Zagadnienia

4. Język SQL — część 2

4.1. Wstawianie wierszy

Nowe wiersze do tabeli wstawiamy poleceniem INSERT

INSERT INTO tabela
VALUES (wartość,...);
na przykład

INSERT INTO Gatunki
VALUES ('krowa','Europa',FALSE,FALSE);

Wartości można podawać w innej kolejności niż w definicji tabeli, wtedy jednak trzeba po nazwie tabeli podać w nawiasach listę nazw kolumn w odpowiedniej kolejności. Dzięki temu można nie podawać wartości dla kolumn dopuszczających NULL.

INSERT INTO Gatunki(nazwa,chroniony,kontynent)
VALUES ('krowa',FALSE,'Europa');

Daty zapisujemy wyrażeniem

DATE '2008-03-11'
chociaż dla kolumny typu DATE podanie napisu jest też akceptiowane i powoduje wykonanie automatycznej konwersji.

Czas podajemy wyrażeniem

TIME '15:00:07'
zaś łączny zapis daty i czasu ma postać
TIMESTAMP '2008-03-11 15:00:10'

4.2. Modyfikacja wierszy

Zawartość niektórych kolumn może ulegać zmianom. Takich zmian dokonuje się poleceniem UPDATE

UPDATE tabela
SET kolumna = wartość, ...
WHERE warunek;

Zmiana dotyczy wszystkich wierszy, dla których jest spełniony warunek. Jeśli warunek został pominięty, zmiana dotyczy wszystkich wierszy w tabeli!

Czasem zmiana słuzy do uzupełnienia lub korekty informacji

UPDATE Gatunki
SET grozny = FALSE
WHERE nazwa = 'krowa';

Często dokonanie zmian jest wymuszone przez zmiany w otaczającym świecie

UPDATE Zwierz
SET wiek = wiek + 1;

4.3. Usuwanie wierszy

Usuwanie wierszy to najprostsza operacja modyfikacji

DELETE FROM tabela
WHERE warunek;

Usuwane są wszystkie wiersze, dla których jest spełniony warunek. Jeśli warunek został pominięty, usuwane są wszystkie wiersze w tabeli!

DELETE FROM Gatunki
WHERE nazwa = 'krowa';

4.4. Zapytania na kilku tabelach

Czasem poszukiwana informacja znajduje się w kilku tabelach. Aby zapytanie dotyczyło kilku tabel, należy je podać we frazie FROM

Jeśli w używanych tabelach powtarzają się nazwy atrybutów, należy użyć notacji tabela.atrybut

Zaczniemy od przykładu zwykłego złączenie dwóch relacji. Zapytajmy o imiona wszystkich zwierzaków pochodzących z Afryki.

SELECT imie
FROM Zwierz, Gatunki
WHERE Gatunki.nazwa = Zwierz.gatunek
 AND kontynent = 'Afryka';

Bardzo niepraktyczna semantyka formalna mogłaby wyglądać tak

 1. Utwórz iloczyn kartezjański wszystkich tabel z frazy FROM.

 2. Używając otrzymanego wyniku, postępuj jak dla zapytania opartego na pojedynczej tabeli.

Warto też obejrzeć uproszczoną semantykę operacyjną

 • Z każdą tabelą z frazy FROM związujemy ukrytą zmienną krotkową (zwykle nazywającą się tak jak tabela i wskazującą na ,,bieżący” wiersz).

 • Przy dwóch tabelach:

  • Dla każdej wartości zmiennej krotkowej z pierwszej tabeli znajdujemy wszystkie ,,pasujące” wiersze z drugiej tabeli, przechodząc po niej jej zmienną krotkową.

  • Dla każdego znalezionego wiersza łączymy go z wierszem z pierwszej tabeli i przetwarzamy jak dla pojedynczej tabeli (tzn. sprawdzamy warunek itd.).

 • Analogicznie postępujemy przy większej liczbie tabel wprowadzając kolejne zagnieżdżone pętle iteracyjne.

4.4.1. Jawne zmienne krotkowe

Czasami w zapytaniu chcemy dwukrotnie użyć tej samej tabeli. Aby móc odróżniać te wystąpienia tabeli, we frazie FROM po nazwie tabeli można umieścić zmienną krotkową.

Oczywiście można tak zrobić dla dowolnej tabeli, np. aby w innych frazach używać krótszej nazwy.

Pora na przykład samozłączenia — złączenia tabeli z nią samą. Mamy napisać zapytanie spełniające następujące warunki:

 • Podaj wszystkie pary zwierzaków (ich imiona) tego samego gatunku.

 • Unikaj par identycznych typu (Kropka,Kropka).

 • W ramach pary zachowaj porządek alfabetyczny, tzn. (Kropka,Puszek) a nie (Puszek,Kropka).

SELECT z1.imie,z2.imie
FROM Zwierz z1, Zwierz z2
WHERE z1.gatunek = z2.gatunek
 AND z1.name < z2.name;

4.5. Podzapytania

Nawiasowane wyrażenie SELECT (podzapytanie) można umieszczać we frazach WHERE i FROM (a w pewnych sytuacjach także we frazie SELECT, ale nie próbujcie robić tego w domu).

We frazie FROM po podzapytaniu musi wystąpić zmienna krotkowa, a wynik podzapytania traktowany jest w zewnętrznym zapytaniu tak, jak dodatkowa tabela (a ściślej perspektywa). Przykład: podaj imiona najcięższych zwierzaków z każdego gatunku

SELECT imie
FROM Zwierz, (SELECT gatunek,MAX(waga) AS maks
       FROM Zwierz
       GROUP BY gatunek) mwg
WHERE Zwierz.gatunek = mwg.gatunek
 AND waga = maks;

Jeśli używamy podzapytania we frazie WHERE w zwykłym porównaniu, to powinno ono zwracać pojedynczą wartość. Przykład: podaj imiona zwierzaków, które ważą najwięcej

SELECT imie
FROM Zwierz
WHERE waga = (SELECT MAX(waga)
       FROM Zwierz);

Podzapytania bardzo często używa się w połączeniu z operatorem IN. Może ono wtedy zwracać wiele wartości, ale może mieć tylko jedną kolumnę w wyniku.

Podaj imiona wszystkich zwierzaków pochodzących z Afryki.

SELECT imie
FROM Zwierz
WHERE gatunek IN (SELECT nazwa
         FROM Gatunki
         WHERE kontynent = 'Afryka');

4.6. Złączenia

 • Warunki łączące dla złączeń można zapisywać we frazie FROM

 • Jeszcze raz imiona wszystkich zwierzaków pochodzących z Afryki.

SELECT imie
FROM Zwierz JOIN Gatunki
 ON (Gatunki.nazwa = Zwierz.gatunek)
WHERE kontynent = 'Afryka';

Standard SQL-92 podaje operatory złączeń do używania we frazie FROM:

T1 CROSS JOIN T2 Iloczyn kartezjański
T1 NATURAL JOIN T2 Złączenie naturalne (równościowe po kolumnach o tych samych nazwach)
T1 INNER JOIN T2 Zwykłe złączenie
T1 LEFT OUTER JOIN T2 Złączenia zewnętrzne
T1 RIGHT OUTER JOIN T2
T1 FULL OUTER JOIN T2

Po takim wyrażeniu dodatkowo podajemy

USING (kolumna, ...) nazwy kolumn po których łączymy
ON warunek warunek ograniczający na złączenie

4.7. Perspektywy

W SQL relacja to tabela lub perspektywa.

Tworzenie perspektywy

CREATE VIEW nazwa [(atrybut ...)] AS zapytanie;
na przykład
CREATE VIEW GatunkiAfryki AS
 SELECT *
 FROM Gatunki
 WHERE kontynent = 'Afryka';

Usuwanie perspektywy

DROP VIEW nazwa;

Uproszczona semantyka operacyjna dla zapytań z perspektywami:

 • Nazwę perspektywy we frazie FROM w zapytaniu zastępuje się relacjami, na podstawie których ją utworzono.

 • Warunki z definicji perspektywy dołącza się do warunków zapytania.

Modyfikacje są dozwolone tylko dla aktualizowalnych perspektyw:

 • zbudowanych na podstawie pojedynczej tabeli, oraz

 • obejmujących wszystkie atrybuty nie posiadające wartości domyślnych.

Warto zabronić operacji wstawiania i modyfikacji perspektywy dających wiersze, które nie bedą należeć do perspektywy, używając podczas jej tworzenia frazy WITH CHECK OPTION:

CREATE VIEW GatunkiAfryki AS
 SELECT *
 FROM Gatunki
 WHERE kontynent = 'Afryka'
 WITH CHECK OPTION;

4.8. Kursory

 • Kursory służą do krokowego przeglądania wyniku zapytania. Używa się ich przede wszystkim w procedurach składowanych.

 • Kursor deklarujemy poleceniem DECLARE

  DECLARE kursor_gatkon CURSOR FOR
  SELECT gatunek, kontynent FROM Gatunki;
  

 • Z kursora można pobierać kolejne wiersze używając polecenia

  FETCH [ kierunek ] [ ile ] IN | FROM cursor
  

 • Parametr kierunek definiuje kierunek pobierania wierszy i może być równy

  FORWARD pobiera następne wiersze (zachowanie domyślne)
  BACKWARD pobiera poprzednie wiersze.
 • Parametr ile określa, ile wierszy należy pobrać i może być równy

  n Liczba ze znakiem podająca liczbę wierszy do pobrania. Podanie liczby ujemnej zamienia znaczenie FORWARD i BACKWARD.
  ALL Wszystkie pozostałe wiersze.
  NEXT Równoważny podaniu 1.
  PRIOR Równoważny podaniu -1.

Aby pobrać dwa kolejne wiersze z kursora

=> FETCH 2 FROM kursor_gatkon;
gatunek   kontynent
----------------------
lew     Afryka
bóbr     Europa

Po kursorze można się cofać

FETCH -1 FROM kursor_gatkon;
lub
-- Pobierz poprzedni wiersz
FETCH BACKWARD 1 FROM kursor_gatkon;

 • Kursor można pozycjonować bez pobierania wierszy poleceniem

  MOVE [ kierunek ] [ ile ] IN | FROM kursor
  
  Znaczenie parametrów jest takie, jak dla FETCH.

 • Aby przestawić kursor o 5 wierszy do przodu

  MOVE 5 FROM kursor_gatkon;
  

 • Na zakończenie kursor należy zamknąć

  CLOSE kursor_gatkon;
  

 • Uwaga: kursory działają tylko wewnątrz transakcji, czyli przed ich użyciem należy wykonać

  BEGIN WORK;
  
  (o ile nie jesteśmy wewnątrz otwartej transakcji), a potem (niekoniecznie natychmiast) zamknąć transakcję
  COMMIT WORK;
  

 • Nie jest możliwa aktualizacja bieżącego wiersza kursora, trzeba używać niezależnego polecenia UPDATE.

 • SQL92 nie zawiera polecenia MOVE, ale za to pozwala na absolutne pozycjonowanie kursora, co w PostgresSQL nie jest zrealizowane.

4.9. Asercje i dziedziny

 • Nie występują nigdzie poza standardem. Składnia:

  CREATE ASSERTION nazwa CHECK (warunek);
  

 • Przykład użycia:

  CREATE ASSERTION DodatniaWaga
   CHECK (NOT EXISTS (SELECT * FROM Zwierz
             WHERE waga < 0));
  

Służą do określania typów danych. Polecenie

CREATE DOMAIN AdresTyp AS
 VARCHAR(40) DEFAULT 'Nieznany';
tworzy nowy typ, którego można użyć wewnątrz CREATE TABLE
CREATE TABLE Studenci (
 indeks CHAR(6) PRIMARY KEY,
 imie VARCHAR(15) NOT NULL,
 nazwisko VARCHAR(15) NOT NULL,
 adres AdresTyp
);

Dziedzinę usuwamy poleceniem

DROP DOMAIN Adres;

4.10. Indeksy

 • Polecenie CREATE INDEX definiuje nowy indeks dla podanej tabeli. Pojawiło się dopiero w SQL-99.

  CREATE [ UNIQUE ] INDEX nazwa-indeksu ON tabela
   (kolumna [, ...])
   [ WHERE warunek ]
  
 • Parametr UNIQUE powoduje sprawdzanie duplikatów w tabeli podczas tworzenia indeksu i przy każdej modyfikacji.

 • Utworzony indeks będzie oparty na kluczu powstałym przez konkatenację podanych kolumn.

 • Do usuwania indeksu służy polecenie DROP INDEX.

 • Utworzymy indeks na kolumnie kontynent tabeli Gatunki

  CREATE INDEX IndGat ON Gatunki(kontynent);
  
 • Indeks może obejmować kilka kolumn.

  CREATE INDEX IndKontChron
   ON Gatunki(kontynent,chroniony);
  
 • Usuwanie indeksu:

  DROP INDEX IndGat;
  
 • Istnieje też inna postać definicji indeksu:

  CREATE [ UNIQUE ] INDEX nazwa-indeksu ON tabela
   ( funkcja( kolumna [, ... ]) )
   [ WHERE warunek ]
  
 • Służy ona do definiowania indeksów funkcyjnych, gdzie wartością klucza indeksowego jest wynik wywołania określonej przez użytkownika funkcji, której parametrami są podane kolumny indeksowanej tabeli.

 • Przykładowo, użycie funkcji upper(kolumna) pozwoli podczas indeksowania ignorować rozróżnianie dużych i małych liter.

  CREATE INDEX test1_idx ON test1 (upper(kol1));
  
 • Wartość funkcji używanej w indeksie musi zależeć jedynie od jej argumentów. Podczas jej tworzenia należy ją oznaczyć jako ustaloną (immutable).

 • Jeśli w definicji indeksu występuje klauzula WHERE, to powstanie indeks częściowy, zawierający pozycje tylko dla wierszy tabeli spełniających podany warunek.

 • Na przykład w tabeli zamówień można by zdefiniować indeks tylko dla wierszy zawierających 'tak' w kolumnie zapłacono.

 • Wyrażenie w klauzuli WHERE może odwoływać się tylko do kolumn indeksowanej tabeli, nie wolno też używać podzapytań ani funkcji agregujących.

4.11. Sekwencje

 • Służą do otrzymania kolejnych wartości dla kolumn typu całkowitego.

 • Tworzenie

  CREATE SEQUENCE sekw_kat
   INCREMENT BY 1 START WITH 1;
  
 • Generowanie kolejnej wartości funkcją nextval (jej argumentem jest nazwa generatora):

  SELECT nextval('sekw_kat');
  
 • Wywołanie nextval można też umieścić we frazie DEFAULT definicji kolumny w poleceniu CREATE TABLE.

 • Do otrzymania bieżącej wartości generatora sekwencji służy funkcja curval.

  SELECT curval('sekw_kat');
  
  zaś do ustawienia na konkretną wartość funkcja setval
  SELECT setval('sekw_kat', 12);
  

 • Zamiast umieszczać wywołanie nextval we frazie DEFAULT, można jako typ takiej kolumny podać SERIAL. Zostanie wtedy automatycznie utworzona sekwencja, a kolumna będzie w rzeczywistości typu INT4.

4.12. Varia

Zmiana hasła użytkownika

ALTER USER nazwa PASSWORD 'nowe-hasło';

4.13. Laboratorium: typy danych

4.13.1. Napisy

4.13.1.1. Wbudowane operacje na napisach

Najczęściej używane operacje to:

 • length(nap) podaje długość napisu nap w znakach;

 • trim(nap) zwraca napis nap z usuniętymi początkowymi i końcowymi spacjami. Warianty: trim(BOTH, nap), trim(LEADING, nap), trim(TRAILING, nap).

 • substr(str,m,n) zwraca fragment napisu str, rozpoczynający się od znaku o numerze m o długości n znaków. Parametr n można pomijać, otrzymamy wtedy całą resztę napisu. Oczywiście wynki jest napisem.

 • substring(kol FROM m FOR n) — to samo.

 • rpad(kol,n[,znak]) zwraca napis w kolumnie kol uzupełniony na końcu spacjami do szerokości n. Opcjonalny trzeci argument podaje inny znak do wypełniania.

 • lpad(kol,n[,znak]) jak poprzednia, ale uzupełnia na początku.

 • lower(kol) zamienia dużę litery w napisie na małe.

 • upper(kol) zamienia małe litery w napisie na dużę.

 • initcap(kol) ustawia pierwszą literę na dużą.

 • position(str1 IN kol) szuka napisu str1 w napisie str2 i zwraca numer pierwszego znaku znalezionego wystąpienia napisu str1.

 • strpos(kol,pos) — to samo.

 • str1 || str2 zwraca konkatenację napisów str1 i str2.

Przypuśćmy, że w kolumnie student mamy zapisaną informację w postaci 'nazwisko imię', a chcemy odwrócić tę kolejność na postać 'imię nazwisko':

 substr(student, position(' ' IN student) + 1)
 || ' '
 || substr(student, 1, position(' ' IN student))

4.13.2. Daty i czas

W Postgresie daty i czas są obsługiwane zgodnie ze standardem SQL2. Cztery podstawowe wbudowane typy to DATE, TIME, TIMESTAMP i INTERVAL. Typ TIMESTAMP obejmuje zarówno datę jak i czas.

Typów takich jak DATE używa się tak samo jak innych, na przykład do tworzenia kolumn tabeli

CREATE TABLE x(a int, b date);

4.13.2.1. Zewnętrzna reprezentacja dat

Przed wyświetleniem daty zamieniane są automatycznie na napis. Do konwersji używa się funkcji to_char, według ustalonego formatu domyślnego. U nas domyślnym formatem jest ISO, tzn. 'YYYY-MM-DD', na przykład

SELECT b FROM x;
B
----------
2004-04-01

Sposób wyświetlania daty można zmienić wywołując samemu to_char z własnym formatem

SELECT to_char(b, 'YYYY/MM/DD') AS b
FROM x;
B
----------
2004/04/01

Funkcja to_char ma składnię: to_char(data, 'format')

W formacie można używać rozmaitych specyfikacji, najpopularniejsze to:

MM Miesiąc cyframi (np. 07)
MON Skrócona nazwa miesiąca (np. JUL)
MONTH Pełna nazwa miesiąca (np. JULY)
DD Dzień cyframi (np. 24)
DY Skrócona nazwa dnia tygodnia (np. FRI)
YYYY Rok czterema cyframi (np. 2004)
YY Dwie ostatnie cyfry roku (np. 04)

Przy wczytywaniu dat używa się funkcji date, zamieniającej napis na datę zgodnie z domyślnym formatem. Zwykle nie wywołuje się jej jawnie, ponieważ Postgres tam, gdzie jest wymagany argument typu data, automatycznie zamienia napis na datę wołając date, na przykład

insert into x values(99, '2004-05-31');
W innych sytuacjach trzeba jawnie wywoływać funkcję date.

Chcąc użyć innego formatu należy wywołać funkcje to_date:

INSERT INTO x
VALUES(99, to_date('2004/05/31', 'yyyy/mm/dd'));

Funkcja to_date ma składnię: to_date(napis, 'format')

gdzie dla formatu obowiązują te same opcje co dla to_char.

Domyślny format daty zmienia się instrukcją SET DATESTYLE, na przykład:

SET DATESTYLE TO SQL, DMY;
Dozwolone wartości pierwszego parametru to: ISO, SQL, POSTGRES, a drugiego: EUROPEAN, US, NONEUROPEAN.

4.13.2.2. Bieżąca data i czas

Standardowe zmienne current_date i current_time zwracają bieżącą datę i czas.

SELECT current_date AS "Bieżąca data", current_time AS "Teraz";
Bieżąca data  Teraz
----------------------------
2004-01-01   21:18:27

Zmienna current_timestamp podaje zarówno datę jak i czas.

4.13.2.3. Operacje na datach

Daty można porównywać standardowymi operatorami porównania =, !=, >, itp.

Daty można odejmować od siebie, Otrzymując wynik typu TIMESPAN.

Do dat można dodawać liczby lub odejmować je od nich, na przykład current_date + 1 to dzień jutrzejszy.

Po przekształceniu na napis funkcją to_char, można na datach wykonywać wszelkie operacje dla napisów, na przykład to_char(date, 'DD-MON-YY') LIKE '%JUN%'

zwraca prawdę jeśli mamy do czynienia z datą czerwcową.

4.13.3. Liczby

Dla liczbe określone są funkcje abs, round i trunc.

4.14. Zadania

Ćwiczenie 4.1

Dane jest tabela R(a,b,c) oraz zapytania w SQL

Q_{1}: SELECT DISTINCT a,b FROM R;
Q_{2}: SELECT a,b FROM R GROUP BY a,b;

Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe

 1. Q_{1} i Q_{2} dają ten sam wynik.

 2. Odpowiedź na Q_{1} może zawierać mniej wierszy niż odpowiedź na Q_{2}.

 3. Q_{1} i Q_{2} mogą dać inne wyniki.

Rozwiązanie: 

Pierwsze.

Ćwiczenie 4.2

Dana jest tabela Sprawdzian

student kolokwium egzamin
A 45 NULL
B NULL 90
C 100 80

Czy następujące zapytanie w SQL

SELECT student
FROM Sprawdzian
WHERE (kolokwium > egzamin AND egzamin > 75) OR kolokwium < 50

zwróci wiersz dla studenta

 1. A

 2. B

 3. C

Rozwiązanie: 
 1. Tak

 2. Nie

 3. Tak

Ćwiczenie 4.3

Dana jest tabela R(A,B,C,D) oraz szkielet zapytania:

 SELECT [...]
 FROM R
 GROUP BY a,b;

Które wyrażenie wolno wstawić w miejsce […]?

 1. MIN(c+d)

 2. a,b

 3. b,c

Rozwiązanie: 

Pierwsze i drugie.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.