9. Zasada Maksimum Pontriagina

Poprzedni rozdział 8 dotyczył warunku wystarczającego (sufficient condition) istnienia sterowania optymalnego. Natomiast w tym rozdziale 9 sformułujemy warunek konieczny (necessary condition) dla optymalnego sterowania — zwany zasadą maksimum Pontriagina (Pontryagin Maximum Principle). Zasada ta pozwala wyznaczyć optymalne sterowania i optymalne trajektorie — por. przykłady 7.2, 7.3.

Analogia: Minimum funkcji z więzami (ograniczeniami, constraints).

Rozważamy gładkie funkcje \, h\,:\;\mathbb{D}\to{\mathbb{R}}^{1}\,, \, g^{j}\,:\:\mathbb{D}\to{\mathbb{R}}^{1}\,, j=1,\ldots,l, l<n,

gdzie \mathbb{D} jest niepustym obszarem w {\mathbb{R}}^{n}. Badamy istnienie minimum funkcji h na hiperpowierzchni (hypersurface)

\mathbb{S}=\big\{ x\in{\mathbb{R}}^{n}\,:\; g(x)=0\big\}\,.

Jeżeli x_{{\ast}}\in\mathbb{D} jest punktem, w którym h ma (lokalne) minimum na hiperpowierzchni \mathbb{S}, to istnieją liczby (mnożniki Lagrange'a (Lagrange multipliers)) w=(w^{1},w^{2},\ldots,w^{l}), t.ż. x_{{\ast}}\in\mathbb{D}, w\in{\mathbb{R}}^{l} jest rozwiązaniem n+l równań:

\frac{\partial}{\partial x^{j}}h(x)+\sum\limits _{{k=1}}^{l}w^{k}\frac{\partial}{\partial x^{j}}g^{k}(x)=0\,,\qquad j=1,\ldots,n
g^{k}(x)=0\,,\qquad k=1,\ldots,l

czyli

\mathrm{grad}_{x}\, h(x_{{\ast}})=-\mathrm{grad}_{x}\,\Big(w^{T}g(x_{{\ast}})\Big)\qquad g(x_{{\ast}})=0\,,

zatem wektor \,\mathrm{grad}_{x}h(x_{{\ast}})\, jest prostopadły do hiperpłaszczyzny stycznej do hiperpowierzchni \mathbb{S} w punkcie x_{{\ast}}, czyli jest normalny do \mathbb{S} w x_{{\ast}}.

W tym rozdziale nie zakładamy żadnych ograniczeń na sterowania, czyli \Omega={\mathbb{R}}^{m}.

Rozpatrujemy najpierw zagadnienie Lagrange'a (L) dla ustalonego punktu końcowego (I) — por. rozdział 6. Zakładamy, że \mathfrak{f}^{0} jest ciągła względem (x,u) oraz różniczkowalna w sposób ciągły względem x.

Problem 9.1

Mamy zadane punkty x_{0}\,,\; x_{1}\,\in{\mathbb{R}}^{n}, x_{0}\not=x_{1}. Wśród dopuszczalnych sterowań u\in{\mathbb{U}}_{m}, o tej własności, że rozwiązanie x(t)=x(t;x_{0},\,{u(\,.\,)}\,) zagadnienia

{\dot{x}}=f(x,u)\,,\qquad x(0)=x_{0}\,,

przechodzi przez x_{1} dla {t_{1}}>0, tzn. x({t_{1}})=x_{1}, znaleźć to, dla którego

{\mathfrak{C}}[u]=\int\limits _{{0}}^{{{{t_{1}}}}}\mathfrak{f}^{0}(x(t),u(t))\,\mathrm{d}t\,,

przyjmuje najmniejszą wartość.

Definicja 9.1

Sterowanie u, o którym mowa w zagadnieniu 9.1, nazywamy sterowaniem optymalnym (optimal control), a odpowiednią trajektorię {x}={x}(t)trajektorią optymalną (optimal trajectory).

Zauważmy, że jeżeli sterowanie u=u(t), 0\leq t\leq{t_{1}}, prowadzi x_{0} do x_{1} z wartością \mathfrak{C}[u]=J, to sterowanie \tilde{u}=u(t+\tau), -\tau\leq t\leq{t_{1}}-\tau także prowadzi x_{0} do x_{1} z wartością \mathfrak{C}[\tilde{u}]=J. To pozwala przyjąć chwilę początkową, jako t=0.

Każdy kawałek trajektorii optymalnej jest też trajektorią optymalną:

Uwaga 9.1

Jeżeliu=u(t), 0\leq t\leq{t_{1}}, jest sterowaniem optymalnym prowadzącym x_{0} do x_{1}, x(t)=x(t;x_{0},{u(\,.\,)}) — trajektorią optymalną oraz 0\leq\tau _{1}\leq\tau _{2}\leq{t_{1}}, to sterowanie u\Big|_{{[\tau _{1},\tau _{2}]}} jest optymalnym sterowaniem prowadzącym x(\tau _{1}) do x(\tau _{2}) oraz x\Big|_{{[\tau _{1},\tau _{2}]}} jest trajektorią optymalną.

Dowód: por. [36], str. 22; [31], str. 118.

\quad

Niech wartości \mathfrak{C}[u] na odcinkach [0,\tau _{0}], [\tau _{0},\tau _{1}], [\tau _{1},{t_{1}}] będą oznaczone przez J_{1}, J_{2} i J_{3}, odpowiednio. Wówczas wartość \mathfrak{C}[u] na odcinku [0,{t_{1}}], to J=J_{1}+J_{2}+J_{3}. Jeżeli sterowanie u\Big|_{{[\tau _{1},\tau _{2}]}} nie byłoby optymalne, to istniałoby sterowanie \tilde{u} prowadzące x(\tau _{0}) do x(\tau _{1}) z wartością \mathfrak{C}[\tilde{u}]={J}_{2}^{{\ast}}, gdzie J_{2}^{{\ast}}<J_{2}. Zatem istniałoby sterowanie prowadzące x_{0} do x_{1} z wartością J_{1}+J_{2}^{{\ast}}+J_{3}<J, co jest sprzeczne z optymalnością sterowania u.

Dla zagadnienia Lagrange'a, zadanego sterowania u i odpowiedzi x określamy

x^{0}(t)=\int\limits _{{0}}^{t}\mathfrak{f}^{0}\big(x(s),u(s)\big)\,\mathrm{d}s\,.

Jeżeli u jest pomyślne, to x({{t_{1}}})=x_{1}, dla pewnego {{t_{1}}}\geq 0 i odpowiedni koszt to x^{0}({{t_{1}}}). Gdy u jest optymalne, to x^{0}({{t_{1}}}) jest najmniejsze.

Określamy wektor (n+1)–wymiarowy \mathbf{x}(t)=\big(x^{0}(t),x^{T}(t)\big)^{T} oraz

\mathbf{f}(t,\mathbf{x})=\big(\mathfrak{f}^{0},f^{T}\big)^{T}(t,\mathbf{x})\,.

Zakładamy, że f oraz \mathfrak{f}^{0} są ciągłe względem (x,u) oraz różniczkowalne w sposób ciągły względem x.

Zagadnienie 9.1 można sformułować w następującej, równoważnej postaci:

Problem 9.2

Niech x_{0}\in{\mathbb{R}}^{n} oraz \Pi będzie prostą w {\mathbb{R}}^{{n+1}}:

\Pi=\Big\{\,\big[y,x_{1}^{T}\big]^{T}\in{\mathbb{R}}^{{n+1}}\,:\; y\in{\mathbb{R}}^{1}\,\Big\}\,,

gdzie x_{1}\in{\mathbb{R}}^{n} jest ustalonym punktem. Wśród sterowań u\in{\mathbb{U}}_{m}, o tej własności, że rozwiązanie \mathbf{x}(t)=\mathbf{x}\big(t;\mathbf{x}_{0},\,{u(\,.\,)}\,\big) zagadnienia

{\dot{\mathbf{x}}}(t)={\mathbf{f}}\big({\mathbf{x}}(t),u(t)\big)\qquad\mathrm{p.w.}\,, (9.1)
{\mathbf{x}}(0)=\mathbf{x}_{0}=\big[0,x_{0}^{T}\big]^{T}\in{\mathbb{R}}^{{n+1}}\,,

przecina prostą \Pi, znaleźć to, dla którego punkt \mathbf{x}_{1}=\big[x_{1}^{0},x_{1}^{T}\big]^{T} przecięcia z prostą \Pi ma najmniejszą współrzędną x_{1}^{0}.

Podobnie jak w definicji 9.1:

Definicja 9.2

Sterowanie u, o którym mowa w zagadnieniu 9.2, nazywamy sterowaniem optymalnym (optimal control), a odpowiednią trajektorię \mathbf{x}=\mathbf{x}(t)trajektorią optymalną (optimal trajectory).

Wprowadzamy sprzężenie linearyzacji (adjoint to the linearization):

dla zadanego sterowania u i odpowiedzi \mathbf{x} rozważamy (n+1)–wymiarowe zagadnienie zlinearyzowane

{\dot{\mathbf{w}}}(t)=-\Big[{\mathbf{f}}_{{\mathbf{x}}}\big(x(t),u(t)\big)\Big]^{T}\,\mathbf{w}(t)\qquad\mathrm{p.w.}\,; (9.2)

Rozwiązanie tego zagadnienia nazywa się rozszerzonym ko-stanem (extended costate; adjoint variable; Lagrange multiplier);

\mathbf{f}_{{\mathbf{x}}}\big(x(t),u(t)\big) jest macierzą Jacobiego \mathbf{f} względem \mathbf{x},

\mathbf{f}_{{\mathbf{x}}}\big(x(t),u(t)\big)\,=\left[\frac{\partial\,{\mathbf{f}}^{i}}{\partial\,{\mathbf{x}}^{j}}\right]\,=\,\left[\begin{array}[]{cccc}0&\frac{\partial\, f^{0}}{\partial\, x^{1}}&\ldots&\frac{\partial\, f^{0}}{\partial\, x^{n}}\\
0&\frac{\partial\, f^{1}}{\partial\, x^{1}}&\ldots&\frac{\partial\, f^{1}}{\partial\, x^{n}}\\
.&&&\\
.&&&\\
.&&&\\
0&\frac{\partial\, f^{n}}{\partial\, x^{1}}&\ldots&\frac{\partial\, f^{n}}{\partial\, x^{n}}\\
\end{array}\right]

(w pierwszej kolumnie są same zera, gdyż żadna z \mathbf{f}^{i} nie zależy jawnie od x^{0}).

Zlinearyzowane równanie opisuje ewolucję wektora stycznego wzdłuż krzywej wyznaczonej przez rozwiązanie zagadnienia wyjściowego. Sprzężone równanie zlinearyzowane opisuje ewolucję wektorów prostopadłych — leżących w n-wymiarowej hiperpłaszczyźnie.

Dla zadanego (\mathbf{x},u), rozważamy ko-stan i rzeczywistą funkcję (Hamiltonian)

H(\mathbf{w},\mathbf{x},u)={\mathbf{w}}^{T}\,{\mathbf{f}}=\sum\limits _{{j=0}}^{n}\mathbf{w}^{j}(t)\,\mathbf{f}^{j}(x(t),u(t))\,,

H nie zależy od x^{0}, gdyż f^{j} nie zależą od x^{0}:

H({\mathbf{w}},{\mathbf{x}},u)=H({\mathbf{w}},x,u)\,.

Mamy

\dot{\mathbf{x}}={\mathrm{grad}}_{{\mathbf{w}}}H({\mathbf{w}},x,u)=\Bigg[\frac{\partial\, H}{\partial\, w^{0}},\frac{\partial\, H}{\partial\, w^{1}},\ldots,\frac{\partial\, H}{\partial\, w^{n}}\Bigg]^{T}\,,\qquad{\rm p.w.} (9.3)
{\dot{\mathbf{w}}}=-{\mathrm{grad}}_{{\mathbf{x}}}H({\mathbf{w}},x,u)=-\Bigg[{0},\frac{\partial\, H}{\partial\, x^{1}},\ldots,\frac{\partial\, H}{\partial\, x^{n}}\Bigg]^{T}\,,\qquad{\rm p.w.}\,, (9.4)

gdzie równanie (9.3), to inny zapis równania (9.1), a równanie (9.4), to inny zapis równania (9.2). Zatem równanie (9.3), to wyjściowy układ RRZ. W układzie tym nie pojawia się ko–stan \mathbf{w}.

Definicja 9.3
M({\mathbf{w}},x)=\sup\limits _{{v\in\Omega}}H({\mathbf{w}},x,v)
Twierdzenie 9.1 (Zasada maksimum Pontriagina (Pontryagin Maximum Principle) dla zagadnienia ustalonego punktu końcowego (fixed–end–point) — (I))

Rozważamy rozszerzone zagadnienie sterowania

\dot{\mathbf{x}}^{j}=\frac{\partial}{\partial{\mathbf{w}}^{j}}H(\mathbf{w},x,u)\,,\qquad j=0,1,\ldots,n

z u\in{{\mathbb{U}}}_{m}. Jeżeli u_{{\ast}} jest optymalne na [0,{t_{1}}] z odpowiedzią \mathbf{x}_{{\ast}}, to istnieje absolutnie ciągła funkcja \mathbf{w} spełniająca

{\dot{\mathbf{w}}}^{j}=-\frac{\partial}{\partial\mathbf{x}^{j}}H({\mathbf{w}},x_{{\ast}},u_{{\ast}})\,,\qquad j=0,1,\ldots,n\,,\qquad\mathrm{p.w.}\;\mathrm{na}\;[0,{{t_{1}}}]

z

 • (i) H\big({\mathbf{w}}(t),x_{{\ast}}(t),u_{{\ast}}(t)\big)=M\big({\mathbf{w}}(t),x_{{\ast}}(t)\big) p.w. na [0,{{t_{1}}}]

 • (ii) M\big({\mathbf{w}}(t),x_{{\ast}}(t)\big)=0 na [0,{{t_{1}}}]

 • (iii) \mathbf{w}^{0}(t)=\mathbf{w}^{0}(0)\leq 0 oraz {\mathbf{w}}(t)\not=0 na [0,{{t_{1}}}].

Dowód: [36], rozdział 2, §10–15; [31], str. 134–146; [19], str. 112–124; [6], str. 304–340.\;\clubsuit

Zasada określa warunek konieczny (necessary condition) sterowania optymalnego: jeżeli u_{{\ast}} jest optymalne dla zagadnienia (I), to istnieje para {\mathbf{x}}_{{\ast}},{\mathbf{w}}, t.ż. dla p.k. t\in[0,{t_{1}}]

{\dot{\mathbf{x}}}=\mathrm{grad}_{{\mathbf{w}^{j}}}H(\mathbf{w},x_{{\ast}},u_{{\ast}})\,,\qquad\quad\mathrm{oraz}\qquad\quad H(\mathbf{w},x_{{\ast}},v)\leq 0\,,\quad\forall\quad v\in{\Omega}\,,

oraz równość jest osiągana dla v=u_{{\ast}}(t) — oczywiście może być również osiągana dla innych wartości v.

Równość w (i) (bez ,,p.w.”) zachodzi, w każdym punkcie prawostronnej, lub lewostronnej ciągłości sterowania u — por. [31], Lemma 1, str. 110.

Uwaga 9.2

Zasada maksimum Pontriagina dla swobodnego punktu końcowego — zagadnienie (III) — rozdział 6. Jeżeli czas końcowy {t_{1}}>0 jest ustalony, a punkt końcowy x_{1} nie jest zadany, to twierdzenie 9.1 należy uzupełnić o warunek transwersalności (transversality condition) — por. (9.6):

\mathbf{w}^{j}({t_{1}})=0\,,\qquad j=1,\ldots,n\,. (9.5)

Z twierdzenia 9.1 można wyprowadzić warunek konieczny dla sterowania czaso–optymalnego. Niech w=(w^{1}\ldots,w^{n}). Mamy

\mathfrak{f}^{0}\equiv 1\,,\qquad x^{0}(t)=t

oraz

H(\mathbf{w},x,u)={w}^{0}+H_{0}(w,x,u)\,,\qquad\mathrm{gdzie}\quad H_{0}(w,x,u)=\sum\limits _{{j=1}}^{{n}}w^{j}f^{j}(x,u)\,.

Wówczas mamy

x^{j}=\;\frac{\partial H_{0}}{\partial w^{j}}\,,\qquad w^{j}=-\frac{\partial H_{0}}{\partial x^{j}}\,,\qquad j=1,\ldots,n\,.

Niech

M_{0}(w,x)=\sup\limits _{{v\in\Omega}}H_{0}(w,x,v)\,.

Z zależności

H_{0}(w,x,u)=H(\mathbf{w},x,u)-w^{0}

otrzymujemy

M_{0}(w,x)=M(\mathbf{w},x)-w^{0}

a zatem

H_{0}(w(t),x(t),u(t))=M_{0}(w(t),x(t))=-w^{0}\geq 0\,.
Twierdzenie 9.2 (Zasada maksimum Pontriagina dla sterowania czaso-optymalnego)

Rozważamy zagadnienie

\dot{x}^{j}=\frac{\partial}{\partial{w}^{j}}H_{0}(w,x,u)\,,\qquad j=1,\ldots,n

z u\in{{\mathbb{U}}}_{m}. Jeżeli u_{{\ast}} jest czaso–optymalne z odpowiedzią x_{{\ast}}, to istnieje absolutnie ciągła funkcja \mathbf{w} spełniająca

\dot{w}^{j}=-\frac{\partial}{\partial{x}^{j}}H_{0}(w,x_{{\ast}},u_{{\ast}})\,,\qquad j=1,\ldots,n\,,\qquad\mathrm{p.w.}\;\mathrm{na}\;[0,{{t_{1}}}]

z

 • (i) H_{0}\big(w(t),x_{{\ast}}(t),u_{{\ast}}(t)\big)=M_{0}\big(w(t),x_{{\ast}}(t)\big) p.w. na [0,{{t_{1}}}]

 • (ii) M_{0}\big(w(t),x_{{\ast}}(t)\big)=-w^{0}\geq 0 na [0,{{t_{1}}}]

 • (iii) w(t)\not=0 na [0,{{t_{1}}}].

Przykład 9.1 (wagon odrzutowy, [36], str. 29–34; [19], str. 36, [31], str. 109, 111)

Por. przyklad 1.2, 2.4, 7.2. Przykład ten jest powtórzeniem przykładu 7.2 ,,w języku” twierdzenia 9.1. Niech \Omega=[-1,1].

\mathbf{x}=\left[\begin{array}[]{c}x^{0}\\
x^{1}\\
x^{2}\end{array}\right]\,,\qquad{x}=\left[\begin{array}[]{c}x^{1}\\
x^{2}\end{array}\right]\,,\qquad{\mathfrak{C}}[u]=\int\limits _{0}^{{{{t_{1}}}}}1\,{\rm d}t={{t_{1}}}\,,
\dot{x}^{0}=1\,,\qquad\dot{x}^{1}=x^{2}\,,\qquad\dot{x}^{2}=u\,,\qquad\mathbf{f}(x,u)=\left[\begin{array}[]{c}1\\
x^{2}\\
u\end{array}\right]\,,
{\mathbf{f}}_{{\mathbf{x}}}=\left[\begin{array}[]{ccc}0&0&0\\
0&0&1\\
0&0&0\end{array}\right]\,,\qquad{\mathbf{w}}=\left[\begin{array}[]{c}w^{0}\\
w^{1}\\
w^{2}\end{array}\right]\,,
\dot{w}^{0}=\dot{w}^{1}=0\,,\qquad\dot{w}^{2}=-w^{1}\,,
H(\mathbf{w},x,v)=\mathbf{w}^{T}\mathbf{f}(x,v)=w^{0}_{0}+w^{1}_{0}x^{2}+\Big(w^{2}_{0}-w^{1}_{0}t\Big)v\,,

Z twierdzenia 9.1: jeżeli u_{{\ast}} jest czaso–optymalne, to istnieją liczby w^{i}_{0}, i=0,1,2, t.ż.

H(\mathbf{w},x_{{\ast}},v)\leq 0\quad\forall\; v\in[-1,1]\,,\qquad H(\mathbf{w},x_{{\ast}},v)=0\quad{\rm p.w.}\quad{\rm dla}\; v=u_{{\ast}}(t)\,,
M(\mathbf{w},x_{{\ast}})=\sup\limits _{{-1\leq v\leq 1}}H(\mathbf{w},x_{{\ast}},v)=w^{0}_{0}+w^{1}_{0}x^{2}_{{\ast}}(t)+\Big|w^{2}_{0}-w^{1}_{0}\, t\Big|

a to jest osiągane jedynie dla

u(t)=\mathrm{sign}\Big(w^{2}_{0}-w^{1}_{0}\, t\Big)\,.

Funkcja liniowa w^{2}_{0}-w^{1}_{0}t jest albo tożsamościowo 0, albo zeruje się w co najwyżej jednym punkcie. Zatem każde czaso–optymalne sterowanie jest p.w. albo tożsamościowo 0, albo bang–bang. Nie może jednak być tożsamościowo 0, gdyż byłoby wtedy w^{1}_{0}=w^{2}_{0}=0 i mielibyśmy w^{0}_{0}\not=0 (\mathbf{w} nie może znikać), co by dawało H=w^{0}_{0}\not=0, a zatem M=w^{0}_{0}\not=0, co byłoby sprzeczne z twierdzeniem 9.1 (ii); por. przykład 7.2.

Rozważmy przypadek, gdy punkt końcowy x_{1} nie jest ustalony, lecz należy do zadanego zbioru \mathbb{S}_{1}, o którym zakładamy, że jest l–wymiarową gładką rozmaitością (manifold; por. [12], str. 64) w {\mathbb{R}}^{n}, l<n — zagadnienie (II). Możemy sformułować następujące twierdzenie

Twierdzenie 9.3 (Zasada maksimum Pontriagina dla zagadnienia dla punktu końcowego z zadanej rozmaitości — (II))

Rozważamy rozszerzone zagadnienie sterowania

\dot{\mathbf{x}}^{j}=\frac{\partial}{\partial{\mathbf{w}}^{j}}H(\mathbf{w},\mathbf{x},u)\,,\qquad j=0,1,\ldots,n

z u\in{{\mathbb{U}}}_{m}. Jeżeli u_{{\ast}} jest optymalne na [0,{t_{1}}] z odpowiedzią \mathbf{x}_{{\ast}}, to istnieje absolutnie ciągła funkcja \mathbf{w} spełniająca

{\dot{\mathbf{w}}}^{j}=-\frac{\partial}{\partial\mathbf{x}^{j}}H({\mathbf{w}},\mathbf{x}_{{\ast}},u_{{\ast}})\,,\qquad j=0,1,\ldots,n\,,\qquad\mathrm{p.w.}\quad\mathrm{na}\;[0,{{t_{1}}}]

z

 • (i) H\big({\mathbf{w}}(t),\mathbf{x}_{{\ast}}(t),u_{{\ast}}(t)\big)=M\big({\mathbf{w}}(t),\mathbf{x}_{{\ast}}(t)\big) p.w. na [0,{{t_{1}}}]

 • (ii) M\big({\mathbf{w}}(t),x_{{\ast}}(t)\big)=0 na [0,{{t_{1}}}]

 • (iii) \mathbf{w}^{0}(t)=\mathbf{w}^{0}(0)\leq 0 oraz {\mathbf{w}}(t)\not=0 na [0,{{t_{1}}}]

oraz spełniony jest warunek transwersalności (transversality (transversal = orthogonal to the tangent space))

 • (iv) wektor w({t_{1}})=[w^{1}({t_{1}}),\ldots,w^{n}({t_{1}})]^{T} jest prostopadły do przestrzeni stycznej (tangent space) \mathbb{T}_{1} do rozmaitości \mathbb{S}_{1} w punkcie x({t_{1}}):

  w^{T}({t_{1}})y=\sum\limits _{{j=1}}^{n}w^{j}({t_{1}})y^{j}=0\,,\qquad\forall\; y\in\mathbb{T}_{1}\,. (9.6)

Dowód: [36], rozdział 2, §16; [6], str. 306–344; [28], Chapter 5, [20], rozdziały 12 i 13.\;\clubsuit

Uwaga 9.3

W przypadku zagadnienia swobodnego punktu końcowego — (III) — warunek transwersalności (9.6) przyjmuje postać (9.5):

w({t_{1}})=0\,.
Przykład 9.2 (wagon odrzutowy, por. przykład 9.1, [36], str. 51-61; [31], str. 125)

Rozważamy układ równań z przykładu 9.1 z \Omega=[-1,1], jednakże cel określamy jako

{\mathcal{T}}(t)\equiv\mathbb{S}=\Big\{\left[\begin{array}[]{c}x^{1}\\
x^{2}\end{array}\right]\in{\mathbb{R}}^{2}\,,\qquad x^{1}=0\Big\}\,,

czyli jesteśmy zainteresowani osiągnięciem położenia x^{1}=0 z dowolną prędkością x^{2}\in{\mathbb{R}}^{1}.

Wektor styczny (w dowolnym punkcie (0,x_{2})) do \mathbb{S} ma postać

\alpha=\left[\begin{array}[]{c}0\\
\alpha^{2}\end{array}\right]\,,

gdzie \alpha^{2}\not=0. Warunek transwersalności przyjmuje więc postać

w^{T}({t_{1}})\alpha=0\,, (9.7)

skąd w^{2}({t_{1}})=0. Ponieważ (por. przykład 9.1)

w^{2}(t)=w^{2}_{0}-w^{1}_{0}t\,,

to z (9.7) wynika, że w^{2}(t) na odcinku [0,{t_{1}}] nie zmienia znaku. Zatem każde czaso–optymalne sterowanie jest stałe i równe albo -1, albo 1, bez przełączeń. Zatem przez każdy punkt początkowy x_{0} przechodzą tylko dwie trajektorie, które mogą być optymalne (dla u\equiv-1 i u\equiv 1).

Jeżeli x_{0}^{1}>0 i punkt początkowy leży powyżej dolnej części trajektorii przechodzącej przez 0, to jedynie trajektoria dla u\equiv-1 prowadzi do \mathbb{S}. Natomiast, gdy x_{0}^{1}>0 i punkt początkowy leży na, lub poniżej dolnej części trajektorii przechodzącej przez 0, to do celu prowadzi zarówno trajektoria z u\equiv-1, jak i u\equiv 1. Mamy więc dwie trajektorie podlegające zasadzie maksimum. Można jednak pokazać (ćwiczenie), że czas dojścia do \mathbb{S} w obu przypadkach jest różny i optymalnym sterowaniem jest u\equiv-1. Analogicznie dla x_{0}^{1}<0 optymalnym sterowaniem jest u\equiv 1. Można więc zsyntetyzować optymalne sterowanie (synthesize the optimal control) wprowadzając

v(x^{1},x^{2})=\left\{\begin{array}[]{ccc}+1&\mathrm{dla}&x^{1}<0\\
-1&\mathrm{dla}&x^{1}>0\end{array}\right.

i rozważając układ

\begin{array}[]{ccc}\dot{x}^{1}&=&x^{2}\\
\dot{x}^{2}&=&v(x^{1},x^{2})\end{array}

otrzymujac wszystkie optymalne trajektorie.

Analogia: Zagadnienie minimum rzeczywistej, gładkiej funkcji h na obszarze \mathbb{D}\in{\mathbb{R}}^{n}.

Warunek konieczny (the necessary condition): Jeżeli punkt x_{{\ast}}\in\mathbb{D} jest minimum funkcji h, to

\frac{\partial}{\partial x^{j}}h(x_{{\ast}})=0\,,\qquad j=1,\ldots,n\,.

Wprowadzając g(t)=h(x_{{\ast}}+t\alpha), gdzie \alpha\in{\mathbb{R}}^{n}, |\alpha|=1, otrzymujemy

g^{{\prime}}(0)=\sum\limits _{{j=1}}^{n}\frac{\partial}{\partial x^{j}}h(x_{{\ast}})\alpha^{j}=\Big(\mathrm{grad}_{x}h(x_{{\ast}})\Big)^{T}\alpha=0\,.

Mamy

g^{{\prime\prime}}(t)=\sum\limits _{{j,k=1}}^{n}\frac{\partial^{2}}{\partial x^{j}\partial x^{k}}h(x_{{\ast}}+t\alpha)\alpha^{j}\alpha^{k}

Warunkiem wystarczającym (sufficient condition) minimum jest

g^{{\prime\prime}}(0)=\sum\limits _{{j,k=1}}\frac{\partial^{2}}{\partial x^{j}\partial x^{k}}h(x_{{\ast}})\alpha^{j}\alpha^{k}>0\,,

czyli macierz

\left[\begin{array}[]{c}\frac{\partial^{2}}{\partial x^{j}\partial x^{k}}h(x_{{\ast}})\end{array}\right]_{{j,k=1,\ldots,n}}

jest dodatnio określona.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.