Zagadnienia

9. Teoria systemów uczących się

9.1. Teoria systemów uczących się

9.1.1. Wstęp do komputerowego uczenia się pojęć

 • Np. Pokazać, że dla każdego nN zachodzi

  Ψn:12+22++n2=nn+12n+16
 • <+-> Indukcja pełna:

  Ψ1 oraz n1ΨnΨn+1
 • <+-> Indukcja niepełna: czy wystarczy sprawdzić, np.

  Ψ1,Ψ2,Ψ3,Ψ4?
\block

Podejście indukcyjne: Wnioskowanie na podstawie skończonego zbioru obserwacji

\onslide

<2-> Jakie prawa rządzą procesem indukcyjnego uczenia się pojęć? <3-> Szukamy teorii obejmującej zagadnienia: \onslide\block

 • Szansy na skuteczne wyuczanie się pojęć;

 • Niezbędnej liczby przykładów treningowych;

 • Złożoności przestrzeni hipotez;

 • Jakości aproksymacji;

 • Metod reprezentacji danych treningowych;

 • <+-> Niech

  • X – (skończony lub nieskończony) zbiór obiektów;

  • C – klasa pojęć w X, tj. C=f:X0,1

  • cC – pojęcie docelowe lub funkcja celu;

 • <+-> Dane są

  • skończona próbka etykietowanych obiektów:

   D=x1,cx1,,xm,cxmSm,c

   gdzie x1,,xmX.

  • przestrzeń hipotez H=h:X0,1;

 • <+-> Szukana

  • hipoteza hH będąca dobrą aproksymacją pojęcia c.

 • <+-> Wymagane

  • dobra jakość aproksymacji

  • szybki czas wyuczania.

\columns\column

0.65

 • <+-> Pojęcie: ”człowieka o średniej budowie ciała”.

 • <+-> Dane – czyli osoby – są reprezentowane przez ich wagękg i wzrostcm i są etykietowane przez + i -.

 • <+-> Dodatkowa wiedza: szukane pojęcie można wyrazić za pomocą PROSTOKĄTA

\onslide

<7-> 0.35\column\onslide<4->Uczenie prostokąta \block

 • <+-> X=2;

 • <+-> C=H= zbiór prostokątów;

 • <+-> Przykład zbioru treningowego

  ((84,184),+), ((70,170),+), ((75,163),-), ((80,180),+), ((81,195),-), ((63,191),-), ((77,187),-), ((68,168),+)

 • <+-> ((79,183,?)

 • Uczenie półosi (lub dyskretyzacji):

  X=;C=H=λ,:α
 • Uczenie hiperpłaszczyzny:

  X=n;H={fw0,w1,,wn:n{0,1}|}

  gdzie fw0,,wnx1,,xn=sgnw0+w1x1++wnxn.

 • Uczenie jednomianów Boolowskich:

  X=0,1n;c:0,1n0,1;

  H=Mn = zbiór jednomianów Boolowskich o n zmiennych.

\block

Błąd rzeczywisty

 • Ω=X,μ – przestrzeń probabilistyczna na X;

 • <+-> Błąd hipotezy hH względem funkcji celu c:

  erΩh,c=erΩch=μXhc

  gdzie Xhc=xX:hxcx.

<+->[Statystyka:] Jeśli przykłady z D są wybrane zgodnie z miarą prawdopodobieństwa μ w sposób niezależny oraz D30, to

 • <+-> erΩcherDch=DXhcD,

 • <+-> z prawdopodobieństwem 1-ε

  erΩc-erDcsε2erDc1-erDcD

9.1.2. Model PAC (probably approximately correct)

\block

Idea modelu PAC (Probably Approximately Correct): Określenie warunków, przy których uczeń (algorytm uczenia się) z ,,dużym prawdopodobieństwem” znajdzie ,,dobrą hipotezę” na podstawie danych D.

\onslide

<2> PAC-owy uczeń Niech \blockL będzie algorytmem uczenia się, jeśli

dla każdych 0<ε,δ<1, istnieje liczba m0=m0ε,δ taka, że dla dowolnego pojęcia cC, dla dowolnego rozkładu Ω na X i dla m>m0 mamy

μmDSm,c:erΩLD<ε>1-δ

Wówczas mówimy w skrócie, że L jest PAC dla klasy C (“prawdopodobnie aproksymacyjnie poprawny”). ε = dopuszczalny poziom błędu; 1-δ = poziom zaufania.

 • H=C={fλ:{0,1}:fλ(x)=1xλ}

 • c=fλ0

 • znaleźć λ0 na podstawie losowo wygenerowanych przykładów D=x1,fλ0x1,,xm,fλ0xm

\onslide

<2->Algorytm: \block

 1. Set λ*:=mini1,,mxi:fλ0xi=1;

 2. LD:=fλ*;

\onslide

<3-> Twierdzenie: Powyższy algorytm jest PAC \block

 • <+-> erΩcfλ*=μλ0,λ*.

 • <+->Niech β0=supβ:μλ0,β<ε.

 • <+-> Wówczas erΩc(fλ*)εxiD:xi[λ0,β0];

 • <+->Stąd

  μmx1,,xm:xiD:xiλ0,β01-εm
  μmDSm,fλ0:erΩfλ*ε1-1-εm
 • <+-> Aby to prawdopodobieństwo było >1-δ, wystarczy przyjąć mm0=1εln1δ

 • Niech Ω będzie rozkładem dyskretnym zdefiniowanym przez μ1=μx1, …, μn=μxn – dla pewnych x1,,xnX – takich, że μ1++μn=1. Niech εmin=miniμi.

 • Jeśli L jest PAC, i jeśli εεmin to warunek erΩcLD<ε jest równoważny z erΩcLD=0. Stąd dla każdego δ, istnieje m0=m0εmin,δ taka, że dla dowolnego cC i Ω

  m>m0μmDSm,t|erΩLD=0>1-δ
 • Wówczas mówimy, że prawdopodobnie L jest dokładnym algorytmem ( jest PEC – probably exactly correct)

9.1.3. Wyuczalność klasy pojęć

 • <+-> Niech D=x1,cx1,,xm,cxm i niech

  Hc(D)={hH:h|D=c|D}

  zbiór hipotez zgodnych z c na próbce D.

 • <+-> Bεc=hH:erΩhε – zbiór ε-złych hipotez

\onslide

<4-> Definicja: Potencjalna wyuczalność Mówimy, że \blockC jest potencjalnie wyuczalna za pomocą H, jeśli dla każdego rozkładu Ω na X i dowolnego pojęcia cC oraz dla dowolnych 0<ε,δ<1 istnieje m0=m0ε,δ takie, że

mm0μmDSm,c:HcDBεc=>1-δ
\onslide

<1-> Algorytm L nazywamy niesprzecznym jeśli LDHcD dla każdego zbioru D.

\block

Twierdzenie W przestrzeni potencjalnie wyuczalnej, każdy wzorowy uczeń (niesprzeczny algorytm) jest PAC-owy.

\onslide

<2->

\block

Twierdzenie (Haussler, 1988) Jeśli C=H i C<, to C jest potencjalnie wyuczalna.

Dowód: Niech hBε (tzn. erΩhε). Wówczas

μmDSm,c:erDh=01-εm
μm{D:Hc(D)Bε}|Bε|(1-ε)m|H|(1-ε)m

Aby H1-εm<δ wystarczy wybrać mm0=1εlnHδ

9.2. Wymiar Vapnika-Chervonenkisa

9.2.1. Wymiar Vapnika Chervonenkisa (ang. VC dimension)

 • <+-> Niech x=x1,,xmXm. Niech

  ΠHx=hx1,,hxm0,1m:hH
 • <+-> ΠHx jest liczbą podziałów zbioru elementów x wyznaczonych przez H. Mamy ΠHx2m.

 • <+-> Gdy ΠHx=2m, mówimy, że H rozbija x.

 • <+-> Niech ΠHm=maxxXmΠHx

 • <+-> Na przykład: W przypadku klasy pojęć ”półosi” postaci α, mamy ΠHm=m+1.

Uwagi:

 • <+-> Jeśli ΠHm=2m, to istnieje pewien zbiór o mocy m taki, że H może definiować każdy jego podzbiór (H rozbija ten zbiór).

 • <+-> Maksymalna wartość m, dla której ΠHm=2m można uważać za siłę wyrażalności przestrzeni H

\onslide

<3-> Definicja: wymiar \blockVCdim Wymiarem Vapnika-Chervonenkisa przestrzeni hipotez H nazywamy liczbę

VCdimH=maxm:ΠHm=2m

gdzie maksimum wynosi jeśli ten zbiór jest nieograniczony.

\columns\column

0.7

 • <+-> H={okręgi … }VC(H)=3

 • <+-> H={prostokąty … }VC(H)=4

 • <+-> H={funkcje progowe … }

  VCH=1 jeśli “+” są zawsze po prawej stronie;

  VCH=2 jeśli “+” mogą być po obu stronach

 • <+-> H={przedziały … }

  VC(H) = 2 jeśli “+” są zawsze w środku

  VC(H) = 3 jeśli w środku mogą być zarówno “+” i “-”

 • <+-> H={ półpłaszczyzny w 2} VC(H)=3

 • <+-> czy istnieje H dla której VCH=?

\column

0.3

\block

Twierdzenie Dla każdej liczby naturalnej n, niech Pn będzie perceptronem o n wejściach rzeczywistych. Wówczas

VCdimPn=n+1

Dowód:

 • VCdimPnn+1: Wynika z Twierdzenia Radona: Dla dowolnego zbioru E zawierającego n+2 punktów w przestrzeni Rn istnieje niepusty podzbiór SE taki, że

  convSconvES
 • VCdim(Pn)n+1: Wystarczy wybrać x=0,e1,,en i pokazać, że każdy jego podzbiór jest definiowany przez jakiś perceptron.

\block

Twierdzenie

 1. Jeśli H< to VCdimHlogH.

 2. <+-> (Lemat Sauer'a) Jeśli VCdimH=d0 i m1, to

  ΠHm1+m1++md=Φd,m
 3. <+-> Wniosek: Φd,memddΠHmemdd

 4. <+-> Jeśli X<, H2X oraz H>1

  X<VCdimH>lnH1+lnX

9.2.2. Podstawowe twierdzenia teorii uczenia się

\block

Twierdzenie: (Warunek konieczny) Jeśli przestrzeń hipotez ma nieskończony wymiar VCdim to nie jest potencjalnie wyuczalna.

\onslide

<2-> Twierdzenie: (fundamentalne) Jeśli przestrzeń hipotez ma skończony wymiar VC, to jest ona potencjalnie wyuczalna. \block

 1. <+-> Definiujemy

  Qmε=DSm,c:HcDBε
 2. <+-> Szukamy górnego ograniczenia fm,ε dla μmQmε, które powinno

  - być niezależne od cC i μ (rozkład).

  - dążyć do 0 przy m

 3. <+-> Twierdzenie Niech H będzie przestrzenią hipotez określonych na X. Dla dowolnych c, μ, ε (ale ustalonych) mamy

  μmQmε<2ΠH2m2-εm/2

  o ile m8/ε.

 4. <+-> Korzystamy z lematu Sauer'a, aby pokazać, że μmQmε<δ dla dostatecznie dużych m.

 • Dla skończonych przestrzeni hipotez H mamy

  mLH,δ,ε1εlnHδ=1εlnH+ln1/δ
 • Twierdzenie Niech VCdimH=d1. Wówczas każdy algorytm niesprzeczny L jest PAC oraz wymagana liczba przykładów dla L wynosi

  mLH,δ,ε4εdlog12ε+log2δ
 • Dolne ograniczenia:

  • mLH,δ,εd1-ε

  • Jeśli δ1/100 i ε1/8, to mLH,δ,ε>d-132ε

  • mLH,δ,ε>1-εεln1δ

\block

1. Wyuczalność Kiedy każdy ,,wzorowy uczeń” będzie PAC-owy?

\block

2. Liczba przykładów Ile przykładów musi mieć uczeń, by się nauczyć?

\onslide

<2-> Skończoność wymiaru \blockVCdim()

 1. <2-> VCdimC=d<C jest wyuczalna;

 2. <3-> Wówczas L1ε,1δ,d<mε,δ<U1ε,1δ,d

\block

3. Ocena ucznia

Rα=minαAQΩchαdμ

na podstawie N losowych przykładów

RαN=minαiD1NNi=1Qchαi

Kiedy i jak szybko RαNRα?

\block

Skończoność wymiaru VCdim()

 1. <2->[3] Dla algorytmów typu ERM, RαNRα szybko.

9.2.3. Appendix: ,,Nie ma nic za darmo” czyli “Non Free Lunch Theorem”

 • Znaleźć optimum nieznanej funkcji f:SW (fF), gdzie S,W są skończonymi zbiorami.

 • Działanie algorytmu przeszukiwania A dla funkcji f jest identyfikowany z wektorem:

  VAf,t=s1,fs1,s2,fs2,,st,fst
 • Ocena algorytmu: M:VAf,t|A,f,tR;

  Np. MVAf,t=mini|fsi=fmax

 • Warunek NFL: Dla dowolnej funkcji M, i dla dowolnych algorytmów A,A

  fFMVAf,S=fFMVAf,S
 • F jest zamknięta wzg. permutacji: dla dowolnej funkcji fF i dowolnej permutacji σPermS mamy σfF

\block

Twierdzenie o NFL

 • zachodzi równoważność

  NFLF jest zamknięta wzg. permutacji
 • Prawdopodobieństwo wylosowania niepustej klasy funkcji zamkniętej wzg. permutacji wynosi:

  2S+W-1S-12SW-1
 • Algorytm L dobrze się uczy pojęcia c jeśli erΩc jest mały.

 • Niech PX=c:X0,1.

  Czy można stwierdzić wiedzieć, że L1 uczy się wszystkich pojęć z PX lepiej od L2?

 • ”No Free Lunch theorem” (Wolpert, Schaffer) w wersji problemów uczenia się głosi, że:

  • Żaden algorytm nie może być najlepszy w uczeniu wszystkich pojęć.

  • Każdy algorytm jest najlepszy dla takiej samej liczby pojęć

  • Ale interesuje nas tylko pewna klasa problemów czyli klasa pojęć CPX

  • Wniosek: Należy znaleźć odp. algorytm do każdego problemu.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.