Wstęp

UWAGA FORMALNA DOTYCZĄCA AUTORSTWA WYKŁADÓW

Treść Wykładu I, wygłoszonego przez M. Baryło, jest oparta na jego dwóch artykułach popularno-naukowych opublikowanych w latach 2007 – 08 w czasopiśmie Delta. Treści wszystkich następnych wykładów, wygłoszonych (w przypadku Wykładu XII – ułożonych) przez P. Mormula, stanowią jego autorską prezentację podstawowych tematów i zagadnień analizy portfelowej, które poznawał on najpierw prowadząc w latach 1995 – 2004 ćwiczenia do wykładów [13] profesora K. Krzyżewskiego na Wydziale MIM UW. Nie jest łatwo formalnie rozdzielić wkłady merytoryczne obu wykładowców, gdyż to przecież profesor Krzyżewski wprowadził analizę portfelową do praktyki akademickiej i dydaktycznej na Wydziale MIM UW, a potem w sposób pionierski przybliżał całej społeczności wydziałowej rezultaty uzyskane przez dwa pokolenia wiodących ekonomistów z krajów zachodnich (w tym szereg noblistów z dziedziny ekonomii), czyszcząc przy okazji dowód niejednego ich twierdzenia.
Sytuacja bardzo przypomina, toute proportion gardée, opis dany w przypisie na pierwszej stronie klasycznej obecnie pracy [26] autorstwa W. F. Sharpe'a, cytat: ”His greatest debt (…) is to Dr. Harry M. Markowitz (…), with whom he was privileged to have a number of stimulating conversations during the past year. It is no longer possible to segregate the ideas in this paper into those which were his, those which were the author's, and those which were developed jointly. Suffice it to say that the only accomplishments which are unquestionably the property of the author are those of authorship—first of the computer program and then of this article.”
Później w trakcie niniejszych wykładów z APRK1 w kilku miejscach podawane będą konkretne odniesienia do terminologii i rezultatów pojawiających się dawniej w wykładach K. Krzyżewskiego. Jednakże prezentowane tu dalej wykłady są – powtórzmy to – samoistną, autorską i, wydaje się nam, spójną propozycją dydaktyczną, dla której wcześniejsze wykłady [13] były tylko punktem startu. Ponadto cały szereg rozbudowanych przykładów ilustrujących wykładaną tu teorię pochodzi od słuchaczy wykładów P. Mormula, co jest za każdym razem opisywane i stanowi cenny feedback, za który wykładowca składa słuchaczom w tym miejscu podziękowanie.

Autorzy chcieliby podkreślić tutaj, iż pewna część oznaczeń oraz nazewnictwa w niniejszym wykładzie zaczerpnięta jest z wykładów K. Krzyżewskiego [13] (bądź jest na tych wykładach wzorowana). I tak, są to:

 • oznaczenia dla oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka portfela (Wykłady I i II),

 • termin ,,portfel optymalny względem stopy zwrotu pozbawionej ryzyka” (Wykład II),

 • termin ,,odwzorowanie Markowitza i zmodyfikowane odwzorowanie Markowitza” wraz z oznaczeniami oraz zbiory możliwości wyrażone w terminach tych odwzorowań (Wykład II),

 • uwaga 3.1 dotycząca historycznych współczynników korelacji.

 • terminy ,,granica minimalna” i ,,granica maksymalna” wraz z oznaczeniami,

 • przykłady wyznaczania zbiorów możliwości, gdy każda para walorów jest doskonale dodatnio lub ujemnie skorelowana (Wykład III),

 • definicja punktu krytycznego zmodyfikowanego odwzorowania Markowitza i jego charakteryzacja (Wykład V),

 • granica efektywna w terminach odwzorowania Markowitza (Wykład VII),

 • oszacowanie liczby boków łamanej portfeli relatywnie minimalnego ryzyka i problem jego optymalności (Wykład II i X),

 • przykład 7.1 (Wykład VII) i ćwiczenie 2 (Wykład XII),

 • termin ,,portfel relatywnie minimalnego ryzyka” (Wykład X).

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.