Zagadnienia

3. Język SQL — część 1

SQL jest to język wysokiego poziomu do komunikacji z bazami danych (ściślej: z systemami zarządzania bazami danych). Język ten zorientowany jest na operowanie zbiorami i jak gdyby opisywanie wyniku. Podajemy ,,co ma być zrobione”, a nie ,,jak to zrobić”. To DBMS sam określa ,,najlepszy” sposób wykonania polecenia. Dzięki temu możliwa staje się dość wyrafinowana optymalizacja wykonywania zapytań.

3.1. Przykładowa baza danych

W naszych przykładach używać będziemy ,,zoologicznej” bazy danych o następującym schemacie

Gatunki(nazwa,kontynent,groźny,chroniony)
Zwierz(imię,gatunek,wiek,waga)
Potrawa(nazwa,koszt)
Jada(gatunek,potrawa,ile)

Podkreślone atrybuty oznaczają klucze główne.

3.2. Zapytania

Do zadawania zapytań służy tylko jedno polecenie: SELECT. Pełna jego składnia jest złożona, dlatego obejrzymy na razie uproszczoną postać

SELECT jakie atrybuty
FROM z jakich tabel
WHERE jakie warunki muszą spełniać wybrane
wiersze

Zaczniemy od prostego zapytania: ,,Jak nazywają się lwy?” (czyli jakie są ich imiona).

SELECT imie
FROM Zwierz
WHERE gatunek = 'lew';

Wynikiem tego zapytania będzie

imie
Kocio
Puszek

Najprostszą realizację tego zapytania można opisać następująco:

 1. Weź tabelę podaną we frazie FROM.

 2. Wybierz wiersze używając warunku z frazy WHERE (selekcja).

 3. Wybierz tylko kolumny wskazane frazą SELECT (rzutowanie).

Pierwsze bardziej formalne podejście do semantyki operacyjnej mogłoby wyglądać tak

 1. Wprowadzamy zmienną krotkową (np. nazywającą się tak, jak tabela), przebiegającą po kolejnych wierszach (krotkach) tabeli.

 2. Sprawdzamy czy ,,bieżący” wiersz spełnia warunek z frazy WHERE.

 3. Jeśli tak, obliczamy wyrażenia we frazie SELECT używając tego wiersza i dopisujemy nowy wiersz do wyniku.

3.2.1. Fraza SELECT

Fraza SELECT musi być pierwszą frazą zapytania. Oprócz nazw kolumn i wyrażeń nad nimi można w niej używać dodatkowo specjalnego symbolu * oznaczającego ,,wszystkie atrybuty relacji”. Na przykład aby wynik zawierał wszystkie kolumny tabeli piszemy:

SELECT *
FROM Zwierz
WHERE gatunek = 'lew';

i otrzymujemy

imie gatunek wiek waga
Kocio lew 4 120
Puszek lew 7 87

3.2.2. Fraza WHERE

Fraza WHERE jest opcjonalna, jej pominięcie oznacza, że wynik będzie zawierał odpowiedniki wszystkich wierszy źródłowej tabeli.

W warunkach umieszczanych we frazie WHERE można umieszczać typowe wyrażenia złożone zawierające

 • Operatory arytmetyczne: +, -, *, /.

 • Operatory porównywania: =, <>, <, >, <=, \geq.

 • Spójniki logiczne: AND, OR, NOT.

na przykład:

SELECT imie
FROM Zwierz
WHERE gatunek = 'lew' AND wiek > 4;

3.2.3. Wartości puste: NULL

W bazie danych często przechowujemy niekompletną informację. Czasem jest to zamierzone, na przykład w tabeli z ocenami studentów z różnych przedmiotów pewne kolumny mogą nie zawierać ocen, ponieważ nie odbyły się jeszcze egzaminy.

W innych przypadkach informacja nie jest znana, na przykład może nie być wiadomo, kto jest producentem komputera otrzymanego w ramach darowizny, choć niewątpliwie taki producent istnieje.

We wszystkich takich sytuacjach używa się w SQL wyróżnionej wartości NULL, umieszczając ją w odpowiednich kolumnach w danym wierszu.

Należy bardzo uważać na wartości NULL w warunkach. Logika dla warunków w SQL jest trójwartościowa: true, false, unknown. Jakiekolwiek normalne porównanie z wartością NULL daje wynik unknown, podobnie jest dla operacji arytmetycznych (inaczej mówiąc NULL jest ,,zaraźliwe”).

Dlatego do sprawdzania wartości pustych należy używać specjalnych operatorów porównania IS NULL i IS NOT NULL.

3.2.4. Inne warunki

W podanych dalej warunkach elementarnych SQL operator można zwykle poprzedzać dodatkowo symbolem NOT (oczywiście z odwróceniem znaczenia).

Wyrażenie wartość IN zbiór

bada przynależność wartości do zbioru. Zbiór może byc podany jawnie przez wyliczenie elementów (elem{}_{1}, …, elemx{}_{n})

lub jako zapytanie wewnętrzne.

Wyrażenie wartość BETWEEN a AND b

sprawdza, czy wartość należy do podanego przedziału domkniętego [a,b].

Wyrażenie napis LIKE wzorzec

oznacza dopasowanie napisu do wzorca. We wzorcu (który także powinien być napisem) % oznacza dowolny ciąg znaków, zaś _ dowolny pojedynczy znak.

3.2.5. Inne wyrażenia

W klauzuli SELECT można używać wyrażenia

CASE WHEN warunek THEN wartość
   ...
   ELSE wartość
END
na przykład do kategoryzacji wartości
SELECT imie, nazwisko,
    CASE WHEN wiek IS NULL THEN 'nie wiadomo'
      WHEN wiek >= 18 THEN 'dorosły'
      ELSE 'nieletni'
    END
FROM ...

Do wartości NULL przyda się wyrażenie COALESCE(v1, v2).

Jego wartością jest v1, o ile nie jest NULL, w przeciwnym razie v2.

3.2.6. Eliminacja powtórzeń

SQL nie jest algebrą relacji, dlatego powtórzenia nie są automatycznie eliminowane z tabel. Do usuwania potwórzeń z wyników zapytań służy modyfikator DISTINCT we frazie SELECT

SELECT DISTINCT kontynent
FROM Gatunki;
Przy braku DISTINCT każdy kontynent zostałby wypisany wielokrotnie.

Operacje teoriomnogościowe UNION, INTERSECT i EXCEPT automatycznie eliminują powtórzenia, o ile nie zastosowano modyfikatora ALL

(SELECT gatunek
 FROM Zwierz
 WHERE waga > 100)
UNION ALL
(SELECT gatunek
 FROM Zwierz
 WHERE wiek > 10);

3.3. Tworzenie tabel

Do tworzenia tabel służy konstrukcja CREATE TABLE

CREATE TABLE nazwa(
kolumna typ więzy-spójności,
...
);

Deklarujemy w niej kolumny tabeli, ich typy oraz dodatkowe ograniczenia poprawności.

Tabele usuwamy konstrukcją DROP TABLE

DROP TABLE nazwa;

Generalnie w SQL wszelkie polecenia tqorzenia obiektów w bazie danych mają postać CREATE typ-obiektu nazwa …;

zaś polecenia usuwania DROP typ-obiektu nazwa;

Utworzymy teraz niektóre tabele, których używaliśmy w przykładach zapytań. Zaczniemy od tabeli Gatunki

CREATE TABLE Gatunki (
 nazwa VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
 kontynent VARCHAR(25),
 grozny BOOLEAN,
 chroniony BOOLEAN
);

Tworzenie tabeli Zwierz wygląda podobnie

CREATE TABLE Zwierz (
 imie VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
 gatunek VARCHAR(30) REFERENCES Gatunki,
 wiek INTEGER,
 waga NUMERIC
);

3.3.1. Typy danych

Większośc typów w SQL to typy znane z innych języków programowania. Najbardziej przydatne to

 • CHAR(n): napis o długości n znaków,

 • VARCHAR(n), VARCHAR2(n): napis o zmiennej długości nie przekraczającej n znaków,

 • NUMERIC(n), NUMERIC(n, m): liczba o zadanej precyzji

 • INTEGER, INT: liczba całkowita,

 • DATE: data,

 • BOOLEAN: wartość logiczna (prawda lub fałsz).

SQL zawiera wiele funkcji do konwersji między typami, ale oprócz nich można używać uniwersalnej konstrukcji CAST, np. CAST(wczoraj AS TEXT)

zamieni wartość typu DATE z kolumny wczoraj na tekst.

3.3.2. Tabele robocze

Tabele zdefiniowane przez CREATE TABLE są trwale przechowywane w bazie danych i aby się ich pozbyć należy użyć DROP TABLE. Czasem jednak potrzebujemy tabeli tylko na czas obliczeń do przechowywania wyników częściowych. Służa do tego tabele robocze.

Są one widoczne tylko w sesji, w której zostały utworzone i znikają automatycznie po jej zakończeniu. Tworzymy je używając rozszerzonej postaci CREATE TABLE

CREATE TEMPORARY TABLE nazwa(
 ...
);
albo po prostu zapisując wynik zapytania
SELECT ... INTO TEMPORARY TABLE nazwa
FROM ...
...;

3.3.3. Więzy spójności

Terminem więzy spójności określa się elementarne warunki na poprawność bazy danych, zapisane składniowo w definicji tabeli lub innego obiektu. Podaje się je po nazwie i typie kolumny której dotyczą. Jeśli natomiast ograniczenie dotyczy kilku kolumn (np. klucz główny składający się z dwóch kolumn), zapisujemy je osobną deklaracją.

Deklaracja NOT NULL zakazuje umieszczania wartości pustych w kolumnie, której dotyczy. Przy wstawianiu wierszy zawsze należy podać jakąś wartość dla tej kolumny.

Deklaracja UNIQUE mówi, że wartości w tej kolumnie (lub kolumnach) są unikalne — żadne dwa wiersze nie mogą zawierać tej samej wartości.

Deklaracja PRIMARY KEY określa klucz główny. Równoważna jest deklaracji UNIQUE NOT NULL, no i może wystąpić tylko raz.

Deklaracja CHECK warunek umożliwia podanie wyrażenia SQL, określającego dodatkowe ograniczenia na poprawność danych.

I wreszcie deklaracja REFERENCES nazwa-tabeli. Określa ona kolumnę jako klucz obcy (ang. foreign key). Klucz obcy zawiera odwołanie do innej tabeli przez umieszczenie w deklarowanej kolumnie wartości z klucza głównego do tamtej tabeli. Oznacza to, że dozwolone są tylko takie wartości, które występują jako klucze w tabeli, do której się odwołujemy. Takie ograniczenie jest czasem nazywane ,,więzami integralności referencyjnej”.

Oczywiście dla klucz obcego trzeba zadbać o to, żeby typy kolumn, po których łączymy, były zgodne.

W deklaracji tabeli Zwierz wystąpiła deklaracja kolumny gatunek

...
 gatunek VARCHAR(30) REFERENCES Gatunki,
...
Oznacza to, że kolumna gatunek może zawierać tylko wartości z klucza głównego tabeli Gatunki, czyli z kolumny nazwa w tej tabeli.

W deklaracjach odwołań do innych tabel można dodatkowo określić wymagane zachowanie w przypadku usuwania lub modyfikacji wartości klucza obcego w jego macierzystej tabeli, np.:

 ... ON DELETE SET NULL,
 ... ON UPDATE CASCADE

Pierwsza z tych deklaracji mówi, że w przypadku usunięcia danej wartości klucza obcego z macierzystej tabeli należy jego wartość zastąpic przez NULL. Przy braku takiej deklaracji usunięcie tej wartości spowodowałoby błąd.

Druga deklaracja mówi, że w przypadku zmiany wartości klucza na inną należy zmienioną wartość umieścić również w miejscach odwołań (tzw. ,,kaskada modyfikacji”. Wartość klucza jest zresztą zmieniana niezwykle rzadko, na ogół jako wynik błędu przy wpisywaniu.

3.3.4. Cykliczne zależności referencyjne

W przypadku kluczy obcych należy zwracać uwagę na ewentualne cykle. Powstający problem jest odmianą powszechnie znanego problemu ,,kury i jajka” (co było pierwsze?). Poniższe dwa polecenia zawsze powodują błąd

CREATE TABLE Kura (
 imie CHAR(8) PRIMARY KEY,
 jajko INTEGER REFERENCES Jajko
);
CREATE TABLE Jajko (
 numer INTEGER PRIMARY KEY,
 kura CHAR(8) REFERENCES Kura
);

W przypadku deklaracji klucza obcego wymaga się, aby istniała tabela, do której się odwołujemy. Tutaj podczas tworzenia tabeli Kura system napotyka frazę odnoszącą się do tabeli Jajko, która jeszcze nie istnieje!

Zmiana kolejności poleceń też nic nie pomoże, ponieważ analogiczne odwołanie występuje w tabeli Jajko.

3.4. Polecenia modyfikacji schematu

Aby poradzić sobie z tym problemem musimy sięgnąć do poleceń modyfikacji schematu bazy danych. Utworzymy najpierw tabele bz określania więzów kluczy obcych:

CREATE TABLE Kura (
 imie CHAR(8) PRIMARY KEY,
 jajko INTEGER
);
CREATE TABLE Jajko (
 numer INTEGER PRIMARY KEY,
 kura CHAR(8)
);

Nowe więzy do istniejącej tabeli można dodać poleceniem:

ALTER TABLE tabela
 ADD CONSTRAINT nazwa ograniczenie;

W naszym przypadku potrzebne będą dwa polecenia:

ALTER TABLE Kura ADD CONSTRAINT Kura_Jajko
 FOREIGN KEY (jajko) REFERENCES Jajko(numer)
 INITIALLY DEFERRED DEFERRABLE;
ALTER TABLE Jajko ADD CONSTRAINT Jajko_Kura
 FOREIGN KEY (kura) REFERENCES Kura(imie)
 INITIALLY DEFERRED DEFERRABLE;

Fraza INITIALLY DEFERRED DEFERRABLE żąda od SQL odroczenia sprawdzania więzów do chwili zatwierdzenia transakcji, np. aby wstawić ('Czubatka', 1) do tabeli Kura i (1, 'Czubatka') do tabeli Jajko użyjemy:

INSERT INTO Kura VALUES ('Czubatka', 1);
INSERT INTO Jajko VALUES (1, 'Czubatka');
COMMIT;

Bez opóźnionego sprawdzania więzów nie można byłoby wstawić żadnego wiersza do tabel Kura ani Jajko, ponieważ już pierwszy INSERT naruszałby więzy, chyba że dopuścimy wartości puste (NULL) w kolumnie klucza obcego.

3.4.1. Usuwanie więzów

Nazwane więzy można usuwać poleceniem:

ALTER TABLE tabela DROP CONSTRAINT nazwa;

Należy zawsze pamiętać, aby przed usunięciem tabel zawsze przedtem usunąć ręcznie więzy cykliczne, w przeciwnym razie SQL nie pozwoli na usunięcie tabel.

ALTER TABLE Jajko DROP CONSTRAINT Jajko_Kura;
ALTER TABLE Kura DROP CONSTRAINT Kura_Jajko;
DROP TABLE Jajko;
DROP TABLE Kura;

W DROP TABLE można użyć modyfikatora CASCADE, ale nie zawsze radzi on sobie z takimi sytuacjami.

3.5. Funkcje agregujące

Funkcje agregujące są przeznaczone do obliczania wartości parametrów ,,statystycznych”, takich jak średnia czy suma, dotyczących całej tabeli (lub wybranych grup wierszy), a nie pojedynczych wierszy.

SELECT AVG(waga)
FROM Zwierz
WHERE gatunek = 'Niedźwiedź';
oblicza średnią wagę niedźwiedzi, czyli średnią z wartości w kolumnie waga dla wierszy zawierających 'Niedźwiedź' w kolumnie gatunek.

Standardowe funkcje agregujące to AVG, COUNT, MAX, MIN i SUM. Z wyjątkiem wyrażenia COUNT(*) wartości puste są pomijane.

Funkcji COUNT warto przyjrzeć się dokładniej. Zlicza ona wiersze i często ma argument zastępczy *:

SELECT COUNT(*)
FROM Zwierz
WHERE gatunek = 'Niedźwiedź';

Jeśli zamiast * jej argumentem jest nazwa kolumny, to nie są liczone wiersze, zawierające tej kolumnie wartości puste.

Natomiast poprzedzenie takiego argumentu dodatkowo modyfikatorem DISTINCT spowoduje obliczenie, ile różnych wartości występuje w tej kolumnie, na przykład

SELECT COUNT(DISTINCT gatunek)
FROM Zwierz;
policzy, ile mamy różnych gatunków w tabeli Zwierz.

3.6. Grupowanie

Dzielenie wierszy na grupy frazą GROUP BY ułatwia równoczesne obliczanie parametrów statystycznych dla wybranych podzbiorów wierszy. Zapytanie

SELECT gatunek, AVG(waga)
FROM Zwierz
GROUP BY gatunek;
poda średnią wagę dla każdego gatunku w tabeli Zwierz.

Zauważmy, że eliminację powtórzeń można rzeprowadzić grupowaniem zamiast używać DISTINCT:

SELECT kontynent
FROM Gatunki
GROUP BY kontynent;

Warunkiem frazy WHERE można ograniczyć grupowanie tylko do wybranych wierszy

SELECT gatunek, AVG(waga)
FROM Zwierz, Gatunki
WHERE Zwierz.gatunek = Gatunki.gatunek
 AND kontynent = 'Afryka'
GROUP BY gatunek;

Czasem jednak chcemy dla całych grup, a nie pojedynczych wierszy. Służy do tego fraza HAVING. Polecenie

SELECT gatunek, AVG(waga)
FROM Zwierzaki, Gatunki
WHERE Zwierzaki.gatunek = Gatunki.gatunek
GROUP BY gatunek
HAVING COUNT(*) > 2;
odrzuci wszystkie grupy zawierające mniej niż 3 elementy.

Uwaga: Chcąc znaleźć najwyższą średnią po grupach, nie możemy po prostu napisać MAX(AVG(wyrażenie)) [Oracle akceptuje taką konstrukcję, ale nie jest to zgodne ze standardem SQL]. Można jednak napisać proste zapytanie zagnieżdżone:

SELECT MAX(średnia_z_ocen)
FROM (SELECT AVG(ocena) AS średnia_z_ocen
   FROM Oceny
   GROUP BY indeks) Średnie;

3.7. Zadania

Baza danych biblioteki jest oparta na następującym schemacie:

CREATE TABLE Ksiazki (
 nrk NUMERIC(5) PRIMARY KEY,
 tytul VARCHAR(20) NOT NULL,
 autor VARCHAR(25),
 wydawca VARCHAR(20),
 rok_wyd NUMERIC(4),
 data_zakupu DATE,
 cena NUMERIC(6,2));
CREATE TABLE Czytelnicy (
 nrcz NUMERIC(4) PRIMARY KEY,
 nazwisko VARCHAR(20) NOT NULL,
 imie VARCHAR(15) NOT NULL,
 zawod VARCHAR(15));
CREATE TABLE Wypozyczenia (
 nrk NUMERIC(5) NOT NULL REFERENCES Ksiazki,
 nrcz NUMERIC(4) NOT NULL REFERENCES Czytelnicy,
 data_wyp DATE NOT NULL,
 data_zwr DATE,
 PRIMARY KEY(nrk, nrcz, data_wyp));

Zapisz w SQL następujące zapytania:

Ćwiczenie 3.1

Która obecnie wypożyczona książka jest najdłużej trzymana i przez kogo (może być kilka takich książek — należy podać wszystkie)? Podaj autora, tytuł oraz imię i nazwisko czytelnika.

Rozwiązanie: 
Ćwiczenie 3.2

Kto czytał najdroższą książkę wydaną przed 1989 rokiem (może być kilka takich książek — podaj dla wszystkich imię i nazwisko czytelnika)?

Rozwiązanie: 
Ćwiczenie 3.3

Podaj numery katalogowe i tytuły pięciu (lub więcej, jeśli jest ,,remis”) książek o największej liczbie wypożyczeń.

Rozwiązanie: 

W bazie danych znajdują się tabele:

 CREATE TABLE Osoby (
  id NUMERIC(5) PRIMARY KEY,
  nazwisko VARCHAR(20) NOT NULL,
  imie VARCHAR(15) NOT NULL,
  miasto VARCHAR(20));
 CREATE TABLE Agenci (
  id NUMERIC(4) PRIMARY KEY,
  imie VARCHAR(15) NOT NULL,
  nazwisko VARCHAR(20) NOT NULL);
 CREATE TABLE Ubezpieczenia (
  polisa NUMERIC(5) PRIMARY KEY,
  data_od DATE NOT NULL,
  data_do DATE NOT NULL CHECK (data_do > data_od),
  wariant CHAR(1),
  ag_id NUMERIC(4) NOT NULL REFERENCES(Agenci),
  os_id NUMERIC(5) NOT NULL REFERENCES(Osoby));

Zapisz w SQL następujące polecenia:

Ćwiczenie 3.4

Jaka jest maksymalna liczba ubezpieczeń jednej osoby?

Rozwiązanie: 
SELECT MAX(ile)
FROM (SELECT COUNT(*) AS ile
   FROM Ubezpieczenia
   GROUP BY os_id) maksy;
Ćwiczenie 3.5

Który agent nie zawarł żadnego ubezpieczenia? Podaj jego imię i nazwisko (może być kilku takich agentów).

Rozwiązanie: 
SELECT imie,nazwisko
FROM Agenci LEFT JOIN Ubezpieczenia ON id=ag_id
GROUP BY id,imie,nazwisko
HAVING COUNT(polisa)=0;
Ćwiczenie 3.6

Który klient ma najwięcej ubezpieczeń? Podaj imię, nazwisko i liczbę ubezpieczeń. Uwaga: może być kilku o tej samej liczbie — wtedy należy podać wszystkich!

Rozwiązanie: 

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.