, że Dgix¯d0. Analogicznie wynik otrzymujemy dla każdego ograniczenia aktywnego iIx¯. A zatem dTlinx¯.

Przykład 5.3
Rys. 5.3. Zbiór punktów dopuszczalnych (zaznaczony na szaro) z przykładu 5.3.

Rozważmy zbiór W=xR2:x12+x221,x20, patrz rysunek 5.3. Zapiszmy go w kanonicznej formie (5.4):

X=Rn,g1x1,x2=x12+x22,g2x1,x2=-x2.

Zbadajmy trzy punktu tego zbioru 12,12, 0,1 i 1,0.

 • x¯=12,12: Ix¯= i Tx¯=Tlin=Rn.

 • x¯=0,1: Ix¯=1, Tx¯=dRn:d20,

  Tlinx¯=dR2:Dg10,1d0=dR2:0,2d0=Tx¯.
 • x¯=1,0: Ix¯=1,2, Tx¯=dRn:d10,d20,

  Tlinx¯=dR2:Dg11,0d0,Dg21,0d0
  ={dR2:[2,0]d0,[0,-1]d0}=T(x¯).
Przykład 5.4

Rozważmy ten sam zbiór W co w powyższym przykładzie, lecz zapiszmy go nieco inaczej:

W=xR2:x12+x221,x230.

Zmianie uległo drugie ograniczenie: z x20 na x230. Nowy opis zbioru W odpowiada ograniczeniom g1x1,x2=x12+x22, g2x1,x2=-x23. Rozważmy zbiory Tx¯ i Tlinx¯ w punkcie x¯=0,1. Stożek kierunków stycznych jest identyczny, gdyż zbiór się nie zmienił:

Tx¯=dRn:d10,d20.

Natomiast stożek kierunków stycznych dla ograniczeń zlinearyzowanych jest następujący:

Tlinx¯=dR2:Dg11,0d0,Dg21,0d0
=dR2:2,0d0,0,0d0
=dR2:d10.

Widzimy zatem, że nie zawsze zachodzi równość pomiędzy Tx¯ i Tlinx¯.

5.3. Warunki konieczne Kuhna-Tuckera

W lemacie 5.2 wykazaliśmy, że Tx¯Tlinx¯. Pokazaliśmy w przykładach, że dość często mamy równość tych dwóch zbiorów. Okazuje się, że to bardzo ważna własność, która będzie punktem wyjścia dla całej teorii optymalizacji nieliniowej Kuhna-Tucker'a. Zanim jednak przejdziemy do głównego twierdzenia dowiedziemy pomocniczy, lecz bardzo ważny lemat.

Lemat 5.3 (Farkas (1901))

Niech A będzie macierzą m×n i dRn. Wówczas dokładnie jeden z układów ma rozwiązanie:

(1)Ax0,dTx>0,xRn,(2)ATy=d,y0,yRm.
Dowód

Pokażemy najpierw, że jeśli układ (2) ma rozwiązanie, to układ (1) go nie ma. Weźmy zatem y spełniające (2). Zatem d=ATy. Wstawiamy to do układu (1) i otrzymujemy

Ax0,yTAx>0.

Pierwsza nierówność oznacza, że każda współrzędna wektora Ax jest niedodatnia. Ponieważ współrzędne y są nieujemne, to iloczyn skalarny yTAx jest niedodatni. Przeczy to drugiej nierówności, a zatem dowodzi, że (1) nie ma rozwiązania.

Załóżmy teraz, że układ (2) nie ma rozwiązania. Zdefiniujmy zbiór

V=xRn:x=ATy dla pewnego yRmy0.

Łatwo sprawdzić, że jest to zbiór wypukły i domknięty. Z faktu, że układ (2) nie ma rozwiązania wynika, że dV. Zastosujmy więc mocne twierdzenia o oddzielaniu, tw. 3.2 do zbiorów V i U=d. Istnieje więc wektor aRn taki że

aTd>supxVaTx.

Pokażemy, że x¯=a jest rozwiązaniem układu (1). Oznaczmy α=supxVx¯Tx. Ponieważ 0V, to α0, co pociąga dTx¯>0. Pozostaje tylko udowodnić, że Ax¯0. Przypuśćmy, że i-ta współrzędna Ax¯ jest dodatnia. Z definicji zbioru V wynika, że dla dowolnego y0 zachodzi αx¯TATy=yTAx¯. Zdefiniujmy ciąg yn=0,,0,n,0,,0T, gdzie n jest na i-tej współrzędnej. Na mocy założenia o dodatniości Ax¯i dostajemy

limnynTAx¯=limnnAx¯i=,

co przeczy temu, że ynTAx¯α. Sprzeczność ta dowodzi, że Ax¯0.

Twierdzenie 5.2 (Twierdzenie Kuhna-Tuckera)

Niech x¯ będzie rozwiązaniem lokalnym (5.3). Jeśli funkcje f oraz gi, iIx¯, są różniczkowalne w x¯ oraz Tx¯=Tlinx¯, to istnieje μ0,m, takie że

Dfx¯+iIx¯μiDgix¯=0T,μigix¯=0,i=1,2,,m.(5.5)

Często tezę powyższego twierdzenia zapisuje się biorąc sumę po wszystkich i=1,,m:

Dfx¯+i=1mμiDgix¯=0T,μigix¯=0,i=1,2,,m.

Jest to naginanie notacji, gdyż funkcje opisujące ograniczenia nieaktywne nie muszą być różniczkowalne w punkcie x¯. Z drugiej strony są one mnożone przez zerowe współczynniki μi. Jest to pewne usprawiedliwienie powyższej notacji, którą należy rozumieć tak, jak zapisane zostało w twierdzeniu 5.2.

Dowód twierdzenia 5.2

Na mocy twierdzenia 5.1 mamy Dx¯Tx¯=. Dalej, korzystając z założenia, dostajemy Dx¯Tlinx¯=, co innymi słowy oznacza, że nie istnieje rozwiązanie zRn układu

Dfx¯z<0,Dgix¯z0,iIx¯.

Stosujemy lemat Farkasa z d=-Dfx¯T i macierzą A złożoną wierszowo z gradientów ograniczeń aktywnych Dgix¯, iIx¯. Istnieje zatem y0,Ix¯ takie że yTA=-Dfx¯ lub inaczej

Dfx¯+yTA=0T.

Zdefiniujmy μ0,m następująco: μiiIx¯=y i μiiIx¯=0. Wówczas powyższa równość jest równoważna następującej

Dfx¯+iIx¯mμiDgix¯=0T.

Z definicji μi oczywiste jest, że μigix¯=0.

Uwaga 5.1

Założenia twierdzenia Kuhna-Tuckera są trywialnie spełnione, gdy x¯intW, tzn. gdy Ix¯=. Wówczas warunki (5.5) sprowadzają się do

Dfx¯=0T,μ=0.

Na zakończenie zwróćmy jeszcze raz uwagę na tezę twierdzenia Kuhna-Tuckera. Warunki (5.5) nazywane są warunkami koniecznymi pierwszego rzędu. Wektor μ będzie pojawiał się jeszcze wiele razy na tym wykładzie. Nadajmy mu zatem nazwę:

Definicja 5.5

Wektor μ spełniający (5.5) nazywa się wektorem mnożników Lagrange'a w punkcie x¯.

5.4. Zadania

Ćwiczenie 5.1

Wykaż, że zbiór Tx¯ dla x¯clW jest stożkiem.

Ćwiczenie 5.2

Udowodnij, że stożek kierunków stycznych Tx¯ jest zbiorem domkniętym.

Ćwiczenie 5.3

Udowodnij tożsamość (5.2).

Ćwiczenie 5.4

Znajdź stożek kierunków stycznych do zbioru W w punkcie x¯=0, gdy

 1. W = x 1 , x 2 R 2 : x 2 - x 1 3 ,

 2. W = x 1 , x 2 R 2 : x 1 Z , x 2 = 0 ,

 3. W = x 1 , x 2 R 2 : x 1 Q , x 2 = 0 .

Ćwiczenie 5.5

Udowodnić, że dla zadania

fxmin,gix0,i=1,,m,xi0,i=1,,n,

warunek konieczny pierwszego rzędu przyjmuje postać:

Dfx+iIxμiDgix0T,Dfx+iIxμiDgixx=0,μigix=0,i=1,,m,μi0,i=1,,m.

Nierówność dla wektorów oznacza nierówność po współrzędnych.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.