Zagadnienia

10. Całka względem ciągłych martyngałów

Podczas wcześniejszych wykładów zdefiniowaliśmy całkę XdW. Okazuje się, że bez większych trudności definicję tę daje się uogólnić na XdM, gdzie M jest ciągłym martyngałem (a nawet ciągłym martyngałem lokalnym).

10.1. Rozkład Dooba-Meyera

Podstawą konstrukcji całki stochastycznej względem procesu Wienera jest to, że Wt i Wt2-t są martyngałami. Okazuje się, że dla dowolnego całkowalnego z kwadratem ciągłego martyngału M znajdzie się proces niemalejący X taki, że M2-X jest martyngałem.

Twierdzenie 10.1 (rozkład Dooba-Meyera)

Dla MMT2,c istnieje proces M=Mt0tT o trajektoriach ciągłych, niemalejących taki, że M0=0 oraz Mt2-Mt0tT jest martyngałem. Co więcej proces M jest wyznaczony jednoznacznie.

Udowodnimy jednoznaczność rozkładu, dowód istnienia można znaleźć w [5].

Dowód Jednoznaczności

Załóżmy, że procesy Yt,Zt są niemalejące oraz Mt2-Yt i Mt2-Zt są martyngałami o ciągłych trajektoriach. Trajektorie procesu Yt-Zt mają wahanie skończone, ponadto Yt-Zt=Mt2-Zt-Mt2-Yt jest martyngałem ciągłym. Stąd, na podstawie Twierdzenia 7.3, Y-Z0.

Przykład 10.1

Dla procesu Wienera Wt=t.
Ogólniej, Wniosek 9.1 implikuje, że XsdWst=0tXs2ds dla XLT2.

10.2. Całka izometryczna

Ponieważ dla wszystkich ω, tMtω jest niemalejące, zatem ma wahanie skończone, czyli można określić skończoną miarę dMtω na 0,T. Z uwagi na ciągłość M miara ta jest bezatomowa. Następna definicja jest naturalnym uogólnieniem definicji dla procesu Wienera.

Definicja 10.1

Dla procesu elementarnego X postaci

X=ξ0I0+k=0m-1ξkItk,tk+1,

gdzie 0=t0t1t2tm<T, ξk ograniczone, Ftk- mierzalne oraz MMT2,c określamy

0tXdM:=k=0m-1ξkMtk+1t-Mtkt dla 0tT.

Definiujemy też dla MMT2,c,

LT2(M)={X=(Xt)t<T  prognozowalne takie, że E0TXs2dMs<}.
Stwierdzenie 10.1

Niech MM2,c oraz XE. Wówczas IX:=XdMMT2,c, IX0=0 oraz

IXMT2,c2=E0TXsdMs2=E0TXs2dMs=XLT2M2.

Ciągłość IX, warunek IX0=0 oraz to, że IXtL2 dla wszystkich t są oczywiste. Dla tjttj+1 mamy

IXt=ξ0Mt1-Mt0+ξ1Mt2-Mt1++ξjMt-Mtj.

Dla tjtstj+1 otrzymujemy zatem

E(I(X)s|Ft)-I(X)t=E(ξj(Ms-Mt)|Ft)=ξj(E(Ms|Ft)-Mt)=0,

czyli IX jest martyngałem. Ponadto

EIXT2=k=0m-1Eξk2Mtk+1-Mtk2
+2j<kE[ξk-1ξj-1(Mtk-Mtk-1)(Mtj-Mtj-1)]=:I1+I2.

Zauważmy, że dla s<t,

E((Mt-Ms)2|Fs)
=E(Mt2-Mt|Fs)+E(Mt|Fs)-2MsE(Ms|Fs)+Ms2
=Ms2-Ms+E(Mt|Fs)-Ms2=E(Mt-Ms|Fs).

Stąd

I1=kE[ξk2E((Mtk+1-Mtk)2|Ftk)]=kE[ξk2E(Mtk+1-Mtk|Ftk)]
=Ekξk2(Mtk+1-Mtk)=Ektktk+1ξk2dMs=E0TXs2dMs.

Ponadto

I2=2j<kE[ξk-1ξj-1(Mtj-Mtj-1)E(Mtk-Mtk-1|Ftk-1)]=0.

Tak jak dla procesu Wienera dowodzimy, że domknięcie E w przestrzeni L20,T×Ω,dMP jest równe E¯=LT2M. Izometrię IX możemy przedłużyć do E¯, w ten sposób otrzymujemy izometryczną definicję całki IX=XdM dla XLT2M. Mamy zatem następujący fakt.

Stwierdzenie 10.2

Niech MMT2,c. Wówczas
a) Dla XLT2M proces XdMMT2,c oraz

XdMMT2,c2=E0TXsdMs2=E0TXs2dMs=XLT2M.

b) Jeśli X,YLT2M, to aX+bYLT2M dla a,bR oraz aX+bYdM=aXdM+bYdM.

10.3. Uogólnienie definicji całki

Zacznijmy od prostego faktu.

Stwierdzenie 10.3

Załóżmy, że MMT2,c, wówczas dla dowolnego momentu zatrzymania τ, MτMT2,c oraz Mτ=Mτ.

Wiemy, że Mτ jest ciągłym martyngałem. Na mocy nierówności Jensena

E|MτT|2=EM2τT=E[E(MT|FτT)]2EMT2,

zatem MτMT2,c. Proces Mτ startuje z zera, ma trajektorie ciągłe, ponadto Mτ2-Mτ=M2-Mτ jest martyngałem, więc Mτ spełnia wszystkie warunki definicji Mτ.

Możemy uogólnić rozkład Dooba-Meyera na przypadek ciągłych martyngałów lokalnych.

Wniosek 10.1

Załóżmy, że MMlocc, wówczas istnieje dokładnie jeden proces M=Mt0t<T o trajektoriach ciągłych, niemalejących taki, że M0=0 oraz M2-MMlocc.

Istnienie. Niech τn będzie rosnącym do T ciągiem momentów zatrzymania takim, że MτnMT2,c. Określmy Yn:=Mτn, wówczas dla nm,

Ymτn=Mτmτn=Mτmτn=Mτnτm=Mτn=Yn.

Stąd istnieje proces ciągły Y=Yt0t<T taki, że Yτn=Yn, oczywiście Y0=Yn,0=0, ponadto Y ma trajektorie niemalejące oraz

M2-Yτn=Mτn2-Yτn=Mτn2-MτnMc,

zatem M2-Y jest ciągłym martyngałem lokalnym na 0,T.

Jednoznaczność. Niech Y i Y¯ procesy ciągłe o niemalejących trajektoriach takie, że Y0=Y¯0=0 oraz M2-Y i M2-Y¯ są martyngałami lokalnymi. Wówczas istnieją momenty zatrzymania τnT i τ¯nT takie, że M2-Yτn oraz M2-Y¯τ¯n są martyngałami. Biorąc σn=τnτ¯nT dostajemy martyngały M2-Yσn=M2-Yτnτ¯n oraz M2-Y¯σn=M2-Y¯τ¯nτn, proces Y-Y¯σn jest więc martyngałem o ograniczonym wahaniu, czyli jest stały, zatem Yσn=Y¯σn. Przechodząc z n otrzymujemy Y=Y¯.

Podobnie jak dla procesu Wienera dowodzimy twierdzenie o zatrzymaniu całki stochastycznej względem martyngałów całkowalnych z kwadratem.

Twierdzenie 10.2

Załóżmy, że MMT2,c, XLT2M oraz τ jest momentem zatrzymania. Wówczas I0,τXLT2M, XLT2Mτ oraz

0tI0,τsXsdMs=0tτXsdMs=0tXsdMsτ dla 0tT.
Definicja 10.2

Dla T, MMlocc określamy przestrzeń procesów prognozowalnych, lokalnie całkowalnych z kwadratem względem M

ΛT2M=Xtt<T- prognozowalny:0tXs2dMs<  p.n. dla t<T.

Ponieważ XdM=XdM-M0 oraz M-M0=M, więc bez straty ogólności przy uogólnianiu definicji całki będziemy zakładać, że M0=0.

Definicja 10.3

Niech M=Mtt<TMlocc, M0=0, X=Xtt<TΛT2M oraz τn będzie rosnącym do T ciągiem momentów zatrzymania takich, że MτnMT2,c i I0,τnXLT2Mτn dla wszystkich n. Całką stochastyczną XdM nazywamy taki proces Ntt<T=0tXdMt<T, że Ntτn=0tI0,τnXdMτn dla n=1,2,.

Nietrudno udowodnić (naśladując dowód dla całki względem procesu Wienera), że całka XdM dla MMlocc i XΛT2M jest zdefiniowana poprawnie i jednoznacznie (z dokładnością do nieodróżnialności procesów) oraz nie zależy od wyboru ciągu momentów zatrzymania τn.

Następujący fakt przedstawia podstawowe własności XdM.

Stwierdzenie 10.4

Niech M,NMlocc. Wówczas
a) Dla XΛT2M proces XdMMlocc.
b) Jeśli X,YΛT2M, to aX+bYΛT2M dla a,bR oraz aX+bYdM=aXdM+bYdM.
c) Jeśli XΛT2MΛT2N oraz a,bR, to XΛT2aM+bN oraz XdaM+bN=aXdM+bXdN.

Można również sformułować twierdzenie o zatrzymaniu całki stochastycznej w ogólnym przypadku.

Twierdzenie 10.3

Załóżmy, że MMlocc, XΛT2M oraz τ będzie momentem zatrzymania. Wówczas I0,τXΛT2M, XΛT2Mτ oraz

0tI0,τsdMs=0tτXsdMs=0tXsdMsτ dla 0t<T.

10.4. Zadania

Ćwiczenie 10.1

Niech M=Wt2dWt. Oblicz EMs2. Jak wygląda przestrzeń LT2M? Czy Wt-1 należy do tej przestrzeni?

Ćwiczenie 10.2

Udowodnij Twierdzenia 10.2 i 10.3.

Ćwiczenie 10.3

Udowodnij Stwierdzenie 10.4.

Ćwiczenie 10.4

Załóżmy, że X jest procesem ciągłym, a M ciągłym martyngałem lokalnym. Wykaż, że jeśli t<T, Πn=t0n,t1n,,tknn jest ciągiem podziałów 0,t takim, że 0=t0nt1ntknn=t oraz diamΠn0, to

k=0kn-1XtknMtk+1n-Mtkn0tXsdMs według prawdopodobieństwa. 
Ćwiczenie 10.5

Wykaż, że każdy ciągły martyngał lokalny M=Mtt<T, którego trajektorie mają skończone wahanie na każdym przedziale 0,t jest stale równy M0.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.