Zagadnienia

6. Dodatek. Podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii RRZ

6.1. Definicje

Pod równaniem różniczkowym zwyczajnym rozumiemy równanie postaci

dxdt=x˙=vt,x, (6.1)

gdzie tIR jest czasem rzeczywistym (I to otwarty odcinek), x należy do przestrzeni fazowej (rozmaitości) M a v jest zależnym od czasu polem wektorowym na M, v:I×MTM spełnia vt,xTxM. Często M=U jest podzbiorem otwartym przestrzeni euklidesowej Rn; wtedy v:I×URn i mówimy o układzie równań różniczkowych zwyczajnych. Jeśli v nie zależy od czasu, v=vx, to równanie (6.1) jest równaniem autonomicznym (a v jest autonomicznym polem wektorowym), w przeciwnym przypadku mamy do czynienia z nieautonomicznym równaniem. Przestrzeń I×M nazywa się rozszerzoną przestrzenią fazową.

Rozwiązaniem równania (6.1) nazywamy dowolną różniczkowalną krzywą φ:JM, JI, która spełnia równanie

dφdttvt;φt.

Zagadnieniem początkowym nazywamy następujące dwa warunki

x˙=vt,x,   xt0=x0, (6.2)

z których drugi nazywa się warunkiem początkowym. Rozwiązaniem zagadnienia początkowego (6.2) nazywamy rozwiązanie

φt=φt;x0,t0

równania (6.1), które ma własność φt0=x0.

Jeśli φt jest rozwiązaniem układu (6.1), to krzywą t,φt:tJI×M (tj. wykres rozwiązania) nazywamy krzywą całkową; jeśli, dodatkowo, układ (6.1) jest autonomiczny, to krzywą φt:tJ (tj. obraz rozwiązania) nazywamy krzywą fazową.

Uwaga 6.1. Wprowadzając nowy czas τ możemy przepisać nieautonomiczne równanie (6.1) w postaci następującego układu autonomicznego

dtdτ=1,  dxdτ=vt,x (6.3)

w rozszerzonej przestrzeni fazowej. Wtedy krzywe całkowe dla równania (6.1) okażą się krzywymi fazowymi dla układu (6.3).

Równanie różniczkowe rzędun, czyli

dnxdxn=xn=ft,x,x1,,xn-1,  tI, xR, (6.4)

zastępuje się układem równań pierwszego rzędu

y˙1=y2, y˙2=y3,, y˙n-1=yn, y˙n=ft,y1,,yn (6.5)

przy pomocy podstawienia x=y1, x1=y2,, xn-1=yn. Naturalnym warunkiem początkowym dla równania (6.4) jest

xt0=x0, x1t0=x1,, xn-1t0=xn-1. (6.6)

Zauważmy, że stosując trick z Uwagi 6.1 możemy zastąpić (na ogól) nieautonomiczny układ (6.5) odpowiednim układem autonomicznym w Rn+1.

Uwaga 6.2. W książkach o równaniach różniczkowych rozważane są także równania uwikłane względem pochodnej, typu

Ft,x,x˙=0,   tR,  xR. (6.7)

Okazuje się, że, jeśli równanie Ft,x,p=0 da się rozwikłać w otoczeniu pewnego punktu t0,x0,p0 w postaci x=gt,p, to równanie (6.7) można przepisać w postaci układu autonomicznego

dtdτ=gpt,p,  dpdτ=p-gtt,p,

gdzie τ jest nowym `czasem'. Rzeczywiście, mamy dxdτ=dxdtdtdτ=pdtdτ. Zatem, różniczkując tożsamość xτ=gtτ,pτ, dostajemy warunek pdtdτgtdtdτ+gpdpdτ. Jest on spełniony dla powyższego pola wektorowego.

Podobny układ można napisać, gdy równanie F=0 rozwikłuje się względem t, a także gdy xRn i FRn. W tym skrypcie równania typu (6.7) nie są badane, ale przytoczyliśmy je, aby zademonstrować pewną uniwersalną własność autonomicznych równań różniczkowych.

Z autonomicznym równaniem

x˙=vx (6.8)

wiąże się pojęcie potoku fazowego. Zauważmy, że rozwiązania φt;x0,0 równania (6.8) z warunkiem początkowym x0=x0 zadają rodzinę odwzorowań

gt:DtM,  x0φt;x0,0,

gdzie Dt jest dziedziną odwzorowania gt. Ta rodzina powinna spełniać dwie naturalne własności

g0=id, (6.9)
gtgs=gt+s. (6.10)

Własność (6.9) to definicja warunku początkowego. Własność (6.10), która powinna być spełniona dla x0Dsgs-1Dt, oznacza, że jeśli wystartujemy w momencie czasu 0 z punktu x0 i dojedziemy (wzdłuż rozwiązania) do punktu y0=gsx0 a następnie wyzerowujemy stoper i jedziemy z y0 po czasie t, to dojedziemy do tego samego punktu, jak byśmy jechali po czasie s t+s z x0 bez zerownia stopera. Oczywiście, tutaj istotne jest, że vs,y0=v0,y0=vy0 (autonomiczność).

Rodzina gttI, gt:DtM, spełniająca warunki (6.9)–(6.10) nazywa się lokalnym potokiem fazowym. Rodzina

gt:MM,  tR,

(globalnych) dyfeomorfizmów przestrzeni fazowej M, spełniająca własności (6.9)–(6.10) nazywa się potokiem fazowym na M. Inaczej mówiąc, odwzorowanie tgt jest homomorfizmen z grupy R do grupy DiffM dyfeomorfizmów rozmaitości M.

Przykład 6.3. Równanie

x˙=x2+1

definiuje globalne pole wektorowe na przestrzeni rzutowej RP1=R (gdzie współrzędna y=1/x w otoczniu x= spełnia równanie y˙=-1-y2). Tutal lokalny potok fazowy okazuje sie być potokiem fazowym na RP1 złożonym z przekształceń Möbiusa

gtx0=x0cost+sintcost-x0sint.

Uwaga 6.4. W przypadku nieautonomicznego pola wektorowego mamy do czynienia z 2-parametrową rodziną przekształceń

gst:MM

(ściślej, z jej lokalną wersją) definiowaną tak, że gstx0=φt;x0;s, czyli wartość w chwili t rozwiązania startującego z x0 w chwili s. Zachodzą oczywiste tożsamości

gtt=id,   gstgus=gut.

6.2. Twierdzenia

Poniżej czytelnik znajdzie szereg twierdzeń, które są podstawowe w teorii równań różniczkowych zwyczajnych i które są podane bez dowodów. Po więcej szczegółów odsyłam do [3], [15].

Twierdzenie 6.5 (O istnieniu i jednoznaczności lokalnych rozwiązań). Załóżmy, że pole vt,x jest klasy C1 na zbiorze otwartym I×UR×Rn. Niech t0,xI×U.

Wtedy istnieje odcinek I0I, zawierający moment początkowy t0, oraz otoczenie U0U punktu x takie, że dla dowolnego x0U0 zagadnienie początkowe x˙=vt;x, xt0=x0 posiada dokładnie jedno rozwiązanie φt;x0. 

Ponadto odwzorowanie

t,x0φt;x0 (6.11)

jest ciągłe, a w przypadku, gdy pole vt,x jest analityczne, to to odwzorowanie też jest analityczne.

Przypomnimy, że podstawowa idea dowodu tego twierdzenia polega na zastąpieniu zagadnienia początkowego (6.2) równaniem całkowym

φt;x0=x0+t0tvt,φs;x0ds. (6.12)

To równanie jest traktowane jako równanie punktu stałego φ=Tφ dla operatora T definiowanego po prawej stronie równania (6.12) działającego w odpowiedniej przestrzeni Banacha odwzorowań φt,x0. Na ogół jest to przestrzeń Banacha funkcji ciągłych na I0×U0 z normą supremum, przy tym warunek zwężania dla operatora T wynika z warunku Lipschitza względem x dla pola vt,x. W przypadku analitycznym jako przestrzeń Banacha wybiera się przestrzeń funkcji holomorficznych w pewnym obszarze w C×Cn z normą supremum (Zadanie 6.25)

Przykład 6.6. Równanie

x˙=32x3

posiada dwa rozwiązania z tym samym warunkiem początkowym x0=0: φ1t=0 dla t<0 i φ1t=t3/2 dla t0 oraz φ2t0. Ten standardowy przykład pokazuje, jak ważny jest warunk Lipschitza; tutaj on nie zachodzi w x=0.

Twierdzenie 6.7 (O zależności od warunku początkowego). Jeśli w Twierdzeniu 6.5 założymy, że v jest klasy C2, to odwzorowanie (6.11) będzie klasy C1. Ogólniej, jeśli v jest klasy Cr, 1r, to φ jest klasy Cr-1.

Twierdzenie 6.8 (O zależności od parametrów). 19W niektórych źródłach (np. [13], [12]) dowodzi się klasy Cr zależności rozwiązań od parametrów. Dla naszych celów klasa Cr-1 jest wystarczająca, zwłaszcza, jeśli uwzględni się prostotę poniższego szkicu dowodu tego twierdzenia. Jeśli pole v zależy dodatkowo od parametru λVRk i vt,x;λ jest klasy Cr, r2, to rozwiązanie φt;x0;λ jest klasy Cr-1.

W dowodach ostatnich dwóch twierdzeń wykorzystuje się ważnie pojęcie równania w wariacjach. Równaniem w wariacjach względem warunku początkowego nazywamy równanie

y˙=Aty,   At=vxt,φ0t. (6.13)

Tutaj φ0t, φ0t0=x0, jest zadanym rozwiązaniem, a równanie (6.13) otrzymuje się przez podstawienie zaburzenia x=φ0t+εyt+Oε2 (z małym ε) do zagadnienia początkowego (6.2) z warunkiem początkowym xt0=x0+εy0 i przyrównania wyrazów rzędu ε. Pochodną czastkową φ/(x0)j rozwiązania względem warunku początkowego otrzymuje się jako rozwiązanie układu (6.13) z warunkiem początkowym y0=ej (gdzie ej to standardowa baza w Rn).

Równaniem w wariacjach względem parametru nazywamy równanie

y˙=Aty+bt,   bt=vλt,φ0t;λ0. (6.14)

Tutaj φ0t jest wyróżnionym rozwiązaniem zagadnienia początkowego x˙=vt,x,λ0, xt0=x0, tzn. dla ustalonego parametru λ=λ0, i macierz At jest taka sama jak w (6.13). To równanie otrzymuje się przez podstawienie x=φ0t+εyt+Oε2 do zagadnienia początkowego x˙=vt,x;λ0+ϵν0, xt0=x0, i porównanie wyrazów liniowych względem małego ε.

W dowodach Twierdzeń 6.7 i 6.8 problem sprowadza się do układu x˙=vt,x,  y˙=vxt,xy lub do układu x˙=vt,x;λ,  y˙=vxt,x;λy+vλt,x;λ i stosuje Twierdzenie 6.5 (Zadania 6.26 i 6.27).

Z powyższych twierdzeń wynikają ważne wnioski o jakościowym zachowaniu się rozwiązań równania (6.1).

Twierdzenie 6.9 (O prostowaniu dla układu nieautonomicznego) . Jeśli vt,x jest klasy Cr, r2, i t0,xI×UR×Rn, to istnieje lokalny dyfeomeorfizm

f:t,xt,y,

z otoczenia punktu t0,x, który przeprowadza układ (6.1) w układ

y˙=0.

W dowodzie dyfeomeorfizm f jest definiowany tak, że jeśli punkt x=φt;x0,t0, tj. jest wartością rozwiązania po czasie t i z warunkiem początkowym xt0=x0, to kładziemy y=x0 (Zadanie 6.28).

Twierdzenie 6.10 (O prostowaniu dla układu autonomicznego) . Jeśli autonomiczne pole wektorowe vx jest klasy Cr, r2, na U i punkt xU jest taki, że

vx0, (6.15)

to istnieje lokalny dyfeomorfizm f:xy z otoczenia punktu x, który przeprowadza układ x˙=vx w układ

y˙1=1, y˙2=0,, y˙n=0.

Jak można się domyślić, zmienna y1 to czas t wdłuż rozwiązań φt;x0, które startują przy t=0 z pewnej hiperpłaszczyzny H prostopadłej do wektora vx. Pozostałe zmienne yj pochodzą od jakiegoś układu współrzędnych na hiperpłaszczyźnie H i są stałe wzdłuż rozwiązań (Zadanie 6.29).

Uwaga 6.11. Powyższe twierdzenie można nazwać pierwszym twierdzeniem jakościowej teorii równań różniczkowych zwyczajnych.20W angojęzycznej literaturze występuje ono pod nazwą `Flow Box Theorem'. Mówi ono, że lokalnie każde pole wektorowe spełniające warunek (6.15) jest takie samo z matematycznego punktu widzenia. Istotne różnice pojawiają się przy badaniu zachowania globalnych rozwiązań. Warunek (6.15) implikuje pewną prostotę pola wektorowego. W pierwszym rozdziale niniejszego skryptu badamy sytuację gdy ten warunek jest naruszony.

Twierdzenie 6.12 (O lokalnym potoku fazowym). Dla autonomicznego pola wektorowego vx klasy Cr, r2, istnieje lokalny potok fazowy gt, x0gtx0 (spełniający warunki (6.9)–(6.10)) zadany przez rozwiązania φt;x0 zagadnień początkowych x˙=vx, x0=x0.

Oczywiście to twierdzenie jest natychmiastową konsekwencją twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności lokalnych rozwiązań dla układu (6.1) z autonomicznym polem vx.

Twierdzenie 6.13 (O przedłużniu rozwiązań). Niech pole vt,x będzie klasy Cr, r1, w zbiorze otwarym I×U i niech FU będzie zwarym podzbiorem. Wtedy dowolne lokalne rozwiązanie φt;x0;t0 starujące z x0F albo przedłuża się dla wszystkich czasów t0t< pozostając w F, albo wychodzi z F po skończonym czasie Tx0t0. 

Taka sama alternatywa ma miejsce dla rozwiązań φt;x0;t0 przyt<t0.

W pewnym sensie to twierdzenie jest oczywiste. Następujący przykład pokazuje, że założenie o zwartości F jest istotne.

Przykład 6.14. Równanie

x˙=x2,   xR,

ma rozwiązania φ=x0/1-tx0, które uciekają do nieskończoności po skończonym czasie T=1/x0.

6.3. Metody rozwiązywania

Poniżej przedstawiamy listę klas równań różniczkowych zwyczajnych, które dają się scałkowac i podajemy metody ich całkowania. Wszystkie rozważane tutaj równania mają postać

dydx=Qx,yPx,y (6.16)

albo równoważną postać równania Pfaffa

Qx,ydx-Px,ydy=0.

Przykład 6.15.Równania z rozdzielonymi zmiennymi. Są to równania postaci

dydx=QxPy.

Oczywiście rozwiązania są zadane w postaci uwikłanej

x0xQzdz=y0yPydy.

Przykład 6.16.Równania jednorodne są postaci

dydx=fy/x.

Tutaj podstawienie u=yx prowadzi do równania z rozdzielonymi zmiennymi

xdudx=fu-u.

Do tej klasy można zaliczyć równania postaci

dydx=fax+by+αcx+dy+β,   abcd0.

Poprzez przesunięcie początku układu współrzędnych do punktu przecięcia się prostych ax+by+α=0cx+dy+β=0 staje się ono ewidentnie jednorodne. Gdy ad-bc=0 równanie łatwo sprowadza się do równania o zmiennych rozdzielonych.

Przykład 6.17.Równania quasi-jednorodne charakteryzują się niezmienniczością względem symetrii typu

xλx,  yλγy,    λR0,

która uogólnia analogiczną symetrię z γ=1 dla równania jednorodnego. Tutaj podstawienie u=y/xγ prowadzi do równania z rozdzielonymi zmiennymi.

Przykład 6.18.Równania liniowe

dydx=axy+bx (6.17)

dzielą się na jednorodne, gdy bx0, i niejednorodne. Ogólne rozwiązanie równania jednorodnego dydx=axy stowarzyszonego z równaniem (6.17) ma postać

φjedn=CexpAx,

gdzie Ax jest funkcją pierwotną dla funkcji ax. Ogólne rozwiązanie równania niejednorodnego jest sumą ogólnego rozwiązania równania jednorodnego φjedn i pewnego szczególnego rozwiązania φszcz równania niejednorodnego. To ostatnie rozwiązanie poszukujemy metodą uzmienniania sta łej, tzn. w postaci

φszcz=CxexpAx.

Po podstawieniu do równania (6.17) dostajemy równanie Cx=e-Axbx.

Ogólne rozwiązanie ma postać

y=eAxC+xeAx-Azbzdz. (6.18)

Przykład 6.19.Równanie Bernoulliego

dydx=axy+bxyn

sprowadza się do równania liniowego przez podstawienie

z=y1-n.

Przykład 6.20.Równanie z czynnikiem całkującym ma postać

dydx=Qx,yPx,y=-MHxMHy,

lub

MHxdx+Hydy=MdH=0.

Tutaj M=Mx,y jest czynnikiem całkującym a H=Hx,y jest całką pierwszą równania, tzn. funkcja H jest stała na krzywych całkowych równania, Hx,φxconst. Oczywiście, tutaj rozwiązania y=φx są uwikłane w postaci równań

Hx,y=h.

Naturalne jest pytanie, jak z postaci funkcji P  i Q odgadnąć, czy istnieje czynnik całkujący i całka pierwsza. Wygodnie jest operować autonomicznym polem wektorowym

x˙=Px,y,   y˙=Qx,y (6.19)

związanym z równaniem (6.16).

Zauważmy, że przypadek z Mx,y1 z całką pierwszą Hx,y odpowiada sytuacji, gdy układ (6.19) jest hamiltonowski z H jako funkcją Hamiltona (hamiltonianem),

x˙=Hy,   y˙=-Hx.

Oczywiście wtedy mamy

div V=Px+Qy0, (6.20)

tzn. dywergencja pola wektorowego V=Qx+Py zeruje się, lub, równoważnie,

Brak opisu
dQdx-Pdy=0.

Jest to warunek konieczny dla hamiltonowskości układu (6.19). Gdy divV0 to można zdefiniować funkcję H następująco

Hx,y=Γ(x.y)Qdx-Pdy,

gdzie Γx,y jest drogą z ustalonego punktu x0,y0 do x,y. Jeśli obszar UR2, w którym jest zdfiniowany układ (6.19) jest jednospójny (każda pętla jest ściągalna do punktu), to definicja Hx,y nie zależy od wyboru drogi Γ=Γ(x,y): różnica pomiędzy tą wartością i wartością zdefiniowaną dla innej drogi Γ jest całką po zamkniętej pętli Γ-Γ (która ogranicza obszar Ω) z 1-formy ω=Qdx-Pdy, która jest zamknięta, zatem wzór Stokes'a daje Γ-Γω=Ωdω=0.

Przykład równania

darctgyx=-yx2+y2dx+xx2+y2dy=0

w R20, które spełnia warunek (6.20), i posiada lokalną (ale nie globalną) całkę pierwszą H=argx+iy pokazuje, że założenie jednospójności jest istotne.

Przypadek, gdy istnieje nietrywialny czynnik całkujący M jest dużo trudniejszy. Pozwolę sobie tutaj zacytować wynik M. Singera, który dotyczy przypadku, gdy P i Q są wielomianami.

Twierdzenie 6.21 (Singer). Jeśli równanie (6.16) z wielomanami P i Q posiada czynnik całkujący M i całkę pierwszą, które można przedstawić w kwadraturach, to czynnik całkujący M można wybrać w tzw. postaci Darboux

M=egx,yf1a1x,yfrarx,y,

gdzie gx,y jest funkcją wymierną, fjx,y są wielomianami aajC.

Odsyłam czytelnika do książki [20], w której można znaleźć definicję funkcji przedstawialnych w kwadraturach oraz dowód twierdzenia Singera.

6.4. Układy i równania liniowe

Układy liniowe równań różniczkowych zwyczajnych są uogólnieniami równań (6.17) i mają postać

x˙=Atx+bt,   tIR,   xRn. (6.21)

Równolegle rozpatruje się liniowe równania różniczkowe rzędu n postaci

xn+an-1txn-1++a0tx=bt,   tIR,   xR. (6.22)

Wiadomo, że rozwiązania x=φt;x0;t takich układów i równań przedłużają się do całego odcinka I (Zadanie 6.40). W przypadku jednorodnym, tzn. gdy bt0, zbiór rozwiązań tworzy n-wymiarową przestrzeń wektorową. Każda baza tej przestrzeni tworzy tzw. układ fundamentalny φjj=1n. Taki układ fundamentalny zadaje macierz fundamentalną F(t)=(φ1,,φn) w przypadku układu (6.21) i

Ft=φ1φnφ11φn1φ1n-1φnn-1

w przypadku równania (6.22). Wyznacznik macierzy fundamentalnej nazy- wa się Wrońskianem

Wt=detFt (6.23)

(od nazwiska polskiego matematyka J. Hoene-Wrońskiego).

Ogólne rozwiązanie układu jednorodnego (6.21) (z b0) ma postać

φt=FtC, (6.24)

gdzie C jest stałym wektorem (wyznaczanym z warunków początkowych); w szczególności, gdy układ fundamentalny jest tak dobrany aby Ft0=I, to rozwiązanie φt=Ftx0 spełnia warunek początkowy φt0=x0. W przypadku jednorodnego równania (6.22) (z b0) ogólne rozwiązanie ma postać

φt=FtC1=C1φ1t++Cnφnt,

tzn. pierwsza składowa wektora stojącego po prawej stronie równania (6.24).

Nietrudno domyślić się, że ogólne rozwiązanie układu lub równania niejednorodnego (tj. z b(t)0) jest sumą ogólnego rozwiązania równania jednorodnego φjedn i szczególnego rozwiązania układu lub równania niejednorodnego φszcz. Aby rozwiązać układ lub równanie niejednorodne, znając macierz fundamentalną, stosujemy metodę uzmienniania stałych, tzn. robimy podstawienie x=FtCt. Rozwiązując odpowiednie równanie na Ct znajdziemy ogólne rozwiązanie układu (6.21) w postaci

x=FtC+t0tFtF-1sbsds.

Oczywiście, podstawowym problemem jest znalezienie macierzy fundamentalnej Ft.

W przypadku, gdy macierz At=A w układzie (6.21) lub współczynniki ajt=aj w równaniu (6.22) nie zależą od czasu, mówimy o układzie o stałych współczynnikach lub o równaniu o stałych współczynnikach. W tym przypadku macierz fundamentalna ma postać

Ft=expAt=I+At+t22!A2+,

gdzie

A=01000010-a0-a1-a2-an-1

w przypadku równania.

Dla równania (6.21) o stałych współczynnikach ogólne rozwiązanie równania jednorodnego można otrzymać bezpośrednio z równania charakterystycznego

Pλ=λn+an-1λn-1++a0=0. (6.25)

Ma ono postać

φjednt=C1,0+C1,1t++C1,k1-1tkr-1eλ1t++Cr,0++Cr,kr-1tkr-1eλrt, (6.26)

gdzie λj są pierwiastkami równania charakterystycznego krotności kj; w przypadku występowania par zespolonych pierwiastków λj=λ¯j+1=αj+iβj, i=-1, odpowiednie wspólczynniki w sumie w (6.26) są sprzężone, Cj+1,l=C¯j,l, i te dwa składniki dają wyrażenie

Dj,ltleαjtcosβjt+Ej,ltleαjtsinβjt

(ze stałymi Dj,l i Ej,l).

Również istnieje recepta na szczególne rozwiązanie niejednorodnego równania (6.22) o stałych współczynnikach, w przypadku gdy funkcja bt (po prawej stronie równania) jest tzw. quasi-wielomianem postaci

bt=eμtpt. (6.27)

Tutaj μ nazywa się wykładnikiem quasi-wielomianu a pt jest zwykłym wielomianem stopnia m, nazywanym stopniem quasi-wielomianu. Również funkcje postaci eνtcosξtpt i eνtsinξtpt są odpowiednio częściamu rzeczywistą i urojoną quasi-wielomianu z zespolonym wykładnikiem μ=ν+iξ.

Twierdzenie 6.22. Rozwiązanie ogólne równania jednorodnego ma postać (6.26).

Jeśli prawa strona równania niejednorodnego (6.22) ma postać (6.27) i wykładnik μ quasiwielomianu jest pierwiastkiem równania charakterystycznego (6.25) krotności k, to szczególne rozwiązanie równania można wybrać w postaci quasi-wielomianu

φszcz=tkeμtqt,

gdzie qt jest wielomianem stopniam=degpt.

Następujące twierdzenie, pochodzące od J. Liouville'a, jest uogólnieniem elementarnej algebraicznej tożsamości

detexpA=exptrA

i ma olbrzymie zastosowanie w Jakościowej Teorii.

Twierdzenie 6.23 (Liouville). Wrońskian Wt związany z macierzą fundamentalną Ft układu (6.21) (wzór (6.23)) spełnia równanie

W˙=trAtW.

Dowód sprowadza się do policzenia granicy

lims0detI+sAt-1s,

bo Ft+s=I+sAtFt+Os2. Latwo sprawdzić, korzystając ze standardowej definicji wyznacznika detI+sA=-1πI+sAj,πj, że człony pochodzące od nietrywialnych permutacji π dają wkład rzędu s2. Człon I+sAj,j=1+sajj równa się 1+sajj+Os2.

W przypadku gdy macierz fundamentalna Ft spełnia własność Ft0=I, wyznacznik Wrońskiego ma naturalną interpretację (n-wymiarowej) objętości równoległościanu rozpiętego przez wektory fit=gt0tei, i=1,n, gdzie gt0t jest to 2-parametrowa rodzina przekształceń ewolucji układu (które są zdefiniowane w Uwadze 6.4 i które są liniowe) a ei to standardowa baza w Rn. Inaczej mówiąc, zachodzą tożsamości

gt0tV=WtV,    ddtgt0tV=trAtgt0tV, (6.28)

dla obszaru VRn, gdzie V oznacza objętość.

Zastosujmy tę obserwację do równania w wariacjach względem warunków początkowych (6.13) w przypadku autonomicznego pola wektorowego x˙=vx. To równanie w wariacjach ma postać y˙=Aty, gdzie At=vxφ0t jest macierzą pochodnych cząstkowych vi/xj składowych vi pola wzdłuż wyróżnionego rozwiązania φ0t. Łatwo sprawdzić tożsamość

trA(t)=i=1nvixi(φ0(t))=div v(φ0(t), (6.29)

gdzie div oznacza dywergencję.

Niech VRn będzie obszarem takim, że rozwiązania starujące z V są określone dla czasów pomiędzy 0 i t. Podzielmy obszar V na prostokątne kostki Δj o małej krawędzi ε i z wyróżnionymi punktami zjΔj. Pod działaniem potoku gt te kostki przejdą na nielinowe obszarki gtΔj, które są bliskie równoległościankom rozpiętym przez wektory postaci εfit,gdzie każdy wektor fit jest jak powyżej dla przekształcenia g0t związanego z równaniem w wariacjach wzdłuż rozwiązania φjt startującego z zj. Następnie sumujemy objętości obszarków gtΔj i przechodzimy do granicy z ε0, korzystając z własności (6.28) i (6.29). W rezultacie otrzymujemy następujący wynik.

Brak opisu

Twierdzenie 6.24. Dla obszaruVRni potoku gt generowanego przez autonomiczne pole vektorowe vx zachodzi tożsamość

ddtgtV=gtVdiv vxdnx.

W szczególności, jeśli divvx<0, to potok gt ma własność zmniejsznia objętości, a jeśli divvx>0, to potok ma własność rozszerzania obszarów.

ZADANIA

Zadanie 6.25. W zależności od stałych M=supI×Uvt,x i L=sup|v(t,x1)-v(t,x2|x1-x2 (stała Lipschitza) dobrać ε w I0=t0-ε,t0+ε i promienie w kulach U0= B(x,r)={|x-x|<r}U i Bx0,R=φ:I0×U0Rn:supφt,x0-x0<R, aby: (i) T:Bx0,R Bx0,R oraz (ii) T było kontrakcją na Bx0,R. To da uzupełnienie dowodu Twierszenia 6.5.

Zadanie 6.26. Uzupełnić dowody Twierdzeń 6.7 i 6.8.

Wskazówka: W dowodzie Twierdzenia 6.7 rozważyć ciąg przybliżeń x=φnt;x0, z=ψnt;x0 dla zagadnienia początkowego x˙=vt;x,z˙=vxt,xz, xt0=x0, zt0I, gdzie zt;x0 przyjmuje wartości w przestrzenie macierzy n×n. W dowodzie Twierdzenia 6.8 skorzystać z Twierdzenia 6.7.

Zadanie 6.27. Udowodnić, że jeśli vt,x;λ zależy w sposób analityczny od zwoich argumentów, to rozwiązanie φt;x0;λ też jest analityczne.

Zadanie 6.28. Uzupełnić dowód Twierdzenia 6.9.

Zadanie 6.29. Uzupełnić dowód twierdzenia 6.10.

Zadanie 6.30. Znaleźć rozwiązanie równania x2dydx-cos2y=1 spełniające warunek y+=9π4.

Zadanie 6.31. Rozwiązać równanie dydx=4x+2y-1.

Zadanie 6.32. Rozwiązać równanie xdydx=y-xey/x.

Zadanie 6.33. Rozwiązać równanie dydx=y2-2/x2.

Zadanie 6.34. Rozwiązać równanie 2ydx+x2y+1xdy=0.

Zadanie 6.35. Rozwiązać równanie xy-2y=2x4.

Zadanie 6.36. Rozwiązać równanie xydy=y2+xdx.

Zadanie 6.37. Rozwiązać następujące równanie Riccatiego y=2xy-y2+5-x2.

Wskazówka: Zgadnąć jedno rozwiązanie.

Zadanie 6.38. Rozwiązać równanie dydx=ax2+by2+12xy.

Wskazówka: Poszukać czynnika całkującego w postaci xα.

Zadanie 6.39. Rozwiązać równanie yxdx+y3+lnxdy=0.

Zadanie 6.40. Rozważmy układ liniowy x˙=Atx+bt, z ciągłymi At i bt oraz z oszacowaniami AtC1t i btC1t. Pokazać oszacowania ddtx22C1tx2+2C2txC3tx2, gdzie ostatnia nierówność zachodzi dla dostatecznie dużych x i pewnej ciągłej funkcji C3t. Wywnioskować stąd, że rozwiązania nie mogą uciec do nieskończoności po skończonym czasie.

Zadanie 6.41. Podać ogólne rozwiązanie układu x˙=x-y-z, y˙=x+y, z˙=3x+z.

Zadanie 6.42. Podać ogólne rozwiązanie układu x˙=x-y+1/cost, y˙=2x-y.

Zadanie 6.43. Podać ogólne rozwiązanie równania d4dt4x+4x=0.

Zadanie 6.44. Podać ogólne rozwiązanie równania x¨+2x˙+x=te-t-cost.

Zadanie 6.45. Dla jakich k i ω równanie x¨+k2x=sinωt posiada przynajmniej jedno okresowe rozwiązanie.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.