Zagadnienia

10. SVM: Maszyny wektorów podpieraja̧cych

10.1. SVM: Maszyny wektorów podpieraja̧cych

10.1.1. Wprowadzenie

Dana jest próbka treningowa

D=x1,y1,,xn,yn gdzie yi-1,1xip
\columns\column

0.5 0.58 \column

 • Klasyfikatorem liniowym nazywamy funkcję

  fw,bx=sgnwx+b
 • Próbka D jest liniowo seperowana jeśli istnieje klasyfikator liniowy fw,b taki, że

  wxi+b+1, gdy yi=+1
  wxi+b<-1, gdy yi=-1
\columns\column

0.5 0.5 \column

 • Uproszczony warunek:

  yiwxi+b1,

  dla każdego i.

 • Każda z tych linii dobrze seperuje punkty;

 • Która z nich jest najlepsza?

 • Margines = szerokość bezpiecznego obszaru po obu stronach hiperpłaszczyzny;

 • Margines jest wyznaczony przez 2 hiperpłaszczyzny.

 • Chcemy znaleźć klasyfikator z maksymalnym marginesem

\columns\column

0.5

 • Niech H1, H2 będą brzegami marginesu;

 • Powiniśmy oprzeć brzegi o punkty z próbki treningowej

 • Te punkty nazywamy wektorami podpierającymi

 • Równanie H1 i H2:

  H1:wx+b=1
  H2:wx+b=-1
\column

0.5

Odległość między H1 a H2:

dH1,H2=2w

Maksymalizujemy dH1,H2 lub minimalizujemy w2.

\block

Zadanie LSVM Znaleźć w i b które minimalizują

w22

przy ograniczeniach

yiwxi+b-10;i=1,,n

Q: Jak rozwiązać tego typu zagadnienia?

A: Metodą gradientu?, symulowanego wyżrzania?, odwracanie macierzy? EM? Newton? PROGRAMOWANIE KWADRATOWE?

 • Znaleźć

  argmaxuc+dTu+uTRu2
 • przy założeniach:

  A1ub1
 • oraz

  A2u=b2

To zagadnienie jest dobrze zbadane i istnieją bardzo efektywne algorytmy rozwiązujące ten problem

 • Rozwiązywanie zagadnienia LSVM znalezienie punktu siodłowego wielomianu Lagrange'a:

  Lw,b,α=12ww-i=1nαixiw-byi-1

  gdzie α=α1,,αn jest wektorem nieujemnych współczynników Lagrange'a

 • Punkt siodłowy = maksimum funkcji względem αi0 i minimum funkcji względem w i b.

Twierdzenie Karusha-Kuhna-Tuckera: warunkiem koniecznym istnienia punktu siodlowego jest

 • zerowanie się gradientu wzg. w, czyli

  w=i=1nyiαixi (10.1)
 • zerowanie się pochodnej wzg. b, czyli

  i=1nαiyi=0 (10.2)
 • spełnienie warunku:

  αixiw0-b0yi-1=0, for i=1,,n (10.3)

Po uwzględnieniu tych warunków (na istnienie punktu siodłowego) mamy nowy problem optymalizacyjny:

 • Znaleźć wektor α będący maksimum funkcji

  Wα=i=1nαi-12ij=1nαiαjyiyjxixj (10.4)
 • przy ograniczeniach

  αi0,i=1,..,norazi=1nαiyi=0 (10.5)
\block

Niech wektor α10,,αn0 będzie rozwiązaniem maksymalizującym (4) przy ograniczeniach (5).

 • Z (3) wynika, że jeśli xi nie jest wektorem podpierającym to αi0=0;

 • Równania (4) i (5) odbywają się faktycznie tylko po wektorach podpierających.

 • Hyperpłaszczyzna rozdzielająca ma postać w0x-b0=0 gdzie

  w0=wektory podp.yiαi0xib0=12w0x1+w0x-1

  tu x1 i x-1 są dowolnymi wektorami podpierającymi z każdej z klas.

\block

Ostateczna funkcja decyzyjna:

fx=sgnwektory podp.yiαi0xix+b0 (10.6)

10.1.2. Brak liniowej separowalności danych

10.1.2.1. Nieznaczna nieseparowalność

 • Założenie o separowalności klas jest nienaturalna;

 • Modyfikacja:

  wxi+b1-ξi, gdy yi=+1
  wxi+b-1+ξi, gdy yi=-1

  gdzie stałe ξi spełniają warunki:

  ξi0,i=1,,n.
 • Zmodyfikowana funkcja do minimalizacji

  w22+Ci=1nξi

  C jest stałą “karą” za niespełnienie idealnych warunków.

\block

Ogólne zadanie SVM Znaleźć w i b które minimalizują

w22+Ci=1nξi

przy ograniczeniach

wxi+b1-ξi, gdy yi=+1
wxi+b-1+ξi, gdy yi=-1
ξi0,i=1,,n.

Można pokazać, że zarówno i w tym przypadku, możemy sprowadzić do problemu

 • Znaleźć wektor α10,,αn0 będący maksimum funkcji

  Wα=i=1nαi-12ij=1nαiαjyiyjxixj (10.7)
 • przy ograniczeniach

  Cαi0,i=1,..,norazi=1nαiyi=0 (10.8)

A następnie stosować funkcję decyzyjną: \block

fx=sgnwektory podp.yiαi0xix+b0 (10.9)

10.1.2.2. Zmiana przetrzeni atrybutów

 • Przekształcimy dane do bogatszej przetrzeni cech:

  ϕ:pFN,Np
 • Wystarczy zamienić iloczyny skalarne xixj we wszystkich wzorach na ϕxiϕxj

 • PROBLEM OBLICZENIOWY: czas wykonania iloczynu skalarnego ϕxiϕxj wynosi ON2

 • TRIK: Kernel functions

  Kxixj=ϕxiϕxj
 • Zmieniona funkcja:

  Wα=i=1nαi-12ij=1nαiαjyiyjϕxiϕxj
  =i=1nαi-12ij=1nαiαjyiyjKxixj

10.1.3. Implementacja

\block

Problem

Wejście:

D=x1,y1,,xn,yn; K: funkcja jądrowa.

Wyjście:

wektor α10,,αn0 będący maksimum funkcji

Wα=i=1nαi-12ij=1nαiαjyiyjKxixj

przy ograniczeniach

Cαi0,i=1,..,norazi=1nαiyi=0
\block
fx=sgnwektory podp.yiαi0Kxix+b0

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.