Zagadnienia

10. Wariacje na temat metody Newtona

Podstawowy element metody Newtona — rozwiązywanie równania zlinearyzowanego — w przypadku, gdy N jest duże, może stanowić wąskie gardło całego procesu iteracyjnego. Dlatego w tym i następnym rozdziale poszukamy skutecznych metod ominięcia tego ograniczenia; jednak na początek przytoczymy inną wersję twierdzenia o zbieżności, która (przy silniejszych założeniach) zagwarantuje nam także istnienie rozwiązań.

10.1. Twierdzenie o istnieniu rozwiązań

W dotychczasowej analizie zakładaliśmy, że rozwiązanie x^{*} równania F(x)=0 istnieje. Okazuje się, że nieco modyfikując założenia standardowe można udowodnić i istnienie rozwiązania, i lokalną zbieżność metody Newtona do tego rozwiązania.

Twierdzenie 10.1 (Kantorowicza, o istnieniu i zbieżności)

Niech F:\mathbb{R}^{N}\supset D\rightarrow\mathbb{R}^{N}, przy czym D jest niepusty, otwarty i wypukły, i niech F będzie różniczkowalna w D oraz istnieje L>0 takie, że

\| F^{{\prime}}(x)-F^{{\prime}}(y)\|\leq L\| x-y\|\qquad\forall x,y\in D.

Niech istnieje x_{0}\in D takie, że F^{{\prime}}(x_{0}) jest nieosobliwa oraz dla pewnych dodatnich \beta,\eta zachodzi

\| F^{{\prime}}(x_{0})^{{-1}}F(x_{0})\|\leq\beta,\qquad\| F^{{\prime}}(x_{0})^{{-1}}\|\leq\eta,

przy czym \alpha=L\beta\eta\leq 1/2. Określmy \delta=(1-\sqrt{1-2\alpha})/(L\beta) i załóżmy, że \bar{K}(x_{0},\delta)\subset D.

Wówczas ciąg x_{k} zdefiniowany metodą Newtona jest dobrze określony, co więcej x_{k}\in\bar{K}(x_{0},\delta) oraz ma granicę x^{*}, która jest jedynym miejscem zerowym F w \bar{K}(x_{0},\delta). Ponadto

\| x_{k}-x^{*}\|\leq(L\beta 2^{k})(2\alpha)^{{2^{k}}}

dla k\geq 0.

Dowód

Dowód tego twierdzenia można znaleźć np. w [12, rozdział 12.6.1].

10.2. Obniżanie kosztu iteracji

Z punktu widzenia praktycznej realizacji, każdy krok metody Newtona ma parę potencjalnie kosztownych momentów, które teraz przedyskutujemy.

 • Wyznaczenie wzoru na F^{{\prime}}(x) może być trudne: na przykład, gdy F jest zadana bardzo skomplikowaną procedurą (a nie jednolinijkowym wzorem), wtedy ani ręczne, ani automatyczne różniczkowanie F może nie prowadzić do poprawnych czy zadowalających rezultatów. Może też być bardzo żmudne.

 • Wyznaczenie wartości F(x), a zwłaszcza: F^{{\prime}}(x), może być kosztowne. Rzeczywiście, F^{{\prime}}(x) to N^{2} elementów macierzy pochodnej, a dodatkowo — poza najprostszymi przypadkami — pochodna jest zwykle dana bardziej skomplikowanym wyrażeniem niż sama funkcja. Rozsądne jest więc przyjęcie13O ile F^{{\prime}}(x) nie jest macierzą rozrzedzoną., że w praktyce koszt wyznaczenia F^{{\prime}}(x) będzie rzędu c\,\cdot\, N\,\cdot\,\text{(koszt obliczenia }F(x)), z raczej dużą stałą c. Nawet wyznaczenie pojedynczej wartości F(x) może być w niektórych zadaniach bardzo kosztowne. W [3] wspomina się o F:\mathbb{R}^{{50}}\rightarrow\mathbb{R}^{{50}}, której jedna wartość kosztowała 100 godzin pracy ówczesnego szybkiego komputera.

 • Rozwiązanie układu z F^{{\prime}}(x) jest potencjalnie najbardziej kosztownym fragmentem iteracji. Rzeczywiście, gdy F^{{\prime}}(x) jest macierzą gęstą bez żadnych szczególnych własności, to koszt rozwiązania układu

  F^{{\prime}}(x)s=F(x)

  jest rzędu O(N^{3}).

Te obserwacje prowadzą do kilku heurystycznych sposobów modyfikacji metody Newtona tak, by obniżyć koszt jednej jej iteracji. Czasem — choć nie zawsze, i dlatego te sposoby są ważne! — obniżenie kosztu iteracji będzie skutkowało pogorszeniem szybkości zbieżności metody, ale nawet i wówczas może okazać się, że ostatecznie metoda wolniej zbieżna, ale tańsza, będzie bardziej efektywna od metody Newtona.

10.2.1. Uproszczona metoda Newtona

W uproszczonej metodzie Newtona, najdroższy fragment iteracji Newtona — wyznaczenie rozkładu trójkątnego macierzy pochodnej — usuwamy poza pętlę:

x_{{k+1}}=x_{k}-F^{{\prime}}(x_{0})^{{-1}}F(x_{k}).

Rzeczywiście, jeśli bowiem na samym początku iteracji dokonamy kosztem O(N^{3}) flopów rozkładu LU (lub QR) macierzy F^{{\prime}}(x_{0}) i zapamiętamy czynniki rozkładu, to potem każdy z układów równań:

F^{{\prime}}(x_{0})s=F(x_{k})

będziemy mogli rozwiązać już tylko kosztem nie wyższym niż O(N^{2})! Oznacza to, że koszt jednej iteracji spada nam do O(N^{2}), jest więc N-krotnie mniejszy niż w przypadku oryginalnej metody Newtona. Ceną za przyspieszenie jest wyraźne zmniejszenie szybkości zbieżności metody:

Twierdzenie 10.2 (o zbieżności uproszczonej metody Newtona)

Przy standardowych założeniach, istnieją stałe dodatnie C i \delta takie, że jeśli x_{0}\in K(x^{*},\delta), to uproszczona metoda Newtona jest zbieżna przynajmniej liniowo do x^{*} oraz

\displaystyle\| x_{{k+1}}-x^{*}\|\leq C\| x_{{0}}-x^{*}\|\| x_{{k}}-x^{*}\|\qquad\forall k\in\mathbb{N}. (10.1)
Dowód

Zostanie podany później, gdy będziemy dysponowali wygodnym narzędziem do badania tego typu metod.

Ćwiczenie 10.1

Zaimplementuj uproszczoną metodę Newtona.

Rozwiązanie: 

Wystarczy zmodyfikować algorytm realizujący metodę Newtona:

Uproszczona metoda Newtona
function simplerNewton(x, F, stop)
oblicz macierz pochodnej F^{{\prime}}(x);
wyznacz rozkład F^{{\prime}}(x), np. QR=F^{{\prime}}(x);
while not stop do begin
  rozwiąż układ z macierzą trójkątną, Rs=Q^{T}F(x);
  x = x - s;
end
return(x);

Ćwiczenie 10.2

Metoda Szamańskiego to metoda, w której po m krokach uproszczonej metody Newtona dokonujemy wyznaczenia i rozkładu macierzy pochodnej (czyli restartujemy metodę uproszczoną, biorąc za przybliżenie początkowe ostatnio wyznaczone przybliżenie rozwiązania). Jest to więc coś pośredniego pomiędzy prawdziwą metodą Newtona (w której w każdej iteracji wyznacza się i rozkłada macierz pochodnej) a uproszczoną metodą Newtona (gdzie macierz pochodnej wyznacza się tylko jeden raz).

Formalnie możemy więc przyjąć, że m kroków uproszczonej metody Newtona to jest ,,jeden duży krok” i określić iterację Szamańskiego następująco:

\displaystyle x_{{k+\frac{1}{m}}} \displaystyle=x_{k}-F^{{\prime}}(x_{k})^{{-1}}F(x_{k})
\displaystyle x_{{k+\frac{j+1}{m}}} \displaystyle=x_{{k+\frac{j}{m}}}-F^{{\prime}}(x_{k})^{{-1}}F(x_{{k+\frac{j}{m}}}),\qquad j=1,\ldots,m-1.

Znajdź wykładnik p taki, że

\| x_{{k+1}}-x^{*}\|\leq C\| x_{{k}}-x^{*}\|^{p}.
Rozwiązanie: 

Z definicji metody, x_{{k+1}} wyznaczamy jako m-tą iterację uproszczonej metody Newtona startującej z x_{k}. Na mocy oszacowania błędu uproszczonej metody Newtona mamy więc

\| x_{{k+\frac{j+1}{m}}}-x^{*}\|\leq C\| x_{{k}}-x^{*}\|\| x_{{k+\frac{j}{m}}}-x^{*}\|,

skąd

\| x_{{k+1}}-x^{*}\|\leq C\| x_{{k}}-x^{*}\|\| x_{{k+\frac{m-1}{m}}}-x^{*}\|\leq(C\| x_{{k}}-x^{*}\|)^{2}\| x_{{k+\frac{m-2}{m}}}-x^{*}\|\leq\cdots\leq C^{{m}}\| x_{{k}}-x^{*}\|^{{m+1}}.

A więc metoda ma wykładnik m+1.

Ćwiczenie 10.3

Porównaj efektywność metody Szamańskiego i Newtona w zależności od rozmiaru zadania N, przy następujących modelowych założeniach:

 • koszt wyznaczenia F(x) jest równy c_{0}N

 • koszt wyznaczenia F^{{\prime}}(x) jest równy c_{1}N^{2}

 • koszt wyznaczenia rozkładu F^{{\prime}}(x) jest równy c_{r}N^{3}

 • koszt wyznaczenia rozwiązania układu z macierzą F^{{\prime}}(x) o danym rozkładzie jest równy c_{s}N^{2}

Rozwiązanie: 

Oczywiście musimy założyć m>1, w przeciwnym razie obie metody są tożsame. Dla metody Newtona mamy

E_{{\text{Newton}}}=2^{{1/(c_{r}N^{3}+(c_{1}+c_{s})N^{2}+c_{0}N)}},

a dla metody Szamańskiego

E_{{\text{Szamański}}}=(m+1)^{{1/(c_{r}N^{3}+(c_{1}+mc_{s})N^{2}+mc_{0}N)}}.

Stąd E_{{\text{Szamański}}}\geq E_{{\text{Newton}}} wtedy i tylko wtedy, gdy \log _{2}E_{{\text{Szamański}}}\geq\log _{2}E_{{\text{Newton}}}. Dalej przekształcając, dostajemy warunek wiążący ze sobą m i N:

\log _{2}(m+1)\geq\dfrac{1+m\, O(\frac{1}{N})}{1+O(\frac{1}{N})},

co zachodzi dla N dostatecznie dużych względem m.

Ćwiczenie 10.4 (liniowa niezmienniczość iteracji Newtona)

Rozważmy równanie F(x)=0 i jego liniową transformację

G(y)=AF(B^{{-1}}y)=0,

gdzie A,B są nieosobliwymi macierzami rozmiaru N\times N. Wykaż, że jeśli tylko y_{0}=Bx_{0}, to iteracja Newtona dla G,

y_{{k+1}}=y_{k}-G^{{\prime}}(y_{k})^{{-1}}G(y_{k})

jest równoważna metodzie Newtona dla F w tym sensie, że zawsze zachodzi y_{k}=Bx_{k}.

Rozwiązanie: 

Iteracja Newtona dla F to

x_{{k+1}}=x_{k}-F^{{\prime}}(x_{k})^{{-1}}F(x_{k}).

Mnożąc lewostronnie przez B i podstawiając gdzie trzeba x_{k}=B^{{-1}}y_{k} mamy

y_{{k+1}}=y_{k}-BF^{{\prime}}(B^{{-1}}y_{k})^{{-1}}F(B^{{-1}}y_{k})=y_{k}-BF^{{\prime}}(B^{{-1}}y_{k})^{{-1}}A^{{-1}}\, AF(B^{{-1}}y_{k}).

Na zakończenie wystarczy zauważyć, że BF^{{\prime}}(B^{{-1}}y_{k})^{{-1}}A^{{-1}}=(AF^{{\prime}}(B^{{-1}}y_{k})B^{{-1}})^{{-1}}=G^{{\prime}}(y_{k})^{{-1}}.

Ćwiczenie 10.5

Wykaż, że jeśli spełnione są założenia standardowe oraz metoda Newtona jest zbieżna, to dla dostatecznie dużych k zachodzi

\| F^{{\prime}}(x_{k})^{{-1}}F(x_{{k+1}})\|\leq\dfrac{1}{4}\| F^{{\prime}}(x_{k})^{{-1}}F(x_{{k}})\|.

Może to więc być dość prosty test (niezmienniczy ze względu na liniowe transformacje zmiennej niezależnej i zależnej!), pozwalający przypuszczać, że nie zachodzi zbieżność: na przykład, gdy na pewnym kroku metody stwierdzimy \| F^{{\prime}}(x_{k})^{{-1}}F(x_{{k+1}})\|\geq\dfrac{3}{4}\| F^{{\prime}}(x_{k})^{{-1}}F(x_{{k}})\|, możemy wtedy uznać prawdopodobny brak zbieżności i zakończyć iterację.

10.2.2. Wpływ niedokładności wyznaczenia pochodnej lub funkcji na zbieżność metody Newtona

Twierdzenie 10.3 (o lokalnej stabilności metody Newtona)

Przy standardowych założeniach, istnieją stałe dodatnie C, \delta oraz \tilde{\delta} takie, że jeśli x_{k}\in K(x^{*},\delta) oraz \|\Delta _{k}\|<\tilde{\delta}, to

\displaystyle x_{{k+1}}=x_{k}-\left(F^{{\prime}}(x_{k})+\Delta _{k}\right)^{{-1}}\left(F(x_{k})+\epsilon _{k}\right) (10.2)

jest dobrze określony oraz

\displaystyle\| e_{{k+1}}\|\leq C\left(\| e_{k}\|^{2}+\|\Delta _{k}\|\| e_{k}\|+\|\epsilon _{k}\|\right), (10.3)

gdzie e_{k}=x_{k}-x^{*}.

Dowód

Dowód znajdziemy np. w [9].

Z twierdzenia o lokalnej stabilności metody Newtona można wywnioskować wiele twierdzeń o zbieżności tych modyfikacji metody Newtona, które sprowadzają się do zaburzenia oryginalnej metody Newtona, na przykład twierdzenia o zbieżności uproszczonej metody Newtona.

Dowód

(Twierdzenia 10.2, o zbieżności uproszczonej metody Newtona.) Jeden krok uproszczonej metody Newtona

x_{{k+1}}=x_{k}-F^{{\prime}}(x_{0})^{{-1}}F(x_{k})

możemy zapisać w języku twierdzenia o lokalnej stabilności metody Newtona, gdzie

\Delta _{k}=F^{{\prime}}(x_{0})-F^{{\prime}}(x_{k}),\qquad\epsilon _{k}=0.

Niech więc \delta będzie dostatecznie małe tak, by dla x_{k} zachodziło twierdzenie o lokalnej stabilności metody Newtona w kuli K(x^{*},\delta). Dodatkowo załóżmy, że x_{0}\in K(x^{*},\delta). Wtedy

\|\Delta _{k}\|=\| F^{{\prime}}(x_{0})-F^{{\prime}}(x_{k})\|\leq L\| x_{0}-x_{k}\|\leq L\left(\| x_{0}-x^{*}\|+\| x_{k}-x^{*}\|\right)

i na mocy właśnie tw. o lokalnej stabilności,

\| e_{{k+1}}\|\leq\tilde{C}\left(\| e_{k}\|^{2}+L\left(\| e_{0}\|+\| e_{k}\|\right)\| e_{k}\|\right)\leq C\| e_{0}\|\| e_{k}\|.

Ponieważ z założenia \| e_{0}\|<\delta, to z powyższego wynika, że

\| e_{{k+1}}\|\leq C\delta\| e_{k}\|

jeśli więc \delta jest na tyle małe, by dodatkowo C\delta<1, to ciąg x_{k} zawiera się w K(x^{*},\delta) oraz e_{k} musi być zbieżny do zera przynajmniej liniowo.

10.2.3. Metoda z przybliżoną pochodną

Jak już wspominaliśmy, innym kłopotliwym momentem w realizacji metody Newtona jest wyznaczanie macierzy pochodnej. Opracowanie dokładnej formuły obliczania F^{{\prime}}(x) może być żmudne, podatne na ludzkie pomyłki. Uzyskany wzór może być ciężki w implementacji i kosztowny w użyciu.

Ale, ponieważ metoda Newtona jest jedynie metodą przybliżoną, można zaryzykować użycie przybliżonej pochodnej — najlepiej: przybliżonej niskim kosztem. Jednym z pomysłów mogłoby być wyznaczenie przybliżenia pochodnej na podstawie ilorazów różnicowych, zgodnie z poniższym twierdzeniem.

Twierdzenie 10.4 (o różnicowej aproksymacji pochodnej kierunkowej)

Przyjmijmy, że są spełnione założenia standardowe. Niech x będzie ustalonym punktem w D i niech w\in\mathbb{R}^{N}. Niech h\in\mathbb{R} będzie na tyle małe, by x+hw\in D. Wtedy

\|\dfrac{F(x+hw)-F(x)}{h}-F^{{\prime}}(x)w\|\leq\dfrac{L}{2}\| w\|^{2}\cdot|h|.

Twierdzenie to gwarantuje więc, że pochodną w kierunku wektora w można aproksymować ilorazem różnicowym

F^{{\prime}}(x)w\approx\dfrac{F(x+hw)-F(x)}{h}

z błędem rzędu O(h).

Dowód

Twierdzenie jest prostą konsekwencją twierdzenia o wartości średniej i założenia lipschitzowskości pochodnej:

\displaystyle\dfrac{1}{h}\left(F(x+hw)-F(x)\right) \displaystyle=\dfrac{1}{h}\int _{0}^{1}F^{{\prime}}(x+thw)\cdot hw\, dt=\int _{0}^{1}F^{{\prime}}(x)w+(F^{{\prime}}(x+thw)-F^{{\prime}}(x))w\, dt
\displaystyle=F^{{\prime}}(x)w+\int _{0}^{1}(F^{{\prime}}(x+thw)-F^{{\prime}}(x))w\, dt.

Stąd

\|\dfrac{1}{h}\left(F(x+hw)-F(x)\right)-F^{{\prime}}(x)w\|\leq\int _{0}^{1}\| F^{{\prime}}(x+thw)-F^{{\prime}}(x)\|\| w\|\, dt\leq\int _{0}^{1}\| thw\|\| w\|\, dt=\dfrac{L}{2}\| w\|^{2}\cdot|h|.

Z powyższego wynika pomysł na przybliżenie całej macierzy pochodnej ilorazami różnicowymi: wystarczy wziąć F^{{\prime}}(x_{k})\approx A_{k}, gdzie j-ta kolumna A_{k}, (A_{k})_{j}, jest wyznaczona jako iloraz różnicowy

(A)_{j}=\dfrac{1}{h}\left(F(x+he_{j})-F(x)\right)\approx F^{{\prime}}(x)e_{j}.
Twierdzenie 10.5 (o zbieżności metody z pochodną przybliżoną ilorazami różnicowymi)

Przy standardowych założeniach, istnieją dodatnie \delta i h (dostatecznie małe) takie, że jeśli (h_{k}) jest ciągiem takim, że 0<|h_{k}|\leq h oraz x_{0}\in K(x^{*},\delta), to ciąg zdefiniowany wzorem

x_{{k+1}}=x_{k}-A_{k}^{{-1}}F(x_{k}),

w którym kolumny macierzy A_{k} zadane są ilorazami różnicowymi:

(A_{k})_{j}=\dfrac{1}{h}\left(F(x_{k}+h_{k}e_{j})-F(x_{k})\right),\qquad j=1,\ldots,N,

jest dobrze określony i zbieżny przynajmniej liniowo do x^{*}. Co więcej,

 • jeśli h_{k}\rightarrow 0, to x_{k}\rightarrow x^{*} superliniowo;

 • jeśli |h_{k}|\leq M\| x_{k}-x^{*}\| dla pewnej stałej M, to x_{k}\rightarrow x^{*} przynajmniej kwadratowo;

 • jeśli |h_{k}|\leq M\| F(x_{k}\| dla pewnej stałej M, to x_{k}\rightarrow x^{*} przynajmniej kwadratowo.

Dowód

Dla wygody, dowód poprowadzimy w normie \|\cdot\| _{1} — tzw. kolumnowej normie macierzowej (w przestrzeni skończenie wymiarowej i tak wszystkie normy są równoważne). Mamy więc

\| A_{k}\| _{1}=\max _{j}\|(A_{k})_{j}\| _{1},

oraz

\| A_{k}-F^{{\prime}}(x_{k})\| _{1}=\max _{j}\|(A_{k})_{j}-F^{{\prime}}(x_{k})e_{j}\| _{1}.

Tymczasem, na mocy lematu o różnicowej aproksymacji pochodnej,

\|(A_{k})_{j}-F^{{\prime}}(x_{k})e_{j}\| _{1}\leq\dfrac{L}{2}\| e_{j}\| _{1}^{2}|h_{k}|=\dfrac{L}{2}|h_{k}|.

Oznaczmy \Delta _{k}=A_{k}-F^{{\prime}}(x_{k}), wtedy \|\Delta _{k}\| _{1}\leq\dfrac{L}{2}|h_{k}|. Na mocy twierdzenia o lokalnej stabilności metody Newtona z (dla \delta,h dostatecznie małych) mamy, że A_{k} jest nieosobliwa oraz zachodzi

\| e_{{k+1}}\| _{1}\leq C\left(\| e_{k}\| _{1}^{2}+|h_{k}|\| e_{k}\| _{1}\right).

Stąd już wynika teza twierdzenia. Ostatni warunek kwadratowej zbieżności wynika z oszacowania residuum przez błąd,

\| F(x_{k})\| _{1}\leq 2\| F^{{\prime}}(x^{*})\| _{1}\| e_{k}\| _{1},

gdy tylko x_{k} jest dostatecznie blisko x^{*}.

10.2.4. Niedokładna metoda Newtona

Jak pamiętamy, najkosztowniejszą częścią jednej iteracji Newtona jest rozwiązywanie układu równań z macierzą pochodnej. Alternatywą dla metody bezpośredniej rozwiązywania równania poprawki

F^{{\prime}}(x_{k})s=F(x_{k})

mogłaby być, zwłaszcza w przypadku gdy N jest duże, metoda iteracyjna (mielibyśmy zatem do czynienia z iteracją wewnątrz iteracji). Na k-tym kroku metody Newtona moglibyśmy zatrzymywać wewnętrzną iterację stosując np. residualne kryterium stopu z parametrem wymuszającym \eta _{k},

\| F(x_{k})-F^{{\prime}}(x_{k})s\|\leq\eta _{k}\| F(x_{k})\|.

Taką modyfikację metody Newtona nazywa się niedokładną metodą Newtona.

Twierdzenie 10.6 (o błędzie niedokładnej metody Newtona)

Przy standardowych założeniach, istnieją dodatnie stałe C i \delta takie, że jeśli x_{k}\in K(x^{*},\delta) oraz s spełnia warunek

\| F^{{\prime}}(x_{k})s-F(x_{k})\|\leq\eta _{k}\| F(x_{k})\|,

to następna iteracja niedokładnej metody Newtona dana wzorem

x_{{k+1}}=x_{k}-s

spełnia

\| e_{{k+1}}\|\leq C\left(\| e_{k}\|+\eta _{k}\right)\| e_{k}\|.
Dowód

Niech \delta będzie na tyle małe, by zachodził lemat 9.2 o oszacowaniu funkcji i pochodnej, a także by zachodziło twierdzenie 9.3 o zbieżności metody Newtona z punktem startowym x_{k}. Aby udowodnić twierdzenie, najpierw postaramy się wyłuskać związek pomiędzy naszą metodą, a prawdziwą metodą Newtona (o której już sporo wiemy). Mamy bowiem

x_{{k+1}}=x_{k}-s=x_{k}-F^{{\prime}}(x_{k})^{{-1}}F(x_{k})+F^{{\prime}}(x_{k})^{{-1}}F(x_{k})-s=x_{{k+1}}^{{\text{Newton}}}+F^{{\prime}}(x_{k})^{{-1}}r,

gdzie r jest residuum rozwiązania równania na poprawkę,

r=F(x_{k})-F^{{\prime}}(x_{k})s.

Stąd wynika, że

x_{{k+1}}-x^{*}=x_{{k+1}}^{{\text{Newton}}}-x^{*}+F^{{\prime}}(x_{k})^{{-1}}r

i konsekwentnie

\| x_{{k+1}}-x^{*}\|\leq\| x_{{k+1}}^{{\text{Newton}}}-x^{*}\|+\| F^{{\prime}}(x_{k})^{{-1}}r\|.

Ponieważ na mocy twierdzenia o zbieżności metody Newtona mamy \| x_{{k+1}}^{{\text{Newton}}}-x^{*}\|\leq\tilde{C}\| x_{{k}}-x^{*}\|^{2}, to wystarczy oszacować ostatni człon nierówności. Z definicji r mamy

\| F^{{\prime}}(x_{k})^{{-1}}r\|\leq\| F^{{\prime}}(x_{k})^{{-1}}\|\| F(x_{k})-F^{{\prime}}(x_{k})s\|\leq 2\| F^{{\prime}}(x^{*})^{{-1}}\|\cdot\eta _{k}\| F(x_{k})\|\leq 4\operatorname{cond}(F^{{\prime}}(x^{*}))\eta _{k}\| x_{k}-x^{*}\|.

(W ostatniej nierówności skorzystaliśmy z lematu o oszacowaniu funkcji i pochodnej.)

W powyższym dowodzie dostaliśmy rezultat, w którym stała C w oszacowaniu błędu zależała od uwarunkowania F^{{\prime}}(x^{*}), skąd moglibyśmy wysnuć wniosek, że jeśli F^{{\prime}}(x^{*}) jest źle uwarunkowana, to \eta _{k} należy brać patologicznie małe. W rzeczywistości nie jest aż tak źle i można osłabić założenia na ciąg (\eta _{k}), ale pod warunkiem zmiany normy, w której badamy błąd, tak, by uwzględniać zachowanie się pochodnej: \|\cdot\|=\| F^{{\prime}}(x^{*})\cdot\| (zob. [9]).

Wniosek 10.1 (twierdzenie o zbieżności niedokładnej metody Newtona)

Przy standardowych założeniach, istnieją \delta i \eta (dostatecznie małe) takie, że jeśli x_{0}\in K(x^{*},\delta) oraz 0\leq\eta _{k}\leq\eta to niedokładna metoda Newtona z parametrem wymuszającym \eta _{k} jest zbieżna przynajmniej liniowo do x^{*}. Ponadto,

 • jeśli \eta _{k}\rightarrow 0, to zbieżność jest superliniowa;

 • jeśli \eta _{k}\leq M_{\eta}\| F(x_{k})\| dla pewnego ustalonego M_{\eta}, to zbieżność jest przynajmniej kwadratowa.

Ćwiczenie 10.6

Udowodnij powyższy wniosek.

Niedokładna metoda Newtona jest bardzo popularną metodą w przypadku, gdy N jest bardzo duże: wówczas trudno myśleć o sposobach rozwiązywania równania poprawki innych niż jakaś metoda iteracyjna. Dodatkowym plusem tej metody jest to, że znakomicie można ją łączyć z przybliżaniem pochodnej kierunkowej ilorazami różnicowymi; rzeczywiście, głównym składnikiem metody iteracyjnej jest mnożenie F^{{\prime}}(x_{k})w, co można tanio przybliżać w sposób opisany w rozdziale 10.2.3. W ten sposób oszczędzamy na kilku polach na raz:

 • nie musimy wykonywać, zazwyczaj bardzo kosztownego, rozkładu macierzy pochodnej;

 • nie musimy nawet wyznaczać macierzy pochodnej, lecz w zamian wystarczy, że w każdej wewnętrznej iteracji, jedną dodatkową wartość F(x_{k}+hw);

 • ponieważ po kilku iteracjach zbliżamy się do rozwiązania, że x_{{k+1}}\approx x_{{k}}, w ten sposób od razu dysponujemy dobrym przybliżeniem startowym dla iteracji wewnętrznej: w sprzyjających okolicznościach metody Kryłowa mogą z tego zrobić dodatkowy pożytek;

 • możemy ograniczyć koszt rozwiązywania układu z macierzą pochodnej (liczbę iteracji wewnętrznych), stosując łagodne kryterium stopu, gdy jesteśmy daleko od rozwiązania.

Przykład 10.1 (Numeryczne eksperymenty z wariantami metody Newtona dla równania Allena–Cahna)

Porównamy jakość pracy kilku metod:

 • klasycznej metody Newtona

 • uproszczonej metody Newtona

 • metody Szamańskiego o m=4 krokach

 • metody Newtona z pochodną przybliżoną ilorazami różnicowymi (ze stałym, ale bardzo małym krokiem, h\approx\sqrt{\epsilon}, gdzie \epsilon to precyzja arytmetyki.

Do porównania wybierzemy:

 • wykresy uzyskanego rozwiązania, u(x), dla każdej z metod

 • wykresy residuum, |F(u(x))|, dla każdej z metod

 • historię zbieżności metody, \| F(u_{j})\| _{2}

 • liczbę iteracji, czas pracy, końcową wartość residuum.Zwróć uwagę na to, że odpowiednio dobierając częstość uaktualniania macierzy pochodnej, można znacząco poprawić efektywność metody (w porównaniu do metody Newtona). Z drugiej strony, zbyt rzadka aktualizacja może przeszkodzić w uzyskaniu zbieżności, jak to dzieje się w naszym przykładzie w przypadku uproszczonej metody Newtona.

Ćwiczenie 10.7

Sprawdź, jak zmienią się wyniki (uzyskane rozwiązanie, jego dokładność, a także — koszt metody i szybkość jej zbieżności), gdy zmienisz jeden z poniższych parametrów

 • osłabisz nieliniowość, biorąc \delta=1,

 • nieco wzmocnisz nieliniowość, biorąc \delta=15,

 • zwiększysz rozmiar zadania N do 400,

 • zmniejszysz N do 20,

 • zmniejszysz tolerancję błędu do 10^{{-12}}.

Wskazówka: 

Zdaje się, że dla N=20 mamy niejednoznaczność rozwiązania? Jak to zweryfikować?

Ćwiczenie 10.8

Zaimplementuj niedokładną metodę Newtona i wykorzystaj ją w skrypcie rozwiązującym (najlepiej: dwuwymiarowe) równanie Allena–Cahna. Jak wpłynęło to na efektywność metody, w porównaniu do standardowej metody Newtona?

Przykład 10.2

Monografii Kelley'a towarzyszy zestaw skryptów, pozwalających przetestować działanie różnych metod iteracyjnych w kilku praktycznych zadaniach [9].

Poniższy skrypt, którego podstawowe kody źródłowe pochodzą ze strony http://www4.ncsu.edu/~ctk/newton, umożliwi Ci zapoznanie się z zadaniem rozwiązania równania Chandrasekhara [9, rozdział 5.6].Aby w pełni wykorzystać możliwości skryptu, zachęcamy do uruchomienia go na własnym (podłączonym do internetu) komputerze i następnie do wnikliwej obserwacji zmiany wyników przy zmianie, czy to parametrów zadania, czy to parametrów pracy solvera.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.