Zagadnienia

2. Problem klasyfikacji i klasyfikatory

2.1. Problem klasyfikacji i klasyfikatory

2.1.1. Wprowadzenie

 • Założenie: Dany jest skończony zbiór obiektów \mathbf{T}=\{ x_{1},...,x_{n}\}. Ten zbiór nazywamy zbiorem treningowym

  • Każdy obiekt (rekord) jest opisany wektorem informacyjnym, składającym się z wartości pochodzących z dziedziny pewnych atrybutów warunkowych.

  • Wyróżniony jest jeden atrybut, zwany też atrybutem decyzyjnym

   x_{i}\longrightarrow(\langle x_{{i1}},\ldots,x_{{ik}}\rangle,d_{i})
 • Cel: wyznaczyć klasę decyzyjną, do której należy nowy nieznany dotąd obiekt.

 • Jak? Znaleźć zależność (najlepiej funkcyjną) między atrybutem decyzyjnym a atrybutami warunkowymi.

 1. Tworzenie modelu: opisywanie klas decyzyjnych

  • Klasa decyzyjna = zbiór obiektów mających taką samą wartość na atrybucie decyzyjnym

  • Klasyfikator: algorytm określenia klasy decyzyjnej obiektów za pomocą ich wartości na atrybutach warunkowych.

  • Klasyfikatory mogą być opisane za pomocą formuł logicznych, drzew decyzyjnych lub formuł matematycznych.

 2. Korzystanie z modelu do przypisanie nowym nieznanym obiektom ich klasy decyzyjne.

Problem: Jak oceniać model?

 • Wiele problemów decyzyjnych można opisać jako problem klasyfikacji

 • DSS (Decision Support System) jest systemem komputerowym dostarczającym narzędzia do rozwiązywania problemów klasyfikacji.

  Wejście:

  Zbiór treningowy

  Wyjście:

  Klasyfikator(y)

 • Wymagania:

  • Szybkość podejmowania decyzji, skalowalność

  • Skuteczność

  • Racjonalność

  • Możliwość współpracy z ekspertem: doradztwo, adaptacja, negocjacja, adopcja wiedzy eksperskiej, …

2.1.2. Przegląd metod klasyfikacji

2.1.2.1. Metody oparte o przykłady

 • Są to metody leniwej klasyfikacji, które opóźniają proces przetwarzania danych aż do momentu kiedy pojawi się nowy obiekt do klasyfikowania

 • Typowe metody:

  • \diamond k-nearest neighbor approach

   • * Przykłady treningowe są przedstawione jako punkty w metrycznej przestrzeni.

  • \diamond Locally weighted regression

   • * Konstruuje lokalne aproksymacje pojęć

  • \diamond Case-based reasoning

   • * Korzysta z symbolicznych reprezentacji i metod wnioskowania w oparciu o bazę wiedzy

\block

algorytm najbliższych sąsiadów

Input:

Tablica decyzyjna D, nowy obiekt x_{q}

Output:

Klasa decyzyjna, do której należy x_{q} (czyli Dec(x_{q}))

Krok 1:

Szukaj w zbiorze D, k najbliżej położonych obiektów R(x_{q})=\{ x_{1},x_{2},...,x_{k}\}

Krok 2:

Wyznacz klasę dla x_{q} na podstawie Dec(x_{1}),Dec(x_{2}),...,Dec(x_{k})

\columns\column

0.4 0.59 \column

 • Najczęściej wykorzystany dla danych z atrybutami numerycznymi

 • Wymagania:

  • Zbiór treningowy

  • Funkcja odległości między obiektami

  • Wartość parametru k, liczba rozpatrywanych sąsiadów

 • Podczas klasyfikacji:

  • Wyznaczanie k najbliższych sąsiadów

  • Wyznaczenie klasy decyzyjnej nowego obiektu na podstawie klas decyzyjnych najbliższych sąsiadów (np. przez głosowanie).

 • Jest to przykład metody leniwej, gdyż

  • Nie buduje jawnego modelu wiedzy

  • Proces klasyfikacji może być czasochłonny

 • Jeśli k jest za mała, klasyfikator będzie wrażliwa na drobne szumy w danych

 • Jeśli k jest zbyt duża:

  • Wysoka złożoność obliczeniowa

  • Otoczenia mogą zawierać obiekty z innych klas

 • Algorytm k-NN dla ciągłej decyzji

  • Wystarczy obliczyć średnią z decyzji najbliższych sąsiadów

 • Problem skalowania atrybutów

  • Np. opis człowieka:

   • (Wzrost [m], Waga [kg], Klasa)

   • Wzrost odchyla się od 1.5 m do 1.85 m

   • Waga może mieć wartość od 45 kg do 120 kg

   Odległość euklidesowa jest bardziej wrażliwa na różnicę wag niż różnicę wzrostu.

 • Przekleństwo wymiarów

 • Może produkować wyniki niezgodne z intuicją (np. klasyfikacji dokumentów)

  • Rozwiązanie: Normalizacja

 • Sąsiedzi ważeni względem odległośc

  • Wpływ sąsiada x_{i} na obiekt testowy x_{q} jest ważony przez w_{i}=\cfrac{1}{d^{2}(x_{q},x_{i})}

  • Bliżsi sąsiedzi mają większy wpływ

2.1.2.2. Wnioskowanie Bayesowskie

\columns\column

0.6

 • Dany jest zbiór treningowy D, prawdopodobieństwo posteriori hipotezy hP(h|D) – można liczyć wzorem Bayesa.

  P(h|D)=\frac{P(D|h)P(h)}{P(D)}
 • MAP (maximum posteriori) hypothesis

  h_{{MAP}}=\arg\max _{{h\in H}}P(h|D)=\arg\max _{{h\in H}}P(D|h)P(h)
 • Trudności: ta metoda wymaga znajomości wielu rozkładów prawdopodobieństw \implies wysoki koszt obliczeniowy

\column

0.39

 • Klasyfikacja obiektu opisanego przez \mathbf{x}

  P(dec=c|{\mathbf{x}})=\frac{P({\mathbf{x}}|dec=c)\cdot P(dec=c)}{P({\mathbf{x}})}
 • P({\mathbf{x}}) jest wspólna dla wszystkich hipotez;

 • P(dec=c) – częstość występowania klasy c;

 • Znaleźć c tak, że P(dec=c|{\mathbf{x}}) było maksymalne, czyli, aby P({\mathbf{x}}|dec=c)\cdot P(dec=c) było maksymalne;

 • Problem: obliczenie P({\mathbf{x}}|dec=c) jest czasochłonne!

 • Naiwne założenie: atrybuty są warunkowo niezależne!

  Wówczas

  P(x_{1},\ldots,x_{k}|C)=P(x_{1}|C)\cdot\ldots\cdot P(x_{k}|C)
 • Czyli

  P(dec=c|{\mathbf{x}})\approx P(dec=c)\prod _{{i=1}}^{k}P(x_{i}|dec=c)\cdot

  To założenie znacznie obniża złożoność obliczeniowy.

 • Nowy obiekt {\bf x}=\langle rain,hot,high,false\rangle

  \displaystyle P(X|p)·P(p) \displaystyle=P(rain|p)·P(hot|p)·P(high|p)·P(false|p)·P(p)=0.010582
  \displaystyle P(X|n)·P(n) \displaystyle=P(rain|n)·P(hot|n)·P(high|n)·P(false|n)·P(n)=0.018286
 • X jest klasyfikowany do klasy n (don’t play)

 • Założenie o niezależności:

  • \ldots powoduje, że obliczenia staje się możliwe

  • \ldots optymalny klasyfikator o ile ono jest prawdziwe

  • \ldots ale warunek bardzo rzadko spełniony w praktyce (atrybuty są często korelowane).

 • Próby pokonania te ograniczenia:

  • Sieci Bayesowskie, które łączą metody wnioskowania Bayesowskiego z zależnościami między atrybutami

  • Drzewa decyzyjne, które przeprowadzają dedukcyjne kroki na pojedyńczych atrybutach, począwszy od najważniejszego

 • Sieci Bayesowskie dopuszczają “warunkową niezależność” podzbiorów zmiennych.

 • Jest to graficzny model zależności przyczynowo-skutkowych

 • Naive Bayes jest szczególnym przypadkiem sieci Bayesowskiej (jakim?)

 • Problemy związane uczeniem sieci Bayesowskich:

  • Prypadek najłatwiejszy: zarówno struktura sieci, jak i wszystkie zmienne są znane.

  • Znana jest struktura, ale brakuje rozkładów zmiennych.

  • Nawet struktura sieci nie jest z góry zadana.

\block

Ogólna formuła

P(x_{1},\ldots,x_{k}|C)=\prod _{{i=1}}^{k}P(x_{i}|parent(x_{i}),C)

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.