Zagadnienia

12. Analityczne bazy danych (,,kostki danych”)

 • Inaczej On-Line Analytical Processing : OLAP

 • Rosnące znaczenie: 8 mld. dol. w 1998 roku.

 • Od komputerów biurkowych po olbrzymie konfiguracje:

 • Wiele modnych haseł, zaklęć

  • zwijanie i rozwijanie, drążenie, MOLAP, obracanie.

Podstawowe zagadnienia

 • Co to jest analityczna baza danych?

 • Modele i operacje

 • Implementacja analitycznej bazy danych

 • Kierunki rozwojowe

12.1. Raporty macierzowe

Pierwszym wsparciem dla analizy danych były raporty macierzowe. Zwykle były używane przez specjalistów od finansów lub zarządzania.

W systemie sprzedaży będzie na przykład potrzebny raport o klientach i ich wzorcach kupowania z podziałem na powiaty. Zamiast analizować wzorce dla każdego towaru, dzielimy towary na kategorie.

Raporty macierzowe przypominają arkusz kalkulacyjny. W kolumnach raportu będą wypisane u góry poszczególne kategorie towarów, w wierszach powiaty, a każda z komórek będzie pokazywać liczbę pozycji sprzedanych w tej kategorii.

Data Mart

 • Mała hurtownia

 • Obejmuje tylko część tematyki organizacji, np.

  • marketing: klienci, towary, sprzedaż

 • Model dostosowany do potrzeb działu.

 • Najczęściej informacja wstępnie zagregowana

  • Eliminacja zbędnych detali

  • Wybieramy pewien krytyczny poziom szczegółowości.

Narzędzia do zapytań i analiz

 • Budowanie zapytań

 • Generatory raportów

  • porównania: wzrost, spadek

  • trendy,

  • grafy

 • Arkusze kalkulacyjne

 • Interfejs WWW

 • Data Mining

Inne operacje

 • Funkcje po czasie

  • np. średnie po różnych okresach

 • Atrybuty obliczane

  • np. marża = sprzedaż * stopa

 • Zapytania tekstowe, np.

  • znajdź dokumenty zawierające słowa A i B

  • uporządkuj dokumenty według częstości występowania słów X, Y i Z

Modele danych i operatory

 • Modele danych

  • relacja

  • gwiazda i płatek śniegu

  • kostka: rozwinięcie idei arkusza kalkulacyjnego (tablice wielowymiarowe)

 • Operatory

  • slice & dice

  • roll-up, drill down

  • pivoting

  • inne

Wielowymiarowy model danych

 • Najczęściej używa się wielowymiarowych bazy danych z uwagi na analityczny model danych o postaci kostki wielowymiarowej obejmujący:

  • fakty zwane też miarami (measures), np. liczba sprzedanych samochodów;

  • wymiary (dimensions), np. miesiące, regiony sprzedaży.

Wymiary

 • Wymiary tworzą zazwyczaj hierarchie, np. dla czasu będzie to rok-kwartał-miesiąc-dzień.

 • Dzięki temu możliwa jest interakcyjna zmiana poziomu szczegółowości (ziarnistości) oglądanej informacji.

 • W bardziej złożonych przypadkach hierarchie mogą rozgałęziać się, np. podział na tygodnie jest niezgodny z podziałem na miesiące.

Baza danych

 • Źródłem danych jest najczęściej hurtownia danych (rzeczywista lub wirtualna).

 • Bezpośrednie trzymanie w bazie danych informacji o faktach dla wszystkich poziomów szczegółowości może być kosztowne

  • Tylko dla najczęściej używanych poziomów hierarchii.

  • Pozostałe są wyliczane na bieżąco w razie potrzeby.

 • Przy agregowaniu miar warto pamiętać o różnych regułach liczenia, np.

  • Wielkość sprzedaży jest na ogół sumowana

  • Temperatura lub cena będą raczej uśredniane.

 • W analitycznej bazie danych trzymane są w zasadzie dane zagregowane.

 • Aby obejrzeć dane szczegółowe (drill-through) konieczne jest sięgnięcie do hurtowni danych lub bazy operacyjnej.

 • Ponieważ jest to kosztowne czasowo, taka potrzeba nie powinna występować zbyt często.

Operacje na danych

 • Przecinanie i rzutowanie (slice and dice)

 • Zmiana poziomu szczegółowości: drążenie lub rozwijanie (drill-down) i zwijanie (roll-up),

 • obracanie (pivot): zmienia położenie wymiaru na ,,wykresie”.

Podejścia do budowy bazy OLAP

 1. ROLAP = ,,relacyjny OLAP”: dopasowujemy relacyjny DBMS do schematu gwiazdy.

 2. MOLAP = ,,wielowymiarowy OLAP”: używamy specjalizowanego DBMS z modelem w rodzaju ,,kostka danych”.

Schemat gwiazdy

 • Schemat gwiazdy to typowy sposób organizacji danych dla relacyjnej bazy danych dla OLAP.

 • Obejmuje:

  • Tabelę faktów: olbrzymi zbiór faktów takich jak informacje o sprzedaży.

  • Tabele wymiarów: mniejsze, statyczne informacje o obiektach, których dotyczą fakty.

 • Uogólnienie: model płatka śniegu.

  • Hierarchie tabel dla poszczególnych wymiarów: normalizacja wymiarów.

Przykład schematu gwiazdy

 • Chcemy gromadzić w hurtowni danych informacje o sprzedaży piwa: bar, marka piwa, piwosz, który je zakupił, dzień, godzina oraz cena.

 • Tabelą faktów będzie relacja:

  Sprzedaż(bar,piwo,piwosz,dzień,godzina,cena)
  
 • Tabele wymiarów zawierają informacje o barach, piwach i piwoszach:

  Bary(bar,adres,licencja)
  Piwa(piwo,prod)
  Piwosze(piwosz,adres,tel)
  

Atrybuty wymiarów i atrybuty zależne

 • Dwa rodzaje atrybutów w tabeli faktów:

  • Atrybuty wymiarów: klucze tabel wymiarów.

  • Atrybuty zależne: wartości wyznaczone przez atrybuty wymiarów krotki.

Przykład: atrybut zależny

 • cena jest atrybutem zależnym w przykładowej relacji Sprzedaż.

 • Jest ona wyznaczona przez kombinację atrybutów wymiarów: bar, piwo, piwosz i czas (kombinacja atrybutów daty i godziny).

Techniki ROLAP

 • Indeksy bitmapowe: dla każdej wartości klucza indeksowego w tabeli wymiaru (np. dla każdego piwa w tabeli Piwa) tworzymy wektor bitowy podający, które krotki w tabeli faktów zawierają tę wartość.

 • Perspektywy zmaterializowane: w hurtowni przechowujemy gotowe odpowiedzi na kilka użytecznych zapytań (perspektywy).

Typowe zapytanie OLAP

 • Zapytanie OLAP często zaczyna się od ,,star join”: złączenia naturalnego tabeli faktów z wszystkimi lub większością tabel wymiarów.

 • Przykład:

  SELECT *
  FROM Sprzedaż,Bary,Piwa,Piwosze
  WHERE Sprzedaż.bar = Piwa.bar
   AND Sprzedaż.piwo = Piwa.piwo
   AND Sprzedaż.piwosz = Piwosze.piwosz;
  
 • Rozpoczyna się złączeniem gwiaździstym.

 • Wybiera interesujące krotki używając danych z tabel wymiarów.

 • Grupuje po jednym lub więcej wymiarach.

 • Agreguje niektóre atrybuty wyniku.

Przykład zapytania OLAP

 • Dla każdego baru w Poznaniu podaj całkowitą sprzedaż każdego piwa wytwarzanego przez browar Anheuser-Busch.

 • Filtr: adres = “Poznań” i prod = “Anheuser-Busch”.

 • Grupowanie: po bar i piwo.

 • Agregacja: Suma po cena.

Przykład: SQL

SELECT bar, piwo, SUM(cena)
FROM Sprzedaż NATURAL JOIN Bary
   NATURAL JOIN Piwa
WHERE addr = 'Poznań'
 AND prod = 'Anheuser-Busch'
GROUP BY bar, piwo;

Perspektywy zmaterializowane

 • Bezpośrednie wykonanie naszego zapytania dla tabeli Sprzedaż i tabel wymiarów może trwać za długo.

 • Jeśli utworzymy perspektywę zmaterializowaną zawierającą odpowiednie informacje, będziemy mogli znacznie szybciej podać odpowiedź.

Przykład: Perspektywa zmaterializowana

 • Jaka perspektywa mogłaby nam pomóc?

 • Podstawowe wymagania:

  1. Musi łączyć co najmniej Sprzedaż, Bary i Piwa.

  2. Musi grupować co najmniej po bar i piwo.

  3. Nie musi wybierać barów w Poznaniu ani piw Anheuser-Busch.

  4. Nie musi wycinać kolumn adres ani prod.

 • A oto przydatna perspektywa:

  CREATE VIEW BaPiS(bar, adres, piwo,
           prod, sprzedaż) AS
   SELECT bar, adres, piwo, prod,
       SUM(cena) sprzedaż
   FROM Sprzedaż NATURAL JOIN Bary
      NATURAL JOIN Piwa
   GROUP BY bar, adres, piwo, prod;
  
 • Ponieważ bar \rightarrow adres oraz piwo \rightarrow prod, jest to pozorne grupowanie, konieczne ponieważ adres i prod występują we frazie SELECT.

 • Przeformułowane zapytanie z użyciem zmaterializowanej perspektwy BaPiS:

  SELECT bar, piwo, sprzedaż
  FROM BaPiS
  WHERE adres = 'Poznań'
   AND prod = 'Anheuser-Busch';
  

Aspekty materializacji

 • Typ i częstość zapytań

 • Czas odpowiedzi na zapytania

 • Koszt pamięci

 • Koszt aktualizacji

MOLAP i kostki danych

 • Klucze tabel wymiarów stają się wymiarami hiperkostki.

  • Przykład: dla danych z tabeli Sprzedaż mamy cztery wymiary: bar, piwo, piwosz i czas.

 • Atrybuty zależne (np. cena) występują w punktach (kratkach) kostki.

Marginesy

 • Kostka często zawiera również agregacje (zwykle SUM) wzdłuż hiper-krawędzi kostki.

 • Marginesy obejmują agregacje jednowymiarowe, dwuwymiarowe, …

Przykład: marginesy

 • Nasza 4-wymiarowa kostka Sprzedaż obejmuje sumy cena dla każdego baru, każdego piwa, każdego piwosza i każdej jednostki czasu (zapewne dni).

 • Zawiera też sumy cena dla wszystkich par bar-piwo, trójek bar-piwosz-dzień, …

Struktura kostki

 • Każdy wymiar należy traktować jako mający dodatkową wartość *.

 • Punkt wewnętrzny z jedną lub więcej współrzędną * zawiera agregaty po wymiarach z *.

 • Przykład: Sprzedaż('Pod Żaglem', 'Bud', *, *) zawiera sumę piwa Bud wypitego w ,,Pod Żaglem” przez wszystkich piwoszy w dowolnym czasie.

Rozwijanie (drill-down)

 • Drill-down = ,,deagregacja” = rozbija agregację na jej składniki.

 • Przykład: po stwierdzeniu, że ,,Pod Żaglem” sprzedaje się bardzo mało piw Okocim, rozbić tę sprzedaż na poszczególne gatunki piw Okocim.

Zwijanie (roll-up)

 • Roll-up = agregacja po jednym lub więcej wymiarach.

 • Przykład: mając tabelę podającą jak wiele piwa Okocim wypija każdy piwosz w każdym barze, zwinąć ją do tabeli podającej ogólną ilość piwa Okocim wypijanego przez każdego z piwoszy.

Roll-Up i Drill-Down: przykłady

 • Anheuser-Busch dla piwosz/bar

  Jim Bob Mary
  Joe's Bar 45 33 30
  Nut-House 50 36 42
  Blue Chalk 38 31 40
 • Zwinięcie po Bary

 • A-B / piwosz

  Jim Mary Bob
  133 100 112
 • Rozwinięcie po Piwa

 • Piwa A-B / piwosz

  Jim Bob Mary
  Bud 40 29 40
  M'lob 45 31 37
  Bud Light 48 40 35

Zmaterializowane perspektywy kostek danych

 • Dla kostek danych warto robić perspektywy zmaterializowane agregujące po jednym lub więcej wymiarach.

 • Wymiary nie powinny być całkowicie agregowane — można ewentualnie grupować po atrybucie z tabeli wymiaru.

Przykład

 • Zmaterializowana perspektywa dla naszej kostki Sprzedaż mogłaby:

  1. Agregować całkowicie po piwosz.

  2. Nie agregować wcale po piwo.

  3. Agregować po czasie według tydzień.

  4. Agregować po miasto dla barów.

Indeksy

 • Tradycyjne techniki

  • B-drzewa, tablice haszujące, R-drzewa, gridy, …

 • Specyficzne

  • listy odwrócone

  • indeksy bitmapowe

  • indeksy złączeniowe

  • indeksy tekstowe

Użycie list odwróconych

 • Zapytanie:

  • Podaj osoby dla których wiek = 20 i imię = ,,Fred”

 • Lista dla wiek = 20: r4, r18, r34, r35

 • Lista dla imię = ,,Fred”: r18, r52

 • Odpowiedzią jest przecięcie: r18

Użycie bitmap

 • Zapytanie:

  • Podaj osoby dla których wiek = 20 i imię = ,,Fred”

 • Mapa dla wiek = 20: 1101100000

 • Mapa dla imię = ,,Fred”: 0100000001

 • Odpowiedzią jest przecięcie: 010000000000

 • Dobre jeśli mało wartości danych.

 • Wektory bitowe można kompresować.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.