Zagadnienia

5. Tablice sympleks

5.1. Tablice sympleks

Algorytm sympleks wymaga by obszar dopuszczalny, na którym badamy ekstrema funkcji celu, był wielościanem z wierzchołkiem. Dowolny wielościan możemy ”przerobić” na wielościan z wierzchołkiem przechodząc do zadania równoważnego i zamieniając zmienne tak by były nieujemne.

Jeżeli x_{i}\leq 0 to zastępujemy je nową zmienną x_{i}^{{\prime}}=-x_{i}, gdzie x_{i}^{{\prime}}\geq 0.

Jeżeli x_{i}\in\mathbb{R} jest nieograniczone to zastępujemy je różnicą x_{i}=x_{i}^{+}-x_{i}^{-}, gdzie x_{i}^{+}=\geq 0 oraz x_{i}^{-}=\geq 0.

W szczególności w tym rozdziale będziemy badać wielościany zapisane w postaci kanonicznej czyli W=\left\{ x\in R^{{n}}\ |\ Ax^{T}=b,\ x\geq 0\right\}.

Opis wierzchołków i krawędzi zadania PL w postaci kanonicznej.

Niech W=\left\{ x\in R^{{n}}\ |\ Ax^{T}=b,\ x\geq 0\right\} będzie wielościanem. Dodatkowo zakładamy, że równania opisujące W są liniowo niezależne - czyli rzA=t= liczba równań.

Niech p będzie wierzchołkiem W. Ze zbioru równań i ”nierówności spełnionych jako równości” które spełnia wierzchołek p wybieramy n liniowo niezależnych w specjalny sposób. Po pierwsze wybieramy t równań Ax^{T}=b opisujących wielościan a potem uzupełniamy do n liniowo niezależnych równań dodając pewne x_{i}=0.

Wynika to z lematu Steinitza o bazie. Dokładniej: ze zbioru równań spełnianych przez p wybieramy dowolnie bazę \mathcal{A} - n liniowo niezależnych równań. Następnie zbiór liniowo niezależny Ax^{T}=b uzupełniamy do bazy równaniami z \mathcal{A}. Muszą to być równania typu x_{{i_{{1}}}}=0,x_{{i_{{2}}}}=0,...,x_{{i_{{n-t}}}}=0 Otrzymaliśmy układ n liniowo niezależnych równań z n niewiadomymi, którego jedynym rozwiązaniem jest punkt p. Macierz tego układu oznaczmy literą U.

Zmienne i_{{1}},...,i_{{n-t}} nazywamy niebazowymi zaś pozostałe bazowymi.

Współrzędne niebazowe wierzchołka p są równe 0.

Uwaga: Wierzchołek ma co najwyżej t niezerowych współrzędnych.

Dla ułatwienia przenumerujmy tak zmienne by 1,2,...,n-t były zmiennymi niebazowymi oraz n-t+1,...,n zmiennymi bazowymi.

Wtedy macierz równania opisującego W składa się z 3 części A=[N|B|b], gdzie [B] jest macierzą kwadratową.

rz[U]=n\Rightarrow rzB=t\Rightarrow B jest odwracalna.

Mnożąc układ równań Ax^{T}=b z lewej strony przez macierz B^{{-1}} otrzymujemy równoważny opis wielościanu W

\left[B^{{-1}}N|I\right]x^{T}\,=\, B^{{-1}}b=\left[\begin{array}[]{c}b_{{1}}\\
\vdots\\
b_{{t}}\end{array}\right]

Zaś wierzchołek ma współrzędne p=(0,...,0,b_{{1}},b_{{2}},...,b_{{t}}).

Podsumowując, każdemu wierzchołkowi, przez wybór zmiennych bazowych przyporządkowujemy układ równań o macierzy zawierającej podmacierz jednostkową.

Definicja 5.1

Tablicą sympleks nazywamy taką macierz rozszerzoną układu równań [A|b], że A zawiera podmacierz jednostkową rozmiaru t. Dokładniej, można z macierzy A tak powykreślać kolumny i poprzestawiać wiersze by uzyskać macierz jednostkową.

Tablicę sympleks nazywamy pierwotnie dopuszczalną gdy wszystkie wyrazy wolne są \geq 0. Co zapisujemy b\geq 0.

Jak pokazaliśmy poprzednio każdemu wierzchołkowi odpowiada co najmniej jedna tablica sympleks pierwotnie dopuszczalna. Dokładniej tyle tablic ile jest możliwości wyboru zmiennych (nie)bazowych.

Stwierdzenie 5.1

Pierwotnie dopuszczalne tablice sympleks opisują wierzchołki.

Niech [A|b] będzie tablicą sympleks pierwotnie dopuszczalną. W macierzy wybieramy kolumny tworzące macierz jednostkową. Zmienne odpowiadające tym kolumną nazwiemy bazowymi zaś pozostałe niebazowymi. Zmiennym niebazowym przypisujemy wartość 0. Bazowe zmienne wyliczamy z układu równań po opuszczeniu zmiennych niebazowych. Tak więc zmienne bazowe przyjmują wartości wyrazów wolnych w odpowiedniej kolejności. Otrzymany punkt jest wierzchołkiem gdyż spełnia n nierówności jako równania. t z równań Ax=b i n-t z równań x_{i}=0 spełnianych przez zmienne niebazowe. Dodatkowo równania te są liniowo niezależne.

Twierdzenie 5.1

Niech W=\left\{ x\in R^{{n}}\ |\ Ax^{T}=b,\ x\geq 0\right\} będzie wielościanem. Dodatkowo zakładamy, że równania opisujące W są liniowo niezależne - czyli rzA=t= liczba równań. Niech p będzie wierzchołkiem W. Wówczas:

a) Liczba niezerowych współrzędnych wierzchołka p jest nie większa niż liczba równań.

b) Istnieje taka odwracalna podmacierz B\in\mathbb{R}^{t}_{t} macierzy A, że [B^{{-1}}A|B^{{-1}}b] jest tablicą sympleks opisującą wierzchołek p.

c) Niech B\in\mathbb{R}^{t}_{t} będzie odwracalną podmacierzą macierzy A. Wówczas [B^{{-1}}A|B^{{-1}}b] jest tablicą sympleks opisującą wierzchołek p wtedy i tylko wtedy gdy macierz B zawiera wszystkie kolumny A, których indeksy są indeksami niezerowych współrzędnych wierzchołka p.

Stwierdzenie 5.2

Jeżeli w wielościanie W=\left\{ x\in R^{{n}}\ |\ Ax^{T}=b,\ x\geq 0\right\} opisanym t równaniami wierzchołek p ma t niezerowych współrzędnych to jest opisany dokładnie jedną tablicą sympleks.

Przykład 5.1

W tablicy sympleks \left[\begin{array}[]{ccccccc|c}x_{1}&x_{2}&x_{3}&x_{4}&x_{5}&x_{6}&x_{7}&ww\\
\hline 0&1&5&0&-5&3&0&0\\
1&0&1&1&-2&1&0&1\\
0&0&-6&0&-4&1&1&3\end{array}\right] możemy wybrać kolumny 1, 2 i 7. Niebazowymi zmiennymi są x_{3},\, x_{4},\, x_{5},\, x_{6} i one przyjmują wartość 0. Wykreślamy kolumny zmiennych niebazowych i zmienne bazowe wyliczamy z równania o macierzy \left[\begin{array}[]{ccc|c}x_{1}&x_{2}&x_{7}&ww\\
\hline 0&1&0&0\\
1&0&0&1\\
0&0&1&3\end{array}\right]. Więc x_{1}=1, x_{2}=0 i x_{7}=3. Wierzchołkiem jest p_{1}=(1,0,0,0,0,0,3). Wybierzmy teraz kolumny 2, 4 i 7. Otrzymamy wierzchołek p_{2}=(0,0,0,1,0,0,3).

Algorytm szukania wierzchołków.
Niech W=\left\{ x\in R^{{n}}\,|\, Ax=b,x\geq 0\right\} będzie
wielościanem. Dodatkowo zakładamy, że równania opisujące W są
liniowo niezależne - czyli rzA=t= liczba równań.
Wybieramy maksymalne kwadratowe podmacierze B macierzy A.
Jeżeli B jest macierzą odwracalną to mnożymy równanie Ax=b
przez B^{{-1}} z lewej strony i otrzymujemy tablice sympleks.
Jeżeli otrzymana tablica jest pierwotnie dopuszczalna to opisuje
wierzchołek.
Algorytm opisu krawędzi.
Niech [A|b] będzie tablicą sympleks pierwotnie dopuszczalną
opisującą wierzchołek p. Szukamy krawędzi wychodzących z tego
wierzchołka. Zaczynamy od wybrania n-1 równań z tych opisujących
wierzchołek. Nie możemy odrzucać równań z układu Ax=b zatem dla
pewnej zmiennej niebazowej zamiast x_{i}=0 przyjmujemy x_{i}\geq 0.
Otrzymujemy opis prostej w której zmienna x_{i} jest
parametrem. Dla ustalenia uwagi przyjmijmy
A=[A|b]=\left[\begin{array}[]{ccc|ccccc|c}x_{1}&...&x_{t}&x_{{t+1}}&...&x_{i}&...&x_{n}&ww\\
\hline 1&\ldots&0&a_{{1,t+1}}&...&a_{{1,i}}&...&a_{{1,n}}&b_{1}\\
\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\ddots&a_{{j,i}}&\ddots&\vdots&\vdots\\
0&\ldots&1&a_{{t,t+1}}&\ldots&a_{{t,i}}&\ldots&a_{{t,n}}&b_{t}\end{array}\right]
Teraz wyliczamy zmienne bazowe x_{j}=b_{j}-a_{{j,i}}x_{i}, dla 1\leq j\leq t. Punkty otrzymanej prostej mają
postać (b_{1}-a_{{1,i}}x_{i},\, b_{2}-a_{{2,i}}x_{i},\,...,b_{t}-a_{{t,i}}x_{i},\, 0,0,...,0,x_{i},0,...,0)=(b_{1},b_{2},...,b_{t},0,0,...,0)+x_{i}(a_{{1,i}},a_{{2,i}},...,a_{{t,i}},0,0,...,0,1,0,...,0), gdzie x_{i} stoi na i-tym miejscu.
Jeżeli wszystkie a_{{j,i}}\leq 0 to jedynym ograniczeniem jest
x_{i}\geq 0 i otrzymujemy krawędź nieskończoną.
W przeciwnym
przypadku największą wartością x_{i} będzie minimum po wszystkich
dodatnich a_{{j,i}} z liczb \frac{b_{j}}{a_{{j,i}}} czyli liczba
Min\,\{\frac{b_{j}}{a_{{j,i}}}\ |\ 0\leq j\leq t,\, a_{{j,i}}>0\}.
Uwaga 5.1

Liczba d=Min\,\{\frac{b_{j}}{a_{{j,i}}}\ |\ 0\leq j\leq t,\, a_{{j,i}}>0\} wyznacza długość krawędzi. Jeżeli startujemy z wierzchołka p=(b_{1},b_{2},...,b_{t},0,0,...,0) i poruszamy się w kierunku \alpha=(a_{{1,i}},a_{{2,i}},...,a_{{t,i}},0,0,...,0,1,0,...,0) to p+d\alpha jest kolejnym wierzchołkiem. Długością krawędzi jest liczba d\cdot\|\alpha\|.

Uwaga 5.2

Jeżeli minimum d=0 to krawędź ma długość 0 ( jest punktem ) i nazywamy ją krawędzią zdegenerowaną.

Twierdzenie 5.2

Niech TS będzie pierwotnie dopuszczalną tablicą sympleks, z ustaloną bazą i opisującą wierzchołek p. Wówczas TS opisuje n-t krawędzi wychodzących z wierzchołka p i wektory kierunkowe tych krawędzi są liniowo niezależne. Wliczamy krawędzie zdegenerowane zaś n oznacza liczbę kolumn i t liczbę wierszy.

Ustawmy wektory kierunkowe w macierz a następnie wykreślmy kolumny zmiennych bazowych. Otrzymaliśmy macierz jednostkową (n-t)\times(n-t). Zatem wektory były liniowo niezależne.

Uwaga 5.3

Aby opisać wszystkie krawędzie wychodzące z wierzchołka p należy użyć wszystkich tablic sympleks opisujących p.

Przykład 5.2

Opiszmy ostrosłup W\in\mathbf{R^{3}} o podstawie kwadratowej z wierzchołkami p_{1}=(0,0,0),\ p_{2}=(1,0,0),\ p_{3}=(0,1,0),\ p_{4}=(1,1,0) i o szczycie w punkcie p_{5}=(0,0,2).

\par
Rys. 5.1. Ostrosłup.

W jest opisane układem nierówności:

2x_{{1}}+x_{{3}}\leq 2

2x_{{2}}+x_{{3}}\leq 2

x_{{1}},x_{{2}},x_{{3}}\geq 0

Przerabiamy nierówności na równania dodając nowe zmienne i otrzymujemy postać kanoniczna:

2x_{{1}}+x_{{3}}+x_{{4}}=2

2x_{{2}}+x_{{3}}+x_{{5}}=2

x_{{1}},x_{{2}},x_{{3}},x_{{4}},x_{{5}}\geq 0

Zapiszmy w postaci tablicy sympleks:

TS_{1}=\left[\begin{array}[]{ccccc|c}x_{{1}}&x_{{2}}&x_{{3}}&x_{{4}}&x_{{5}}&ww\\
\hline 2&0&1&1&0&2\\
0&2&1&0&1&2\end{array}\right]

Zmiennymi bazowymi są x_{4} i x_{5} zaś TS_{1} opisuje wierzchołek:

\overline{p_{1}}=(0,0,0\,|\, 2,2),

Poruszamy się w kierunku wierzchołka \overline{p_{5}} krawędzią wyznaczoną przez x_{3}:

TS_{1}=\left[\begin{array}[]{ccccc|c}&&\downarrow&&&\\
x_{{1}}&x_{{2}}&x_{{3}}&x_{{4}}&x_{{5}}&ww\\
\hline 2&0&1&1&0&2\\
0&2&(1)&0&1&2\end{array}\right].

Szukamy elementu centralnego.

Min\left\{\frac{2}{1},\frac{2}{1}\right\}=2 zatem możemy wybrać dowolny element kolumny 3-ciej.

TS_{2}=\left[\begin{array}[]{ccccc|c}k_{{1}}&k_{{2}}&&&k_{{3}}&\\
\hline 2&-2&0&1&-1&0\\
0&2&1&0&1&2\end{array}\right]. Zmiennymi bazowymi są teraz x_{3} i x_{4} zaś TS_{2} opisuje wierzchołek \overline{p_{5}}=(0,0,2\,|\, 0,0)

Ile krawędzi wychodzi z W?

Z rysunku widać, że 4, zaś tablica TS_{2} opisuje tylko trzy krawędzie o wektorach kierunkowych
k_{{1}}\rightarrow(1,0,0,-2,0) - krawędź zdegenerowana (długość 0) gdyż Min\left\{\frac{0}{2},\ast\right\}=0
k_{{2}}\rightarrow(0,1,-2,2,0) w kierunku wierzchołka \overline{p_{3}}
k_{{3}}\rightarrow(0,0,-1,1,1) w kierunku wierzchołka \overline{p_{1}}

Wędrując wzdłuż krawędzi zdegenerowanej k_{1} znajdujemy nową TS opisującą p.

Otrzymujemy \left[\begin{array}[]{ccccc|c}k_{{1}}&&&&&\\
\hline(2)&-2&0&1&-1&0\\
0&2&1&0&1&2\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}[]{ccccc|c}\hline 1&-1&0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&0\\
0&2&1&0&1&2\\
&&B&B&&\end{array}\right]=TS_{3}

Tablica TS_{3} opisuje dalej wierzchołek \overline{p_{5}} i krawędzie:

\left[\begin{array}[]{ccccc|c}&k_{{4}}&&k_{{5}}&k_{{6}}&\\
\hline 1&-1&0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&0\\
0&2&1&0&1&2\\
B&&B&&&\end{array}\right]

k_{{4}}\rightarrow(1,1,-2,0,0) w kierunku wierzchołka \overline{p_{4}}

k_{{5}}\rightarrow(-\frac{1}{2},0,0,1,0) - zdegenerowana k_{{6}}=-\frac{1}{2}k_{{1}}

k_{{6}}\rightarrow(\frac{1}{2},0,-1,0,1) w kierunku wierzchołka \overline{p_{2}}

Definicja 5.2

Tablicą Sympleks opisującą zadanie programowania liniowego

Max\left\{\; x_{0}=c\bullet x\,+b_{0}\,|\; Ax=b,x\geq 0\right\}

nazywamy taką macierz, w której pierwszy wiersz reprezentuje równanie x_{0}-c\bullet x\,=b_{0}, pozostałe wiersze równania [A|b] i macierz ta zawiera podmacierz jednostkową. Zwyczajowo pierwszy wiersz - opisujący funkcję celu jest oddzielony linią poziomą. Podobnie znak równości przedstawiamy jako linię pionową.

Tablicę sympleks nazywamy dualnie dopuszczalną gdy w wierszu kosztów zredukowanych (nad kreską ) wszystkie wyrazy są \geq 0, dla zadania typu Max lub są \leq 0, dla zadania typu Min.

Przykład 5.3

Tablicą sympleks dla zadania

Max x_{0}=2x_{1}+6x_{2}-3x_{3} , gdy:

x_{1}+2x_{2}-3x_{3}+x_{4}=3

2x_{1}+3x_{2}-5x_{3}+x_{5}=7

2x_{1}-3x_{2}-7x_{3}+x_{6}=8

x_{1}\geq 0, x_{2}\geq 0, x_{3}\geq 0

jest

\left[\begin{array}[]{ccccccc|c}x_{0}&x_{1}&x_{2}&x_{3}&x_{4}&x_{5}&x_{6}&WW\\
1&-2&-6&3&0&0&0&0\\
\hline 0&1&2&-3&1&0&0&3\\
0&2&3&-5&0&1&0&7\\
0&2&-3&-7&0&0&1&8\end{array}\right]

Funkcję celu zastąpiliśmy równaniem x_{0}-2x_{1}-6x_{2}+3x_{3}=0 zaś podmacierz jednostkowa powstaje z kolumn odpowiadających zmiennym o indeksach 0,4,5 i 6.

Uwaga 5.4

Ponieważ w algorytmie metody sympleks kolumna odpowiadająca zmiennej x_{0} nie zmienia się więc zwykle ją pomijamy.

Zadania

Ćwiczenie 5.1

Poniższe dwie tablice sympleks opisują to samo zadanie PL.

wylicz zmienne od a do l .

1 0 0 2 -3 5
2 1 0 -2 d e
-3 a b c 2 4
oraz
7 g h 0 -7 -3
-4 1 2 i 5 14
f 0 1 j k l

Ćwiczenie 5.2

Wiedząc, że poniższe tablice sympleks dotyczą tego samego zadania programowania liniowego wyznacz nieznane współczynniki od a do k.

\left[\begin{array}[]{ccccc|c}a&b&c&4&-2&-6\\
\hline 3&1&0&d&3&e\\
7&0&1&1&6&f\end{array}\right] oraz \left[\begin{array}[]{ccccc|c}4&g&0&10&0&-2\\
\hline 1&h&0&3&1&2\\
i&-2&1&j&k&3\end{array}\right]

Ćwiczenie 5.3

Wiedząc, że punkt p=(3,0,0,2,0,0,) jest wierzchołkiem wielościanu

W=\{ x\,|\, Ax=b,\: x\geq 0\}, gdzie

A=\left[\begin{array}[]{cccccc}2&3&-2&1&-1&1\\
2&-1&-5&-3&3&0\\
1&3&0&2&-2&1\end{array}\right]\: b=\left[\begin{array}[]{c}8\\
0\\
7\end{array}\right]

wypisz wszystkie takie macierze B, zawarte w A, że [B^{{-1}}A|B^{{-1}}b]

jest tablicą sympleks opisującą p.

5.2. Metoda sympleks

Wędrowanie między wierzchołkami, eliminacja Gaussa - Jordana.

W zadaniu PL mamy wierzchołek p opisany tablicą sympleks. Dla ustalenia uwagi przyjmijmy \left[\begin{array}[]{c|ccc|ccccc|c}x_{0}&x_{1}&...&x_{t}&x_{{t+1}}&...&x_{i}&...&x_{n}&ww\\
1&0&\ldots&0&-c_{{t+1}}&...&-c_{{i}}&...&-c_{{n}}&b_{0}\\
\hline 0&1&\ldots&0&a_{{1,t+1}}&...&a_{{1,i}}&...&a_{{1,n}}&b_{1}\\
\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\ddots&a_{{j,i}}&\ddots&\vdots&\vdots\\
0&0&\ldots&1&a_{{t,t+1}}&\ldots&a_{{t,i}}&\ldots&a_{{t,n}}&b_{t}\end{array}\right]

Zakładamy, że krawędź odpowiadająca zmiennej x_{i} jest skończona i szukamy tablicy sympleks opisującej drugi koniec tej krawędzi.

Wyliczamy minimum po wszystkich dodatnich a_{{j,i}} z liczb \frac{b_{j}}{a_{{j,i}}} czyli liczbę

Min_{j}\{\frac{b_{j}}{a_{{j,i}}}\,|\, a_{{j,i}}>0\}. Wybieramy dowolny współczynnik a_{{j,i}}, na którym osiągane jest minimum. Nazywamy go elementem centralnym. Na następnej tablicy zaznaczony będzie nawiasem.

\left[\begin{array}[]{c|ccccc|ccccc|c}x_{0}&x_{1}&\ldots&x_{j}&\ldots&x_{t}&x_{{t+1}}&...&x_{i}&...&x_{n}&ww\\
1&0&\ldots&0&\ldots&0&-c_{{t+1}}&...&-c_{{i}}&...&-c_{{n}}&b_{0}\\
\hline 0&1&\ldots&0&\ldots&0&a_{{1,t+1}}&...&a_{{1,i}}&...&a_{{1,n}}&b_{1}\\
\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\ddots&\ldots&\ddots&\vdots&\vdots\\
0&0&\ldots&1&\ldots&0&a_{{j,t+1}}&\ldots&(a_{{j,i}})&\ldots&a_{{j,n}}&b_{j}\\
\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\ddots&\ldots&\ddots&\vdots&\vdots\\
0&0&\ldots&0&\ldots&1&a_{{t,t+1}}&\ldots&a_{{t,i}}&\ldots&a_{{t,n}}&b_{t}\end{array}\right]

Teraz j - ty wiersz dzielimy przez a_{{j,i}} zaś od każdego innego wiersza k odejmujemy poprawiony j-ty wiersz pomnożony przez a_{{k,i}} - czyli zerujemy pozostałe miejsca k-tej kolumny. Otrzymujemy macierz:

\left[\begin{array}[]{c|ccccc|ccccc|c}x_{0}&x_{1}&\ldots&x_{j}&\ldots&x_{t}&x_{{t+1}}&...&x_{i}&...&x_{n}&ww\\
1&0&\ldots&d_{0}&\ldots&0&-c_{{t+1}}^{*}&...&0&...&-c_{{n}}^{*}&b_{0}^{*}\\
\hline 0&1&\ldots&d_{1}&\ldots&0&a_{{1,t+1}}*&...&0&...&a_{{1,n}}^{*}&b_{1}*\\
\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\ddots&\ldots&\ddots&\vdots&\vdots\\
0&0&\ldots&d_{j}&\ldots&0&a_{{j,t+1}}^{*}&\ldots&1&\ldots&a_{{j,n}}^{*}&b_{j}^{*}\\
\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\ddots&\ldots&\ddots&\vdots&\vdots\\
0&0&\ldots&d_{t}&\ldots&1&a_{{t,t+1}}^{*}&\ldots&0&\ldots&a_{{t,n}}^{*}&b_{t}^{*}\end{array}\right],

gdzie d_{0}=\frac{c_{i}}{a_{{j,i}}},d_{1}=-\frac{a_{{1,i}}}{a_{{j,i}}},...,\\
d_{{j-1}}=-\frac{a_{{j-1,i}}}{a_{{j,i}}},d_{j}=\frac{1}{a_{{j,i}}},d_{{j+1}}=-\frac{a_{{j+1,i}}}{a_{{j,i}}},...,d_{t}=-\frac{a_{{t,i}}}{a_{{j,i}}}

Otrzymaliśmy tablicę sympleks. Z bazy wypadła zmienna x_{j} a doszła zmienna x_{i}.

Test optymalności i koszty zredukowane. Rozważamy zadanie typu

Max\ x_{0}=\sum _{{i=1}}^{n}\, c_{i}x_{i}+b_{0}\;|\; Ax=b,\ x\geq 0

opisane tablicą sympleks TS. Oznacza to, że w górnym wierszu TS mamy kolejno liczby

1,-c_{1},-c_{2},...,-c_{n}\,|\, b_{0}

. Ponieważ jest to tablica sympleks wszystkie współczynniki c_{i} odpowiadające zmiennym bazowym są równe 0.

Jeżeli koszt zredukowany -c_{j} odpowiadający zmiennej niebazowej x_{j} jest <0 ( c_{j}>0 ) to krawędź wyznaczona przez zmienną x_{j} jest poprawiająca. Ponieważ wędrując tą krawędzią zmieniamy tylko zmienne bazowe nie mające wpływu na funkcję celu i zwiększamy liczbę x_{0}=c_{j}x_{j}+b_{0}.

Jeżeli koszt zredukowany -c_{j} odpowiadający zmiennej niebazowej x_{j} jest = 0 ( c_{j}=0 ) to krawędź wyznaczona przez zmienną x_{j} jest neutralna.

Jeżeli koszt zredukowany -c_{j} odpowiadający zmiennej niebazowej x_{j} jest >0 ( c_{j}<0 ) to krawędź wyznaczona przez zmienną x_{j} jest pogarszająca. Ponieważ wędrując tą krawędzią zmieniamy tylko zmienne bazowe nie mające wpływu na funkcję celu i zmniejszamy liczbę

x_{0}=c_{j}x_{j}+b_{0}

.

Twierdzenie 5.3

Jeżeli w tablicy sympleks opisującej zadanie Max\ x_{0}=\sum _{{i=1}}^{n}\, c_{i}x_{i}+b_{0}\;|\; Ax=b,\ x\geq 0 wszystkie koszty zredukowane są \geq 0 to tablica ta opisuje wierzchołek optymalny zadania zaś w prawym górnym rogu tablicy otrzymujemy optymalną wartość funkcji celu.

Jeżeli w tablicy sympleks wszystkie koszty zredukowane są \geq 0 to funkcja celu x_{0}=\sum _{{i=1}}^{n}\, c_{i}x_{i}+b_{0} może być zapisana tylko przy pomocy zmiennych niebazowych x_{0}=\sum _{{x_{i}\ niebazowe}}\, c_{i}x_{i}+b_{0} gdyż dla zmiennych bazowych c_{i}=0. Funkcja celu x_{0} przyjmuje w wierzchołku opisanym tablicą sympleks wartość b_{0} a dla pozostałych punktów wielościanu x_{0}\leq b_{0}.

Algorytm prosty metody sympleks.
Rozważamy zadanie typu Max\, x_{0}=\sum _{{i=1}}^{n}\, c_{i}x_{i}+b_{0}\;|\; Ax=b
0) Start: Dana tablica sympleks pierwotnie dopuszczalna.
1) Test optymalności i wybór kolumny głównej.
 1a) Jeżeli wszystkie koszty zredukowane są nieujemne
to STOP. Tablica opisuje wierzchołek optymalny.
 1b) Jeżeli nie to wybieramy kolumnę i, w której koszt
zredukowany jest ujemny.
2) Test nieograniczoności i wybór elementu centralnego.
2a) Jeżeli wszystkie elementy kolumny i są
niedodatnie to STOP. Funkcja celu jest nieograniczona.
 2b) Jeżeli istnieją a_{{k,i}}>0 to jako element centralny wybieramy taki  a_{{j,i}},
 że \frac{b_{j}}{a_{{j,i}}}=Min_{k}\{\frac{b_{k}}{a_{{k,i}}}\ ;\, a_{{k,i}}\geq 0\}.
3) Znajdujemy tablicę sympleks opisującą drugi koniec krawędzi
metodą Gaussa - Jordana, GOTO 1).
Przykład 5.4

Rozwiązujemy zadanie: Max x_{0}=2x_{1}+6x_{2}-3x_{3} , gdy:

x_{1}+2x_{2}-3x_{3}\leq 3

2x_{1}+5x_{2}-5x_{3}\leq 7

2x_{1}-3x_{2}-7x_{3}\leq 8

x_{1}\geq 0, x_{2}\geq 0, x_{3}\geq 0

Postacią kanoniczną jest:

Max x_{0}=2x_{1}+6x_{2}-3x_{3} , gdy:

x_{1}+2x_{2}-3x_{3}+x_{4}=3

2x_{1}+5x_{2}-5x_{3}+x_{5}=7

2x_{1}-3x_{2}-7x_{3}+x_{6}=8

x_{1}\geq 0, x_{2}\geq 0, x_{3}\geq 0

Wierzchołkowi p_{1}=(0,0,0,3,7,8) odpowiada TS

\left[\begin{array}[]{c|cccccc|c}1&-2&-6&3&0&0&0&0\\
\hline 0&(1)&2&-3&1&0&0&3\\
0&2&5&-5&0&1&0&7\\
0&2&-3&-7&0&0&1&8\end{array}\right]

Idziemy krawędzią poprawiająca wyznaczoną przez x_{1}

Liczymy Min\,\{\frac{3}{1},\,\frac{7}{2},\,\frac{8}{2}\}=3 więc jako element centralny wybieramy a_{{1,1}}=1.

Po przekształceniach Gaussa - Jordana Otrzymujemy

\left[\begin{array}[]{c|cccccc|c}1&0&-2&-3&2&0&0&6\\
\hline 0&1&2&-3&1&0&0&3\\
0&0&1&(1)&-2&1&0&1\\
0&0&-7&-1&-2&0&1&2\end{array}\right]

Tablica ta opisuje wierzchołek p_{2}=(3,0,0,0,1,2,)

Idziemy krawędzią poprawiająca wyznaczoną przez x_{2}

Liczymy Min\,\{\frac{3}{2},\,\frac{1}{1},\,*\}=1 więc jako element centralny wybieramy a_{{2,3}}=1.

Po przekształceniach Gaussa - Jordana Otrzymujemy

\left[\begin{array}[]{c|cccccc|c}1&0&1&0&-4&3&0&9\\
\hline 0&1&5&0&-5&3&0&6\\
0&0&1&1&-2&1&0&1\\
0&0&-6&0&-4&1&1&3\end{array}\right]

Kolumna odpowiadająca zmiennej x_{4} ma ujemny koszt zredukowany więc na krawędzi przez nią wyznaczonej

k=\{(6+5x_{4},0,1+2x_{4},x_{4},0,3+4x_{4})\;|\; x_{4}\geq 0\} funkcja celu x_{0}=9-x_{2}+4x_{4}-3x_{5}=9+4x_{4} rośnie w nieskończoność.

5.3. Wymiar zbioru punktów optymalnych.

Twierdzenie 5.4

Niech zadanie Max\ x_{0}=\sum _{{i=1}}^{n}\, c_{i}x_{i}+b_{0}\;|\; Ax=b,\ x\geq 0 będzie opisane tablicą sympleks pierwotnie i dualnie dopuszczalną. Wówczas zbiór punktów dopuszczalnych zadania ma wymiar nie większy niż liczba zer niebazowych.

Przyjmijmy, że tablica sympleks ma t wierszy i n kolumn. Zbiór punktów optymalnych P jest wielościanem w przestrzeni \mathbb{R}^{n} opisanym równaniami z tablicy, nierównościami x_{i}\geq 0 i funkcją celu. Ale jeżeli punkt q jest optymalny to jego współrzędne odpowiadające kolumnom poprawiającym muszą być równe zero. Tak więc zbiór punktów optymalnych jest przecięciem stożka opisanego nierównościami x_{i}\geq 0 i podprzestrzeni V opisanej równaniami z tablicy i równaniami x_{i}=0 dla i odpowiadających kolumnom poprawiającym. Równania te są liniowo niezależne więc dim\, V=n-(t+n-t-k)=k. Zatem dim\, P\leq dim\, V=k.

Z twierdzenia 5.4 otrzymujemy bezpośrednio:

Wniosek 5.1

Jeżeli w tablicy sympleks pierwotnie dopuszczalnej wszystkie koszty zredukowane odpowiadające zmiennym niebazowym są >0 to tablica ta opisuje jedyny wierzchołek optymalny zadania.

Wniosek 5.2

Jeżeli w tablicy sympleks pierwotnie i dualnie dopuszczalnej każda krawędź neutralna opisywana przez tą tablicę jest niezdegenerowana to wymiar zbioru punktów optymalnych jest równy liczbie tych krawędzi. ( Liczbie zer niebazowych w tablicy sympleks.)

Przyjmijmy, że tablica sympleks opisuje wierzchołek p i wychodzące z niego krawędzie neutralne k_{1},k_{2},...,k_{s}. Wtedy wymiar zbioru punktów optymalnych d spełnia warunki: d\leq dim\, af(p+lin\{ k_{1},k_{2},...,k_{s}\})=s, gdyż na mocy twierdzenia 5.2 wektory krawędzi są liniowo niezależne. Z drugiej strony d\geq s na mocy twierdzenia 5.4.

Wniosek 5.3

Jeżeli tablica sympleks pierwotnie i dualnie dopuszczalna o t wierszach pod kreską ma nad kreską dokładnie t+1 zer, to:

a) jeżeli krawędź neutralna jest niezdegenerowana to zbiorem punktów optymalnych zadania jest ta krawędź,

b) jeżeli krawędź neutralna jest zdegenerowana to tablica ta opisuje jedyny wierzchołek optymalny zadania.

Ad a) Zbiór punktów optymalnych jest ścianą wielościanu - obszaru dopuszczalnego, zawiera krawędź neutralną opisaną tablicą sympleks i na mocy twierdzenia 5.3 ma wymiar \leq 1 więc jest tą krawędzią.

Ad b) Przenumerujmy kolumny tak by tablica sympleks miała postać

[A|b]=\left[\begin{array}[]{ccc|cccccc|c}0&...&0&0&d_{{t+2}}&...&d_{i}&...&d_{n}&b_{0}\\
\hline 1&\ldots&0&a_{{1,t+1}}&a_{{1,t+2}}&...&a_{{1,i}}&...&a_{{1,n}}&b_{1}\\
\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&a_{{j,i}}&\ddots&\vdots&\vdots\\
0&\ldots&1&a_{{t,t+1}}&a_{{t,t+2}}&\ldots&a_{{t,i}}&\ldots&a_{{t,n}}&b_{t}\end{array}\right],

gdzie pierwszych t zmiennych jest bazowych zaś d_{i}>0 dla i>t+1.

Niech q=(q_{1},q_{2},...,q_{n}) będzie punktem optymalnym. Porównując wartości funkcji celu w punkcie p opisanym tablicą i w punkcie q otrzymujemy b_{0}=x_{0}(p)=x_{0}(q)=-\sum _{{i=t+2}}^{n}d_{i}q_{i}. Więc i>t+1\Rightarrow q_{i}=0.

Krawędź opisana t+1-szą kolumną jest zdegenerowana więc istnieje wiersz j taki, że a_{{j,t+1}}>0 i b_{j}=0. Po wstawieniu do j-tego równania q otrzymujemy q_{j}+a_{{j,t+1}}q_{{j,t+1}}=b_{j}=0 i stąd q_{{j,t+1}}=0. W rezultacie punkt q spełnia ten sam układ równań co punkt p więc q=p.

Przykład 5.5

Jeżeli w tablica sympleks pierwotnie i dualnie dopuszczalna o t wierszach pod kreską ma nad kreską więcej niż t+1 zer, to wymiar zbioru punktów optymalnych może być każdą liczbą między 0 a liczbą zer niebazowych. Zobaczmy to na przykładzie zadania opisanego tablicą:

\left[\begin{array}[]{ccccccc|c}0&0&0&0&0&0&3&0\\
\hline 1&0&0&0&0&1&1&1\\
0&1&0&0&0&0&1&2\\
0&0&1&0&\left(1\right)&-2&1&0\\
0&0&0&1&-1&1&1&0\end{array}\right]

Wierzchołek optymalny ma współrzędne p_{1}=(1,2,0,0,0,0,0). Mamy dodatkowo dwie kolumny opisujące zdegenerowane krawędzie neutralne 5-tą i 6-tą. Pokażemy, że zbiór punktów optymalnych jest trójkątem. Po eliminacji Gaussa - Jordana otrzymujemy inną tablicę opisującą ten sam wierzchołek.

\left[\begin{array}[]{ccccccc|c}0&0&0&0&0&0&3&0\\
\hline 1&0&0&0&0&\left(1\right)&1&1\\
0&1&0&0&0&0&1&2\\
0&0&1&0&1&-2&1&0\\
0&0&1&1&0&-1&2&0\end{array}\right]

Teraz 6-ta kolumna opisuje krawędź niezdegenerowaną. Dochodzimy nią do wierzchołka p_{2}=(0,2,0,1,2,1,0) opisanego tablicą:

\left[\begin{array}[]{ccccccc|c}0&0&0&0&0&0&3&0\\
\hline 1&0&0&0&0&1&1&1\\
0&1&0&0&0&0&1&2\\
2&0&1&0&1&0&3&2\\
1&0&\left(1\right)&1&0&0&3&1\end{array}\right]

Teraz 3-ta kolumna opisuje kolejną krawędź niezdegenerowaną. Dochodzimy nią do wierzchołka p_{3}=(0,2,1,0,1,1,0) opisanego tablicą:

\left[\begin{array}[]{ccccccc|c}0&0&0&0&0&0&3&0\\
\hline(1)&0&0&0&0&1&1&1\\
0&1&0&0&0&0&1&2\\
1&0&0&-1&1&0&0&1\\
1&0&1&1&0&0&3&1\end{array}\right]

Z tej tablicy możemy dojść do tablicy opisującej wierzchołek p_{1} wybierając element centralny w wyznaczonym miejscu.

Zadania

Ćwiczenie 5.4

Opisz prosty algorytm metody sympleks na przykładzie zadania:

Max x_{0}=2x_{1}+5x_{2}-3x_{3} , gdy:

x_{1}+2x_{2}+3x_{3}\leq 4

x_{1}+3x_{2}+x_{3}\leq 5

2x_{1}-3x_{2}+7x_{3}\leq 9

x_{1}\geq 0, x_{2}\geq 0, x_{3}\geq 0

Ćwiczenie 5.5

Opisz wszystkie punkty optymalne zadania:

Max\ x_{0}=-4x_{1}+2x_{2}+3x_{3}\\
\begin{array}[]{rl}2x_{1}-x_{2}+x_{3}&\leq 2\\
-6x_{1}+3x_{2}-2x_{3}&\leq 2\\
-7x_{1}+4x_{2}-3x_{3}&\leq 2\end{array}

x_{1}\geq 0, x_{2}\geq 0, x_{3}\geq 0

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.