Zagadnienia

10. Dedukcyjne bazy danych

10.1. Bazy danych z perspektywy logiki

Spojrzenie na bazy danych oczami logika pozwala jednolicie opisać szereg używanych pojęć. Do opisu relacyjnych baz danych używa się zwykle rachunku predykatów bez symboli funkcyjnych.

Fakty zapisane w wierszach tabel reprezentuje się literałami, np. Ojciec(Jan,Piotr)

gdzie pierwszy symbol (Ojciec) odpowiada nazwie tabeli, a pozostałe zawartości pewnego wiersza w tej tabeli.

Taki sposób opisu obejmuje również najprostsze realizacje baz danych, np. gdy fakty przechowuje się w postaci pojedynczej listy, wczytywanej do pamięci z pliku podczas ładowania bazy danych i zapisywanej na pliku przy zamykaniu bazy.

Tak więc reprezentacją relacji Zwierzaki:

gatunek imię waga
Papuga Kropka 3,50
Papuga Lulu 5,35
Papuga Hipek 3,50
Lis Fufu 6,35
Krokodyl Czako 75,00

będą następujące literały

Zwierzak(Papuga,Kropka,3.50)
Zwierzak(Papuga,Lulu,5.35)
Zwierzak(Papuga,Hipek,3.50)
Zwierzak(Lis,Fufu,6.35)
Zwierzak(Krokodyl,Czako,75.00)

(dla nazwy relacji w rachunku predykatów użyjemy liczby pojedynczej, bo jest naturalniejsza).

10.1.1. (CWA:Closed World Assumption)

W relacyjnych bazach danych obowiązuje założenie o zamkniętości świata.

Definicja 10.1 (Założenie o zamkniętości świata)

Przyjmuje się, że jeśli fakt nie znajduje się w odpowiedniej tabeli w bazie danych, to nie zachodzi (jest fałszywy). Inaczej mówiąc, jeśli wiersz

\langle w_{1},w_{2},\dots,w_{n}\rangle

nie znajduje się w relacji R, to zachodzi

\neg R(w_{1},w_{2},\dots,w_{n})

Mówiąc potocznie, jeśli czegoś nie wiem, to powinienem przyjąć, że nie jest to prawdziwe. W przeciwnym razie odpowiedzi na zapytanie SELECT w SQL musiałyby się kończyć frazą ,,… i być może jeszcze coś, o czym nie wiem”.

Dla bazy danych z podaną przed chwilą relacją Zwierzaki będzie więc spełnione (na przykład):

\negZwierzak(Papuga,Czako,2.00)

i wiele innych zanegowanych literałów.

10.1.2. Domain closure assumption

Założenie o zamkniętości dziedziny (a właściwie dziedzin) mówi, że nie istnieją inne ,,obiekty” niż występujące w tabelach bazy danych.

Definicja 10.2 (Założenie o zamkniętości dziedziny)

Nie ma innych indywiduów niż te znajdujące się w bazie danych. Inaczej mówiąc, nie ma innych stałych niż te, które występują w wierszach bazy danych.

Założenie to spełniają systemy ograniczające niejawnie swoją dziedzinę ,,referencji”. Przykład: algebra relacji (bo wszelkie wyrażenia powstają przez składanie relacji początkowych).

W relacyjnych bazach danych używających SQL założenia tego nie spełniają oczywiście liczby całkowite i rzeczywiste. Zwykle natomiast spełniają je napisy, np. nie ima innych nazw zwierzaków niż te podane w tabeli Zwierz.

Unique name assumption

Definicja 10.3 (Założenie o unikalności nazw)

Indywidua (stałe) o różnych nazwach są różne. Inaczej mówiąc, nie ma aksjomatów równościowych dla stałych.

Unikalność nazw: przykład

 • W naszej przykładowej bazie

  Zwierzak(Papuga,Kropka,3.50)
  Zwierzak(Papuga,Lulu,5.35)
  Zwierzak(Papuga,Hipek,3.50)
  Zwierzak(Lis,Fufu,6.35)
  Zwierzak(Krokodyl,Czako,75.00)
 • zachodzi

  Zwierzak(Krokodyl,Fufu,6.35)

 • ponieważ zakładamy, że zachodzi

  Krokodyl \not= Lis

Zapytania

 • Do zapisywania zapytań będziemy używać formuł zawierających zmienne.

 • Ograniczymy się do formuł prostych.

 • Zapytania mają wtedy postać wzorców — struktur podobnych do faktów, mogących jednak zawierać zmienne.

 • Zmiennymi będą symbole poprzedzone znakami zapytania, np. Ojciec(Jan,?x)

  jest zapytaniem o wszystkie dzieci Jana.

 • Odpowiedź na zapytanie składa się z bezpośrednio wyszukanych faktów pasujących do zapytania oraz z faktów wyprowadzonych przy użyciu reguł.

Klauzule

Definicja 10.4 (Klauzula)

Klauzulą nazywać będziemy formułę postaci

P_{1}\land P_{2}\land\dots\land P_{k}\rightarrow N_{1}\lor N_{2}\lor\dots\lor N_{l}

lub też równoważnie

\neg P_{1}\lor\neg P_{2}\lor\dots\lor\neg P_{k}\lor N_{1}\lor N_{2}\lor\dots\lor N_{l}

Wyrażenia P_{1},\dots,P_{k} nazywać będziemy poprzednikami (lub przesłankami, zaś wyrażenia N_{1},\dots,N_{l} następnikami lub wnioskami klauzuli.

Rodzaje klauzul

 • Klauzule bez poprzedników, zawierające tylko jeden następnik bez zmiennych

  \rightarrow N(a_{1},\dots,a_{m}).

  służą do reprezentowania faktów.

 • Klauzule bez następników

  P_{1}\land P_{2}\land\dots\land P_{k}\rightarrow.

  reprezentują negację poprzedników i mogą służyć do zapisywania ograniczeń (więzów poprawności). Stan bazy danych jest legalny, jeśłi nie jest spełniona koniunkcja poprzedników, np. Ojciec(?x,?y) \land Matka(?x,?y) \rightarrow.

 • Taka klauzula mająca tylko jeden poprzednik bez zmiennych zapisuje jawnie negację faktu, np. Ojciec(Jan,Piotr) \rightarrow.

  oznacza, że Jan nie jest ojcem Piotra.

 • Klauzula o pojedynczym następniku

  P_{1}\land P_{2}\land\dots\land P_{k}\rightarrow R

  służy w dedukcyjnych bazach danych do definiowania relacji R.

 • Jak zobaczymy dalej, pełna definicja relacji może wymagać kilku klauzul.

 • W relacyjnych bazach danych klauzule takie (tak jak i następne) służą do zapisywania ograniczeń.

 • Klauzule postaci

  \rightarrow N_{1}\lor N_{2}\lor\dots\lor N_{k}

  wyrażają wiedzę niekompletną: wiemy, że spełniony jest jeden lub więcej następników, ale nie wiemy który.

 • Przykład: \rightarrow Student(Jan,Matematyka) \lor Student(Jan,Biologia)

 • Klauzulą o pełnej postaci

  P_{1}\land P_{2}\land\dots\land P_{k}\rightarrow N_{1}\lor N_{2}\lor\dots\lor N_{l}

  można interpretować jako warunkowe informacje o niekompletnej wiedzy.

 • Można też ich używać jako ograniczeń, np. aby zapisać, że każdy ma co najwyżej dwoje rodziców użyjemy

  Rodzic(?p,?a) \land Rodzic(?q,?a) \land Rodzic(?r,?a)
   \rightarrow (?p = ?q) \lor (?p = ?r) \lor (?q = ?r)
   

 • Klauzula pusta, czyli klauzula bez poprzedników i następników, oznacza fałsz.

 • Klauzula taka nie powinna nigdy wystąpić w niesprzecznej bazie danych.

10.2. Dedukcyjne bazy danych

W dedukcyjnych bazach danych dopuszcza się tylko niektóre rodzaje klauzul z programowania w logice.

 • Nakłada sie dodatkowe ograniczenia.

  • Brak symboli funkcyjnych.

  • Tylko jeden następnik.

   • Takie dedukcyjne bazy danych określa się jako definite.

  • Zmienna z konkluzji reguły musi wystąpić w jej treści.

   • Zapewnia to spełnienie założenia o zamkniętości dziedziny.

  • Jako predykaty obliczalne dozwolona tylko arytmetyka.

   • Zauważmy, że formalnie narusza to założenie o zamkniętości dziedziny.

 • Jednym z takich rozszerzeń relacyjnych baz danych jest Datalog.

Datalog

 • W Datalogu klauzule zapisujemy jako reguły.

 • Każdy predykat jest

  • albo ekstensjonalny: zdefiniowany wyłącznie przez fakty zapisane w bazie danych,

  • albo intensjonalny: zdefiniowany wyłącznie przez reguły.

 • Reguły mają nieco zmienioną postać zapisu następnik <- poprzednik AND ...

  przy czym zarówno następnik jak i poprzedniki mają postać wzorców, na przykład P(?x,?y,?z) <- Q(?x,?y,?z) AND x > 10

 • Ponieważ takie reguły, podobnie jak klauzule, odpowiadają implikacjom z logiki, posiadają one zarówno interpretację logiczną jak i proceduralną.

 • Na przykład regule

  Dziadek(?x,?z) <- Ojciec(?x,?y) AND Ojciec(?y,?z)
  

  odpowiada implikacja (\forall x,y,z) Ojciec(x,y) \land Ojciec(y,z) \rightarrow Dziadek(x,z)

 • Jeśli reguła nie zawiera poprzedników, to jej następnik jest zawsze spełniony.

 • Podobnie jak fakty, reguły przechowuje się także w bazie danych.

Reguły a zapytania

 • Reguła pasuje do zapytania, jeśli jej konkluzja pasuje do zapytania.

 • Znajdowanie odpowiedzi na zapytanie przy użyciu reguł polega na znalezieniu reguł pasujących do zapytania i dla każdej z nich wyszukanie w sposób spójny (tzn. tak, żeby wartości zmiennych były zgodne) odpowiedzi na podzapytania powstałe z przesłanek (czyli rekursja :-) i złożenie otrzymanych wyników, podstawiając otrzymane wartości zmiennych na zmienne w konkluzji.

 • Ostateczną odpowiedzią na zapytanie jest lista wyszukanych faktów (dla reguł będą to konkretyzacje ich konkluzji).

Zalety

 • Pozwalają otrzymywać odpowiedzi wymagające domknięcia przechodniego.

 • Przykład:

  • Mamy tabelę Zawiera(obiekt,składnik,ile) dotyczącą pojazdów (np. rowerów, sanek itp.) podającą obiekty i ich bezpośrednie składowe.

  • Chcemy otrzymać informację o wszystkich częściach wchodzących w skład obiektu 'rower'.

Przykładowa tabela

Zawiera

obiekt składnik ile
rower koło 2
koło piasta 1
koło obręcz 1
obręcz szprycha 20
koło opona 1
rower rama 1
rama siodełko 1
rama kierownica 1

Definicja predykatu Części

 • Definicja w Datalogu

  Czesci(?calosc,?czesc)
   <- Zawiera(?calosc,?czesc,?_).
  Czesci(?calosc,?czesc)
   <- Zawiera(?calosc,?skladnik,?_)
     AND Czesci(?skladnik,?czesc).
  
 • i samo zapytanie

  Czesci('rower',?co) ?
  

Realizacja zapytań

 • W odróżnieniu od programowania w logice w Datalogu nie używa się nawracania.

 • Budowa odpowiedzi odbywa się bottom-up: rozpoczynamy od pustej relacji Czesci i iteracyjnie dodajemy do niej wszystkie wiersze, które w tym momencie można otrzymać z reguł.

 • Optymalizacja: w kążdym kroku używam reguł tylko dla wierszy dodanych w poprzednim kroku.

 • Zauważmy, że jest to typowy algorytm wyznaczania minimalnego punktu stałego (tzw. minimalnego modelu).

 • Z otrzymanej ekstensji relacji wybieramy tylko wiersze pasujące do zapytania.

Przykład obliczania odpowiedzi

 • Rozpoczynam od pustej tabeli Czesci.

 • Krok 1: z pierwszej reguły dodaję do niej wiersze <'rower','koło'>, <'koło','piasta'>, <'koło','obręcz'>, <'obręcz','szprycha'>, <'koło','opona'>, <'rower','rama'>, <'rama','siodełko'>, <'rama','kierownica'>.

 • Krok 2: używając drugiej reguły dodaję wiersze <'rower','piasta'>, <'rower','obręcz'>, <'rower','opona'>, <'rower','siodełko'>, <'rower','kierownica'>, <'koło','szprycha'>.

 • Krok 3: używając drugiej reguły dodaję wiersz <'rower','szprycha'>.

 • Krok 4: ponieważ żadna reguła nie produkuje już nowych wierszy, kończę iterację i wybieram wiersze <'rower','koło'>, <'rower','rama'>, <'rower','piasta'>, <'rower','obręcz'>, <'rower','opona'>, <'rower','siodełko'>, <'rower','kierownica'>, <'rower','szprycha'>.

Rekursja w SQL

 • Zapytania rekurencyjne w SQL-3 definiuje się konstrukcją

  WITH [RECURSIVE] R(...) AS
    zapytanie używające R
   SELECT ...;
  
 • Można tak zdefiniować kilka pomocniczych relacji wzajemnie rekurancyjnych.

Przykład rekursji w SQL

 • Zapiszemy nasze zapytanie z Datalogu w SQL

  WITH RECURSIVE Czesci(calosc,czesc) AS
    (SELECT obiekt,skladnik FROM Zawiera)
    UNION
    (SELECT obiekt,czesc
     FROM Zawiera, Czesci
     WHERE skladnik = calosc)
   SELECT czesc FROM Czesci
   WHERE calosc = 'rower';
  

Negacja

 • W poprzednikach reguł Datalogu można poprzedzać predykaty negacją NOT.

 • Taki literał jest spełniony, jeśli ta negacja jest prawdziwa dla tego predykatu w minimalnym modelu.

 • Aby można to było sprawdzać, program z negacjami musi być stratyfikowalny: reguły predykatów intensjonalnych dzielimy na warstwy tak, by

  • Definicja predykatu nie była w wyższej warstwie, niż jego wykorzystanie w definicjach innych predykatów.

  • Negacja predykatu występowała w wyższej warstwie niż jego definicja.

 • Minimalne punkty stałe wyznaczamy kolejno poczynając od najniższej warstwy.

 • Podobne ograniczenie na poprawność rekursji z negacją obowiązuje w SQL-3.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.