Zagadnienia

0. Informacje wstępne

0.1. Cele modelowania matematycznego w finansach

Podstawowe cele matematycznego modelowania finansów, w szerokim rozumieniu tego słowa, można pokrótce ująć w trzech punktach:

 1. Wprowadzenie przejrzystego i jednocześnie precyzyjnego języka opisu inwestycji finansowych.

 2. Opracowanie narzędzi matematycznych ułatwiających:

  1. ocenę opłacalności inwestycji,

  2. ocenę ryzyka inwestycji,

  3. wycenę instrumentów finansowych.

 3. Prognozowanie kursów giełdowych, stóp procentowych, wskaźników makro i mikroekonomicznych.

0.2. Ogólny schemat wykładu

 1. Wprowadzenie pojęć podstawowych. Arytmetyka finansowa. Matematyka aktuarialna.

 2. Informacje o giełdzie. Instrumenty pochodne i ich wycena.

 3. Wprowadzenie do efektywnego inwestowania. Podstawy modelowania stochastycznego.

0.3. Zalecana literatura

Jaworski P., Micał J.: Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, 2005.
Höglund T.: Mathematical Asset Management, Wiley-Interscience 2008.
Sopoćko A.: Rynkowe instrumenty finansowe, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2003.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.